खार्साण नासललें मीट वपार

विकिपीडिया कडल्यान
Jump to navigation Jump to search
Sea salt harvesting in Pak Thale, Phetchaburi, Thailand
Manual salt collection in Lake Retba, Senegal
Salt deposits on the shores of Dead Sea, Jordan

खार्साण नासललें मीट वपार[बदल]

Kharsann Naslolem Mitt Vopar - The Discarded Salt ( parable )

वपारिंचो हेतू[बदल]

तेदनां शिसांनीं लागीं सरुन ताका विचारलें: "वपारींनीं तांचे कडे कित्याक उलयताय?" ताणें परतीपाळ केलो: "कित्याक सर्गींच्या राज्याचे गूट वळखूंचें देणें तुमकां दिल्लें आसा; तांकां हेरांक ना. आसा तांकां देव आनींक-उय दितलो आनी तांचें माप भरन अत्तलें; पूण ना तांकां, आसा तें पोरयान तांचे कडलें देव काडून घेतलो. देखून हांव वपारींनीं तांचे कडे उलयतां, कित्याक पळेवन-उय तांकां दिसना, आनी आयकुन-उय तांकां आयकना आनी समजयी ना."

इजायासान अशें आदींच सांगललें तें तांचे सवें पाळोन येता:

"आयकुन-आयकून तुमकां काय, समजचें ना; पळेवन-पळेवन तुमकां काय दिसचें ना. कित्याक ह्या लकाचें काळीज जोड-निबर जालां, तांचे कान भेरे जाल्यात, तांचे दोळे धांपलले आसात; ना तर दोळयांनीं तांकां दिसूंक लागतलें, कानांनीं तांकां सारकें आयकुंक मेळतलें, मनान तांकां समजतलें, आनी, तीं परतून येवन, हांव तांकां बरीं करीन ."

खार्साण नासललें मीट वपार[बदल]

पवित्र पुसतक ː मातेव ५ : १३-१६ (मार्क ९ : ५०, लुकास १४ : ३४ फ.)

१३ "तुमी प्रिथुमेचें मीट. पूण मिटाची खार्साण बीगòड्ली जाल्यार, ती ताका कशê भाशेन पर्तून दीवंक जायत? तें फकत भायर उडवंचें आनी पांय्ां तळा मसतुंचें, आनिंक कित्याकूच उपकारना. १४ तुमी संवसाराचो उज्वाड. दंग्राच्या माथ्यार बांदललें शार लिपन उरना. १५ पायलê पंदाक धांपून दवरुंक कणूच पणटी लायना; घरांत आसत्या सगळ्यांक तिचो उज्वाड पडुंक, ती एका पेडार दवर्तात. १६ तêच परीं तुंचेो बरेो कर्णीो पळेवन सर्गार आसत्या तुंच्या बापाक मन’शांनीं वाखाणचê खातीर, तुंचो उज्वाड तांचê मुखार पर्जळुंदी."

“वपारिंनीं उलयतलं, संवसार रचलल्याक गुपीत आसललेो वसतू उक्तेो कर्तलं”, हें प्रवादियाचें उतर अशें खरें जालें. (मातेव १३:३५)

पळेइयात न्याळ[बदल]

Salt and Light, Commentary & Meditation

भायळो आधार आनी गुंतन्नी[बदल]

संदर्भ[बदल]

[1] [2]

  1. https://en.wikipedia.org/wiki/Parables_of_Jesus
  2. http://www.rc.net/wcc/readings/parables.htm