बेजारी शेजारी वपार

विकिपीडिया कडल्यान
देवनागरी
       
Importunate neighbour
Teachings of Jesus 17 of 40. ask and ye shall receive. Jan Luyken etching. Bowyer Bible

बेजारी शेजारी वपार[बदल]

Bejari Xezari Vopar - The Importunate Neighbor ( Parable )

वपारिंचो हेतू[बदल]

तेदनां शिसांनीं लागीं सरुन ताका विचारलें: "वपारींनीं तांचे कडे कित्याक उलयताय?" ताणें परतीपाळ केलो: "कित्याक सर्गींच्या राज्याचे गूट वळखूंचें देणें तुमकां दिल्लें आसा; तांकां हेरांक ना. आसा तांकां देव आनींक-उय दितलो आनी तांचें माप भरन अत्तलें; पूण ना तांकां, आसा तें पोरयान तांचे कडलें देव काडून घेतलो. देखून हांव वपारींनीं तांचे कडे उलयतां, कित्याक पळेवन-उय तांकां दिसना, आनी आयकुन-उय तांकां आयकना आनी समजयी ना."

इजायासान अशें आदींच सांगललें तें तांचे सवें पाळोन येता:

"आयकुन-आयकून तुमकां काय, समजचें ना; पळेवन-पळेवन तुमकां काय दिसचें ना. कित्याक ह्या लकाचें काळीज जोड-निबर जालां, तांचे कान भेरे जाल्यात, तांचे दोळे धांपलले आसात; ना तर दोळयांनीं तांकां दिसूंक लागतलें, कानांनीं तांकां सारकें आयकुंक मेळतलें, मनान तांकां समजतलें, आनी, तीं परतून येवन, हांव तांकां बरीं करीन ."

बेजारी शेजारी वपार[बदल]

पवित्र पुसतक ː लुकास ११:५-८

५ आनी ताणें तांकां सांगलें: तुंचê मदें कण-एकल्याक êक इश्ट आसा म्हण संजात; आनी हो मदियानीर ताचê-शीं वचून ताका अशें म्हणटा: ‘इश्टा, म्हाका तीन उनडे उश्णे दी; ६ म्हजो êक इश्ट वाटेचो पावून सरला आनी ताका वाडुंक म्हजê लागीं कांयच ना. ७ आनी त्या मन’शान भितोर थावन अशी जाप दिली: ‘म्हाका त्रास दीवं नाका; आतां दाराक खीळ घाली आनी म्हजीं भुर्गीं आनी हांव न्हिदुंक गेल्यांव; म्हज्यान उठून तुका दीवंक जायना.’ ८ आनी तो दारार मारितूच रावत जाल्यार, हांव तुंकां सांग्तां, तो मनीस इश्टागतीक लागून उठून दिना जाल्यार-ऊय, ताचê करांदाय्ेक लागून ताका गरज तें काडून दितलो.

“वपारिंनीं उलयतलं, संवसार रचलल्याक गुपीत आसललेो वसतू उक्तेो कर्तलं”, हें प्रवादियाचें उतर अशें खरें जालें. (मातेव १३:३५)

पळेइयात न्याळ[बदल]

The Importunate Neighbour, Commentary & Meditation

भायळो आधार आनी गुंतन्नी[बदल]

संदर्भ[बदल]

[1] [2]

  1. https://en.wikipedia.org/wiki/Parables_of_Jesus
  2. http://www.rc.net/wcc/readings/parables.htm