ಆಸ್ಸಿಜಾಚೊ ಭಾಗಿವಂತ್ ಫ್ರಾಂಚಿಸ್ಕ್ ಆಚೆಂ ಮಾಗ್ಣೆಂ

विकिपीडिया कडल्यान
Jump to navigation Jump to search
   
ಕನ್ನಡ್
   
Stigmata of St Francis tempera on panel by Bartolomeo della Gatta
St. Francis before the Sultan Al-Kamil of Egypt witnessing the trial by fire (wall fresco, Giotto.)
Habit of Francis of Assisi
Francis considered his stigmata part of the imitation of Christ
The house where Francis of Assisi lived when young

Prayer of Saint Francis of Assisi[बदल]

ಧನ್ಯಾ ತುಜೆ ಶಾಂತಿಚೆಂ ಹಾತ್ಯಾರ್ ತುಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಕರ್,
ಜಂಯ್ ರಾಗ್-ದವೆಸ್ ಜಳ್ತಾ, ಥಂಯ್ ಹಾವೆಂ ಪೃತಿ ವೊಂಪುಂ;
ಜಂಯ್ ಅಪ್‌ಮಾನ್ ಕರ್ತಾತ್ ಥಂಯ್ ಹಾಂವೆಂ ಮಾಫಿ ಕರುಂ,
ಝಂಯ್ ದುಭಾವ್ ರಿಗ್ಲಾ ಥಂಯ್ ಹಾಂವೆಂ ಭಾವಾರ್ತ್ ಥಿರಾವ್ವುಂ,
ಝಂಯ್ ವಿಸ್ವಾಸ್ ಭಂಗ್ಲಾ ಥಂಯ್ ಆಮಿ ವಿಸ್ವಾಸ್ ಪೆಟೊಂ.
ಝಂಯ್ ಕಾಳುಕ್ ಪಡ್ಲಾ ಥಂಯ್ ಹಾಂವೆಂ ಉಜ್ವಾಡ್ ಫಾಂಕವಂ,
ಝಂಯ್ ಖಂತ್-ದುಖ್ ಭರ್ಲ್ಯಾ ಥಂಯ್ ಹಾಂವೆಂ ಸಂತಸ್ ವಾಡೊವಂ

ಎಹ್ ! ದೆಯ್ವಿಕ್ ಗುರೂಜಿ, ನಿರ್ಮಿನಾಕಾಯ್ ಹಾಂವೆಂ ಮ್ಹಾಕಾಚ್ ಭುಜ್ವಣ್ ಸಧುಂಕ್,
ಪುಣ್ ಹಾಂವೆಂ ದುಸ್ರ್ಯಾಂಕ್ ಭುಜ್ವಣ್ ದಿಂವ್ಕ್,
ನ್ಹಯ್‌ಚ್ ಮ್ಹಾಕಾಚ್ ಸಂಜುಂಕ್, ಪುಣ್ ಹಾಂವೆಂ ದುಸ್ರ್ಯಾಂಕ್ ಸಂಜುಂಕ್,
ನ್ಹಯ್‌ಚ್ ಮ್ಹಜಚ್ ಮೋಗ್ ಕರುಂಕ್, ಪುಣ್ ದುಸ್ರ್ಯಾಂಚೊ ‌ಯ್ ಹಾಂವೆಂ ಮೋಗ್ ಕರುಂಕ್,
ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಜ್ಯಾ ಮಾಪಾನಾಮಿ ಧೀಯೀನ್ ತ್ಯಾಚ್‌ ಮಾಪಾನ್ ಆಮಿ ಘೆಯ್ನ್;
ಜ್ಯಾ ಮಾಪಾನ್ ಆಮಿ ದುಸ್ರ್ಯಾಕ್ ಭೊಗ್ಶಿಂ ತ್ಯಾಚ್‌ ಮಾಪಾನ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಭಗ್ಸಣೆಂ ಮೆಳ್ತೆಲೆಂ,
ಆಮಿ ದುಸ್ರ್ಯಾಂ ‌ಖಾತಿರ್ ಮರುನ್ ಸಾಸ್ಣಾಚ್ಯಾ ಜಿವಿತಾಕ್ ಆಮಿ ‌ಪರತ್ ಜಲ್ಮೊತಯ್ಲ್ಯಾಂವ್.

ಆಮೆನ್

ಪಳೆಯಾತ್[बदल]