ಆಮಸ್ ಆಚೆಂ ಪುಸ್ತಕ್

विकिपीडिया कडल्यान
Jump to navigation Jump to search
   
ಕನ್ನಡ್
   

Book of Amos[बदल]

An 18th-century Russian icon of the prophet Amos (Iconostasis of Transfiguration Church, Kizhi monastery, Karelia, Russia).

ಆಮಸಾಚ್ಯಾ ಪುಸ್ತಕಾಂತ್ ಸಮಾಜೀಕ್ ನೀತ್ ಉಖ್ಲುನ್ ಧರ್ಲ್ಯಾ. ಅನಿತೀಚೆರ್, ಅಪ್ರಮಾಣಿಕ್ಪಣಾಚೆರ್, ಗರೀಬಾಂಚೆ ಪಿಡ್ಣುಕೆಚೆರ್, ಹೆಂ ಪುಸ್ತಕ್ ನಿಶೆದ್ ಮಾರ್ತಾ.

ಆಮಸ್, ತೆಕ್‌ಆಚೊ ಗಂವ್ಳಿ (1/); ತೊ ಪ್ರವಾದೀಯ್ ನ್ಹಂಯ್ ಆನಿ ಪ್ರವಾದ್ಯಾಂಚೊ ಪೂತುಯ್ ನ್ಹಂಯ್, ಪುಣ್ ಸರ್ವೆಸ್ಪರಾನ್ ತಾಕಾ ಹಿಂದ್ ಚರಯ್ತಾಲೊ ಥಂಯ್ಚೊ ಆಪೊವ್ನ್ ಇಸ್ರಾಂಎಲಾಕ್ ಭಾಕೀತ್ ಕರುಂಕ್ ಪಾಠಯ್ಲೊ (7/14). ಥೊಡ್ಯಾಚ್ ಕಾಳಾರ್ ತಾಣೆಂ ಆಪ್ಲೆಂ ಮುನ್ಯಾರ್‌ಪಣ್ ಚಲಯ್ಲೆಂ ಮಾಗಿರ್ ತಾಕಾ ಇಸ್ರಾಂಎಲಾಂತ್ಲೊ ಭಾಯ್ರ್ ಘಾತ್ಲೊ ಆನಿ ತೊ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಆದ್ಲ್ಯಾ ವಾವ್ರಾಕ್ ಪರ್ತಲೊ ( 7/10; 3/9; 4/1; 6/1).

ಸರ್ವೆಸ್ಪರ್ ಆಠ್ ರಾಷ್ಟ್ರಾಂಚಿ ಮನ್ಸುಬಿ ಕರುನ್ ಫರ್ಮಣ್ ಮಾರ್ತಾ ತೆಂ ಸುರ್ವಾತೆಕುಚ್ ಮೆಳ್ತಾ. ಹಿಂ ಆಠ್ ರಾಷ್ಟ್ರಾಂ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ : ದಾಮಾಸ್ಕೂಸ್, ಗಾಜಾ, ತೀರ್, ಎದಂ, ಆಮನ್, ಂ ಆದ್, ಜುದಾ ಆನಿ ಇಸ್ರಾಂಎಲ್. ಜುದಾ ಆನಿ ಇಸ್ರಾಂಎಲಾನ್ ಸರ್ವೆಸ್ಪರಾಚ್ಯೊ ಆದ್ನಿಯಾ ಆನಿ ಉಪ್ದೆಸ್ ಮೊಡ್ಲೆ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಉರ್ಲಲ್ಯಾ ಸವ್ ರಾಷ್ಟ್ರಾಂನಿಂ ಜುದಾ ಆನಿ ಇಸ್ರಾಂಎಲಾ ಆಡ್ ಕರಾರ್ ಮೊಡ್ಲೊ. ಇಸ್ರಾಂಎಲಾಚ್ಯಾ ಜಿವಿತಾಂತ್ ಲಾಂಚ್ ಘೆವಪ್, ಬ್ರಶ್ಟಾಚ್ಯಾರ್ ಕರಪ್, ಗರೀಬಾಂಕ್ ಪಿಡ್ನುಕ್ ದಿವಪ್ ಆಸ್ಲೆಂ ದೆಖುನ್ ಸರ್ವೆಸ್ಪರಾನ್ ತಾಚೆರ್ ಫರ್ಮಣ್ ಮಾರ್ಲೆಂ.

ಜೆರೊಬ್‌ಆಂ ಯ್, (783 ಲಾ 743) ಹಾಚ್ಯಾ ಕಾಳಾರ್ ತಾಣೆಂ ಆಪ್ಲೆಂ ಮುಣ್ಯಾರ್‌ಪಣ್ ಚಲಯ್ಲೆಂ. ತ್ಯಾ ಕಾಳಾರ್ ಗಿರೆಸ್ತಾಂನಿಂ ಗರೀಬಾಂಕ್ ಫಟಯ್ಲೆ, ಬರೊ ಸೇವಾಧರ್ಂ ಕೆಲೊ ಪುಣ್ ತಾಂತುಂತ್ ದೆವಾಚಿ ಭಕ್ತಿ ನಾಸ್ಲೊಲಿ. ತೇದನಾ ಆಮಸಾನ್ ದೆವಾಚ್ಯಾ ನಾಂವಾನ್ ಉಲೊವ್ನ್ ಬ್ರಶ್ಟಾಚಾರಿ ಜಿವಿತಾಚೆರ್, ಸಮಾಜೀಕ್ ಅನಿತೀಚೆರ್, ತೊಂಡಾಪುರ್ತಿ ಭಕ್ತೀಂಚೆರ್ ಖರಾಯೆನ್ ನಿಶೆದ್ ಮಾರ್ಲೊ (5/21-22). ಸರ್ವೆಸ್ಪರ್, ಆಕ್'ಖ್ಯಾ ಸಂವ್ಸಾರಾಚೊ ಶ್ರೇಷ್ಟ್ ಧನಿ, ರಾಷ್ಟ್ರಾಂಕ್ ಖಾಸ್ತ್ ಲಾವ್ಪಿ ( ಅವೆಸ್ವರ್ 1-2). ಇಸ್ರಾಂಎಲಾಕ್ ಜಾಂಕಾಂ ದೆವಾನ್ ವೆಂಚುನ್ ಕಾಡ್ಲ್ಯಾ ತಾಣಿಂ ಝರ್ ಖೊಟೆಪಣಾಂ ಕರೀತ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ದೇವ್ ತಾಂಕಾಂ ಕಡಕ್ ಖಾಸ್ತ್ ಲಾಯ್ತಲೊ (3/2). ಸರ್ವೆಸ್ಪೊರಾಚೊ ದೀಸ್, ಉಜ್ವಾಡಾಚೊ ನ್ಹಂಯ್ ಪುಣ್ ಕಾಳೊಖಾಚೊ ಜಾತಲೊ (5/18); ದೇವ್ ಎಕಾ ರಾಷ್ಟ್ರಾಕ್ ಉಪ್ಜಯ್ತಾ (6/14). ತೆಂ ರಾಷ್ಟ್ರ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಆಸ್ಸಿರಿಯಾ, ಜರುಯ್ ತಾಚೆಂ ನಾವ್ ಸಾಂಗುಂಕ್ ನಾ ಪುಣ್ ಸದಾಂಚ್ ತೆಂ ಪ್ರವಾದೀಯಾಚ್ಯಾ ಮನಾಂಚೆರ್ ಆಸ್ಲೆಂ.

ತರ್ ಆಮಸ್, ಏಕ್ ಭರ್ವಾನ್ಸೊ ದಿತಾ, ತೊ ಜಾಕೊಬ್ ಘರಾಣ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ತಾರಣಾಚಿ ವಾತ್ ಪಳೆತಾ (9/8); ತಶೆಂಚ್ ಜುಜೆಚ್ಯಾ ಉರ್ಲಲ್ಯಾ ಜಮ್ಯಾಚಿ (5/15), ಸರ್ವೆಸ್ಪರ್ ದಯಾ ಕರ್ತಲೊ ಅಶೆಂ ಆಮಸ್ ಮ್ಹಂಟಾ.

ಪಳೆಇಯಾತ್[बदल]

ಸಂದರ್ಭ್[बदल]


[1] [2]

  1. http://www.usccb.org/bible/books-of-the-bible/index.cfm
  2. http://www.konkanibible.org/