मजकूराशीं उडकी मार

दामोदर धर्मानंद कोसंबी

विकिपीडिया कडल्यान
दामोदर धर्मानंद कोसंबी

दामोदर धर्मानंद कोसंबी 31 जुलंय 1907 दिसां कोसंबे ह्या गांवांत दामोदर कोसंबी हांचो जल्म जाल्लो. दामोदर कोसंबी हे गणीतज्ञ आनी इतिहास संशोधक आशिल्ले. तांणी साम्यवादी दृश्टिकोनांतल्यान भारताचो आर्थीक इतिहास उजवाडांत हाडलो. बौध्द तत्वज्ञानाचे आनी पाली भाशेचे अभ्यासक धर्मानंद दामोदर कोसंबी हे तांचे बापूय. दामोदर कोसंबी हांणी आपल्या इंट्रोडक्शन टू ध स्ट़डी ऑफ इंडियन हिस्ट्री ह्या ग्रंथात भारताच्या इतिहासा कडेन पळोवपाचो दिश्टीकोन, घडणुकांचे विश्र्लेशण,माक्सवादी नदर,इतिहासीक साधनां आनी संशोधन ह्या बाबींची चिकित्सा केल्या.

बरोवप आऩी संपादन

[बदल]

इतिहास म्हणजे साधन आनी उत्पादन हांच्या परस्पर संबंदातली एक अनुक्रमवार आधारीत घडणूक आसा असो तांचो इतिहासीक दृशटीकोन आशिल्लो.भोजराजाचें खगोलशास्ञ,विह्याधराचो सुभाशीत,रत्नकोश,भर्तृहरीचो शिलालेख आनी हेर जायत्या संस्कृत हातबरपांचॆ तांणी संपादन कॆलॆं.ज्योतश,खगोल आनी नाणकशास्राचॆ तॆ व्यासंगी संशोधक आशिल्ले.सिंधुची अर्थवेवस्था,मौर्याची उत्पती,भारतीय समाजरचना,बायल आनी शुद्रांची सिथती,भारत –रोमन वॆपार,आर्याचो विस्तार,मौर्य साम्राज्याची अर्थस्थिती हॆ विशीं तांणी मुळावॆं संशोधन मांडलॆं.

गणितांतलॆ संशोधन

[बदल]

गणीत हो तर तांचो मूळ विशय.विशुध्द गणितांत तांचॆं मोलाचॆं संशोधनकार्य आसा.थंयच्यान तॆ वळ्ळॆ सांख्यिकी कडॆन स्टॅटिस्टिक्स. मागीर अनुवंशशास्ञांतलॆं जॅनॅटिक्स संशोधन. कोसंबीन गुणसुञांचो अभ्यास करून ‘कोसंबी फॉमर्युला’य जल्माक घाला.आजूय ह्या विशयाचो अभ्यास करतना विघार्थी हो कोसंबी फॉमर्युला वापरतात.सांख्यिकीचो अभ्यास करपाच्या निमतान कोसंबीन एका वॆगळ्या मळार पावल घाल्लॆं.तॆं पोरण्या नाण्यांच्या अभ्यासाचॆं मळ.कोसंबीन ह्या अभ्यासाक एक शिस्तबध्द आनी शास्ञशुध्द बुन्याद घालून दिली.कोसंबीचॆं एक खाशॆलॆपण म्हणल्यार संशोधनाच्या ज्या मळार तांणी एकदा पावल घालॆं,तातूंत तॆ आयुश्यभर काम करीत रावलॆ. 29 जून 1966 दिसा पुण्याक ह्या म्हान गोंयकाराक मरण आयलॆं.