पुताची विनवनी वपार

विकिपीडिया कडल्यान
देवनागरी
     

पुताची विनवनी वपार[बदल]

Putachi Vinovni Vopar - The Son's Request ( Parable )

वपारिंचो हेतू[बदल]

तेदनां शिसांनीं लागीं सरुन ताका विचारलें: "वपारींनीं तांचे कडे कित्याक उलयताय?" ताणें परतीपाळ केलो: "कित्याक सर्गींच्या राज्याचे गूट वळखूंचें देणें तुमकां दिल्लें आसा; तांकां हेरांक ना. आसा तांकां देव आनींक-उय दितलो आनी तांचें माप भरन अत्तलें; पूण ना तांकां, आसा तें पोरयान तांचे कडलें देव काडून घेतलो. देखून हांव वपारींनीं तांचे कडे उलयतां, कित्याक पळेवन-उय तांकां दिसना, आनी आयकुन-उय तांकां आयकना आनी समजयी ना."

इजायासान अशें आदींच सांगललें तें तांचे सवें पाळोन येता:

"आयकुन-आयकून तुमकां काय, समजचें ना; पळेवन-पळेवन तुमकां काय दिसचें ना. कित्याक ह्या लकाचें काळीज जोड-निबर जालां, तांचे कान भेरे जाल्यात, तांचे दोळे धांपलले आसात; ना तर दोळयांनीं तांकां दिसूंक लागतलें, कानांनीं तांकां सारकें आयकुंक मेळतलें, मनान तांकां समजतलें, आनी, तीं परतून येवन, हांव तांकां बरीं करीन ."

पुताची विनवनी वपार[बदल]

पवित्र पुसतक ː लुकास ११:५-१३ (मातेव ७:९-११)

५ आनी ताणें तांकां सांगलें: तुंचê मदें कण-एकल्याक êक इश्ट आसा म्हण संजात; आनी हो मदियानीर ताचê-शीं वचून ताका अशें म्हणटा: ‘इश्टा, म्हाका तीन उनडे उश्णे दी; ६ म्हजो êक इश्ट वाटेचो पावून सरला आनी ताका वाडुंक म्हजê लागीं कांयच ना. ७ आनी त्या मन’शान भितोर थावन अशी जाप दिली: ‘म्हाका त्रास दीवं नाका; आतां दाराक खीळ घाली आनी म्हजीं भुर्गीं आनी हांव न्हिदुंक गेल्यांव; म्हज्यान उठून तुका दीवंक जायना.’ ८ आनी तो दारार मारितूच रावत जाल्यार, हांव तुंकां सांग्तां, तो मनीस इश्टागतीक लागून उठून दिना जाल्यार-ऊय, ताचê करांदाय्ेक लागून ताका गरज तें काडून दितलो. ९ तशेंच हांव तुंकां सांग्तां: मागात आनी देव तुंकां दितलो, सोदात आनी तुंकां मेळतलें, दारार मारात आनी तें तुंकां ऊगòड्तलें; १० कित्याक माग्तात तीं घेतात, सोदतात तांकां मेळता, आनी दारार मार्तात तांकां तें ऊगòड्तलें. ११ मासळी माग्तल्या आपल्या पुताक मासळेचê स्वातेर êक सरोप दिीत तसलो तुंचê मदें कण बापूय आसा जायत? १२ वो तांतीं मागीत जाल्यार, बापूय ताका विंचू काडून दिीत? १३ तुमी वायटवीं जावन-ऊय, तुंच्या भुर्ग्यांक बरेो वसतू दीवंक तुमी जाणंत जाल्यार, त्यावोन कितलो अदीक तुंचो सर्गिंचो बाप आपणा लागीं माग्तल्यांक पवित्र आत्मो दीवंचो ना?

“वपारिंनीं उलयतलं, संवसार रचलल्याक गुपीत आसललेो वसतू उक्तेो कर्तलं”, हें प्रवादियाचें उतर अशें खरें जालें. (मातेव १३:३५)

पळेइयात न्याळ[बदल]

The Son's Request, Commentary & Meditation

भायळो आधार आनी गुंतन्नी[बदल]

संदर्भ[बदल]

[1] [2]

  1. https://en.wikipedia.org/wiki/Parables_of_Jesus
  2. http://www.rc.net/wcc/readings/parables.htm