संबंदित बदल

Iran
हुपून वचात: दिशा-नियंत्रण, सोद

खाशेल्या पानां कडल्यान जोडणी मेळिल्ल्या पानांमदीं (वा विशिश्ट वर्गांच्या वांगड्यांमदीं) हालींच केल्ल्या बदलांची ही वळेरी. तुमच्या सादुरवळेरी पाना ठळक दाखयल्यात

हालींच जाल्ल्या बदलाचो विकल्प फाटल्या 1 | 3 | 7 | 14 | 30 दिसांनी जाल्लो 50 | 100 | 250 | 500 बदल दाखयात
लिपयात अधिकृत नोंदीचे वापरपी | लिपयात निनांवी वापरपी | लिपयात म्हजें संपादन आंकडे | दाखयात रोबॉट | लिपयात दाकट्यो बदल | Show page categorization | Wikidata दाखयात
21 फेब्रुवारी 2018 10:43 साकून नवें बदल दाखयात
   
पानाचें नांव
List of abbreviations:
ह्या संपादनांन नवें पान निर्माण केला. ( नव्या पानांची सुची पळयात)
हें दाक्टे संपादन
हें संपादन रोबॉटान केला.
डे
Wikidata संपादन
(±123)
ह्या पानाचो आकार इतल्या बाइट्सन बदललो

16 फेब्रुवारी 2018

"https://gom.wikipedia.org/wiki/विशेश:RecentChangesLinked/Iran" चे कडल्यान परतून मेळयलें