ಜುಾಂವಾ ಪರ್ಮಾಣೆಂ ಜೆಜು ಕ್ರಿಸ್ತಾಚೆಂ ಶುಭರ್ತಮಾನ್

विकिपीडिया कडल्यान
Jump to navigation Jump to search
ह्या विषयावयर देवनागारींत बरयिल्लें पान वाच : जुांवा पर्माणें जेजू क्रिसताचें शुभर्तमान
Hea vixoiavoir Romi Konknnint boroil'lem pan vach: Juanva Pormannem Jezu Kristachem Xubhortoman

Gospel of John[बदल]

Stained glass depiction of St. John at St. Matthew's German Evangelical Lutheran Church in Charleston, South Carolina.
The Rylands Papyrus is perhaps the earliest New Testament fragment; dated from its handwriting to about 125.
Jesus giving the Farewell Discourse (John 14–17) to his eleven remaining disciples, from the Maesta by Duccio, 1308–1311.
Bede translating the Gospel of John on his deathbed, by James Doyle Penrose, 1902

ಜುಾಂವಾ ಪರ್ಮಾಣೆಂ ಜೆಜು ಕ್ರಿಸ್ತಾಚೆಂ ಶುಭ್ವರ್ತಮಾನ್[बदल]

ಜೂವಾಂವ್ ಜೆಜುಚೊ ಮಗಾಚೊ ಶಿಸ್. ತಾಣೆಂ ಬರಯ್ಲ್ಲೆಂ ಶುಭ್ವರ್ತಮಾನ್ ಚಾರ್-ಉಯ್ ಶುಭ್ವರ್ತಮಾನಾಂ ಮದೆಂ ನಿಮಾಣೆಂ. ಜೆಜುನ್ ತ್ಕಾ ಆಪ್ಲೊ ಧರಂದುತ್ ಜಾವಂಕ್ ವಿಯೊಂಚುನ್ ಕಾಡ್ಲೊ ತೆದ್ನಾ, ತೊ ತರ್ಣೊದಾನ್ಡ್ಗೊ ಆಸ್ಲೊ, ಪುಣ್ ಭವ್ ಉತಾರ್ ಪಿರಾಯ್ೆಕ್ ತೊ ಪಾವ್ಲೊ. ಎಫೆಜ್ ಶಾರಾಂತ್ ಶೆಂಬರ್ ವರ್ಸಾಂ ಪರಿಯಾನ್ ತೊ ಜಿಯೆಲೊ ಆನಿ ಥಯ್ಚ್ ಜಾಣ್ತ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಮಾಗ್ಣ್ಯಾಂಕ್ ಕಾಂ ದೀವ್ನ್ ತಾಣೆಂ ಆಪ್ಲೆಂ ಶುಭ್ವರ್ತಮಾನ್ ಬರಯ್ಲೆಂ.

ಜುಾಂವ್ ಆನಿ ತಾಚೊ ಭಾವ್ ಜಾಕಬ್, ಜೆಬೆದೆವಾಚೆ ಪುತ್, ಬೆಥ್ಸಾಯ್ದಾ ನಗ್ರಾಂತ್ಲೆ; ದಗ್-ಉಯ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಬಾಪಾಯ್ ಬರಾಬರ್ ಮಾಸ್ಳಿ ಮಾರ್ಪಾಚೊ ಧಂದೊ ಕರ್ತಾಲೆ. ತೆ ಜುಾಂವ್ ಬಾತಿಸ್ತಾಚೆ ಶಿಸ್ ಆಸ್ಲೆ ಆನಿ ನಾಜಾರೆತ್ಚೊ ಜೆಜು ಜುದೆವ್ ಲಕಾಕ್ ದೆವಾನ್ ಭಾಸಾಯ್ಲಲೊ ಸಡ್ವಣಾರ್ ಮ್ಹಣ್ ತೆ ತಾಚೆ ಕಡ್ಚೆಂ ಶಿಕ್ಲಲೆ. ಜೆಜುನ್ ಆಪ್ಲೊ ಪಾಟ್ಲಾವ್ ಕರುಂಕ್ ಆಪಯ್ಲ್ಲ್ಯಾ ಮದೆಂ ತೆ ಪಯ್ಲೆ. ಮಾಗಿರ್ ವಿಂಚುನ್ ಕಾಡ್ಲಲ್ಯಾ ಬಾರಾ ಧರಂದುತಾಂ ಮದೆಂ ಹೆ ದಗ್-ಉಯ್ ಆಸ್ಲೆ.

ಪೆದ್ರು ಬರಾಬರ್ ಸಮಿಯಾ ಜೆಜುಚೊ ಖಲ್ ಅಣ್ಭವ್ ತಾಂಕಾಂ ಮೆಳ್ಳೊ. ಎಕೆ ಖೆರಿತ್ ಭಾಶೆನ್ ಜುಾಂವ್ ಜೆಜುಚೊ ಪ್ರಾಣ್ಮಿತ್ರ್, ಆನಿ ದೆಖುಣುಚ್ “ ಜೆಜುಚೊ ಮಗಾಚೊ ಶಿಸ್” ಮ್ಹಣ್ ತಾಕಾ ನಾಂವ್ ಪಡ್ಲೆಂ. ನಿಮಾಣ್ಯಾ ಜೆವ್ಣಾರ್ ತಾಚಿ ಸ್ವಾತ್ ಹೆಂಚ್ ದಾಖಯ್ತಾ. ಖುರ್ಸಾರ್ ಪ್ರಾಣ್ ಸಡ್ಚ್ಯಾ ವೆಲಾರ್ ಜೆಜುನ್ ಆಪ್ಲೆ ಆವಯ್ಕ್ ಜುಾಂವಾಚೆ ಆಧಿನ್ ಕೆಲಿ, ಆನಿ ಜುಾಂವಾನ್ ಹೆ “ಆಪ್ಲೆ” ಆವಯ್ಕ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಘರಾ ವ್ಹೆಲಿ. ಹ್ಯಾಚ್ ಖಾತಿರ್, ತಾಚ್ಯಾ ಶುಭ್ವರ್ತಮಾನಾಂತ್ ಉಂಚ್ ಆತ್ಮಿಕ್ ಜಿವಿತಾಚಿ ಖಬರ್ ಆಸಾ ಜಾಲ್ಯಾರ್, ಆಮಿ ಅಜಾಪ್ ಜಾವಂಕ್ ಫಾವನಾ. ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಶುಭ್ವರ್ತಮಾನಾಚೊ ಹೆತು ಖುದ್ ಜುಾಂವಾನ್ ಸ್ಪಶ್ಟ್ಪಣಿಂ ಸಾಂಗ್ಲಾ : “ ಜೆಜು ಖರೆಪಣಿಂ ಕ್ರಿಸ್ತ್ ಆನಿ ದೆವಾಚೊ ಪುತ್ ಮ್ಹಣ್ ತುಮಿ ಭಾವಾರ್ಥ್ ಧರ್ಚೆ ಖಾತಿರ್ ಆನಿ ಭಾವಾರ್ಥ್ ಧರುನ್ ತಾಚ್ಯಾ ನಾಂವಾ ವರ್ವಿಂ ತುಂಕಾಂ ಜಿವಿತ್ ಮೆಳ್ಚೆ ಪಾಸತ್……” (20/30) ಹೆಂ ಸತ್ ರುಜು ಕರ್ಚೆ ಖಾತಿರ್, ಜುಾಂವ್ ಜೆಜುಚ್ಯಾ ಥಡ್ಯಾ ಅಜಾಪಾಂಚಿ ಆನಿ ಹ್ಯಾ ಅಜಾಪಾಂ ಬರಾಬರ್ ಮೆಳ್ಳಲೆ ಜೆಜುಚೆ ಶಿಕವ್ಣೆಚಿ ಖಬರ್ ಕರ್ತಾ. ವಾಚ್ಪಿ ಹೆರ್ ತಿನ್ ಶುಭ್ವರ್ತಮಾನಾಂ ವಳ್ಖತಾಲಿಂ ಮ್ಹಣ್ ತೊ ಜಾಣೊ ಆಸ್ಲೊ ದೆಖುನ್, ತಾಂತುಂ ಕಿತೆಂ ಉಣೆಂ ಆಸಾ ತೆಂ ತೊ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಶುಭ್ವರ್ತಮಾನಾಂತ್ ಭರುನ್ ಹಾಡ್ತಾ. ಪುಣ್ ಹಾಂತುಂತ್ ತೊ ಸಗ್ಳೆಂ ಮುಖೆಲ್ ವಿಶಯ್ಯಾ ಖಾಲಾ ದವರ್ತಾ ಆನಿ ಹೊ ವಿಶಯ್ ಬಾರಿಕ್ಸಾಣಿನ್ ಇಸ್ಕುಟಾವ್ನ್ ದಿತಾ.

ಪಳೆಇಯಾತ್[बदल]

Sondorbh[बदल]


[1] [2]

  1. http://www.usccb.org/bible/books-of-the-bible/index.cfm
  2. http://www.archgoadaman.org/bible/14