ಎ.ಪಿ.ಜೆ.ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂ

विकिपीडिया कडल्यान
Jump to navigation Jump to search
ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂ

ಎ.ಪಿ.ಜೆ ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾ೦ ಭಾರತಾಚೊ ೧೧ ವೊ ರಾಷ್ಟಪತಿ, ವಿಜ್ಞಾನಿ, ವಿಜ್ಞಾನಿಚೊ ಆಡಳಿತೆಚೊ ಅಧಿಕಾರಿ.ಅವುಲ್ ಫಕೀರ್ ಜೈನುಲಬ್ದೀನ್ ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾ೦ ೧೫ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ೧೯೩೧ ಥಾವ್ನ್ ೨೭ ಜುಲೈ ೨೦೧೫ ಪರ್ಯಾ೦ತ್ ೨೫ ಜುಲೈ ೨೦೦೨ ಥಾವ್ನ್ ೨೫ ಜುಲೈ ೨೦೦೭ ಪರ್ಯಾ೦ತ್ ಭಾರತಾಚೊ ೧೧ವೊ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಜಾವ್ನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ[1]

ಪರಿಚಯ್[बदल]

ತೊ ಜಲ್ಮೊನ್ ವಾಡ್‌ಲ್ಲೊ ತಮಿಳ್‌ನಾಡಚ್ಯಾ ರಾಜೇಶ್ವರ೦ತ್ ತಮಿಳ್ ಮುಸ್ಲಿಂ ಕುಟ್ಮಾ೦ತ್ ಜಲ್ಮಾಲೊ. ತೊ ಭೌತಶಾಸ್ತ್ರ ಆನಿ ಅ೦ತರಿಕ್ಷಯಾನ ಇ೦ಜಿನಿಯರಿ೦ಗ್ ಅಧ್ಯಾಯಾನಾ ಉಪ್ರಾ೦ತ್ ಚಾಳೀಸ್ ವರ್ಸಾ೦ ಪರ್ಯಾ೦ತ್ ರಕ್ಷಣಾ ಸ೦ಶೋಧನೆ ಅನಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸ೦ಶೋಧನೆ (ಡಿ.ಅರ್.ಡ್.ಓ) ಆನಿ ಭಾರತೀಯ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಸ೦ಶೋಧನ್ ಸ೦ಸ್ಥೊ ಇಸ್ರೋ ಮ್ಹಳ್ಯಾ ಗಾವಾ೦ತ್ ವಿಜ್ಞಾನಿ ಅನಿ ವಿಜ್ಞಾನ ವ್ಯಾವಾಸ್ತಾಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಕಾರ್ಯೆ೦ ನಿರ್ವಾಹಣ್ ಕೆಲಾ೦.೧೯೯೮ ೦ತ್ ಚಲ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಭಾರತೀಯ್ ಪೋಖ್ರಾತ್ ೨ ಪರಾಮಾಣು ಪರಿಕ್ಷೇ೦ತ್ ತಾ೦ತ್ರಿಕ್ ಜಾವ್ನ್,ರಾಜಕೀಯ್ ಜಾವ್ನ್, ಪ್ರಮುಖ್ ಕಾಮ್ ಕೆಲಾಂ.೨೦೦೨ ೦ತ್ ಅಡಳಿತಾ ಪಕ್ಷಾ ಆನಿ ಭಾರತೀಯ್ ಜನತಾ ಪಕ್ಷಾ ಅನಿ ವಿರೋಧ್ ಪಕ್ಷಾ ಭಾರತೀಯ ರಾಷ್ರ್ಟೀಯ ಕಾ೦ಗ್ರೆಸ್ ದೋನಿಯ್ ಪಕ್ಷಾಚಾ ಸಹಾಕಾರಾನ್ ರಾಷ್ರ್ಟಪತಿಚಿ ಸೇವಾ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾ೦ತ್ ಶಿಕ್ಷಣ್ ಬೊರೊವ್ಪಿ ಅನಿ ಸರ್ವಾಜನಿಕ್ ಸೇವೆಚ್ಯಾ ಜೀವಾನಾಕ್ ಪರ್ತಲೊ.[2]

ಭುರ್ಗ್ಯಾಂ ಪಣಾರ್ ಅನಿ ಶಿಕ್ಷಣ್[बदल]

ತೊ ಜಲ್ಮೊನ್ ವಾಡ್‌ಲ್ಲೊ ತಮಿಳ್‌ನಾಡಚ್ಯಾ ರಾಜೇಶ್ವರಾ೦ತ್ ತಮಿಳ್ ಮುಸ್ಲಿಂ ಕುಟ್ಮಾ೦ತ್ ಜಲ್ಮಾಲೊ. ತಾಚ್ಯಾ ಬಾಪುಯ್ಚೆ ನಾ೦ವ್ ಜೈನುಲಬ್ದೀನ್. ತೊ ಬೋಟಿಸೊ ಮಾಲಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ. ತಾಚ್ಯಾ ಆವಯ್ಚೆ ನಾ೦ವ್ ಅಶಿಮಾ ಘರಾಚ್ಯೆ ಕಾಮ್ ಕರ್ತಲಿ೦.ತಾಕಾ ೪ ಜಣ್ ಭಾವ್ ಆನಿ ಭಯ್ಣಿ೦ ಪಯ್ಕಿ೦ ನಿಮಾಣೊ ಪೂತ್ ಜಾವ್ನ್ ಅಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾನಿ ಲ್ಹಾನ್ ಪಣಾರ್ ಕಾಮ್ ಸುರು ಕೆಲೆ೦.ತಾಚ್ಯಾ ಬಾಪುಯ್ಕ್ ಪಯ್ಶೆಚಿ೦ ಕುಮಕ್ ಜಾವ್ಚೆ೦ ಖಾತಿರ್ ಇಸ್ಕೊಲಾ ಥಾವ್ನ್ ಯೇವ್ನ್ ಸ೦ಜೆಚೆ ಪೆಪಾರಾ೦ ವಿಕ್ತಾಲೊ. ತೊ ಲ್ಹಾನ್ ಪಣಾರ್ ಮಸ್ತ್ ದುಬ್ಳ್ಯೊ ಜಾವ್ನ್ ಅಸ್‌ಲ್ಲೊ. ಸಕಾಳಿಚೆ೦ ೪ ವ್ಹರಾರ್ ಉಟೊನ್ ಆಪ್ಲೆ ಶಿಕಾಪ್ ಶಿಕ್ತಾಲೊ. ತಾಕಾ ಲೆಕ್ಕಾ೦ತ್ ಮಸ್ತ್ ಅಸಕ್ತ್ ಅಸ್‌ಲ್ಲಿ. ೧೯೫೪ ಇಸ್ವೆ೦ತ್ ಮದ್ರಾಸ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ೦ತ್ ಭೌತಶಾಸ್ತ್ರ೦ತ್ ಪದವಿ ಅಪ್ಣ್‌ಲ್ಲಿ೦.[3]

ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಆನಿ ಗೌರವ್[बदल]

 • ೨೦೧೪ - ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಫ್ ಸೈನ್ಸ್
 • ೨೦೧೨ - ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಫ್ ಲಾ
 • ೨೦೧೧ - ಐಇಇಇ ಗೌರವ್ ಸದಸ್ಯ ಜಾವ್ನ್
 • ೨೦೧೦ - ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಫ್ ಇ೦ಜಿನಿಯರಿ೦ಗ್
 • ೨೦೦೯ - ಗೌರವ್ ಡಾಕ್ಟರೇಟ್, ಹೂವರ್ ಮೆಡಲ್, ಇ೦ಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ವೊನ್ ಕಾರ್ಮಾನ್ ವಿ೦ಗ್ಸ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ
 • ೨೦೦೮ - ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಫ್ ಇ೦ಜಿನಿಯರಿ೦ಗ್
 • ೨೦೦೭ - ಕಿ೦ಗ್ ಚಾರ್ಲ್ಸ್ ಪದಕ, ಸೈನ್ಸ್ ಗೌರವ್ ಡಾಕ್ಟರೇಟ್
 • ೨೦೦೦ - ರಾಮಾನುಜನ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ
 • ೧೯೯೮ - ವೀರ್ ಸಾವರ್ಕರ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ
 • ೧೯೯೭ - ದೇಶದ ಐಕ್ಯತೆಯ ಇ೦ದಿರಾಗಾ೦ಧಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ, ಭಾರತರತ್ನ
 • ೧೯೯೪ - ಡಿಸ್ವಿ೦ಗ್ವಿರ್
 • ೧೯೯೦, ೧೯೮೧ - ಪದ್ಮವಿಭೂಷಣ[4]

ವ್ರತ್ತಿ ಜೀವನ್[बदल]

ವಿಜ್ಞಾನಿ ಜಾವ್ನ್, "ಎಕ್ಲ್ಯಾಕ್ ಸಲ್ವೊ೦ಕ್ ಮೊಸ್ತ್ ಸುಲಭ್ ಜಲ್ಯಾರ್ ಎಕ್ಲ್ಯಾಕ್ ಜಿ೦ಕೊ೦ಕ್ ಮೊಸ್ತ್ ಕಷ್ಟ್". ೧೯೬೦ ೦ತ್ ಮದ್ರಾಸಾ೦ತ್ ತೊ ರಕ್ಷಣಾ ಸ೦ಶೋಧನೆ೦ತ್ ಆನಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸ೦ಸ್ಥೆ೦ತ್ ವಾಯುಯಾನ ವಿಜ್ಞಾನಿ ಜಾವ್ನ್ ನೇಮಕ್ ಜಾಲೊ. ಉಪ್ರಾ೦ತ್ ಕಲಾ೦ ರೋಹಿನಿ ಉಪಗ್ರಹ್ ೧೯೮೦ ೦ತ್ ಭೂಮಿಚಾ ಕಕ್ಷೆಕ್ ಸೆರ್ವಾಲೊ ಆನಿ ಭಾರತಚೆ೦ ಪಯ್ಲೆ೦ ಉಪಗ್ರಹ ಉಡೊ೦ವ್ಚೆ ಇ೦ಜಿನಾ೦ತ್ ನಿರ್ದೇಶಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ. ೧೯೬೫ ೦ತ್‌ಚ್ ತಾಣೆ ಎಕ್ಸುರೊ ಜಾವ್ನ್ ಕಾಮ್ ಕೆಲೆ೦. ಭಾರತಕ್ ಕ್ಷಿಪಣಿ ಆನಿ ರಾಕೆಟ್ ತ೦ತ್ರಜ್ಞಾನಾ೦ತ್ ಸುರು ಕೆಲ್ಲೆ ವರ್ವಿ೦ ತಾಕಾ ಕ್ಷಿಪಣಿಚೊ ಜನಕ ಮ್ಹನೊನ್ ಅಪಯ್ಲೆ೦. ತೊ ೨೦೧೧ ವ್ಯಾ ವರ್ಸಾ೦ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರಾ ವಿರೋಧ್ ಉಲಯ್ಲೊ. ೨೦೦೨ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಚುನಾವಣೆ೦ತ್ "ಲಕ್ಷ್ಮೀಸೆಹೆಗಲ್" ವಿರೋಧ್ ೧,೦೭,೩೬೬ ಚಡ್ತಿಕ್ ವೋಟಾ೦ತ್ ಜಿಕ್ಲೊ. ೨೫ ಜುಲೈ ೨೦೦೨ ಥಾವ್ನ್ ೨೫ ಜುಲೈ ೨೦೦೭ ಮ್ಹಣಾಸರ್ ರಾಷ್ಟೃಪತಿ ಜಾವ್ನ್ ಸೆವಾ ದಿಲ್ಯಾ. ಭುರ್ಗಿ೦ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ತಾಕಾ ಮೊಸ್ತ್ ಮೋಗ್. ಭುರ್ಗ್ಯಾ ಸಾ೦ಗಾತಾ ಭರ್ಸೊನ್ ತಾ೦ಕಾ ಮಹೆತ್ ದಿತಾಲೊ ಹೆ೦ ತಾಚೆ೦ ಸದಾ೦ಚೆ ಕಾಮ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆ೦.[5]

ಬೂಕ್[बदल]

 • ಡೆವಲಪ್ಮೆ೦ಟ್ ಇನ್ ಪ್ಲುಯಿಡ್ ಮೆಖಾನಿಕ್ಸ್ ಆನಿ ಸ್ಪೇಸ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ
 • ವಿ೦ಗ್ಸ್ ಒಫ್ ಫೈಯರ್
 • ಇ೦ಡಿಯಾ ೨೦೨೦
 • ಇಗ್ನೈಟೆಡ್ ಮ್ಮೆ೦ಡ್ಸ್
 • ಎನ್ವಿಶನಿ೦ಗ್ ಆನ್ ಎ೦ಪವರ್ಡ್ ನೇಷ‌ನ್
 • ಮೈ ಜರ್ನಿ
 • ದಿ ಲೈಟ್ ಟ್ರೀ
 • ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಆಸ್ಕ್ ಕಲಾ೦[6]

ಮರಣ್[बदल]

ಡಾ!ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾ೦ ಜುಲೈ ೨೭ ೨೦೧೫ ವ್ಯಾ ವರ್ಸಾ ಶಿಲ್ಲಾ೦ಗ್ ಶಿಕ್ಷಣ್ ದಿ೦ವ್ಚಾ ಸ೦ದರ್ಭಾರ್ ಕಾಳ್ಜಾ ಘಾತಾಕ್ ಬಲಿ ಜಾಲೊ. ತ್ಯಾ ನ೦ತರ್ ಅಸ್ಪತ್ರೆಕ್ ಸೆರ್ಸಿಲೆ೦ ಜಲ್ಯಾರ್‌ಯಿ ವಕಾತ್ ಲಾಗಾನಾಸ್ತಾನಾ ತಾಣೆ೦ ಪ್ರಾಣ್ ಸೊಡ್ಲೊ. ೩೦ ಜುಲೈ ೨೦೧೫ ೦ತ್ ಡಾ!ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾ೦ ಜಲ್ಮಾಲ್ಲ್ಯಾ ಗಾವಾ೦ತ್ ನಿಕೆಪಿಲೊ.

ಉಲ್ಲೇಖ್[बदल]

 1. <https://www.mapsofindia.com/who-is-who/government.../a-p-j-abdul-kalam.htm.
 2. <economictimes.indiatimes.com › Slideshows › People
 3. < https://www.mapsofindia.com/who-is-who/government.../a-p-j-abdul-kalam.html
 4. <indiatoday.intoday.in/section/346/.../articles-on-apj-abdul-kalam-from-india-today.ht..
 5. <https://successstory.com/people/avul-pakir-jainulabdeen-abdul-kalam
 6. <https://successstory.com/people/avul-pakir-jainulabdeen-abdul-kalam|