क्रिस्तावांच्या काजरानी जावपी रिती रिवाज

विकिपीडिया कडल्यान
Jump to navigation Jump to search

क्रिस्तावांच्या काजरानी जावपी रिती रिवाज म्हळ्यार किस्तांव धर्मांत काजारां वेळार हेर धर्मां प्रमाण खुपशें रीती-रीवाज जातात।ते एक एक करुन आमकां हांगा पळोवपाक मेळटात।

चीट

क्रिस्तांव काजरां इगर्जेंत चीट वाचल्या शिवाय जायनात आनी ही चीट व्हंकलेल्या आनी नव-याले इगर्जेंत पाद्री मिस जाल्ल्या उपरांत वाचता हाचे कारण म्हळ्यार अमक्या गावांत चेडयाचे वा चेडवाचे काजार आसा म्हण कळीत करपाक .चीट तीन आयतार वाचतात आनी उपरांत काजार जाता .जरी तर चीट वाचतात त्या दिसानी कसलीय आडखळ आसा जाल्यार वा कसल्याय हेर कारणाक लागून काजार जायना ना जाल्यार काजराची तारीख फुडे व्हरतात.क्रिस्तांव धर्मांत चीट वाचप खूब गरजेचें .चीट वाचल्या बगर क्रिस्तावांची काजारा जायनात.

साडो

साडो ही रित व्हंकलेगेर आनी नवऱ्यागेर जाता .ह्या रिती रिवाजांत एका मेजार तांबडे रंगाचे लूगट दवरतात आनी ताचे वयर खुरसाची इमाज वा धव्या रंगाच्या लूगटाचो खुरीस करून तांबड्या लुगटाचेर दवरतात . तशेंच एके थाल्येंत साकर ,आबोलेची फुलां आनी सायबीणीची इमाज दवरतात कित्याक तर तांचो फूडार (व्हंकलेचो ,नवचो ) बरो जावपाक आनी गोडसाणेण आनी फुलांनी भरपाक .उपरांत शिंवपी साडयाक कातर लायता आनी घरची व्हडील मागणे करता .कोण एकलो बायबल वाचता आनी मागीर व्हंकलेक नवऱ्याक सायबीणी लागी येवन मागणे करपाक सागता . तांची शेजारी आनी तांची घरची मनशां पूण अधीक करून जाण्टी व्हकले नव-याक बेसांव दितात आनी साड्याचेर आपले दान पयशांच्या रूपान दवरतात आनी ते दान उपरांत शिंवपी व्हरता .व्हंकलेचे वाटीन साडयाचेर जी सायबीण दवरतात ती सायबीण व्हंकलेली आवय बापूय तिका दितात काळार साडयाचेर बोंप पार्ट सायबीण(सायबीण जिच्या हातांत बाळोक जेजू आसा)दवरताली.ताचो हेतू असो, व्हंकलेचे बरें जाव तांचो घराबो भूरग्या बाळां सयतवयर सरूंक पूण आता खंयचीय सायबीण वा सातांची इमाज साडयाचेर दवरतात आनी उपरांत तीच इमाज व्हंकल देण्याक नव-यागेर धाडटा.

देणें

देणें जावन आसा आनी एक रित रिवाज जी क्रिस्तांवांच्या काजरांनी जाता .ही रित फक्त व्हंकल करता . हांगा व्हंकल साडयाक दवरलेली इमाज ,भांगर , रोप ,आयदनां , मोदेराची आलमार आनी हेर मोदेराच्यो वस्तू नवऱ्यागेर धाडटा .आदी नवऱ्याची फामील व्हंकले कडेन कितें जाय ते सांगताली आनी व्हंकलेक ते दिवंकच जाय आसतालें चड करूंन तांब्याची आयदनां पूण व्हंकलेक आपल्याक जे कितें जाय ते आता अशें कायच चलना.नवऱ्यागेर व्हरता आनी नवऱ्याची फामील व्हंकले कडेन कसलीस मांग करना. चड करून देणें रोसाच्या दिसा नवऱ्यागेर धाडटात.

चुडो चुडो जावन आसात काकणां जी व्हंकल आपल्या दोनूय हातांनी घालता .चुडो घालपाची रित व्हकलेचो मामा म्हळ्यार आवयचो भा भाव तिका घालता आनी चुडो घालूंक व्हंकल मामागेर वता आनी परत येता आसतना ते आपल्या वागडां ओजे हाडटा देखीक:-दोस,केक ,केळी जे मामा ताका दिता आनी उपरांत हे ओजे व्हंकलेच्या गांवच्या लोकांक वाटतात कित्याक गांवच्या लोकांक कळपाक व्हंकलेक मामान चुडो चुड्याची काकणां वेगवेगळ्या रंगाची आसता। ती म्हळ्यार पांचवी ,धवी , तांबडी ,हळदुव्या रंगाची आसतात .वेगवेगळ्या रंगाची आसपाचे कारण म्हळ्यार व्हंकलेचे जिवीत बरें बऱ्या रंगानी फूलोंक .

शीर

शीर म्हळ्यार चूट्टांची आर्क करप आनी हो आर्क रोस जावचे पयली लायतात. शीर नवऱ्याच्यां आनी व्हंकलेच्यां घराफूडल्यान लायतात कित्याक तीं शीर जावन आसा एक कुरू जी त्या घरांत काजार आसा म्हण दाखयता.शीर व्हंकल नवऱ्याच्या दोनूय घरांनी लायतात.शीर लावपाचे मुखेल कारण म्हळ्यार कितेंय वायट,नश्टे,भशटें घरांत भितर सरचें न्ही आनी दोनूय घरानी पवित्राय आनी सूख उरचें.काजराचो दुसरो दीस जाल्यां उपरांत व्हंकल आनी नवरो आपल्या हांतानी शीर काळार चूट्टाचें मोल्ल करून शीर करताली.

संदर्भ[बदल]

पळेयात[बदल]

Hea vixoiavoir Romi Konknnint boroil'lem pan vach: Kristavanchea Kajrani Zaupi Riti Rivaz