ರೂಥ್ ಆಚೆಂ ಪುಸ್ತಕ್

विकिपीडिया कडल्यान
Jump to navigation Jump to search
Hea vixoiavoir Romi Konknnint boroil'lem pan vach: Ruth achem Pustok

ರೂಥ್ ಆಚೆಂ ಪುಸ್ತಕ್[बदल]

Book of Ruth

Ruth, Boaz-achea Xetant


ರೂಥಾಚೆಂ ಪುಸ್ತಕ್ ಎಕ್ದಮ್ಲ್ಹಾನ್. ಹ್ಯಾ ಪುಸ್ತಕಾಂತ್ ರೂಥ್ ನಾಂವಾಚೆ ಎಕೆ ಅಸ್ತರೆಚಿ ಕಥಾ ವರ್ಣಿಲ್ಯಾ.

ರೂಥ್ ಹಿ  ಅಸ್ತರಿ. ತಿ ಎಕಾ ಇಸ್ರಾಯ್ಲೀತ್ ಮನ್ಶಾ ಲಾಗಿಂ ಲಗ್ನ್ ಜಾಲೊಲಿ. ತೊ ಮೆಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ತಿ ನಾ‌ಮಿ ಆಪ್ಲೆ ಸಾಸುಮಾಯಾಂಶಿಂ ರಾವುಂಕ್ ಜುದಾಂತ್ ಪರ್ತಟ್ . ಹಾಂಗಾ ತಿ, ಬ್‌ಆಜ್ ಹ್ಯಾ ತಿಚ್ಯಾ ಘೊವಾಚ್ಯಾ ಸೊಯ್ರ್ಯಾ ಲಾಗಿಂ ಲಗ್ನ್ ಜಾತಾ. ಹ್ಯಾ ಲಗ್ನಾ ವರ್ವಿಂ ತಿಕಾ ಅಬೆದ್ ಜಲ್ಮತಾ. ಅಬೆದ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಸಾ ದಾವಿದಾಚೊ ಶಾಪಾಯ್.

ಹಿ ಏಕ್ ದೆಖೀವಂತ್ ಕಥಾ. ಎಕೆ ವಿದೆಶಿ ಅಸ್ತರೆನ್ ಪರ್ಯಾನ್ ದೆವಾಚೆರ್ ಆಪ್ಲೊ ವಿಸ್ವಾಸ್ ದವರ್ಲೊ ಜಾಲ್ಯಾರ್, ದೇವ್ ಆಪ್ಲಿ ಕೊಣ್ವಾಳಾಯ್ ದಾಖಯ್ತಾ ತೆಂ ರೂತ್ಹಾಚ್ಯಾ ಪುಸ್ತಕಾಂತ್ ಭೇಸ್ ಬರೆ ತರೆಂ ದಾಖಯ್ಲಾಂ.

ರೂತ್ಹಾಚ್ಯಾ ಪುಸ್ತಕಾಕ್ ಖೆರೀತ್ ಮೋಲ್ ಯೆತಾ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಆದಿಂ ಥಾವ್ನ್ ರೂಥ್ ದಾವಿದಾಚಿ ವ್ಹಡ್ಲಿ ಶಾಮಾಯ್ ಕಶಿ ಪರಂಪರಾ ಮಾನುನ್ ಘೆಂಈತ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾ, ಆನಿ ಮಾತೆಂ ಶುಭ್ವರ್ತಮಾನ್'ಕಾರ್ ಜೆಜು ಕ್ರಿಸ್ತಾಚಿ ಚನ್ಶಾವಳ್ ದಿತಾನಾ, ರೂಥಾಚೆಂ ನಾವ್ ಘೆತಾ. ಪಳೆ ಮತ್. 1/5

ಪಳೆಇಯಾತ್[बदल]

Ruth achem Pustok

Book_of_Ruth

Devachem Utor - Povitr Pustok

Books_of_the_Bible

Bible


ಸಂದರ್ಭ್[बदल]


[1] [2]

[3]

  1. http://www.usccb.org/bible/books-of-the-bible/index.cfm
  2. http://www.archgoadaman.org/bible/14
  3. http://www.konkanibible.org/