कुणबी समाजाच्यो परबो

विकिपीडिया कडल्यान
(कुळबी समाजाच्यो परबो सून पुनर्निर्देशित)
Jump to navigation Jump to search

कुणबी समाजाचे लोक गोंयभर आसात.चडशे ते काणकोण तालुक्यांत डोगरी वाटारात रावतात. देखीक गांवडोगरी,खोतीगांव,सांतोल्ली,चापोली. तांच्या मदीं दोन जाती आसतात.पयली जावन आसा वेळीप आनी दुसरी जावन आसा गांवकार.वेळीप जे आसात ते देवाची कामा करतात आनी गांवकार गांवच्या लोंकाचो मुखेली. कुणबी समाजाचे हेर समाजा सारक्योच सण-परबो आसतात.पूण तांची परब मनोवपाची रीत वेगळी आसता. सुरवेक येता ती परब म्हळयार

आसाडी परब[बदल]

ह्या दिसा कुणबी समाजाचे लोक सकाळी उठून न्हावन-धुवन देवाक वात लायतात. त्या दिसा पुराय घरचो तशेच गांवचो लोक नुस्ते खायनात. देवाची पुजा करुन देवाक खास करमला पानाचेर वाडी दवरतात. इतलेच न्हय तर सगळे लोक करमला पानाचेरूच जेवतात. ह्या घरांनी तोरी दाळीचे गोडशे,तांदळाचे वडे,चण्या भाजी दर एक घरांत करतात.

नाग पंचम[बदल]

चडशे लोक ही परब करनात. जे लोक नागदेवाक मानतात तेच ही परब मनयतात. नाग देवाक दुदाचो निवेद दाखयतात. त्या दिसा पातोळी करतात.

सुता पुनव[बदल]

ती सुता पुनव-दुसऱ्या समाजाचो लोक सकाळीं न्हावन-धुवन देवाक वात-जोत लावन जानवें आपल्या आंगाक घालता. पुण ह्या समाजाचे लोक दनपरां जानवे घालता. जर तीथि प्रमाण ग्रह बी सारके ना जाल्यार ते जानवे सकाळी घालतात. हे जानवें दुसऱ्या दिसा दादले आंगाचे काडून माडाक घालता. आनीक चेडवां केळीक घालपाची प्रथा ताच्या समाजात आसा. त्या दिसा निमतान दर एका घरांत मुगाचे गोडशे, तांदळा पीठाचे वडे, खीर करुन भाव-भयणीचें तोंड गोड करतात.

नव्या पुनव[बदल]

चवथीच्या पयल्या दिसा ही नव्या परब मनयतात. ह्या दिसा घरांतलो एक व्हड मनीस गांवच्या लोकां वांगडा वचून शेतांतल्यान कणसां हाडटा. आनी ती कणसां घेवन येतकच घरांतली व्हड बायल ताका आरत दाखोवन घरांत घेता. ही कणसां मागीर तो पुरसाक,तांदळाच्या मडकेक, चुलीक, गाडयेक बांदतात. हातुंतली कांय कणसां ते गोडशे करपाक वापरतात. तशेंच ह्या दिसा देवाक निवेद केळी पानाचेर दवरतात आनी केळी पानाचेर जेवतात.

चवथ[बदल]

चवथी पयली दिस गणपती ज्या कडेन पुजतात, थंय ते रंग-बिरंगी रानटी वनस्पतींची आनी फळांवळींची माटोळी बांदतात.चवथी दिसा तांच्या सोयऱ्यांच्या हातीन गणपती हाडतात. आनी तो हाडून कांय वेळ तुळशी कडेन दवरतात. मागीर ताका बगूळ व्हाळून भितर घरांत घेतात. गणपतीक दनपराचो निवेद दाखोवन वाडेकार भजन करतात.घरचोच मनीस गणपतीची पुजा करता ते भटाक बी आपयनात. चवथीक सिते चंवर आनी रामा पानां हीं म्हत्वाची आसतात. तशेच चिटयाची फुलां विसरजना खातीर जायच पडटा.

गुडुलो[बदल]

चवथीच्या आठ दिसा उफरांत ही परब येता. गांवच्या नव्या जोडप्यां खातीर ही उमेदीची परब.घरच्या नव्या न्हवऱ्यान च्या बी पिवचे पयली गांवच्या बांयचेर वचून आळवाच्या

संदर्भ[बदल]