ತಿತಾಕ್ ಪಾವ್ಲುಚೆಂ ಪತ್ರ್

विकिपीडिया कडल्यान
Jump to navigation Jump to search
The first page of the epistle in Minuscule 699 gives its title as 'προς τιτον, "To Titus."

Titak Pauluchem Potr

ತಿತಾಕ್ ಪಾವ್ಲುಚೆಂ ಪತ್ರ್[बदल]

Epistle to Titus

ತಿತಾಕ್ ಪಾವ್ಲುಚೆಂ ಪತ್ರ್[बदल]

ತಿತ್, ಫ್ರಿಕ್ ಆವಯ್ಬಾಪಾಯ್ಚೊ ಪುತ್, ಪಾವ್ಲು ಆನಿ ಬಾರ್ನಾಬಾಸಾ ಬರಾಬರ್ ತೊ ಜೆರುಸಾಲ್ಯಾಚ್ ಪಯ್ಲೆ ವಿಶ್ವ್-ಸಭೆಂತ್ ವಾನ್ಟೊ ಘೆವಂಕ್ ಘೆಲ್ಲೊ (ದ್.ಇ. 2/1-3 ಪಳೆ)

ಪಾವ್ಲು ಹ್ಯಾ ಪತ್ರಾಂತ್ ತಿತಾಕ್ ಆಪ್ಲೊ ಮಗಾಚೊ ಪುತ್ ಮ್ಹಣ್ಟಾ, ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಪಾವ್ಲು ವರ್ವಿಂ ತೊ, ಜೆಜುಕ್ ಕ್ರಿಸ್ತ್ ಆನಿ ಸಡ್ವಣಾರ್ ಮ್ಹಣ್ ಮಾನುನ್ ಘೆವ್ನ್, ಕ್ರಿಸ್ತಿ ಭಾವಾರ್ಥಾಕ್ ಜಲ್ಮಾ ಆಯ್ಲ್ಲೊ.

ರಮಾಕ್ ಪಿಲೆ ಪಾವ್ಟಿ ಬಂದ್ಖಣಿಂತ್ ಆಸ್ಚೆ ಆದಿಂ. ಪಾವ್ಲುನ್ ಕ್ರೆತ್ ಜುಂವ್ಯಾಕ್ ಭೆಟ್ ಕೆಲ್ಲಿ; ಪುಣ್ ತಿ ಕೆದ್ನಾ ಜಾಲಿ, ಹೆಂ ಸಾರ್ಕೆಂ ಸಾಂಗುಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾ. ಮ್ಹಣ್ಟಚ್ ತಿ ಭೆಟ್ ಆನಿ ತಶೆಂಚ್ ಹೆಂ ಪತ್ರ್ ಪಾವ್ಲುಚೆ ಪಯ್ಲೆ ಸುಟ್ಕೆ ಆನಿ ತಾಚ್ಯಾ ಮರ್ಣಾ ಮದೆಂ ಪಡ್ತಾತ್. ಪವಿತ್ರ್ ಪುಸ್ತಕಾಚೆ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಚಡ್ ಕರುನ್ ಪಾವ್ಲುನ್ ತಿಮತಾಕ್ ಪಯ್ಲೆಂ ಪತ್ರ್ ಬರಯ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್, ಹೆಂ ಪತ್ರ್ ತಿತಾಕ್ ಬರಯ್ಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ಟಾತ್, 65ವ್ಯಾ ವೊ 66ವ್ಯಾ ವರ್ಸಾ. ತಿಮತಾಕ್ ಎಫೆಜಾಂತ್ ಆಸ್ತಾನಾ ಫುಡೊ ಕರುಂಕ್ ಪಡ್ಲಲಿ ತಸ್ಲಿಚ್ ಕ್ರೆತಾಚಿ ಧಾರ್ಮಿಕ್ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಆಸ್ಲಿ ಆನಿ ದೆಖುನ್ ತಿತಾಚೊ ವಾವ್ರ್ ತಿಮತಾಚ್ಯಾ ವಾವ್ರಾ ಸಾರ್ಕಚ್ ಆಲ್ಸೊ.

ಥಯಂಚ್ಯಾ ಲಕಾಚ್ಯಾ ಸಭಾವಾಕ್ ಲಾಗುನ್, ಆನಿ ಖಟ್ಯೊ ಶಿಕವ್ಣೊ ಪಸರ್ಲಲ್ಯೊ ದೆಖುನ್, ತಿತಾಚೊ ವಾವ್ರ್ ಎಕ್ದಂ ಆವ್ಘಡ್ ಜಾಲೊ. ತಿತಾಕ್ ಕ್ರೆತಾಕ್ ದವರ್ಚೆ ಆದಿಂ, ಪವಿತ್ರ್-ಸಭಾ ಕಶ್ಯೊ ಮಾನ್ಡುನ್ ಹಾಡುಂಕ್ ಆನಿ ಚಲವಂಕ್ ಜಾಯ್ ತೆಂ ಪಾವ್ಲುನ್ ತಾಕಾ ಸಾಂಗ್ಲಲೆಂ. ಗಂವ್ಳಿಯಾಚೊ ವಾವ್ರ್ ಬರೆ ಭಾಶೆನ್ ಕರುಂಕ್, ಪಾವ್ಲು ಹ್ಯಾ ಪತ್ರಾಂತ್ ತಾಕಾ ಬುಧಿ ಆನಿ ಉಪ್ದೆಸ್ ದಿತಾ.

ಹ್ಯಾ ಪತ್ರಾಚಿ ಮಾನ್ಡಾವಳ್ ಅಶಿ :[बदल]

ಪ್ರಸ್ತಾವ್ನಾ : 1 : 1-4

ಪವಿತ್ರ್-ಸಭೆಚೆ ಅಧಿಕಾರಿ : 1 : 5-16

ಪವಿತ್ರ್-ಸಭೆಚ್ಯಾ ವೆಗ್-ವೆಗ್ಳ್ಯಾ ಜಂಯಾಚಂಚೆ ಕಾಯ್ದೆ : 2 : 1-15

ಶಿಡ್ಕಾವ್ಣಿಯೊ ಆನಿ ಉಪ್ದೆಸ್ : 3 : 1-11

ಸಂಪಾದ್ಣಿ : 3 : 12-15


ಪಳೆಇಯಾತ್[बदल]

Titak Pauluchem Potr

Epistle_to_Titus

Devachem Utor - Povitr Pustok

Books_of_the_Bible

Bible

Sondorbh[बदल]


[1] [2]

  1. http://www.usccb.org/bible/books-of-the-bible/index.cfm
  2. http://www.archgoadaman.org/bible/14