तियात्रीस्त रेजिना फेर्नांडीस

विकिपीडिया कडल्यान
Jump to navigation Jump to search

तियात्रीस्त रेजिना फेर्नांडीस हीं तियात्र माचयेर अभिनय करपी पयली अस्तुरी.[1] 1904 हे वर्स कोंकणीं माचयेक खुब म्हत्वाचें आसलें कारण ह्या वर्सा सावन कोंकणी माचयेक एक वेगळो इतिहास मेळ्ळो.नोव्हेंबराचे बाविसवेर(22),1904,पाय तियात्रिस्त हाणें आपल्या घरकान्नीक श्रीमती.रेजिना फेर्नांडीस हांकां पयल्याच खेपे तियात्र माचयेर हाडली आनी बायलांक आपल्या स्वताच्या अस्तित्वाची जाणविकाय करून दिली.बायल मनीस हाचे पयली केन्नांच माचयेर येवक नाशिल्ल्यो. पुण 1904 ह्या वर्सां कोंकणी माचयेक एक वेगळी दिशा मेळ्ळी.[2]

1904,22 नोव्हेंबर तियात्र माचयेक आनी गोंयकारांक एक मानाचो दीस आसलो. कारण पयल्याच खेपेक रेजिना फेर्नांडीस हांणी पाय तियात्रिस्त आगोसतिन फेर्नांडीस हांच्या तियात्रांत लोकां मुखार येवन लोकांचें काळीज जिखलेल. तांणी ज्या तियात्रांतल्यान आपली वळख लोकां मुखार उकतायली त्या तियात्राचें नांव "भाटकारा. हो तियात्र गियेटी थियेटर(gaiety theatre)हांणी प्रदर्शीत केल्ला. हो थियेटर मुंबय हांगां आसा.ह्या व्हड पावलांन आख्ख्या कोंकणी लोकांक आनी गोंयकारांक आपली मान वयर काडून चलपाची तांक दिली.इतलेंच न्हय पुण जुआंव आगोसतिन र्फेनांनदीस हांणें जें चींतलें तें अनीक कोणेंच चिंतुक नासलें कारण 1904 ह्या वेळार मराठी सिनेमां आसलो पुण तांणी बायल मनशेंक माचयेर हाडपाचें चितूंक नासलें कोंकणी मराठी परस सगळ्या पांवडयांनी फुडें आसा हें कोंकणी आनी मराठीच्या सुरवेंक सावनदिसून आयिल्लें आसां,हें व्हड कांम फकत कोंकणींच्या मोग करणारान जुआंव आगोसतिन र्फेनांनदीस हांणें केले ताकां लागून तांकां पाय तियात्रीस्त आशें म्हणटातसंदर्भ[बदल]

पळेयात[बदल]

Hea vixoiavoir Romi Konknnint boroil'lem pan vach: Regina Fernandes
  1. 100 years of Konkani Tiatro-Wilmix Wilson Mazarello
  2. तियात्राचो इतिहास- प्रकाश थळी.