06 Denvcharachi Thallni - Fr Jerry Sequeira

विकिपीडिया कडल्यान
Jump to navigation Jump to search
Denvcharachi Thallni - The Fall of Man and The Lamentation

06 Denvcharachi Thallni - Fr Jerry Sequeira[बदल]

Temptations

Denvchar amcheo gorjeo monttim astai tem dhorun tallneo hadta. Jezuk decun upas zatoch denvcharan 3 bhaxecheo tallneo kelleo. Poilnech hadcheo Kuddik sambandh asleleo tallneo. Dusreo talleno, hankaracheo and Tisreo tallneo, Otmo nas korpacheo tallneo.

Koxttam-dogdam modem thir ravtat tim subhagi: oslê porikxent iesesvi zaun, Sorvesporan Aplo môg kortoleank bhasail’lo jivitacho mukutt tim ghetolim. Jakob Ovesvor 1 : 12


"ಕಷ್ಟಾ೦ಚೇ ವೆಳಿ೦ ದೃಢ್ ರಾವ್ತಾ ತೊ ಮನಿಸ್ ಭಾಗಿಚ್ ಸಯ್! ತಾಚಿ ವರೊವ್ಣಿ ಜಾತಚ್ ಆಪ್ಲೊ ಮೋಗ್ ಕರ್‍ತಲ್ಯಾ೦ಕ್ ದೆವಾನ್ ಭಾಸಾಯ್‌ಲ್ಲೊ ಜಿವಿತಾಚೊ ಮುಕುಟ್ ತೊ ಜೊಡ್ತಲೊ." - ಜಾಕೊಬಾಚೆ೦ ಪತ್ರ್. 1:12


Everyone is tempted. The Devil wants to conquer your body, soul and spirit. See where you are conquered.

“But one is tempted by one’s own desire, being lured and enticed by it; then, when that desire has conceived, it gives birth to sin, and that sin, when it is fully grown, gives birth to death” – James. 1:14-15

Povitr Pustokantleo Voll[बदल]

Juanv / John 10 : 10 - Chor ieta to fokot chorunk, marun uddounk ani ibadd korunk ieta; Hanv ailam to tankam Jivit mellche khatir, poripunn Jivit mellche khatir ailam. / ONLY A Thief comes to steal and Slaughter and Destroy; I came so that they might have life and have it more abundantly.

Juanvak Prokasovnni / Revelations 12 : 9 – 10 - Vorixtt arak bhair uddoilo. Toch to adlo sorôp, ak'khea sonvsarak fosoilo to; tachem nanv Devchar ani Soitan; taka ani tachê borabôr tachea dutank khala prithumer xevttile. 10 Tednam sorgar oxem vhoddlean mhonnttalo to êk tallo hanvem aikolo: Atam ki amchea Devan Aplê porjechem taronn kelem! Atam Aplea hatant podvi gheun Apunn raza mhonn To dakhoitolo! Atam Tacho Krist sonvsaracher Aplo odhikar cholounk lagtolo! Karonn amchea bhavam-bhoinnincher add garannem korun tancher amchea Devachea mureant dis-rat arôp ghaltalo taka xevttun uddoilo! / The Huge Dragon, the Ancient serpent, who is called the Devil and Satan, who deceived the whole World, was thrown Down to earth, and its angels were thrown Down with it. 10 recommendations! Then I heard a voice in Heaven say: "Now have salvation and power come, and the kingdom of our God and the authority of his Anointed. For the accuser Cast is out of Our Brothers, who accuses them before our God day and night.


Juanvak Prokasovnni / Revelations 12 : 17 - Uprant ar bailecher ekdom' tiddlo ani tichê urlolê sonsticher, mhonngê Devacheô adnia palltat ani Jezun dil'lê govaikek visvaxi ravtat tancher, zhuzunk bhair sorlo. / Then the Dragon became angry with the woman and went off to wage war Against the REST of her offspring, those who bear WITNESS to Keep God's Commandments and Jesus.

Jacob / James 1 : 12 – 16 - Koxttam-dogdam modem thir ravtat tim subhagi: oslê porikxent iesesvi zaun, Sorvesporan Aplo môg kortoleank bhasail'lo jivitacho mukutt tim ghetolim. 13 Vaitt korunk apnnacher tallnni ieta tednam, konnench oxem mhonnche nhoi: Dev mhaka hê tallnnent ghalta; kiteak vaitt korchi tallnni Devak lagoch na, nhoi mhonn Dev-ui konnakuch vaitt korchê tallnnent ghalina. 14 Punn zonn-ekleak ap-apli vôndovnni vaittachê vatten ôddta ani bhuloita. 15 Zoxi êk bail gorbhest zaun bhurgeak zolm dita, toxi amchi vôndovnni vaittacho gôrb dhôrun patkak zolm dita, ani magir patka thaun upzota tem sasnnachem moronn. 16 Mhojea bhov mogachea bhavam-bhoinnimnô, tumi tumkanch fottoum nakat. / Blessed is the man who perseveres in temptation, for he has been proved he will WHEN Receive the crown of life that he promised to those who love him. 13 No ONE experiencing temptation should say, "I am being tempted by God "; for God is not SUBJECT to temptation to evil, and he himself tempts No ONE. 14 rather, each person is tempted WHEN he is lured and enticed by his own Desire. 15 Then Desire conceives and brings Forth sin, and sin reaches maturity WHEN it gives birth to death. 16 Do not be deceived, My beloved Brothers: all good giving and every perfect gift

Efezkarank / Ephesians 6 : 12 – 14 - Kiteak mhollear, rogta-masachea dusmanam lagim amkam zhuz na; pun pordhanam lagim, odhikariam kodde, hea kallokachea sonvsaracho razkarbhar choloitolea lagim, ontrallar vosti kortolea khottea atmeam kodde amchem zhuz. / For our struggle is not with flesh and blood but with the principalities, with the powers, with the world rulers of this present darkness, with the evil spirits in the heavens. 13 Therefore, put on the armor of God, that you may be able to resist on the evil day and, having done everything, to hold your ground. 14 So stand fast with your loins girded in truth, clothed with righteousness as a breastplate,

Matev / Mathew 4 : 3 – 4 - Lagim sorun, naddpian oxem mhollem: Zor tum Devacho Put, tor hea fatranche undde zaunk adnia kor. Punn Tannem oso portipall kelo: Povitr Pustokar boriollem asa tem hem: Unddeach vorvim nhoi, pun Devachea tonddantlem, bhair sorta tea- tea utra vorvim, monis jieta. / The tempter approached and said to him, “If you are the Son of God, command that these stones become loaves of bread.” 4 * He said in reply, “It is written: 'One does not live by bread alone, but by every word that comes forth from the mouth of God.

Matev / Mathew 6 – 25 – 26 - Dekhunuch Hanv tumkam sangtam : tumchea jiva khatir kitem khaunchem-pieunchem, vo tumche kuddi khatir kitem nheschem-pangurchem, te vixim huskeum nakat. Jevnna poros jiv ani nhesnna poros kudd vorti nhoi? Varea velea suknneancher nodor marat; tim vompinant, lunvi-i nant ani kodde-i bhorinant; tori tumcho sorgincho Bap tankam posta. Tumi tanche-von odik molachim nhoi tor ? / Therefore I tell you, do not worry about your life, what you will eat [or drink], or about your body, what you will wear. Is not life more than food and the body more than clothing? 26 Look at the birds in the sky; they do not sow or reap, they gather nothing into barns, yet your heavenly Father feeds them. Are not you more important than they?


Juanv / John 6 : 63 - Punn tumchê modem bhavarth dhôrinant toslim kãi zannam asat. Konn-konn bhavarth dhôrchim naslim, ani konn Aplo ghat ghetolo aslo, tem Jezu poilinch thaun zanno aslo. / It is the spirit that gives life, while the flesh * is of no avail. The words I have spoken to you are spirit and life.

Izaias / Isaiah 3 : 13 – 16 - Sorvespor monsubi korunk ubo zala, Aplê porjechi neainit korunk To toiar asa. Aplê porjechea malgoddeank ani odhikariank tanchi zhôddti korunk Sorvespor apoita. Dakam-mollo khaun uddoitat te tumich, goribank tumi lutttat ani luttlolo mhal tumger lipoitat. Mhojê porjek tumi mostitat ani goribancho jiv khatat: hem kitem tumchem? Uloita to Dhoni, Sorvsoktivont Dev! Sorvespor oxem-i mhonntta: Sionacheô dhuvô gorvixtt zaleat, apleô tokliô ubarun ani dolle môddun bhonvtat, pãizonnancho tinntinnit avaz korit fittifitti korun choltat: / The LORD rises to accuse, stands to try his people. 14 The Lord enters into judgment with the people's elders and princes: You, you who have devoured the vineyard; the loot wrested from the poor is in your houses. 15 What do you mean by crushing my people, and grinding down the faces of the poor? says the Lord, the GOD of hosts. 16 The LORD said: Because the daughters of Zion are haughty, and walk with necks outstretched, Ogling and mincing as they go, their anklets tinkling with every step,


Matev / Mathew 4 : 5 – 6 - Magir devcharan Taka Povitr Xarant vhelo ani, Devmondirachea kollsar Taka ubo korun, oxem mhollem: Zôr tum Devacho Put, tôr hanga thaun sokla uddki mar, kiteak oxem boroillem asa: Tujê vixim To Aplea dutank hovalo ditolo ani tuzo pãi fatracher adllona zaunk, te aplea hatamnim tuka uklun dhôrtole. / Then the devil took him to the holy city, and made ​​him stand on the parapet of the temple, 6 and said to him, "If you are the Son of God, throw yourself down. For it is written: 'He will command his angels concerning you' and 'with their hands they will support you, you dash your foot against a stone lest.

Izaias / Isaiah 14 : 13 – 15 - Tujeach monant tum oxem mhonnttaloi: Hanv mollba porian choddtolom; Devachea noketram poros odik unch mhojem xinvason ubartolom Uttorê pelean, Sobhechea Porvotar hanv bostolom. Kupam voir hanv choddun vetolom, Bhov Vortea Deva sarko zatolom. Punn ho polle Norkant xevtton poddloi ani patallachê khorik pavloi mum rê tum! / In your heart you said: “I will scale the heavens; Above the stars of God I will set up my throne; I will take my seat on the Mount of Assembly, on the heights of Zaphon. 14 I will ascend above the tops of the clouds; I will be like the Most High!” 15 No! Down to Sheol you will be brought to the depths of the pit!

Matev / Mathew 4 : 7 - Jezun taka oso zobab dilo: Oxem-i boroillem asa: Sorvespora tujea Devachi tunvem porikxa korum noiê. / Jesus answered him, “Again it is written, 'You shall not put the Lord, your God, to the test.

Matev / Mathew - : 8 – 9 - Tôr hanv-ui dusreachea hata khal asam ani mhojê-i khal xipai asat; ani tantlea ekleak hanv sangtam: Voch!, ani to veta; dusreak: Ie!, ani to ieta; mhojea chakrak: Omkem kôr!, ani to korta. / For I too am a person subject to authority, with soldiers subject to me. And I say to one, 'Go,' and he goes; and to another, 'Come here,' and he comes; and to my slave, 'Do this,' and he does it.

Lukas / Luke 9 : 25 Mhonnttôch ak'kho sonvsar zôddit ani apnnachoch ibadd vô apnnachench ghorttann korit zalear, mon'xak koslo adav? / What profit is there for one to gain the whole world yet lose or forfeit himself?

Dhomdutancho Itihas / Acts 7 : 59 - Istevak fatramnim martale tednam, tannem oxem magnnem kelem: Somia Jezu, mhozo otmo Tujea hatant ghe. / As they were stoning Stephen, q he called out, “Lord Jesus, receive my spirit.

Lukas / Luke 19 : 9 - Jezun taka mhollem: Aiz hea ghorak taronn ailem, kiteak ho-i Abrahamacho put. / And Jesus said to him, “Today salvation c has come to this house because this man too is a descendant of Abraham.


Matev / Mathew 4 : 10 - Tednam Jezun taka oso portipall kelo: Pois sor, Soitana, kiteak oxem boroillem asa:Sorvespora tujea Devak tum bhôztoloi ani Tachi ekleachich seva-bhokti kortoloi. / At this, Jesus said to him, “Get away, Satan! It is written: 'The Lord, your God, shall you worship and him alone shall you serve.

Polleiat[बदल]

Denvcharachi Thallni by Fr Jerry Sequeira

Hea vixoiavoir Romi Konknnint boroil'lem pan vach: 0६ देंवचाराची थाळनी - फादर जेरी सीकुएरा


Bhaillo adhar ani guntn'ni[बदल]

Divine Mission Society, Mulki, Karnataka


Sondorbh[बदल]

[1]

[2]

  1. http://www.archgoadaman.org/bible/14
  2. http://www.dmsworld.in/index.php/product-catalog/talk-dvd?page_num=10
"https://gom.wikipedia.org/w/index.php?title=06_Denvcharachi_Thallni_-_Fr_Jerry_Sequeira&oldid=174705" चे कडल्यान परतून मेळयलें