ಸಾಯ್ಬೀಣ್ ಘಾರಾಂತ್ ಭಿತರ್‌ ಸರ್ತಾನಾಂ ಮಾಗ್ಣೆಂ

विकिपीडिया कडल्यान
Jump to navigation Jump to search
   
ಕನ್ನಡ್
   
Statue depicting the Immaculate Heart of Mary as described by Sister Lúcia.

Our Lady's Statue entering our house - Prayer[बदल]

ಮಾರ್ಯೆ, ಪದ್ವೆದಾರ್ ಆಂಕ್ವಾರಿ ಆನಿ ಕಾಕೂತೀಚೆ ಮಾಯೆ,
ಸರ್ಗಾಚೆ ರಾಣ್ಯೆ ಆನಿ ಪಾತ್ಕ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಆಸ್ರ್ಯಾ,
ತುಜ್ಯಾ ಖತಾವಿಣ್ ಕಾಳ್ಜಾಕ್ ಆಮಿ ಆಮ್ಕಾಂಚ್ ಸಮರ್ಪಿತಾಂವ್.
ಆಮ್ಚೆಂ ಸಗ್ಳೆಂ ಸೈಂಭ್, ಆಮ್ಚ್ಯಾಂ ಸಗ್ಳೆಂ ಜಿವಿತ್ ತುಜೆ ಆಧಿಂ ಆಮಿ ಕರ್ತಾಂವ್.
ಆಮ್ಚ್ಯೊ ಕುಡಿ, ಆಮ್ಚಿಂ ಕಾಳ್ಜಾಂ ಆನಿ ಆಮ್ಚೆ ಆತ್ಮೆ, ತುಕಾ ಆಮಿ ದಿತಾಂವ್ ಆಮ್ಚಿಂ ಘರಾಂ,
ಆಮ್ಚೆ ಘರಾಬೆ ಆನಿ ಆಮ್ಚೊ ಮಾಯ್-ದೇಸ್‌ ತುಕಾ ಭೆಟಯ್ತಾಂವ್.
ಆಮ್ಚೆ ಸವೆಂ ಆನಿ ಆಮ್ಚೆ ಭೊಂವ್ತಣಿಂ ಸಗ್ಳೆಂ ಜೆಂ ಆಸಾ ತಿತ್ಲೆಂಯ್ ತುಜ್ಯಾ ತಾಬ್ಯಾಂತ್ ದವ್ರುಂಕ್,
ಆನಿ ತುಜ್ಯಾ ಆವ್ಯ್ಪೊಣಾಚ್ಯಾ ಬೆಸಾಂವಾಚೊ ಆನಿ ತಾಂಚ್ಯಾ ಫಳಾಂಚೊ ವಾಂಟೊ ಘೆಂವ್ಕ್ ಆಮಿ ಅತ್ರೆಕ್ತಾಂವ್.
ಆನಿ ಹೆಂ ಆಮ್ಚ್ಯಾಂ ಕೊಂಸಾಗ್ರಾಸಾಂವ್ ಖರ್ಯಾನೀಂಚ್ ಫಳಾದೀಕ್ ಜಾವನ್ಚ್ಯಾಕ್ ಆನಿ ಎಕ್ಸಾರಕೆಂ ತೊಗ್ಚ್ಯಾಕ್,
ಆಜ್ಚ್ಯಾ ದಿಸಾ ತುಜ್ಯಾಂ ಪಾಯಾಂ ಸರ್ಶಿಂ, ಮಾರ್ಯೆ, ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಬಾವ್ತಿಜಮಾಚ್ಯೊ ಆನಿ ಪಯ್ಲ್ಯಾ ಕೊಮುನ್ಹಾಂವಾಚ್ಯೊ
ಭಾಸಾವ್ಣ್ಯೊ ನವ್ಯಾನ್‌ ಕರ್ತಾನ್. ಆಮ್ಚೀಚ್ ‌ಭಾಸ್ ಆಮಿ ಘೆತಾಂವ್, ಆನಿ ಸಗ್ಳ್ಯಾ ಕಾಳ್ಜಾನ್, ಭಾವಾರ್ತಾಚಿಂ
ಸತಾಂ ಉಚ್'ಚಾರುಂಕ್ ಆನಿ ನಿಜ್ ಕಾತ್ಲೀಕಾಂ ಕಶಿಂ ಜಿಯೆಂವ್ಕ್, ಪಾಪಾ ಸಾಯ್ಬಾಕ್ ಆನಿ ತಾಚ್ಯಾ ಎಕ್ವಟಾನ್ ಆಸ್ಲೆಲ್ಯಾಂ
ಬಿಸ್ಪಾಂಕ್ ಸಗ್ಳೀಂಚ್ ಖಾಲ್ತಿಂ ರಾವುನ್, ಆಮಿ ಉತರ್ ದಿತಾಂವ್, ದೆವಾಚೆ ಆನಿ ಇಗರ್ಜ್ ಮಾತೆಚೆ ಉಪ್ದೆಸ್
ಸಾಂಬಾಳ್ತೆಲ್ಯಾಂವ್ ಆನಿ ಭವ್ ಕರುನ್‌ ಆಯ್ತಾರ್-ಸಂತಾಕ್ ಪಾಳೊ ದಿತೆಲ್ಯಾಂವ್ ಮ್ಹಣ್.
ಆಮ್ಚ್ಯಾ ದಿಸ್ಪಯತಿಂ ಪವಿತ್ರ್ ಕೊಮುನ್ಹಾಂವ್ ಶೆವುನ್. ಖರಿಸ್ತಿ ಶಾಸ್ತ್ರಾಚೆ ಭುಜ್ವಣೆಚೆ
‌ಚಾಲಿ ಪರ್ಮಣೆಂ ಆಮಿ ಚಲ್ತೆಲ್ಯಾಂವ್. ಆಮಿ ತುಕಾ ‌ಭಾಸ್ ದಿತಾಂವ್, ದೆವಾಚೆ ಅಂದವಂತ್
ಮಾಯೆ ಆನಿ ಮನ್ಶಯಾಂಚೆ ಮ್ಹೊವ್ಪಾಶಿ ಮಾಯೆ, ಸಗ್ಳ್ಯಾಂ ಆಮ್ಚ್ಯಾಂ ಕಾಳ್ಜಾಂನಿಂ,
ತುಜೆ ಚಾಕ್ರೆಕ್ ಆಮಿ ಲಾಗ್ತೆಲ್ಯಾಂವ್ ಮ್ಹಣ್, ತುಜ್ಯಾ ಖತಾವಿಣ್ ಕಾಳ್ಜಾಚೆ ರಾಜ್ವಟಕೆ ಉದೆಶಿಂ,
ಆಮ್ಚ್ಯಾಂ ಆತ್ಮ್ಯಾಂನಿಂ, ಆನಿ ಹ್ಯಾ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಆಪುರ್ಬಾಯೆಚ್ಯಾ ದೆಸಾಂತ್ ಆನಿ ಸಗ್ಳೆ ಪೃತುಮೆರ್
ಜಿಯೆತಾತ್ ತಾಂಚ್ಯಾಂಯ್ ಆತ್ಮ್ಯಾಂನಿಂ ತುಜ್ಯಾ ಆದರ್ವಂತ್ ಪುತಾಚಿ ರಾಜ್‌ವಟ್ ಜಶಿ ಸರ್ಗಾರ್
ಚಲ್ತಾ ತಶಿ ಸಂವ್ಸಾರಾಂತ್ ಯೆವನ್ಚ್ಯಾಕ್ ಆನಿ ಥಿರೊವನ್ಚ್ಯಾಕ್.
ಆಮೆನ್.

ಪಳೆಯಾತ್[बदल]