100 Iemkond ani Sorg - Fr Jerry Sequeira

विकिपीडिया कडल्यान
Jump to navigation Jump to search
Brooklyn Museum - The parable of the Rich man and Lazarus depicting the rich man in hell asking for help to Abraham and Lazarus in heaven by James Tissot

100 Iemkond ani Sorg - Fr Jerry Sequeira[बदल]

Hell and Heaven

iomkodd ani sorg doni asa. ami khoi vetavo, te ami nennav. khoi ami vochazai, te atach ami vichizai. morna uprat avkas na.


ಯಮ್ಕೊ೦ಡ್ ಆನಿ ಸರ್ಗ್ ದೊನಿ ಆಸಾ. ಆಮಿ ಖೈ೦ ವೆತಾ೦ವ್, ತೆ೦ ಆಮಿ ನೆಣಾ೦ವ್. ಖೈ೦ ಆಮಿ ವಚಾಜಾಯ್, ತೆ೦ ಆತಾ೦ಚ್ ಆಮಿ ವಿ೦ಚಿಜಾಯ್. ಮೊರ್ನಾ ಉಪ್ರಾ೦ತ್ ಆವ್ಕಾಸ್ ನಾ೦.


Hell and Heaven are real. Where we will go depends on where we are while living here on earth. Make your choice now. Do not regret later.

Povitr Pustokantleo Voll[बदल]

Stotranchem Pustok / Psalm 50 : 22 - Devachi porva korinant tim sogllim tumi, chotrai dhôrat! / Now understand this, you who forget God, lest I start ripping apart and there be no rescuer.


Matev / Mathew 25 : 41 - Magir Aplea daveak asloleank To mhonnttolo: ‘Xirap poddloleamnô, devcharak ani tachea dutank toiar kel’lea sasnnachea ujeant Mhojê thaun koddsorun vochat. / Then he will say to those on his left, ‘Depart from me, you accursed, into the eternal fire prepared for the devil and his angels.


Mark / Mark 9 : 46 - 48 - Ani tumcho dollo bi patok korunk tumkam ôddun vhorta zalear, to bhair uddoiat; don dolle asun iemkonddant tumkam uddoil’lê poros êkuch dollo gheun Devachea Rajeant bhitôr sorunk tumkam odik borem. 48 Thõi iemkonddant poddloleank khata to kiddo moron morona ani uzo kednanch palovna. / 46 Where their worm dieth not, and the fire is not quenched. 47 And if thine eye offend thee, pluck it out: it is better for thee to enter into the kingdom of God with one eye, than having two eyes to be cast into hell fire: 48 Where their worm dieth not, and the fire is not quenched.


Suttka / Exodus 3 : 2 - Thoim Sorvespo-racho dut eka jhilkuttantlean eka ujeachea agtteachea rupan taka dixtti poddlo. Jhilkuttak uzo pettlolo punn tem lasonaslem / There the angel of the LORD appeared to him as fire flaming out of a bush. When he looked, although the bush was on fire, it was not being consumed.


Juanv / John 15 : 18 - Sonvsar tumkam zollta zalear, tumkam zollchê adim to Mhaka zoll’la mhonn zanno zaiat. / If the world hates you, realize that it hated me first.


Matev / Mathew 10 : 28 - Kuddicho jiv kaddtat tankam bhieum nakat, kiteak tanchean otmeacho jiv kaddunk zaina; punn otmeacho ani kuddicho ekach farak iemkonddant nas korunk tank asa Taka odik bhieiat. / And do not be afraid of those who kill the body but cannot kill the soul; rather, be afraid of the one who can destroy both soul and body in Gehenna.


Juanvak Prokasovnni / Revelations 21 : 8 - Punn jim konn sakxi diunk bhirantin pattim sorleant, vô bhavarthak visvaxi ravlim nant, jim konn noxtt korun bhoxttotat vô khun kortat, jim konn pozoddponnant lolltat vô ghaddiponn choloitat, jim konn kuddea devank bhôztat vô dusreank fosounk bhonvtat hea soglleanchem daiz ujean ani gondhokan zolltem kondd. Hem tem dusrem moronn. / But as for cowards, the unfaithful, the depraved, murderers, the unchaste, sorcerers, idol-worshipers, and deceivers of every sort, their lot is in the burning pool of fire and sulfur, which is the second death.


Juanvak Prokasovnni / Revelations 21 : 27 - Mhellem kitench Xarant bhitôr sorchem na: jim konn ollxik vô khottepon kortat, tim koxêch bhaxen bhitôr sorchim nant. Zanchim nanvam Menddreachea Jivitachea pustokar boroil’lim asat, fokot him Xarant provês kortolim. / but nothing unclean will enter it, nor any[one] who does abominable things or tells lies. Only those will enter whose names are written in the Lamb’s book of life.


2 Thesalonikarank / 2 Thesalonians 1 : 8 - 9 - Kiteak Somi Jezu ujeachea agttea modem denvun ietolo ani Devak vollkhun ghenant ani amchea Somia Jezuchem Xubhvortoman manun gheunk kobul nant tankam To xikxa laitolo 9 Sasnnachea ghorttannachê khastik tim sampoddtolim, Somiachem mukhamoll ani Tachê podvechi mhoima bhôgunk tankam mellchem na. / in blazing fire, inflicting punishment on those who do not acknowledge God and on those who do not obey the gospel of our Lord Jesus. 9 These will pay the penalty of eternal ruin, separated from the presence of the Lord and from the glory of his power


Juanv / John 3 : 36 - Putacher bhavarth dovortat tanchê sovem Sasnnik Jivit asa; Putak khaltim zaunk kobul nant tim Jivit bhogunk pavchim nant, punn Devacho krôdh tanchea mathear asa. / Whoever believes in the Son has eternal life, but whoever disobeys the Son will not see life, but the wrath of God remains upon him


Juanvak Prokasovnni / Revelations 20 : 15 - Zanchim nanvam jiveanchea pustokar boroil’lim naslim, tankam soglleank ujeachea konddant xevttilim. / Anyone whose name was not found written in the book of life was thrown into the pool of fire.


Lukas / Luke 13 : 5 - Hanv tumkam sangtam: toxem nhoi! Punn tumi jivit bôdlina zaxat zalear, tumi-i toxinch mortoleat. / By no means! But I tell you, if you do not repent, you will all perish as they did!


Romkarank / Romans 8 : 13 - Kiteak mon’xasoimbachea vondovnniam pormannem jiexat zalear, tumi mortoleat; punn Atmeachea bollan mon’xasoimbachea vondovnnianchem boll môddxat zalear, tumkam Jivit astolem. / For if you live according to the flesh, you will die, but if by the spirit you put to death the deeds of the body, you will live


2 Pedru / 2 Peter 3 : 8 - Pritichea bhavam-bhoinnimnô, hi êk vôst tumi kodinch visrunk favo na: ki Sorvespora mukhar êk dis hozar vorsam sarko ani hozar vorsam eka disa sarkim. / But do not ignore this one fact, beloved, that with the Lord one day is like a thousand years and a thousand years like one day


Stotranchem Pustok / Psalms 84 : 10 - Anink khoinsor-ui hozar dis kaddchê poros Tujea angnnant êkuch dis ravunk mell’lear odik vhoddlem bhag! Papianchea tombumnim biddar gheunchê poros mhojea Devachea Ghorachea umbrar pãi dovrunuch hanv odik bhagi! / Better one day in your courts than a thousand elsewhere. Better the threshold of the house of my God than a home in the tents of the wicked.


Izaias / Isaiah 14 : 15 - Punn ho polle Norkant xevtton poddloi ani patallachê khorik pavloi mum rê tum! / No! Down to Sheol you will be brought to the depths of the pit!


Matev / Mathew 13 : 49 - 50 - Kallachê sompadnnek toxench zatolem: devdut bhair sortole ani borea mon’xam modlim noxtteank kuxin kaddtole 50 ani tankam ujeachea agtteant uddoitole: thõi tim rudon korun ani dant korkoraun astolim. / Thus it will be at the end of the age. The angels will go out and separate the wicked from the righteous 50 and throw them into the fiery furnace, where there will be wailing and grinding of teeth.


Stotranchem Pustok / Psalms 11 : 6 - Noxtteanchea mathear ujeache kollxe ani gondokacho paus To rokoita; tankam girasunk khôr-khôr varo sôddta. / And rains upon the wicked fiery coals and brimstone, a scorching wind their allotted cup


Lukas / Luke 16 : 23 - 24 - Iemkonddant attevitte bhôgta astana, tannem aple dolle ubarun Abrahamak ani tachea gopant aslolea Lazarak pois dekhle, 24 ani oxi bob marli: ‘Abraham’ bapa, mhoje churchure dhôr ani aplea bottachi tembi udkant buddoun mhoji jib thôndd korunk Lazarak dhadd, kiteak hea ujeant hanv bharim vollvolltam / and from the netherworld, where he was in torment, he raised his eyes and saw Abraham far off and Lazarus at his side. 24 And he cried out, ‘Father Abraham, have pity on me. Send Lazarus to dip the tip of his finger in water and cool my tongue, for I am suffering torment in these flames.


Lukas / Luke 16 : 26 - 27 - Tednam tannem mhollem: ‘Toxem zalear, bapa, taka mhojea bapaichea ghora dhadd mhonn tujê lagim poratun magtam; / Moreover, between us and you a great chasm is established to prevent anyone from crossing who might wish to go from our side to yours or from your side to ours.’ 27He said, ‘Then I beg you, father, send him to my father’s house,


Ezekiel / Ezekiel 26 : 20 - patallant vetat tanchê borabôr, magam morun gel’lea lokanchea vangdda, tuka Hanv xevttun uddoitolom, ani konnuch ugddas korina tea magam nisonttonak pavlolea modem prithvê ponda tuka khôl khonddant fêktolom. Hê bhaxen tum anink kodinch portun ieunchi naim ani jivea mon’xanchê prithumer tuka anink svat mellchi na. / Then I will thrust you down with those who go down to the pit, to those of the bygone age; I will make you dwell in the netherworld, in the everlasting ruins, with those who have gone down to the pit, So you will never return or have a place in the land of the living


Lokgonnti / Numbers 16 : 32 - 33 - ani tankam ani tanchea kuttumbank, toxench Korak ani hancho patthlav-korpeank, ani sogllem tanchem kitem aslem tanchea sangata, jivech gill’le. 33 Tôr, te, aplem kitem aslem titlem-i gheun, jivech mel’leanchea sonvsarant gele. Ani tanche voir zomnin aplem tondd dhamplem, ani te nattak zale. / and the earth opened its mouth and swallowed them and their families and all of Korah’s people with all their possessions. 33 They went down alive to Sheol with all belonging to them; the earth closed over them, and they disappeared from the assembly.


Matev / Mathew 23 : 15 - Ddhongiam dhormxastriamnô ani Farizevamnô, kotta-kotta tumchem! Kiteak êk novxis korchê khatir doriacher ani dhortorecher tumi firtat ani, konn-ekleak sampddailea uprant, tumchê poros don pavtt odik iemkondd favo-aslolo tumi taka kortat. / Woe to you, scribes and Pharisees, you hypocrites. You traverse sea and land to make one convert, and when that happens you make him a child of Gehenna twice as much as yourselves.


2 Pedru / 2 Peter 2 : 4 - Devdutamnim patok kelem tednam Devan tankam bhogsunk nant, punn Zhôddtechea Disa tanchi mon’subi korunk Tannem tankam norkant xevttile ani kallokhachea konddant sôddle; / For if God did not spare the angels when they sinned, but condemned them to the chains of Tartarus and handed them over to be kept for judgment


Judas / Jude 1 : 6 - Devdutancho-i ugddas kortam: tankam vhôdd odhikar dil’lo aslo, punn to tãnnim samballunk na, ani aplem tthikann sôddun dilem; Vhoddlea Disachê Zhôddtek Devan tankam kallokhachea konddant sasnnak sankllimnim bandun dovorleat. / The angels too, who did not keep to their own domain but deserted their proper dwelling, he has kept in eternal chains, in gloom, for the judgment of the great day


Judas / Jude 1 : 12 - 13 - Tumchê sobhechea jevnnank tim êk kanttallo: loz nastana pottbhôr jevtat ani apnnanchoch poramôs kortat. Varem oddun vhorta toslim udok naslolim kupam tim; Shorod kallar porian follam dinant toslim zhaddam tim; pallam soit umttun kaddlolim ani sarkinch mel’lim zhaddam tim. 13 Tim dorianchim unchamboll zal’lim lharam, ani tancho fenno mhollear tanchinch lojechim kortubam. Mollbar zollim-mollim firtolea noketram porim him mon’xam: sasnnak kallkha-giddachem kondd tankam nirmil’lem asa. / These are blemishes on your love feasts, as they carouse fearlessly and look after themselves. They are waterless clouds blown about by winds, fruitless trees in late autumn, twice dead and uprooted. 13 They are like wild waves of the sea, foaming up their shameless deeds, wandering stars for whom the gloom of darkness has been reserved forever.


Juanvak Prokasovnni / Revelations 19 : 20 - Savzak dhôrlem, ani tachê borabôr fottkirea provadiak; savzachea nanvan tannem vismitam kel’lim tanchê vorvim tea savzacho xik’ko ghetloleank ani tachê murtik bhôzloleank tannem fosoil’lim. Ani savzak ani khottea provadiak zolltea gondhokachea ujeachea konddant jivinch xevttun uddoilim. / The beast was caught and with it the false prophet who had performed in its sight the signs by which he led astray those who had accepted the mark of the beast and those who had worshiped its image. The two were thrown alive into the fiery pool burning with sulfur


Juanv / John 14 : 2 - 4 - Mhojea Bapachea ghorant ravunk puskoll svatô asat; oxem nhoi aslem zalear, Hanv tumkam svat toiar korunk vetam mhonn tumkam sangtolom aslom? 3 Ani vochun tumkam svat toiar kelea uprant, Hanv novean ietolom ani tumkam Mhojê-xim vhortolom; oxem, zõi Hanv asam, thõi tumi-i astoleat. 4 Ani zõi Hanv vetam, ti vatt tumi zannont. / In my Father’s house there are many dwelling places. If there were not, would I have told you that I am going to prepare a place for you? 3 And if I go and prepare a place for you, I will come back again and take you to myself, so that where I am you also may be. 4 Where [I] am going you know the way.


Stotranchem Pustok / Psalms 115 : 3 - Sorgar ani prithumer amcho Dev Apnnak zai tem sogllem korta. / Our God is in heaven and does whatever he wills.


Razachem Poilem Pustok / 1 Kings 8 : 30 - Tuzo sevôk ani Israel, Tuji porza, hea zagear thaun magnnem kortat tem aik; Tum ravtai tea sorga thaun aik; ani aikun tankam bhogôs. / Listen to the petition of your servant and of your people Israel which they offer toward this place. Listen, from the place of your enthronement, heaven, listen and forgive.


Matev / Mathew 18 : 10 - Polleiat, hea dhakttuleantlea ekleachi legun tumi beporva korum noiê, karonn, Hanv tumkam sangtam, tanchi rakhônn kortat te dut sorgar astea Mhojea Bapachem mukhamoll thambonastana polleun asat. / See that you do not despise one of these little ones, for I say to you that their angels in heaven always look upon the face of my heavenly Father


Juanvak Prokasovnni / Revelations 5 : 11 - 14 - Mhojea dorxonant devdutanchê êkê urponjicho tallo hanvem aikolo. Te xinvasona, jivea rochnnam ani zannteam bhonvtonnim asle. Tanchi sonkia mhollear kottincheô kotti ani hozaranche hozar. 12 Ani te soglle arddun oxem gaitale: Jivexim marlolea Menddreak favo soglli podvi, toxench doulôt, zannvai, boll, mhoima, stuti ani vakhann’nni! 13 Ani sorga veleô ani sonvsarantleô, patallantleô ani somdirantleô soglleô rochnna mhonngê ak’khê srixttint asat teô soglleô rochnna oxem mhonnttaleô teô hanvem aikoleô: Xinvasonar boslolo asa Taka ani Menddreak vakhann’nni, mhoima, stuti ani podvi sasnnachea sasnnak! 14 Char jiveô rochnna oso zobab ditaleô: Amen! Ani zannte saxttangim poddun bhoztale. / I looked again and heard the voices of many angels who surrounded the throne and the living creatures and the elders. They were countless in number, 12 and they cried out in a loud voice: “Worthy is the Lamb that was slain to receive power and riches, wisdom and strength, honor and glory and blessing.” 13 Then I heard every creature in heaven and on earth and under the earth and in the sea, everything in the universe, cry out: “To the one who sits on the throne and to the Lamb be blessing and honor, glory and might,forever and ever.” 14 The four living creatures answered, “Amen,” and the elders fell down and worshiped.


Juanvak Prokasovnni / Revelations 21 : 4 - 7 - Tanchea dolleantlim sogllim dukam To pusun kaddtolo; moronn anink aschem na, dukh anink korchim nant, rudon somptolem, koxtt-ui anink asche nant. Adlem sogott soron gelem. 5 Uprant xinvasonar boslolo asa Tannem mhollem: Polleiat, soglleô vostu Hanv noveô kortam! Tannem mhaka anink-ui sanglem: Hem boroun dovor, kiteak him utram khatrechim ani sotachim. 6 Ani Tannem mhaka mhollem: Zalem! Hanv Alfa ani Omega, mhonngê Orômb ani Xevôtt. Jivitachem udok vhanvta tê zhorintlem tanel’leank Hanv funkott pieunk ditolom. 7 Zoit vhortoleank Mhojê koddsun hem daiz melltolem; ani Hanv tancho Dev zatolom, ani tim zatolim Mhoje put ani Mhojeô dhuvô. / He will wipe every tear from their eyes, and there shall be no more death or mourning, wailing or pain, [for] the old order has passed away.” 5 The one who sat on the throne said, “Behold, I make all things new.” Then he said, “Write these words down, for they are trustworthy and true.” 6 He said to me, “They are accomplished. I [am] the Alpha and the Omega, the beginning and the end. To the thirsty I will give a gift from the spring of life-giving water. 7 The victor will inherit these gifts, and I shall be his God, and he will be my son


Matev / Mathew 22 : 29 - 30 - Jezun portipallun tankam mhollem: Povitr Pustokanchi, nhoi mhonn Devachê podvechi, tumkam vollokh na dekhun tumi chuktat. 30 Karonn, punorjivontponnachea somoiar dadle logn zainant ani bailank logn korun dinant, punn tim sorgar asteam Devachea dutam sarkim zatat. / Jesus said to them in reply, “You are misled because you do not know the scriptures or the power of God. 30 At the resurrection they neither marry nor are given in marriage but are like the angels in heaven.


1 Korintkarank / 1 Corinthians 2 : 9 - Punn Povitr Pustokar oxem boroilem asa: Devan Apnnacho môg kortoleank toiar kelam tem dolleamnim polleunk na, kanamnim aikunk na, mon’xachea monan attapunk na. / But as it is written: “What eye has not seen, and ear has not heard, and what has not entered the human heart, what God has prepared for those who love him


2 Timotak / 2 timothy 4 : 6 - 8 - Bhavarthachea ani sodam pallun ailai tê rôkh-borê xikovnnechea posonnan tum ghôtt zalai. Tôr hanvem voir sanglam tem sogott bhavam-bhoinnim mukhar ghalun, Jezu Kristacho tum boro sevôk zatoloi. 7 Devachê bhoktik upkaronant tosleô naka zal’leô xamaicheô kanniô pois kôr. Devachê khorê bhoktint vaddonk proitn korit rav. 8 Kuddichê kosrotik thoddo faido asa khoro, punn Devachi bhokti soglleak upkarta, tôr tantum atanchea ani fuddlea jivitak bhasavnni asa. / For I am already being poured out like a libation, and the time of my departure is at hand. 7 I have competed well; I have finished the race; I have kept the faith. 8 From now on the crown of righteousness awaits me, which the Lord, the just judge, will award to me on that day, and not only to me, but to all who have longed for his appearance.


Filipkarak / Philipians 1 : 20 - 23 - Tôr, mhojea bhava, Somia khatir tujer patieun ravtam. Krista sovem mhozo jiv somadhan kôr. Mhozo khotkhotit anvddo ani bhorvanso hoch, ki hanv kiteantuch lojek poddcho na ani, hanv morum vô jivô asum, sodanch toxem atam-i, kalljidarponnan bhoron hanv fuddem vetolom, ani mhojê kuddint Kristak vhoddvik melltoli. 21 Hem boroitana hanv magtam tem tum kortoloi mhonn mhaka khatri asa; khorem mhollear, tea-vôn chodd kortoloi mhonn hanv borem zannom. Mhonnttôch mhojea jivitak koslo ôrth asa? Fokot Krist mhojea jivitak ôrth dita; c punn hanv moron zalear, odik faido zatolo. 22 Teach borabôr anink êk upkar magtam: mhaka-i ravunk ilo zago dixi? kiteak tumam-soglleanchim magnnim aikun, Dev mhaka tumchê-xim portun pavoitolo mhonn mhaka visvas asa. Oxem astana, jivo urun mhojean odik faideachem kam’ korunk zata zalear, hanvem kitem vinchun kaddchem tem mhaka somzona. 23 Epafras Jezu Krista khatir mhojê borabôr bondkhonnint asa: to tuka noman korta. Don-ui vattamnim hanv oddon vetam: êkê vatten hem jivit sompoun Krista sorxem asunk hanv otrektam, ani hem ekdom’ odik borem; / My eager expectation and hope is that I shall not be put to shame in any way, but that with all boldness, now as always, Christ will be magnified in my body, whether by life or by death. 21 For to me life is Christ, and death is gain. 22 If I go on living in the flesh, that means fruitful labor for me. And I do not know which I shall choose. 23 I am caught between the two. I long to depart this life and be with Christ, [for] that is far better


Filipkarak / Philipians 3 : 20 - 21 - Punn amcho khaxa dês sorgar asa; ani sorgar thaunuch amchea Soddvonnarak, Somia Jezu Kristak, ami axeun ravtanv. 21 To hê amchê holkê kuddichem rupantor korun ti Aplê mhoimevont kuddi sarki kortolo; soglleô vostu Apnnachê adhin To korunk xokta têch podven To hem rupantor kortolo. / But our citizenship is in heaven, and from it we also await a savior, the Lord Jesus Christ. 21 He will change our lowly body to conform with his glorified body by the power that enables him also to bring all things into subjection to himself


Matev / Mathew 19 : 17 – 19 - Ani Tannem zap diun taka sanglem: Borea vixim Mhojê lagim kiteak vichartai? Boro to Ekloch. Punn tum Jivitant bhitôr sorunk sôdtai zalear, adnia samball. 18 Tannem vicharlem: Konn teô? Jezun mhollem: Heô: jivexim marum noiê; pordvar korum noiê; chorum noiê; lottikgovai dium noiê; 19 tujea bapaik ani avoik man di; ani tuzo môg kortai tosoch tujea peleacho kôr. Tea tornnattean Taka mhollem: Heô soglleô adnia hanvem samball’leat; / He answered him, “Why do you ask me about the good? There is only One who is good. If you wish to enter into life, keep the commandments.” 18 i He asked him, “Which ones?” And Jesus replied, “ ‘You shall not kill; you shall not commit adultery; you shall not steal; you shall not bear false witness; 19 honor your father and your mother’; and ‘you shall love your neighbor as yourself.

Polleiat[बदल]

Iemkond ani Sorg - Fr Jerry Sequeira

ह्या विषयावयर देवनागारींत बरयिल्लें पान वाच : १०० येमकोंद आनी सर्ग - फादर जेरी सीकुएरा


Bhaillo adhar ani guntn'ni[बदल]

Divine Mission Society, Mulki, Karnataka

Sondorbh[बदल]

[1]

[2]

  1. http://www.archgoadaman.org/bible/14
  2. http://www.dmsworld.in/index.php/product-catalog/talk-dvd?page_num=10
"https://gom.wikipedia.org/w/index.php?title=100_Iemkond_ani_Sorg_-_Fr_Jerry_Sequeira&oldid=174725" चे कडल्यान परतून मेळयलें