ಕುಮಾರ್ ಪರ್ವತ್

विकिपीडिया कडल्यान
Jump to navigation Jump to search
ಕುಮಾರ್ ಪರ್ವತ್

ಹಿಂದು ಭಾವ್ ಭಯ್ಣಿಂಕ್ ತಶೆಂಚ್ ಯಾತ್ರಿಕಾಂಕ್ ಆಕರ್ಷಿತ್ ಕರ‍್ಚೊ ಎಕ್ ಲೊಕಾಮೊಗಾಳ್ ಜಾಗೊ ಜಾವ್ನಾಸಾ ‘ಸುಬ್ರಮಣ್ಯ’. ಗಾಂವಾಂ-ಪರ್ಗಾಂವಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಹ್ಯಾ ಪೂನ್‌ಶೆತಾಕ್ ಜಾಯ್ತೊ ಲೋಕ್ ಯೆತಾ ಥೈಂಚಿ ದೆವಾಳಾಂ ದೆಕೊಂಕ್, ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ್ ಆಚರಣಾಂಚೊ ವಾಂಟೊ ಜಾವುಂಕ್ ಅನಿ ವಿಶೇಸ್ ಕರುನ್ ಥೈಂಚಿ ಪ್ರಾಕೃತಿಕ್ ಸೊಭಾಯ್ ಚಾಕೊಂಕ್. ಪುಣ್ ಹಾಂವ್ ಅನಿ ಮ್ಹಜೆ ಥೊಡೆ ಮಿತ್ರ್ ಥೈಂ ಪಾವ್‌ಲ್ಲ್ಯಾಂವ್ ಎಕಾ ವೆಗ್ಳ್ಯಾಚ್ ಅನಿ ಪಂಥಾವನಾಂನಿ ಭರ‍್ಲೆಲ್ಯಾ ಅನ್ಭೊಗಾಚೆ ಸಾಕ್ಶಿ ಜಾಂವ್ಕ್. ಸುಬ್ರಮಣ್ಯಾಚಾ ಮೆರೆರ್‌ಚ್ ಆಸಾ ಪಶ್ಚಿಮ್ ಘಾಟಿ(western ghats). ಅನಿ ತ್ಯಾ ದೊಂಗ್ರಾಳ್ ಪ್ರದೇಸಾಂತ್ ಉಬೊ ಆಸಾ ಎಕ್ ದಡಂಗ್ ತರ್ನಾಟೊ ಪರ್ವತ್ ‘ಕುಮಾರಪರ್ವತ’ ವಾ ‘ಪುಷ್ಪಗಿರಿ’. ತ್ಯಾ ಪರ್ವತಾಕ್ ಹೆಂ ನಾಂವ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಆಯ್ಲೆಂ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಸವಾಲಾಚಿ ಜಾಪ್ ತ್ಯಾ ಪರ್ವತಾಚಾ ಶಿಖರಾರ್‌ಚ್ ಮೆಳಾತ್. ಮ್ಹಾಕಾ ಬಾಳ್ಪಣಾರ್ ಥಾವ್ನ್‌ಚ್ ‘ಟ್ರೆಕ್ಕಿಂಗ್’ (trekking) ಟ್ರೆಕ್ಕಿಂಗ್ ಕರಿಜಾಯ್ ಅನಿ ಜಿಣ್ಯೆಂತ್ ಎಕ್ ಪವ್ಟಿಂ ಪುಣೀ ಪರ್ವತ್ ಚಡಾಜಯ್ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಆಶಾ. ಹ್ಯಾಚ್ ಆಶೆನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಸುಬ್ರಮಣ್ಯಾಚಾ ಕುಮಾರಪರ್ವತಾ ಥೈಂ ಆಕರ್ಷಿತ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಹೊ ಪರ್ವತ್ ಎಕ್ ಟ್ರೆಕ್ಕಿಂಗ್ ಸುವಾತ್ ಅನಿ ಜಾಯ್ತೆ ಟ್ರೆಕ್ಕರ್ ರಜೆ ದಿಸಾಂನಿ ಥಂಯ್ಸರ್ ಟ್ರೆಕ್ಕಿಂಗಾಕ್ ಯೆತಾಲೆ. ಸಾಂಗಾತ್ಯಾಂನಿ ಮ್ಹಾಕಾ ಆಪಯ್ತಾನಾ ಖುಶೆನ್ ಒಪ್ವಾಲೊಂ. ನಿಶ್ಚಯ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಪರ್ಮಾಣೆಂ ಕೊಡ್ಯಾಳ್ ಥಾವ್ನ್ ಸ ವೊರಾಂಚಾ ಬಸ್ಸಾರ್ ಸುಬ್ರಮಣ್ಯ ಪಾವ್ಲೊಂ. ಸುಮಾರ್ ಧಾ ವೊರಾಂಕ್ ಜಾಯ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ ಖಾಣ್, ಉದಾಕ್ ಅನಿ ಎಕ್ ರಾತ್ ಪರ್ವತಾಚಾ ತುದಿಯೆರ್ ಪಾಶಾರ್ ಕರುಂಕ್ ಗರ್ಜೆಚ್ಯೊ ವಸ್ತು ಘೆವ್ನ್ ಕುಮಾರಪರ್ವತಾಕ್ ಆಮ್ಚೆಂ ಪಯ್ಣ್ ಸುರ‍್ವಾತ್ಲೆಂ. ಆರಂಭಾರ್‌ಚ್ ಬರೊವ್ನ್ ಆಸ್ಲೆಂ ‘ವೆ ಟು ಕುಮಾರಪರ್ವತ- ೧೦ ಕಿ.ಮೀ’. ಎಕ್ವೀಸ್ ವರ‍್ಸಾಂಚಾ ತರ್ನಾಟ್ಯಾಂಕ್ ಧಾ ಕಿಲೊಮೀಟರ್ ‘ಚಲ್ಚೆಂ’ ಕಾಂಯ್ ವ್ಹಡ್ಲೆಂ ನೈಂ. ಪುಣ್ ಪಯ್ಣಾರ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಭಾಸ್ಲೆಂಕಿ ಧಾ ಕಿ.ಮೀ. ‘ಚಡ್ಚೆಂ’ ಬೋವ್‌ಚ್ ಕಷ್ಟಾಂಚೆಂ ಮ್ಹಣೊನ್. ಅನಿ ಸಹಜ್ ಜಾವ್ನ್ ಹೆಂ ಪಯ್ಣ್ ಕಾಬಾರ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಲಾಗ್‌ಲ್ಲೊ ವೇಳ್ ಭರ‍್ತಿ ನೋವ್ ಘಂಟೆ! ಸಕಾಳಿಂ ಥಾವ್ನ್ ಸಾಂಜ್ ಮ್ಹಣಾಸರ್ ಆಮಿ ಚಡೊನ್‌ಚ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾಂವ್. ಧಾ ಜಣಾಂಚಾ ಪಂಗ್ಡಾಂತ್ ಆಮ್ಚಾ ಸ ಜಣಾಂಕ್ ಹೊ ಪಯ್ಲೊ ಅನ್ಭೊಗ್. ತ್ಯಾಚ್ ಪಂಗ್ಡಾಂತ್ ಎಕ್ಲ್ಯಾನ್ ಕುಮಾರಪರ್ವತ್ ಚಡ್ಚೆಂ ಹೆಂ ಚೊವ್ತೆ ಪವ್ಟಿಂ. ಕಾಳೊಕ್ ಪಡ್ಚಾ ಪಯ್ಲೆಂ ಶಿಖರಾಕ್ ಪಾವಾಜಯ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾಚೊ ಜೊಪ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ. ಕಿತ್ಯಾಕ್ ತ್ಯಾ ಉಂಚಾಯೆರ್ ತಡ್ವೊಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾ ತಸಲೆಂ ಥಂಡ್ ವಾರೆಂ ಅನಿ ಹಿಂವ್ ಆಸ್ತಾ ಮ್ಹಣೊನ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಕಳಿತ್ ಆಸ್ಲೆಂ. ತ್ಯಾ ದೆಕುನ್ ಉಜ್ವಾಡ್ ಆಸ್ತಾನಾಂಚ್ ಉಜೊ ಕರುಂಕ್ ಲಾಂಕುಡ್ ತಯಾರ್ ಕರ‍್ಚೊ ಉದ್ದೇಶ್ ಆಮ್ಚೊ ಜಾವ್ನಾಸ್ಲೊ. ಹ್ಯಾ ಎಕಾಚ್ ಕಾರಣಾನ್ ಪಯ್ಣಾರ್ ಚಡಿತ್ ವಿಶೆವ್ ಘೆಂವ್ಕ್ ವಾ ವೇಳ್ ವಿಬಾಡುಂಕ್ ಆವ್ಕಾಸ್ ನಾತ್ಲೊ. ವೇಳ್ ಮೊಲಾಧಿಕ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ಲೊ. ಅಸಲ್ಯಾ ಸಬಾರ್ ಶರ್ತಾಂಕ್ ಮನ್ ಒಪ್ವಾಲೆಂ ತರೀ ಕೂಡ್ ರಗ್ತಾ ಮಾಸಾಚಿ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಕುಡಿ ಅತ್ಮ್ಯಾ ಮಧೆಂ ಎಕ್ ನಿಶಬ್ದ್ ಝುಜ್ ಚಾಲು ಜಾಲ್ಲೆಂ.[1]

ಅಮಿ ಹಾಡ್ಲೆಲೆಂ ಖಾಣ್ ಅನಿ ಉದಾಕ್ ಖಾಲಿ ಜಾವ್ನ್ ಯೆತಾನಾ ಲಗ್ಬಗ್ ಸ ಕಿ.ಮೀ ಅಮಿ ಚಡೊನ್ ಕಾಬಾರ್ ಕೆಲ್ಲೆ. ಅನಿ ಅತಾಂ ಸುರ್ಯೊ ನೀಟ್ ತಕ್ಲೆರ್‌ಚ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ. ರಾನ್ವಟ್ ಸುವಾತ್ ಸಂಪೊನ್ ಆತಾಂ ದೊಂಗ್ರಾಳ್ ಸುವಾತ್ ಅಮಿ ತೆಂಕ್‌ಲ್ಲಿ. ವೊತಾಚಾ ದಾವೆಕ್ ಅಮ್ಚಿ ಕೂಡ್ ಸುಕೊನ್ ಗೆಲ್ಲಿ. ಪಾಯಾಂನಿ ಬಳ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲೆಂ. ಎಕ್ಲ್ಯಾ ದೊಗಾಂನಿ ಬೆತ್ಕಾಟೆಚೊ ಆಧಾರ್ ಮಾಗ್‌ಲ್ಲೊ. ಹ್ಯಾ ಕಠಿಣ್ ಹಂತಾರ್ ಕಷ್ಟೊನ್ ಆಸ್ತಾನಾ ಆಮ್ಕಾಂ ಭರ್ವಶ್ಯಾಚೆಂ ಕಿರಣ್ ಜಾಲೆಂ ‘ಭಟ್ರಾ ಮನೆ/ಭಟಾಚೆಂ ಘರ್’. ಹೆಂ ವಿಚಿತ್ರ್ ಪಾತ್ಯೆಂವ್ಕ್ ಇಲ್ಲೆಂ ಕಶ್ಟ್ ತರಿ ಅಮಿ ವೆಚಾ ಪಯ್ಲೆಂ ಆಯ್ಕಾಲ್ಲೆಂ, ವಾಚ್‌ಲ್ಲೆಂ ಅನಿ ಆತಾಂ ಖುದ್ದ್ ದೊಳ್ಯಾಂನಿ ದೆಕ್ಲೆಲೆಂ ಸತ್. ವರ‍್ಸಾಂ ಆದಿಂಚ್ ಎಕಾ ಭಟಾನ್ ತ್ಯಾ ಉಂಚಾಯೆರ್ ಘರ್ ಬಾಂದ್‌ಲ್ಲೆಂ ಮಾತ್ರ್ ನೈಂ ಥೈಂಸರ್ ಮಾಡ್-ಮಾಡಿಯಾಂಚೆಂ ತೋಟ್ ಕರುನ್ ಜಾಯ್ತ್ಯಾ ಗೊರ್ವಾಂಕ್ ಸಯ್ತ್ ಪೊಸ್ಲೆಂ. ಆಜೂನ್ ತೆಂ ತಶೆಂಚ್ ಆಸಾ. ಇತ್ಲೆಂ ಮಾತ್ರ್ ನೈಂ, ತ್ಯಾ ಉಂಚಾಯೆರ್ ರಾವ್ತೆಲ್ಯಾ ಭಟಾಂಚಾ ಘರಾಂತ್ ಸರ್ವ್ ಆಧುನಿಕ್ ಸವ್ಲತ್ಯೊಯ್ ಆಸಾತ್. ದೊನ್ಪಾರಾಚೆಂ ಜೆವಾಣ್ ಥಂಯ್ಚ್ ಕರುನ್ ಫುಡ್ಲ್ಯಾ ಪಯ್ಣಾಕ್ ಜಾಯ್ ಪುರ್ತೆಂ ಉದಾಕ್ ಘೆವ್ನ್ ಅಮಿ ಫುಡೆಂ ಸರ‍್ಲ್ಯಾಂವ್. ಲಗ್ಸಾರ್‌ಚ್ ಆಸ್ಲೆಲ್ಯಾ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖ್ಯಾಚಾ ಚೆಕ್-ಪೋಸ್ಟಾಂತ್ ಜಣಾ ಎಕಾ ಲೆಕಾನ್ ರುಪಯ್ ಶೆಂಭರ್ ಶುಲ್ಕ್ ಫಾರಿಕ್ ಕರುನ್, ತಾಕಾಯ್ ಇಲ್ಲೆಂ ಶಿಣುನ್ ಅಮಿ ಪರತ್ ಚಡೊಂಕ್ ಲಾಗ್ಲ್ಯಾಂವ್.

ವಾಟ್ ವೆತಾಂ-ವೆತಾಂ ಚಡಾವ್ ತೀಕ್ಷ್ಣ್ ಜಾಲೊ. ವೋತ್‌ಯಿ ಭರಾನ್ ಮಾರ‍್ತಾಲೆಂ. ಪಾಟಿಂ ಪಳೆನಾಸ್ತಾನಾ ಪರ್ವತಾಚಾ ತುದಿಯೆರ್ ಪಾಂವ್ಚೊ ಉದ್ದೆಶ್ ಘೆವ್ನ್ ಸಕಾಸ್ ಎಕೆಕ್ ದೊಂಗೊರ್ ಚಡೊನ್ ಗೆಲ್ಯಾಂವ್. ವಾಟೆರ್ ‘ಮಾರಿಗುಂಡಿ’ ನಾಂವಾಚೆ ಭಿರಾಂಕುಳ್ ಖಂದಕ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಪಳೊಂಕ್ ಮೆಳ್ಳೆ. ತೆ ಉತ್ರೊನ್ ಜಾತಚ್ ಸಾಂಜ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಯ್‌ಲ್ಲಿ. ಥಂಡ್ ವಾರೆಂ ಯೆದೊಳ್‌ಚ್ ವ್ಹಾಳೊಂಕ್ ಲಾಗ್‌ಲ್ಲೆಂ. ಶಿಖರಾಕ್ ಪಾವೊಂಕ್ ವೇಳ್ ಉಣೊ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಆಮ್ಚೊ ವೇಗ್ ದೊಡ್ತೊ ಜಾಲೊ. ಕುಡಿಂತ್ ಆಸ್ಲೆಲ್ಯಾ ಕುಸ್ಕುಟ್ ಬಳಾನ್ ದೋನ್ ವ್ಹಡ್ ಮಾಪಾಚೆ ಮುರೆ ಚಡ್ತಚ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಆಮ್ಚೊ ಶೆವಟ್ ದಿಸೊಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೊ. ಲಗ್ಬಗ್ ಎಕಾ ಮಯ್ಲಾ ಪಯ್ಸ್ ಕರ್ನಾಟಕಾಚೊ ಬಾವ್ಟೊ ವಾರ‍್ಯಾರ್ ಉಬ್ತಲೊ ಆಮಿ ದೆಕ್ತಚ್ ಅಮ್ಚಾಂ ಸರ್ಗ್ ಲಾಬ್‌ಲ್ಲೊ ಅನ್ಭೊಗ್ ಜಾಲೊ. ಚಡುಣೆಂ ಪಾವ್ಣೆ-ಸಾತಾಂಕ್ ಆಮ್ಚೆಂ ಪಯ್ಣ್ ಸಂಪ್ಲೆಂ. ಮತಿಕ್ ಸಂತೊಸ್ ಲಾಬ್ಲೊ ತರ್ ಕುಡಿಕ್ ಸಮಧಾನ್. ಹೊಚ್ ಹ್ಯಾ ಪಯ್ಣಾಚೊ ಸಾರ್. ಎಕ್ ರಾತ್ ತ್ಯಾ ಥಂಡಿಯೆಂತ್ ಪಾಶಾರ್ ಕರುನ್ ಫುಡ್ಲ್ಯಾ ಸಕಾಳಿಂಚ್ ತುದಿಯೆ ಥಾವ್ನ್ ಥಳಾಕ್ ಅಮಿ ಪಾಟಿಂ ಪರ್ತಾಲ್ಯಾಂವ್.

ಪುಣ್ ಎಕ್ ವಿಪರ್ಯಾಸ್ ಹಾಂವೆಂ ತ್ಯಾ ಉಂಚಾಯೆರ್ ದೆಕ್ಲೊ. ಹೊ ಥಳಾ ಥಾವ್ನ್ ಬಿಲ್ಕುಲ್ ವೆಗ್ಳೊ ನಾತ್‌ಲ್ಲೊ. ವಾಟೆರ್ ಎಕಾ ಜಾಗ್ಯಾರ್ ಅಶೆಂ ಬರೊವ್ನ್ ಆಸ್ಲೆಂ “ನೀ ಜನಿಸುವ ಮುನ್ನ ನಾ ಜನಿಸಿದೆ, ನೀ ಸಾಯುವ ಮುನ್ನ ನಾ ಸಾಯದಿರಲಿ”. ಹೆಂ ಉತರ್ ಮ್ಹಜಾ ಕಾಳ್ಜಾ ಮನಾಂತ್ ನಾಟ್ವಾಲೆಂ. ಎದೊ ವ್ಹಡ್ ಪರ್ವತ್ ಮ್ಹಜಾ ಮುಕಾರ್ ಹಾತ್ ಜೊಡುನ್ ದಯಾ ಮಾಗೊನ್ ಆಸ್ಲೊಗಾಯ್? ಹಾಂವ್ ನೆಣಾ. ತರೀ ಕುಮಾರಪರ್ವತ ಚಡೊನ್ ಆಯ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಮ್ಹಾಕಾ ಎಕ್ ಸತ್ ಸಮ್ಜಾಲೆಂ. ತ್ಯಾ ಪರ್ವತಾಂತ್ ಜೀವ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ. ಅನಿ ತೊ ಮ್ಹಜಾ ತಸಲ್ಯಾ ಕಿರ್ಕೊಳ್ ಮನ್ಶಾಚಾ ಹಾತಾಂತ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ.

ಉಲ್ಲೇಖ್[बदल]

  1. Kumara Parvatha Trek
"https://gom.wikipedia.org/w/index.php?title=ಕುಮಾರ್_ಪರ್ವತ್&oldid=200308" चे कडल्यान परतून मेळयलें