कृष्णाजी नारायण अस्नोडकार

विकिपीडिया कडल्यान
Jump to navigation Jump to search

'संपादता कृष्णाजी नारायण अस्नोडकार'कृष्णाजी नारायण अस्नोडकार हो गोंयचो मराठी कादंबरीकार. तांच्या शिक्षणाविशीं पुराय खबर मेळना. पूण ताका मराठी, इंग्लीश, बंगाली, आनी गुजराती भाशेचें ज्ञान आशिल्ले. ताणें 1891 वर्सां सावन बरोवपाक सुरवात केली. ह्या वर्सां ताची नीतिसैंदर्य नावाची पयली पुस्तिका उजवाडाक आयली. 1902 वर्सां ताणें देवी प्रसन्न राय चौधरी हाचे मूळ बंगाला कादंबरीचो अणकार करून 170 पानांची संन्याशी ही कादंबरी बरयली. उपरांतच्या काळांत ताच्या बरपाविशीं खबर मेळना. पूण फुडें 1921 ते 1933 वर्साच्या काळांत ताणें सुमार चाळीस पुस्तकां बरयल्यात. ताणें भक्ती आनी नीत हाचेर पुस्तकां बरयली. ते भायर बायलांचीं कांय चरित्रांय बरयलीं. तातूंत अहिल्याबाई आनी मीराबाई ह्या चरित्रांचो आस्पाव जाता. हांचे भायर ताणें पांच संगीत नाटंका बरयल्यांत. तातूंतल्या अग्रहार आनी हाच परिणाम हांचो प्रयोग जाला. ताका खरें म्हत्व मेळ्ळें तें कादंबरीच्या मळार तेन्नाच्या काळांत चार आणें माला तीन आणें माला आनी एक आणा माला अश्यो कादंबर्योन म्हयन्या म्हयन्याक उजवाडाक येताल्यो. तातूंतली तीन आणें माला ही कादंबरी नरहर रामचंद्र जोशी नांवाचो मनीस चलयतालो. रहस्य, श्रृंगार आनी म्होवाळ कथानक आशिल्ली सुमार 75 ते 80 पानांची पुस्तकां हे माळेंतल्यान उजवाडाक येताली. तो तीन आणें माला ह्या कादंबरीचो एक मुखेल बरोवपी आशिल्लो. हे माळेवरवीं ताच्यो सुमार 25 कादंब-यो उजवाडाक आयल्यात. सामान्य वाचकाक आवडपी सामान्य कथा तो बरयतालो, तशेंच ब-या पावड्याच्यो आनी शृगारकथाय ताणें बरयल्यात. महात्मा गांधी , नरसी मेहता ह्या गुजराती भाशेंतल्या चरित्रांचेय ताणें अणकार केल्यात. स्वामी विवेकानंदाच्या ग्रंथावेल्यान भक्ती आनी मेरी कॅरेलीच्या लेखांवेल्यान नीतिसौंदर्य ही पुस्तिका बरयल्या.