कदम्बा ट्रन्स्पोर्ट कोर्पोरेशन

विकिपीडिया कडल्यान
देवनागरी
     

कदम्बा ट्रन्स्पोर्ट कोर्पोरेशन हे गोएन्चे सोर्कारचे मर्गान्चे इरादरि मोन्डोल ज़ाव्न अस्सा. ते, तेन्नाचे प्रतपसिन्ग राणे हन्चे मुखेल्पोन्न काल कोन्ग्रेस सोर्कारान १९८० वोर्सा स्थप्लोले. गोय, एक लम्ब कल्लक खस्गि बस इएरदरिचे ओव्लुम्बुन अस्सा भैरवी निल्ले-तम्ब्डे-धोवे कदम्बा बसि जेओ हे नेमन्क एक ओप्वद ज़ाव्न असत. के टी सी न गोएन्चे मुखेल नगर तशि गन्वान्चि जोड्णी केले, तोरुइ हलिन्चे कल्लाक तिचेअ वेव्हारान्त गोइर-करभार, रजकरोण अनि भ्रोश्टाचार भोर्सोलेत अश्शे आरोप घल्तोले असत.

Kadamba Transport Corporation ordinary bus

सुगुर, भोर्वोसेचि[बदल]

कदम्बा ट्रन्स्पोर्ट कोर्पोरेश्न पोर्जेक, 'सुगुर, भोर्वोसेचि, वेल्ल सम्भल्लपि, कुशळ, सुख्सोइचि अनि पोर्वोड्पाचि' सेवा गोएन्चे पोर्जेक दिव्व्पाक तय्यार केल'लि. ज़ोरुइ ही सेवा दिव्पान्त भोरपुर खोर्च ज़ला, तोरुइ चोड सो हो हेतु शर्ति पवोयला. सर्कारान कोड्ले तिक चोड पलोव मेळ्ळा अनि हें भहारोति सोर्करी मर्गा इरादरि मोन्डोल्ला पोरि ती लुस्कोन्नान्त चोल्ता.

बोसिन्चे थम्बे चोलोव्पि[बदल]

के टी सी बोसिन्चे थम्बे (मुखेल बोस थम्बे व थान्ने) गोएन्चे सोग्ले शार अनि नोग्रनि चोलोइता. तिचि सेव गोएन्चो सोग्लो वत्थर मडोय्ता. टिकेटिन्चि दर फ़ावो तशि अस्सा अनि गोय भितोर प्रोवस कोर्तोलान्क बोसिनुच बोसिचे कोन्डोक्टोरा कोड्ले टिकेट मेळ्त्ता. गोर्दिचे वेळार हे बोसि प्रोवसनि भोर्लोले अस्तत. थोडे कोडे, थम्बोनस्तोन "इओ-वोच" कोशो धक्त्ते बोसि असत जे मुखेल शरा जोशि पोण्जे, मोड्गन्व,वास्कु अनि फ़ोन्डे हन्का ज़ुल्लोइतात. हेरा गोएन्चे बोसिन्चे भशे, भुर्गेअन्क अनि जेश्ट नग्रिकन्क खेरित दोर अस. शाल्लेचे वेळर, शाल्लेचे बोसि कोशे ते धान्वतात.

इओ-वोच सेवा[बदल]

के टी सी एक ज़गेर सान दुस्रेअ ज़गेर धक्टे बोसिनि वेव्हारिक शारा मोदे सेवा कोर्ता. ही शारां म्होन्न्चे पोण्जे, मोड्गान्व, वास्कु, म्हाप्सा, फ़ोन्डे अनि कुड्चोडें. हे सेवान्त वत्त पोल्लोव्प थोडे अनि फ़ोकोत बोसुन वोच्पि प्रोवसन्चि सेवा अस्पव्ता. कै वेळर खेरित सोव्ळोत मोदे देन्वुन दित पण हे कोचेरिन्चे वेळार म्होन्न्चे सोकल्ल्चे १० होरा पोइलि.

सेवेंची दोर (अतम बोदोल'ले) अिश्श अस -

 • पोण्जे ते मोड्गन्व अनि उर्फ़टे वटेन १७ रुप्ये
 • पोण्जे ते वास्कु अनि उर्फ़टे वटेन १७ रुप्ये
 • पोण्जे ते म्हाप्सा अनि उर्फ़टे वटेन ७ रुप्ये
 • मोड्गान्व ते कुड्चोडें अनि उर्फ़टे वटेन ११ रुप्ये
 • पोण्जे ते फ़ोन्डे अनि उर्फ़टे वटेन १५ रुप्ये
 • मोड्गान्व ते वास्कु अनि उर्फ़टे वटेन १५ रुप्ये

धोर्मिक भोन्व्डेओ[बदल]

के टी सी अप्ले वातानकुल बोसिनि अश्टविनायक भोव्डि सतोल्लेन्चे अखरेक कोर्ता.थेवुर्चे चिन्तामनि, मोर्गन्व्चे. मयुरेश्वर, शिध्तेक्चे सिद्धिविनयक, रन्गन्व्चे महागण्पति, ओज़ार्चे विघ्नेश्वर,लेन्यद्रुइचे गिरिजत्मक, महद्चे वर्रदेविनयक, पलिचे. बल्लेश्वर हे ज़गे भोन्व्डैता. ःइ भोन्व्डी १६०० कि मि ज़ता अनि तिचो खोर्च दोर एकाक २५०० रुप्ये.के टी सी बोस थान्नेर हे टिकेटि मेळ्तात.

नोवेनचे अनि पोर्बेचे दिसनि वलन्कणि तमिल नडुन उर्तोले नगपट्टिनम धोर्मिक भोन्व्डि कोर्ता. हचो टिकेटि अदिम फ़ुडे कड्पाक ज़ै.

शल्लन्क सेवा[बदल]

के टी सी शाले खतिर तन्चे सोइ अनि गोर्ज़म पोर्मोन्ने खेरित सेवा दिता. शल्लेचे कर्भरि एक्त्थै कोर्तत तेअ पोर्मोणे म्होइनेचे पास वोर्वि ही सेव दित. हे सेवा सोकोइले शाळे खातिर अस्सा.

 • Our Lady of Rosary High School, Dona Paula
 • Sharda Mandir High School, Miramar
 • Kendriya Vidyalaya, INS Mandovi, Verem
 • Hegdewar High School, Ponnji
 • Sanjay School, Porvori
 • Vidhya Prabhodini High School, Porvori
 • St. Joseph High School, Verna
 • Regina Mundi High School, Vasku
 • St. Theresa High School, Vasku
 • Don Bosco High School, Netravali
 • Almeida High School, Fonddem

अन्तर राजे मोदे प्रोवास कोर्तोलो ज़लार टिकेटि अदिम फ़ुडे घेव्पाक सुचोव्णी अस कारोन शिन्वळे अनि भोन्व्डेकरन्चे मोसमन्त गोर्दि अस्ता. हे वेग्ळेलो सेवा असुन सुद'धम ते पवोनन्त.

बस भडेन मेल्लोप[बदल]

के टी सी अप्ले वतनकुल ओल्वो, विलसि वो निम-विलसि धक्टे बोसि तोशेन्च वतनुकुल धक्टे बोसि भडेन्दित. ते 'रौन्द चोन्त्रच्त' अनि 'द्रोप चोन्त्रच्त' हिशेबर वेग्ल्ले दोरेन मेळ्तात. शिक्पान्क ही सेवा सोवै दोरेन म्होण्चे दोन रुप्ये कि मि फ़त्त्ले उणि दोर, धोर भोन्व्डे फ़त्त्लेन अनि बोसिचे अकर अनि तोर पोर्मोणे ओव्लुम्बुन अस्सा.

आर्िथक बन्दोवाळ[बदल]

अधिक्रुत झोरिम पोर्मोणे, कोम्पोनिचे पुरे बन्दोवाळ २९९ मिलिअन रुप्ये गोएन्चे सोर्करचे ज़ाव्न अस्सा. हे बन्दोवाळ, बोसि मन्ड, बोसि थन्ने, मुखेल करिओशल्ला अनि बोसि विक्तेओ घेवोप अशि बन्दोवाळ कोरुन्क उप्करैत.

४३२ वहोन, ८७६९० िक िम[बदल]

के टी सी कोडे ४३२ वहोन अस्सत. ति ८७६९० क्म धन्व्डैता पुन्न पुरि इएरदर्चि गोरोज़ भगौन्क शोक्न म्होण्त्त. तिचि सन्ग्न्नें, उदर्मोत्वदचे धोरोन्न, नोवो सुधर्लोलो वहोन कैदो अनि वड्त्ते म्हाल अनि कम्दरन्चो