09 Bhogsonnem - Fr Jerry Sequeira

विकिपीडिया कडल्यान
Jump to navigation Jump to search
Bas relief from Arch of Marcus Aurelius Marcus Aurelius showing his clemence to barbarii
Forgive, and ye shall be forgiven

09 Bhogsonnem - Fr Jerry Sequeira[बदल]

Forgiveness

Khorench, tumi dusreancheô chuki bhôgxixat zalear, tumcho sorgincho Bap tumkam-i bhôgxitolo. Punn tumi dusreank bhôgxina zaxat zalear, tumcho Bap tumcheô-i chuki bhôgxicho na. Matev Ovesvor 6 : 14 - 15


"ಜರ್ ತುಮಿ ಹೆರಾ೦ಕ್ ತಾ೦ಚೆ ಗುನ್ಯಾ೦ವ್ ಬೊಗ್ಶಿತಾತ್, ತರ್ ತುಮ್ಚೊ ಸರ್ಗಿ೦ಚೊ ಬಾಪ್‌ಯೀ ತುಮ್ಚೆ ಗುನ್ಯಾ೦ವ್ ತುಮ್ಕಾ೦ ಬೊಗ್ಶಿತಲೊ. ಪುಣ್ ಹೆರಾ೦ಕ್ ತುಮಿ ಬೊಗ್ಶಿನಾ೦ತ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ತುಮ್ಚೊ ಬಾಪ್‌ಯೀ ತುಮ್ಚೆ ಗುನ್ಯಾ೦ವ್ ಬೊಗ್ಸು೦ಚೊನಾ." - ಮಾತೆವ್. 6:14-15


Do you want to be forgiven? Then forgive others and you will receive God’s mercy.

“You have heard that it was said, ‘You shall love your neighbour and hate your enemy’. But I say to you, Love your enemies and pray for those who persecute you.” – Matthew. 5:43-44

Povitr Pustokantleo Voll[बदल]

Izaias / Isaiah 58 : 3 - 8 - Oxem mhonnttat: ‘Tum amcho upas polleuncho naim zalear, kiteak mhonn ami upas korcho? Tum lokx diich naim zalear, kiteak mhonn ami amchea jivak donddvônn diunchi?’ Polleiat, tumi upas kortat teach disamnim tumchich khuxi tumi kortat, ani tumchea vavraddiank piddapidd ditat. 4 Aikat! tumchea upasacho faido kitem? Zhogddim ani uzôt korop ani vaitt monan mutti marop. Aiz porian tumi korun aileant toslo upas korun, tumcho tallo kodinch voir sorgar pavcho na. 5 Konn-eka mon’xan aplea jivak dukh dili mhonnun, mani bhaxen tokli bagaun to bhonvlo mhonnun, sakafottear ani gobracher add poddlo mhonnun, Mhaka avoddta toslo upas tannem kelo zait? Osleak tumi upas mhonnttat? Haka Sorvesporak man’ta toslo upasacho dis mhonncho? 6 Mhaka koslo upas man’ta to nokllot kai tumi? Oniticheô sanklli môddat; peleacher ghalam tem zum sôddun kuxin uddoiat; dolitank mekllim korun vochunk diat; ani sogllea jin’sachem zum moddun uddoiat; 7 bhukel’leank tumchem jevonn vanttun diat, ani ghor-dar nasloleank biradd diat; konn vingllo asa mhonn pollexat tôr, taka nhesunk-pangrunk diat; ani tumcheach masa-rogtacheank sanddum nakat. 8 Tedna fantea porim tumcho uzvadd udetolo ani tumche ghai rokddech pekon ietole. Tumi bhôgchem doiallaiechem nitivontponn fuddeant vetolem, ani tumchê pattlean ietoli Sorvesporachi mhoima. / “Why do we fast, but you do not see it? afflict ourselves, but you take no note?” See, on your fast day you carry out your own pursuits, and drive all your laborers. 4 See, you fast only to quarrel and fight and to strike with a wicked fist! Do not fast as you do today to make your voice heard on high! 5 Is this the manner of fasting I would choose, a day to afflict oneself? To bow one's head like a reed, and lie upon sackcloth and ashes? Is this what you call a fast, a day acceptable to the LORD ? Authentic Fasting That Leads to Blessing 6 Is this not, rather, the fast that I choose: releasing those bound unjustly, untying the thongs of the yoke; Setting free the oppressed, breaking off every yoke? 7 Is it not sharing your bread with the hungry, bringing the afflicted and the homeless into your house; Clothing the naked when you see them, and not turning your back on your own flesh? 8 Then your light shall break forth like the dawn, and your wound shall quickly be healed; Your vindication shall go before you, and the glory of the LORD shall be your rear guard.


Izaias / Isaiah 1 : 16-17 - ‘Nhaun ieiat, nitoll zaiat. Mhojea dolleam mukhavelem tumchem khotteponn pois kaddat. 17 Anink vaitt korum nakat. Borem korunk xikat, neainit rakhunk vavrat, zulum’ sôstoleank dhir diat, onath bhurgeank rakhat, vidvank samballat. / Wash yourselves clean! Put away your misdeeds from before my eyes; cease doing evil; 17 learn to do good. Make justice your aim: redress the wronged, hear the orphan's plea, defend the widow.


Mark / Mark 1 : 15 - Nemlolo kall bhòrlo ani Devachem Raj ieunchem zalem. Jivit bôdlat ani Xubhvortoman manun gheiat. / This is the time of fulfillment. The kingdom of God is at hand. Repent, and believe in the gospel.


Romkarank / Romans 14 : 17 - Kiteak Devachem Raj amchea jivitant khanna-pinneacher dhòrlolem na; Povitr Atmeachea dennean Devak man’ta tem korun ani soglleam modem xanti samballun ani khuxalkai ximpddaun ki Devachem Raj amchea jivitant choddta-vaddta. / For the kingdom of God is not a matter of food and drink, but of righteousness, peace, and joy in the holy Spirit;


Matev / Mathew 3 : 2-3 - Jivit bôdlat, kiteak Sorginchem Raj ieunchem zalem. 3 Oronneant êk tallo oso addta: ‘Sorvesporacho marôg toiar korat; Tacheô vattô nitt korat.’ Hea utramnim Izaias provadian sangun dil’lo to hoch. / [and] saying, “Repent, for the kingdom of heaven is at hand!” 3 It was of him that the prophet Isaiah had spoken when he said: “A voice of one crying out in the desert, 'Prepare the way of the Lord, make straight his paths.


Juanvak Prokasovnni / Revelations 3 : 20 - Ho polle Hanv darachea umbrear asam ani darar martam; Mhozo tallo aikun konn Mhaka dar uktem kortit, tanchea ghorant Hanv bhitôr sortolom, tanchê borabôr jevtolom, ani tim Mhojê borabôr jevtolim. / Behold, I stand at the door and knock. If anyone hears my voice and opens the door, [then] I will enter his house and dine with him, and he with me.


Lukas / Luke 19: 1-10 - Jezu, Jerikeant bhitôr sorun, nograntlean cholot vetalo. 2 Zakêv nanvacho mukhel dônddvosuldarantlo eklo ani astik monis ovchituch thõi pavlo. 3 Jezu konn to Zakêv polleunk sôdtalo. Punn angan mottvo dekhun, lokachê khettik lagun tachean nozo zalem. 4 Tea pasot Jezuk polleunchê khatir to fuddem dhanvun vochun eka rumbddichea zhaddar choddlo, kiteak Jezu tê vatten vecho aslo. 5 Tea zagear pavtôch, Jezun voir nodor marli ani taka polleun mhollem: Zakêv, vegim denvun ie, tôr aiz Mhaka tumger vochun ravunk zai. 6 Ani to vegim-vegim denvlo ani khuxalkaien Taka apnnager soniman kelo. 7 Hem polleun sogllea lokan gunngunnun mhollem: Patki mon’xager ravunk gela mum rê ho! 8 Soglleanchê nodrek ubo ravun Zakevan Somiak mhollem: Saiba, polle, mhaka asa titleacho-i ordo vantto hanv goribank ditam, ani hanvem konnank fosoileant zalear chovpott portun ditam. 9 Jezun taka mhollem: Aiz hea ghorak taronn ailem, kiteak ho-i Abrahamacho put. 10 Tôr Mon’xacho Put sanddloleank sôdun kaddunk ani taronn diunk aila. / He came to Jericho and intended to pass through the town. 2 Now a man there named Zacchaeus, who was a chief tax collector and also a wealthy man, 3 was seeking to see who Jesus was; but he could not see him because of the crowd, for he was short in stature. 4 So he ran ahead and climbed a sycamore tree in order to see Jesus, who was about to pass that way. 5 When he reached the place, Jesus looked up and said to him, “Zacchaeus, come down quickly, for today I must stay at your house.” 6 And he came down quickly and received him with joy. 7 When they all saw this, they began to grumble, saying, “He has gone to stay at the house of a sinner.” 8 But Zacchaeus stood there and said to the Lord, “Behold, half of my possessions, Lord, I shall give to the poor, and if I have extorted anything from anyone I shall repay it four times over.” 9 And Jesus said to him, “Today salvation has come to this house because this man too is a descendant of Abraham. 10 For the Son of Man has come to seek and to save what was lost.”


Matev / Mathew 5 : 43 - Tujea peleacho môg kortoloi’ ani tujea dusmanacho dvês dhôrtoloi: oxem sanglolem tumi aikolam. / “You have heard that it was said, 'You shall love your neighbor and hate your enemy.


Dhormdutancho Itihas / Acts of Apostles 7 : 59-60 - Istevak fatramnim martale tednam, tannem oxem magnnem kelem: Somia Jezu, mhozo otmo Tujea hatant ghe. 60 Magir, dimbi ghalun, vhoddlea tallean tannem oxi bob marli: Somia, tankam hea patkache guneanvkar korum naka. Ani hem mhonnun to ontorlo. Hea khunak Sauluchi soglli maniotai asli. / As they were stoning Stephen, he called out, “Lord Jesus, receive my spirit.” 60 Then he fell to his knees and cried out in a loud voice, “Lord, do not hold this sin against them”; and when he said this, he fell asleep.


Lukas / Luke 23 : 34 - Jezun mhollem: Bapa, tankam bhogôs; apunn kitem kortat tem te nokllot.] Magir tãnnim sorti ghalun Tachim vostram vanttlim. / [Then Jesus said, “Father, forgive them, they know not what they do.”] They divided his garments by casting lots.


Matev / Mathew 6 : 14 - Khorench, tumi dusreancheô chuki bhôgxixat zalear, tumcho sorgincho Bap tumkam-i bhôgxitolo. / If you forgive others their transgressions, your heavenly Father will forgive you.


Mark / Mark 11 : 25 - Ani tumi magnnem korunk ubim ravtat tednam, konnacher add tumkam asot titlem-i bhôgsat ani tumcho Sorgincho Bap tumcheô-i chuki bhôgxitolo. / When you Stand to pray, forgive anyone Against whom you have a grievance, so that your Heavenly Father forgive you your transgressions turn in May.


Matev / Mathew 5 : 23 – 24 - Mhonnttôch, tujem dan vedi-xim gheun ietai zalear, ani tujea pelea add kitem-i asa mhonn tuka thõi ugddas zait zalear, 24 thõisoruch vedi mukhar tujem dan toxench sôdd ani poilim vochun tujea pelea lagim sondhan kôr; magir portun ie ani tujem dan bhettoi. / Therefore, if you bring your gift to the altar, and there recall that your Brother has anything Against you, 24 leave your gift there at the altar, go first and be reconciled with your Brother, and then come and OFFER your gift.


1 Juanv / 1 John 3 : 12 - Kaina sarkim ami zaum noiê: to Noxtteacho put aslo dekhun, aplea bhavacho tannem jiv kaddlo. Kitea pasot tacho jiv kaddlo zait? Kiteak tachim kortubam baskoll aslim, punn tachea bhavacheô kornniô Devak man’tat tosleô asleô. / unlike Cain who belonged to the evil one and slaughtered his brother. Why did he slaughter him? Because his own works were evil, and those of his brother righteous.


Romkarank / Romans 12 : 1 – 3 Mhonnttôch, bhava-bhoinnim nô, Devachê vhôdd konnvallaiecho ugddas korun, tumchê lagim hanv magtam tem hem: povitr ani Devak man’ta tosli êk jivi boli koxi tumchench Taka somorponn korat tumchi khori bhokti mhollear hich zaunchi. 2 Hea atanchea sonvsarachea nemam pormannem tumi cholum nakat; punn, zoxem Devan tumchea monachi novsornni kelea, toxench tumchea jivitachi chal-ui sarki novi zaum-di. Oxem Devachi khuxi konn ti, kitem borem, kitem Taka man’ta, ani kitem sopurnn tem tumi vollkhunk pavtoleat. 3 Mhaka Devan funkea dil’lea muniarponna khatir, tumkam zonn-ekleak sangtam: favo tachê poros odik tumchêch vixim chintum nakat; punn, Devan mapun dil’lea bhavartha pormannem, zonn-eklean moriadin aplem mol korchem. / I urge you therefore, brothers, by the mercies of God, to offer your bodies as a living sacrifice, holy and pleasing to God, your spiritual worship. 2 Do not conform yourselves to this age but be transformed by the renewal of your mind, that you may discern what is the will of God, what is good and pleasing and perfect. 3 For by the grace given to me I tell everyone among you not to think of himself more highly than one ought to think, but to think soberly, each according to the measure of faith that God has apportioned.


Sirakachem Pustok / Sirach 27 : 30 & 28 : 1 – 5 - Rag ani krôdh, heô don-ui vostu noxtteô, ani teô patkia sovem astat. Sudd gheta tacho Sorvespor sudd ghetolo, kiteak tachea patkancho To sarko ixôb dovorta. 2 Tuka vaitt kortolea tujea peleak bhogôs, ani tum magnnem kortai tedna, tujim patkam bhogsotolim. 3 Êk monis dusreak zollta zalear, tachean Sorvespora lagim kaklut koxi magunk zait? 4 Apnna sarkea mon’xache churchure taka disonant zalear, apleanch patkanchem bhogsonnem tachean koxem magun zait? 5 Masa-rogtacho zaun to rag dhôrun ravta, tôr tachea patkanchem bhogsonnem konn taka ditolo? / Wrath and anger, these also are abominations, yet a sinner holds on to them. The vengeful will face the Lord's vengeance; indeed he remembers their sins in detail. 2 Forgive your neighbor the wrong done to you; then when you pray, your own sins will be forgiven. 3 Does anyone nourish anger against another and expect healing from the LORD ? 4 Can one refuse mercy to a sinner like oneself, yet seek pardon for one's own sins? 5 If a mere mortal cherishes wrath, who will forgive his sins?


Romkarank / Romans 12: 18-19 - Ghòddta zalear, soglleam lagim xantin jieunk tumchê kodde zata titlem korat. 19 Mogacheamnô, peleacho sudd gheunk sôdum nakat, farikponn gheupi Dev asa. Povitr Pustokar oxem boroilolem asa: Farikponn ghetolo to Hanv; diunk zai tem ditolo to Hanv, uloita to Sorvespor. / If possible, on your part, live at peace with all. 19 Beloved, do not look for revenge but leave room for the wrath; for it is written, “Vengeance is mine, I will repay, says the Lord


Suttka / Exodus 14 : 14 - Khud Sorvespor tumchê khatir zhuztolo; tumi xant ravat.’ / The LORD will fight for you; you have only to keep still.


Stotranchem Pustok / Psalm 91-8 - Tum dolle mat ugôddxi zalear, noxtteank kosli mozuri favo zata ti tuka distoli. / You need simply watch; you will see the punishment of the Wicked.


Stotranchem Pustok / Psalm 23 : 5 - Mhojea dusmananchea dolleam mukhar mhaka vhoddlem jevonn manddlãi; mhojea mathear ghaltai domdomit tel; mhojem patr upott bhoron òt’ta. / You set before me a TABLE in front of My Enemies; You anoint My head with Oil; My Cup overflows.


Matev / Mathew 26 : 52 - Tednam Jezun taka mhollem: Tuji torvar tichê svater ghal, kiteak torvar kaddtat te torvarin mortole. / Then Jesus said to him, "Put your sword Back into its sheath, for all who take the sword will perish by the sword.


Jakob / James 5 : 16 - Mhonnttôch Devan tumkam bholaiki diunchê khatir ekameka mukhar apunn patki mhonn vollkhun gheiat ani ekameka pasot magat. Devak manovlolea mon’xachea khotkhotit magnneak khub boll asa. / Therefore, confess your sins to one another and pray for one another, that you may be healed. The fervent prayer of a righteous person is very powerful.


Dhormdutancho Itihas / Acts of Apostles 7 : 55 - Punn Istêv, Povitr Atmean bhòrlolo zaun, sorgak tellun polleunk laglo ani tannem Devachi mhoima dekhli, ani Devachea uzvea hatak ubo aslolo Jezuk tannem pollelo. / But he, filled with the Holy Spirit, looked Up intently to Heaven and SAW the Glory of God and Jesus standing at the right hand of God,


Lukas / Luke 6 : 37 - Diat ani tumkam-i Dev ditolo; borem chikar map, damun-chepun, haloun ani oto-sôr suien bhôrlolem, Dev tumchê unttient ghaltolo; kiteak jea mapan tumi dusreank ditat, teach mapan Dev tumkam-i ditolo. / Stop judging and you will not be judged. Stop condemning and you will not be condemned. Forgive and you will be forgiven.


Matev / Mathew 5 : 7 - Doiall tim subhagi: Dev tanchi doia kortolo. / Blessed are the merciful, for they will be shown Mercy


Matev / Mathew 18 : 34-35 - Ani ragabhorit zaun, tannem sogllem aplem rinn farik kori porian, dhonian taka kosabanchea hatant ghalo. 35 Tumi zonn-eklo tumchea peleak kallzant thaun bhôgxina zaxat tôr, Mhozo sorgincho Bapui tumkam-i bhôgxicho na. / Then in Anger handed him over to the torturers until he should his Master Pay Back the whole debt. 35 Do So will My Heavenly Father to you, unless each of you forgives his Brother from his heart.


Jakob / James 2 : 13 - Peleak doia dakhounk na tea mon’xanchi zhôddti kortana Dev-ui tankam doia dakhouncho na. Punn peleak doia dakhoilea tankam zhôddtechi bhirantuch na. / For the judgment is merciless to one who has not shown mercy; mercy triumphs over judgment.


Efezkarank / Ephesians 6 : 12 - Kiteak mhollear, rogta-masachea dusmanam lagim amkam zhuz na; punn pordhanam lagim, odhikariam kodde, hea kallokachea sonvsaracho razkarbhar choloitolea lagim, ontrallar vosti kortolea khottea atmeam kodde amchem zhuz. / For our struggle is not with flesh and blood but with the principalities, with the powers, with the world rulers of this present darkness, with the evil spirits in the heavens.

Polleiat[बदल]

Bhogsonnem by Fr Jerry Sequeira

Hea vixoiavoir Romi Konknnint boroil'lem pan vach: 0९ भोगसाणें - फादर जेरी सीकुएरा


Bhaillo adhar ani guntn'ni[बदल]

Divine Mission Society, Mulki, Karnataka

Sondorbh[बदल]

[1] [2]

  1. http://www.archgoadaman.org/bible/14
  2. http://www.dmsworld.in/index.php/product-catalog/talk-dvd?page_num=10
"https://gom.wikipedia.org/w/index.php?title=09_Bhogsonnem_-_Fr_Jerry_Sequeira&oldid=174713" चे कडल्यान परतून मेळयलें