ಜೆಕಾರ್ಯಾ ಆಚೆಂ ಪುಸ್ತಕ್

विकिपीडिया कडल्यान
   
ಕನ್ನಡ್
   

Book of Zechariah[बदल]

140.Zechariah's Vision of Four Chariots

ಜೆಕಾರೀಯಾಚೆಂ ಪುಸ್ತಕ್ ದೋನ್ ಭಾಗಾಂನಿಂ ವಾಂಟ್‌ಲಾಂ. ಅವೆಸ್ವರ್ 1-8 ಆನಿ ಅವೆಸ್ವರ್ 9-14. ಹಾಗ್'ಗಾಯ್ ಪ್ರವಾದೀಯಾನ್ ಭಾಕೀತ್ ಕರ್ತ್‌ಚ್, ದೋನ್ ಮ್ಹಯ್ನ್ಯಾಂ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಹ್ಯಾ ಪುಸ್ತಕಾಚೆಂ ಪ್ರಸ್ತಾವ್ ನ್ ಬರಯ್ಲೊಲೆಂ (ಒತುಬ್ರ್ ಲಾ ನವೆಂಬ್ರ್ 520). ಪಯ್ಲ್ಯಾ ಭಾಗಾಂತ್, ಪ್ರವಾದೀಯಾಚಿಂ ಆಠ್ ದಿಸ್ಣಿಂ ಆಸಾಂ (1/7-6/8). ತ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್  ಪರಂ ಯಾದ್ನಿಕಾಚೆರ್ ಮಕೂಟ್ ಘಾಲ್ತಾತ್ (6/9-14  ಪರಮ್ಯಾದ್ನೀಕ್ ಆದಿಂ ಜೆರುಬ್ಬಾಬೆಲ್ ಆಸ್ಲೊ). ಸಾತ್ವ್ಯಾ ಅವೆಸ್ವರಾಂತ್ ಇಸ್ರಾಂಎಲಾಚೊ ಇತಿಹಾಸ್ ಆಸಾ. ಆಠ್ವ್ ಅವೆಸ್ವರ್, ಯೆವ್ಂಚೆಂ ಆಸಾ ತ್ಯಾ ತಾರಣಾಚೆಂ ವರ್ಣನ್ ಕರ್ತಾ. ಹಾಗ್ಗಾಯ್ ಪರಿಂ, ಜೆಕಾರೀಯಾಯ್ ದೇವ್ಮಂದಿರ್ ಬಾಂದುಂಕ್ ಹಾರ್ಪೀತ್ ಜಾತಲೊ.

ದುಸ್ರೊ ಭಾಗ್ (ಒವ್. 9-14) ಎಕ್ದಂ ವೆಗ್ಳೊ. ಹ್ಯಾ ಭಾಗಾಚ್ಯಾ ವಿಭಾಗಾಂಕ್ ತಾರೀಖ್ ನ್ಹಂಯ್ ಮ್ಹಣ್ ನಾವ್ ನಾ. ಹ್ಯಾ ಭಾಗಾಂತ್ ಜೆಕಾರ್ಯಾ, , ಜೆರುಬ್ಬಾಬೆಲ್ ವೊ ದೆವ್-ಮಂದಿರ್ ಬಾಂದ್ಪಾಚಿ ಕಾಂಯಿಂಚ್ ಖಬರ್ ನಾ. ಹ್ಯಾ ಭಾಗಾಚೆ ದೋನ್ ವಿಭಾಗ್ ಕರುಂ ಯೆತಾತ್ ತೆ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ : ಅವೆಸ್ವರ್ 9-11 ಆನಿ ಅವೆಸ್ವರ್ 12-14. ಪಯ್ಲೊ ವಿಭಾಗ್ ಕವಿತೆ ರೂಪಾನ್ ಆಸಾ ಆನಿ ದುಸ್ರೊ ವಿಭಾಗ್ ಕಥನ್ ರೂಪಾನ್ ಆಸಾ.

ಪಳೇಯಾತ್[बदल]

ಸಂದರ್ಭ್[बदल]


[1] [2]

  1. http://www.usccb.org/bible/books-of-the-bible/index.cfm
  2. http://www.konkanibible.org/