मदर तेरेझा

विकिपीडिया कडल्यान
Jump to navigation Jump to search
देवनागरी
       
मदर तेरेझा
Nirmal Hriday facade
Missionaries of Charity Mother House
Mother Teresa tomb

मदर तेरेझा हांचे पुराय नांव अेगनेसा गोंशा बोजाशियु. तिच्या बापायचें नांव निकोला बोजाशियु आनी आवयचें द्रानाफिले (द्रोनडा) बेरनाय. अेग्नेस ऑग्सताच्या २६वेर १९१० वर्सा युगोसलाविया आलबानियाच्या स्कोपजी खेडयांत जल्माक आयली. दुस-या दिसा तिका बावतिज्म दिलो. तीं सगळीं मेळून पाँच भांवडा. अेगनेस मोदलेंताचो व्हडलो भाव लाजार फौजेंत रिगलो. ताची उपरांतली भयण अेज शिकपाक खूब हुशार आसली. तिणें अर्थशास्रताचो अभ्यास केलो. अेगनेसा उपरांतच्यो दोग भयणी ल्हानूच आसताना संवसाराक अंतरल्यो. अेगनेसा आत वर्सांचें आसतना ताचो बापूय सोंपलो. शिवोन सुत आनी हातान केल्यो वस्तु विकुन तांचे आवयन कुटुंबाचें उदारपोसोन केलें. पुण त्याच बरोबर तिणे आपलें धर्मिकपण सोडले ना.

ईगोर्जेच्या गावप्या पंगडांत वांटो घेवन तशेंच पिडेवंतांक आनी गर्जेवंतांक पावुंक ति पयली आसली. तिचें घर एक धर्मिक केंद्र जाल्लें. हो तिच्या शेगुनी जिविताचो प्रभाव आपल्या धुवांचेरुय जालो. एगनेस आनी एज देवा पेल्याच्यामोगान वाडलीं.[1]

भुरगेंपण[बदल]

एग्नेसान आपलें भुरगेपण हेरां भुरग्यां भशेन सामान्य रितीन सारलें. पादविगाराच्या तशेंच आपल्या शिक्षकांच्या मार्गदर्शना खाल तें नित आनी थिर शिक्षन घेतालें. दुसरया पासत ताका एक व्हड हुसको आसलो.[2]

एग्नेस बारा वर्सांचे जाले तेन्ना आपल्या आपोवन्या विशीं निर्णय घेवपाचो आसलो. एग्नेस आपल्या ईगर्जेंत सोडेलीती आँफ द ब्लेसद वर्जन मेरी हे सौंस्थेची एक हुर्बेवंत वांगडी आसली. तांचो पादविगार आपल्या स्फु्र्त दिवपी आदेशावरवीं ती संस्था चलयतालो आनी वांगड्यांक मार्गदर्शन दितालो. ह्या स्फुर्त दिवपी उलौवपां वरवीं एग्नेसाच्या दुबळ्यां पासत मोग निर्मान जालो. तें आपल्या काळजांत एक मिश्योनारीन जावपाची आंवडो पोसोवुंक लागली।जेन्न तिणें आपलो निर्णय आपले आवयक कळयलो तेन्न सुरवातेक तिका आपली धुव घर सोडुन गेल्ली नाका आसली. पूण त्याच बरोबर देवाचे खोशे आडुय तें गेल्लें तिका नाका आसलें. गंभीरतायेन विचार करुन आवयन आपले धुवेक तिचो हात देवाच्या हातांत घालूंक ताच्या सांगाताक चलुंक बुध्द दिली. एग्नेसान अठरा वर्सांचे पिरायेर देवाच्या आपोवणया खातीर आपणाचें आत्मसमर्पण केलें. एग्नेसाचेर थोडया तोरनात्या जेझुईत मिशीयोनारांचो प्रभाव बसलो. ते बेंगोलांत काम करताले ते सुटयेंक आपल्या गांवघरा परतल्ले कडेन ताणी एग्नेसाक, कलकट्टांत आनी हेर सुवातेर लॉरेटो माद्री ज्यो मिशियोनारी वावर करताल्यो ते विशीं सगळें बारीकसाणेन सांगलें. ह्या वेळार एग्नेसाच्या काळजांत ते संस्थेंत रिगपाचो आंवडौ रूजलो. नोव्हेंबराच्या २९वेर १९२८ वर्सा एग्नेस लॉरेटो वर्गांत भितर सरली. एग्नेसान आयलेंडाच्या राथफारन्हाम हांगासर लॉरेटो वर्गांत धर्मीक खाशेल्या शिक्षणाचें एक वर्स सपयलें. उपरांत ताका बेंगालचे विशिश्ट धर्मकार्या खातीर वेंचुन काडली. तुंय तें १९२९आंत जानेराच्या ६वेर गेलें.[3] शेवटीं

संदर्भ[बदल]

  1. Blessed Mother Teresa". (2007). Encyclopædia Britannica. Retrieved 4 July 2010.
  2. "The Nobel Peace Prize 1979: Mother Teresa". www.nobelprize.org. Retrieved 11 August 2012.
  3. "Blessed Mother Teresa of Calcutta and St. Therese of Lisieux: Spiritual Sisters in the Night of Faith". Thereseoflisieux.org. 4 September 2007. Retrieved 24 August 2010.
"https://gom.wikipedia.org/w/index.php?title=मदर_तेरेझा&oldid=201820" चे कडल्यान परतून मेळयलें