ಮಾಕಾಬೆಸ್ ಆಚೆಂ ಪಯ್ಲೆಂ ಪುಸ್ತಕ್

विकिपीडिया कडल्यान
   
ಕನ್ನಡ್
   

1 Maccabees[बदल]

ಮಾಕಾಬೆವಾಂಚಿಂ ದೋನ್ ಪುಸ್ತಕಾಂ ಜುದೆವಾಂಚೆ ಪವಿತ್ರ್ ಪುಸ್ತಕಾಚೆ ವಳೆರೀಂತ್ ನಾಸ್ಲಿಂ, ಪುಣ್ ತಿಂ ಪವಿತ್ರ್ ಆತ್ಮ್ಯಾಚೆ ಸ್ಫೂರ್ತೆನ್ ಆನಿ ಪ್ರೇರಣಾನ್ ಬರಯ್ಲ್ಯಾಂತ್, ಅಶೆಂ ಪವಿತ್ರ್-ಸಭಾ ಮಾಂದುನ್ ಘೆತಾ (ತಾಂಕಾಂ ಆಮಿ '' ಪುಸ್ತಕಾಂ ಅಶೆಂ ಮ್ಹಂಟಾಂವ್. ) ಸೆಲ್ಯುಸೀದ್ ರಾಜಾಂ ಆಡ್, ಕಣ್ ಭಾಶೆನ್ ಜುದೇವ್ ಪರ್ಜಾ ಧರ್ಮಿಕ್ ಆನಿ ರಾಜ್‌ಕರ್ಣೀಕ್ ಸತ್ತ್ಯಾ ಮೆಳೊವ್ನ್ ಘೆಂವ್ಕ್ ಸೊದ್ತಾಲಿ, ಹೆಂ ಹ್ಯಾ ಪುಸ್ತಕಾಂನಿಂ ದಾಖಯ್ಲಾಂ. ಹೆ ಕಾಣ್ಯೆಂತಲ್ಯಾ ಮುಖೆಲ್ ಪಾತ್ರಾಂ ಫಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಲಾ ಮಾಕಾಬ್ಯೂಸ್ ಲಾ ಹ್ಯಾ ಪುಸ್ತಕಾಚೆಂ ನಾವ್ ಆಯ್ಲಾಂ (ಪಳೆ 1ಮಾಕ್. 2/4). ಮಾಗಿ ರ್ಹ್ಯಾ ನಾಂವಾನ್ ತಾಚ್ಯಾ ಭಾವಾಂಕ್-ಉಯ್ ಪಾಚಾರ್ತಲೆ. ಮಾಕಾಬೆವ್ಸಾಚೆಂ ಪಯ್ಲೆಂ ಪುಸ್ತಕ್ ಆಂತ್ಯಕೂಸ್ ಎಪೀಫಾನೆಸ್ (175 ಕ್ರಿಸ್ತಿ ಶಕಾ ಆದಿಂ) ತೆಂ ಜ್ವಾಂವ್ ಹಿರ್ಕಾನೂಸ್ (134 ಕ್ರಿಸ್ತಿ ಶಕಾ ಆದಿಂ) ಹಾಂಚ್ಯಾ ಕಾಳಾರ್ ಜುದೆವಾಂಚ್ಯಾ ಇತಿಹಾಸಾಂತ್ ಘಡ್ಲಲ್ಯೊ ಘಡ್ಣ್ಯೊ ಉಗ್ಡಾಪ್ಯೊ ಕರ್ತಾ. ಪುಸ್ತಕಾಚಿ ಇತಿಹಾಸೀಕ್ ಬಾರೀಕ್‌ಸಾನ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಹಾಸ್ಮೊನ್ಯಾಸಾಚ್ಯಾ ವೊ ಮಾಕಾಬೆವ್ ಘರಾಣ್ಯಾಂತ್ಲೊ ಮದ್ಲೊ ಭಾಗ್. ಜ್ಯಾ ಕುಟುಂಬಾಕ್ ಇಸ್ರಾಂಎಲ್ ಪರ್ಜೆಚಿ ರಾಖಣ್ ಕರುಂಕ್ ವಿಂಚುನ್ ಕಾಡ್ಲ್ಯಾ, ಹೆ ದಿಶ್ಟೆಂತ್ ತಾಂಚೊ ಆದಾರ್. ಹಾಚೆ ಶಿವಾಯ್ ಪುಸ್ತಕಾಂತ್ ಏಕ್ ಬರ್ಯಾಂತ್ಲೊ ಧರ್ಮಿಕ್ ವಿಶಯ್ ಆಸಾ : ಸರ್ವೆಸ್ಪೊರಾಚೊ ವಾವ್ರ್ ಹೆ ಹಾಂಣ್ಯೆಂತ್ ದಿಸ್ತಾ. ಆನಿ ಜೊ ಕಣ್ ತಾಕಾ ವಿಸ್ವಾಶಿ ಆಸಾ, ತಾಕಾ ತೊ ಇನಾಂ ದಿತಾ.

ಮಾಕಾಬೆವ್ಸಾಚ್ಯಾ ಪಯ್ಲ್ಯಾ ಪುಸ್ತಕಾಂತ್, ಸುರ್ವಾತೆಕ್ ಪ್ರಸ್ತಾವನಾ ಬರಯ್ಲ್ಯಾ (ಅವೆಸ್ವರ್ 1-2). ತಾಂತುಂತ್ ದೋನ್ ಖರ್ ದುಸ್ಮಾನಾಂಚಿ ಖಬರ್ ಆಸಾ. ಎಕೆ ವಾಟೆನ್ ಜುದೆವಾಂಚ್ಯಾ ಸಹ್‌ಕಾರ್ಯಾಂ ಬರಾಬರ್, ಏಕ್ ವಯ್ರ್ ಸರ್ತಲೆಂ ಗ್ರೀಕ್ ರಾಷ್ಟ್ರ ಆನಿ ದುಸ್ರೆ ವಾಟೆನ್ ಸಮುರ್ತೀಕ್ ಆನಿ ದೇವ್ ಮಂದಿರಾಂಕ್ ವಿಸ್ವಾಶಿ ಆಸ್ಲೊಲೆ ಜುದೆವಾಂಚೆಂ ರಾಷ್ಟ್ರ. ಪಿಡಾಪೀಡ್ ದ್ಯುಪಿ ಆನಿ ಮಂದಿರಾಚೊ ಭಸ್ಂ ಕರ್ಪಿ ಆಂತ್ಯಕೂಸ್ ಎಪೀಫಾನೆಸ್ ಎಕೆ ವಾಟೆನ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್, ಧರ್ಮಿಕ್ ಮೆಕ್ಳೆಪಣಾ ಖಾತೀರ್ ಝುಜ್ಪಿ ಮಾತಾತೀಯಾ ದುಸ್ರೆ ವಾಟೆನ್ ಆಲ್ಸೊ.

ಹೆಂ ಪುಸ್ತಕ್ ತೀನ್ ಭಾಗಾಂನಿಂ ವಾಂಟ್‌ಲಾಂ : ಮಾತಾತೀಯಾಸಾಚ್ಯಾ ತೆಗುಯ್ ಪುತಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಎಕಾ ಎಕಾಕ್, ದರ್ ಏಕ್ ಭಾಗ್ ವಾಂಟ್ಲಾ ಜುದಾಸ್ ಮಾಕಾಬ್ಯೂಸ್ (166-160 ಅಕ್.ಷ. ಆದಿಂ), 3/1-9/22 ಆಂತ್ಯಕುಸಾಚೆರ್ ಜಾಯ್ತಿಂ ಜಯ್ತಾಂ ಮೆಳಯ್ತಾ, ದೇವ್ಮಂದಿರ್ ನವ್ಯ್ನಾ ಬಾಂದ್ತಾ ಆನಿ ಆಪ್ಲೆ ಪರ್ಜೆ‌ಚ್ಕ್ ಧರ್ಮಿಕ್ ಮೆಕ್ಳೀಕಾಯ್ ಮೆಳೊವ್ನ್ ಘೆತಾ.  ಪಯ್ಲೊ ರಾಜಾ ಖಾಲ್ ತಾಕಾ ಚಡ್ ಮೆಕ್ಳೀಕಾಯ್ ಮೆಳೊನಾ ತರೀಪೂಣ್ ತೊ ಯೆಸೆಸ್ವಿ ಜ್ತಾ ಆನಿ ನಿಕಾನರ್ ಜೊ ದೇವ್ಮಂದಿರಾಚೊ ಭಸ್ಂ ಯೆವ್ಜಿತಾಲೊ ತಾಕಾ ತೊ ಹಾರಯ್ತಾ ಆನಿ ಜಿವೆಶಿಂ ಮಾರ್ತಾ. ಮಾಗಿರ್ ಜುದೆವಾಂ ಆನಿ ರೊಮ್ಕಾರಾಂ ಮದೆಂ ಕಬ್ಲಾತ್ ಜಾತಾ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ಎಕಾ ಝುಜಾಂತ್ ತೊ ಮರ್ತಾ.

ತಾಚ್ಯಾ ಜಾಗ್ಯಾರ್ ತಾಚೊ ಭಾವ್ ಜನಾಥಾನ್ ಯೆತಾ (166-142), 9/23-12/53 ಆಲೆಶಾಂದ್ರ್ ಬಾಲಾಸ್, ಜನಾಥಾನಾಂಕ್ ಮ್ಹಾ ಯಾದ್ನೀಕ್ ಕರ್ತಾ ಆನಿ  ದುಸ್ರೊ ಮಾಂದುನ್ ಘೆತಾ ಆನಿ ಆಂತ್ಯಕೂಸ್ ಸವೊ ಮ್ಹೊರ್ ಮಾರ್ತಾ. ರೊಮ್ಕಾರಾಂ ಆನಿ ಸ್ಪಾರ್ತಾನಾಕಾರಾಂ ಮದೆಂ ಕಬ್ಲಾತ್ ಕರ್ತಾ. ಶೆ‌ಚ್ಟಿಂ ಜನಾಥಾನ್ ತಿಯ್ಗೊಚ್ಯಾ ಹಾತಾಂತ್ ಸಾಂಪಡ್ತಾ ಜೊ ಜನಾಥಾನಾಕ್ ಆನಿ ಆಂತ್ಯಕೂಸ್ ಸವ್ಯಾಕ್ ಜಿವೆಶಿಂ ಮಾರ್ತಾ.

ತ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಜನಾಥಾನಾಂಚೊ ಭಾವ್ ಸಿಮಾಂವ್ ( 142-134), 13/1 ಲಾ 16/24  ದುಸ್ರ್ಯಾಕ್ ಸಹ್‌ಕಾರ್ ದಿತಾ ಆನಿ ಶಿಂವಾಸನ್ ಪರತ್ ಜಿಖುನ್ ಘೆತಾ. ಮಾಗಿರ್ ತೊಯ್, ಸಿಮಾನ್ವಾಂಕ್ ಮ್ಹಾಯಾದ್ನೀಕ್, ಯಾದ್ನಿಕಾಂಚೊ ರಾಜಪಾಕ್ ಆನಿ ಫೊವ್‌ಜೆಚೊ ಹುಕುಮ್ದಾರ್ ಮ್ಹಣ್ ನೆಮ್ತಾ, ಸಿಮಾಂವ್ ಹೆಂ ಮ್ಹಾಯ್ಫುಡಾರ್ಯಾಚೆಂ ಪದ್ ಸ್ವೀಕಾರ್ತಾ. ಮಾಗಿರ್ ಆಂತ್ಯಕೂಸ್ ಸಾತ್ವಾ ಜುದೆವಾಂಚೆರ್ ಪರ್ತತಾ ಆನಿ ತಾಚೊ ಜಾಂವಂ ಸಿಮಾನ್ವಾಂಕ್ ಆನಿ ತಾಚ್ಯಾ ದೊಗುಯ್ ಪುತಾಂಕ್ ಜಿವೆಶಿಂ ಮಾರ್ತಾ.

ಹೆಂ ಮಾಕಾಬೆವಾಂಚೆಂ ಕಥನ್ ಚಾಳೀಸ್ ವರ್ಸಾಂ ಪರ್ಯಾನ್ ವೆತಾ : 175 ವರ್ಸಾ ಕ್ರಿಸ್ತಿ ಶಕಾ ಆದಿಂ ಜೇದನಾ ಆಂತ್ಯಕೂಸ್ ಎಪೀಫಾನೆಸಾನ್ ಹಾತಾಂತ್ ಜುಟಿ ಘೆತ್ಲಿ, ತೆಂ 134 ವರಸ್ ಪರ್ಯಾನ್ ಜೇದನಾ ಸಿಮಾಂವ್ ಮೆಲೊ ಆನಿ ಜ್ವಾಂವ್ ಕಿರ್ಕಾನೂಸ್ ಸದ್ರೆರ್ ಚಡ್ಲೊ. ಹೆಂ ಪುಸ್ತಕ್ ಹೆಬ್ರೆವ್ ಭಾಶೆಂತ್ಲ್ಯಾನ್ ಬರಯ್ಲೊಲೆಂ ಪುಣ್ ಆಮ್ಕಾಂ ತಾಚೊ ಗ್ರೆಗ್ ಭಾಶೆಂತ್ಲೊ ಅಣ್ಕಾರ್ ಮೆಳ್ಳಾ. ತೆಂ ಎಕಾ ಪಾಲೆಸ್ತಿನಿ ಜುದೆವಾನ್ ಬರಯ್ಲಾಂ ಸುಮಾರ್ 134 ವರ್ಸಾ ಕ್ರಿಸ್ತಿ ಶಕಾ ಆದಿಂ ಪುಣ್ ಪೊಂಪೆಯ್ ರಾಜಾನ್, 63 ವರ್ಸಾ, ಜೆರುಸಾಲ್ಯಾಚೆರ್ ಆಕ್ರಮಣ್ ಕೆಲೆಂ, ತ್ಯಾ ಆದಿಂ ಜೆರೂಲ್ ಹೆಂ ಪುಸ್ತಕ್ ಬರಯ್ಲಾಂ. ಹ್ಯಾ ಪುಸ್ತಕಾಚ್ಯೊ ನಿಮ್ಣ್ಯೊ ವಳಿ, ಪಳೆ ಮಾಕ್ 16/23-24 ದಾಖಯ್ತಾತ್ ಕಿ ಕೆಂ ಪುಸ್ತಕ್ ಜ್ವಾಂವ್ ಹಿರ್ಕಾನೂಸ್ ರಾಜಾಚ್ಯಾ ನಿಮ್ಣ್ಯಾ ವರ್ಸಾಂನಿಂ ಬರಯ್ಲೆಂ, ಘಡ್ಯೆ ರೊಕ್ಡೆಂಚ್ ತೊ ಮೆಲ್ಯಾರ್ ಉಪ್ರಾಂತ್, ಸುಮಾರ್ 100 ವರ್ಸಾ ಕ್ರಿಸ್ತಿ ಶಕಾ ಆದಿಂ. ಹೆಂ ಪುಸ್ತಕ್ ತ್ಯಾ ಕಾಳಾವಯ್ಲೊ ಇತಿಹಾಸ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ದೊಳ್ಯಾಂ ಮುಖಾರ್ ದವರ್ತಾ, ಜರುಯ್ ಅಸಲೆ ಸರಸ್ಪತೀಂತ್ ಜಾಯ್ತೆ ಪಾವ್ಟಿ ಇಸ್ರಾಂಎಲಾಚೊ ಆದ್ಲೊ ಇತಿಹಾಸ್ ವಾಪುಡ್ಲಾ ಆನಿ ತೇಚ್ ಪರಿಂ ಬರೊವ್ಪ್ಯಾಚೆಂ ಮೊನುಯ್ ಜಾಯ್ತೆ ಪಾವ್ಟಿ ದಿಶ್ಟಿ ಪಡ್ತಾ.

ಹ್ಯಾ ಪುಸ್ತಕಾಚೊ ಆಟಾಪ್ ಅಸೊ :[बदल]

ಮಾತಾಥೀಯಾಸ್-ಆಚೊ ಜುಲೂಂ ಆನಿ ಬಂಡ್ 1/1 ಲಾ 2/70

ಜುದಾಸ್ ಮಾಕಾಬೆವ್ಸ್-ಆಚೆಂ ಫುಡಾರೀಪಣ್ 3/1 ಲಾ 9 / 22

ಜನಾಥಾನ್ ಆಚೆಂ ಫುಡಾರೀಪಣ್ 9/23-12/53

ಸಿಮಾಂವಾಚೆಂ ಫುಡಾರೀಪಣ್ 13/1-16/24

ಪಳೆಇಯಾತ್[बदल]

ಸಂದರ್ಭ್[बदल]


[1] [2]

  1. http://www.usccb.org/bible/books-of-the-bible/index.cfm
  2. http://www.konkanibible.org/