नवऱ्याचे पावणे वपार

विकिपीडिया कडल्यान
Jump to navigation Jump to search

नवऱ्याचे पावणे वपार[बदल]

Novreache Pavnne Vopar - The Bridegroom's Attendants ( Parable )

वपारिंचो हेतू[बदल]

तेदनां शिसांनीं लागीं सरुन ताका विचारलें: "वपारींनीं तांचे कडे कित्याक उलयताय?" ताणें परतीपाळ केलो: "कित्याक सर्गींच्या राज्याचे गूट वळखूंचें देणें तुमकां दिल्लें आसा; तांकां हेरांक ना. आसा तांकां देव आनींक-उय दितलो आनी तांचें माप भरन अत्तलें; पूण ना तांकां, आसा तें पोरयान तांचे कडलें देव काडून घेतलो. देखून हांव वपारींनीं तांचे कडे उलयतां, कित्याक पळेवन-उय तांकां दिसना, आनी आयकुन-उय तांकां आयकना आनी समजयी ना."


इजायासान अशें आदींच सांगललें तें तांचे सवें पाळोन येता:

"आयकुन-आयकून तुमकां काय, समजचें ना; पळेवन-पळेवन तुमकां काय दिसचें ना. कित्याक ह्या लकाचें काळीज जोड-निबर जालां, तांचे कान भेरे जाल्यात, तांचे दोळे धांपलले आसात; ना तर दोळयांनीं तांकां दिसूंक लागतलें, कानांनीं तांकां सारकें आयकुंक मेळतलें, मनान तांकां समजतलें, आनी, तीं परतून येवन, हांव तांकां बरीं करीन ."

नवऱ्याचे पावणे वपार[बदल]

पवित्र पुसतक ː मातेव ९:१४-१७


१४ जुांवाचे शीस जेजू सर्शें आयले आनी तãणीं विचारलें: आमी आनी फारिजेव उपास कर्तांव, पूण तुजे शीस उपास करिनांत तें कशें? १५ आनी जेजून तांकां सांगलें: आपणां बराबोर नवरो आससोर, नवऱ्याचे पावणे दुखांत आसुंक जाता जायत? पूण नवऱ्याक तांचê सर्शिलो काडून व्हर्चो वêळ पावतलो आनी तेदनां ते उपास कर्तले. १६ पर्ण्या वसत्राक कणूच आंवळंक नासलल्या नव्या लुगटाचो कपो मारिना, कित्याक तो वसत्रा थावन अडन भायर सर्ता आनी फाळो अदीक व्हडलो जाता. १७ न्हय म्हण नवो सरो पर्ण्या दाब्यांनीं भोरिनांत; भोरलो जाल्यार, दाबे फूट’तात, सरो व्हांवून वेता आनी दाब्यांचोय इबाड जाता. ना, नवो सरो नव्या दाब्यांनीं ब भोर्तात आनी दन-ऊय बरे उर्तात. “वपारिंनीं उलयतलं, संवसार रचलल्याक गुपीत आसललेो वसतू उक्तेो कर्तलं”, हें प्रवादियाचें उतर अशें खरें जालें. (मातेव १३:३५)


“वपारिंनीं उलयतलं, संवसार रचलल्याक गुपीत आसललेो वसतू उक्तेो कर्तलं”, हें प्रवादियाचें उतर अशें खरें जालें. (मातेव १३:३५)पळेइयात न्याळ[बदल]

The day will come when they will fast., Commentary & Meditation

भायळो आधार आनी गुंतन्नी[बदल]

  • Another list, slightly different and only of the synoptic Gospels

संदर्भ[बदल]

[1] [2]

[3]

  1. https://en.wikipedia.org/wiki/Parables_of_Jesus
  2. http://www.archgoadaman.org/bible/14
  3. http://www.rc.net/wcc/readings/parables.htm