11 Raiancho Rai - Fr Jerry Sequeira

विकिपीडिया कडल्यान
Jump to navigation Jump to search
Raiancho Rai

11 Raiancho Rai - Fr Jerry Sequeira[बदल]

King of Kings

"Soglleak jivprann dita tea Deva mukhar ani Pons Pilata hujir govai diun uttom ucharonn kelam tea Jezu Krista mukhar hanv tuka oso hukum ghaltam: Jezu Krist, amcho Somi, dobajean dixtti poddo-sôr, chuki virêt ani guneanv nastana tuje kaide pall. Apnnem nemlolea kallar Taka porgôtt kortolo" 1Timotak Ovesvor 6 : 13–15

"ಆತಾ೦, ಸರ್ವ್ ವಸ್ತು೦ಕ್ ಜೀವ್ ದಿತಲ್ಯಾ ದೆವಾ ಸಮೊರ್, ಆನಿ ಅಧಿಪತಿ ಪಿಲಾತಾ ಹುಜಿರ್ ಆಪ್ಲಿ ಉತ್ತೀಮ್ ಉಚಾರ್‍ಣಿ ಕರ್‍ನ್ ತಾಕಾ ಸಾಕ್ಸ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ಜೆಜು ಕ್ರಿಸ್ತಾ ಸಮೊರ್ ಹಾ೦ವ್ ತುಕಾ ಫರ್ಮಾಯ್ತಾ೦: ತುಜೆ ಕಾಯ್ದೆ ವಿಶ್ವಾಸೀಪಣಿ೦ ಪಾಳ್ ಆನಿ ಸೊಮಿ ಜೆಜು ಕ್ರೀಸ್ತ್ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ್ ಜಾತಾ ಪರ್ಯಾನ್ ಖತಾವಿಣೆ೦ ಆನಿ ಅಕ್ಷೇಪಾವಿಣೆ೦ ಜಿಯೆ. ದೆವಾನ್ ನಿಶ್ಚಿತ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ತೊ ಆಪ್ಣಾಕ್‌ಚ್ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ್ ದಾಖಯ್ತಲೊ. ಸದೆ೦ವ್ ಆನಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ್ ಅಧಿಪತಿ ತೊ ರಾಯಾ೦ಚೊ ರಾಯ್ ಆನಿ ಧನಿಯಾ೦ಚೊ ಧನಿ!" - ತಿಮೊಥಿಕ್ ಪಯ್ಲೆ೦ ಪತ್ರ್. 6:13–15

Know your King, if you accept him you will lack nothing. He cares for you.

“On his robe and on his thigh he has a name inscribed, ‘King of kings and Lord of lords.’” – Revelations. 19:16

Povitr Pustokantleo Voll[बदल]

Izaias / Isaiah 9 : 6 - Tachi razvôttki soglleak pavtoli, ani tachê xantik mitmer aschi na. To Davidachea xinvasonar bosun aplem raj choloitolo; tedna thaun nitekallim nitin ani promannikponnan tem raj sthaptolo ani thiraitolo. Sorvsoktivont Sorvespor Aplê premaxen hem kortolo. / His dominion is vast and forever peaceful, Upon David’s throne, and over his kingdom, which he confirms and sustains By judgment and justice, both now and forever. The zeal of the LORD of hosts will do this!

Juanv / John 2 : 5 - Tachê avoin chakrank mhollem: To sangit titlem-i tumi korat. / His mother said to the servers, “Do whatever he tells you.

Matev / Mathew 28 : 18 - Jezun fuddem sorun mhollem: Sorgar ani sonvsarar Devan Mhaka sogllo odhikar dila. / Then Jesus approached and said to them, “All power in heaven and on earth has been given to me.

Juanv / John 18 : 36–38 - Jezun portipall kelo: Mhojem raj hea sonvsarantlem nhoi; Mhojem raj hea sonvsarantlem zal’lem zalear, Hanv Judevanchea hatant poddona zaunk Mhoje sevok zhuztole asle; punn Mhojem raj hangasorlem nhoi. 37 Pilatan Taka mhollem: Mhonnttôch, raza tum? Jezun zobab dilo: Hanv Raza mhonn tunvench sangleim. Heach pasot Hanv zolmolam, heach pasot sonvsarant ailam: sotak govai diunk. Jim konn sot manun gheunk toiar asat, tim Mhozo tallo aikotat. 38 Pilatan Taka vicharlem: Sot mhonngê kitem? Oxem uloun, novean Judevam sorxem bhair vochun, tankam mhollem: Mhaka tacho kosloch guneanv mellona. / Jesus answered, “My kingdom does not belong to this world. If my kingdom did belong to this world, my attendants [would] be fighting to keep me from being handed over to the Jews. But as it is, my kingdom is not here.” 37 So Pilate said to him, “Then you are a king?” Jesus answered, “You say I am a king. For this I was born and for this I came into the world, to testify to the truth. Everyone who belongs to the truth listens to my voice.” 38 Pilate said to him, “What is truth?

Juanv / John 8 : 31–32 - Apnnacher bhavarth dovorlo tea Judevank Jezun mhollem: Tumi Mhojem utor tumchê bhitôr rigun dovorxat zalear, tumi khoreponnim Mhoje xis zatoleat. 32 Ani tumkam sot kollon ietolem ani sot tumkam svotontr kortolem. / Jesus then said to those Jews who believed in him, “If you remain in my word, you will truly be my disciples, 32 and you will know the truth, and the truth will set you free.

Matev / Mathew 2 : 10–11 - Noketr polleun te ekdomuch khuxalbhorit zale 11 ani ghorant bhitôr sorun Ballkak Tachê avoi Mariechea sangata tãnnim dekhlo, ani saxttangim poddun tãnnim Taka nomoskar kelo. Uprant, aplim bhanddaram ugddun, Taka him dennim somorpilim: bhangar, dhump ani gondhrôs. / They were overjoyed at seeing the star, 11 and on entering the house they saw the child with Mary his mother. They prostrated themselves and did him homage. Then they opened their treasures and offered him gifts of gold, frankincense, and myrrh.

Juanv / John 12 : 32 - Ani Jednam Mhaka zomni velo ubartit, Tednam Hanv sogllea mon’xank Mhojê-xim oddun haddtolom. / And when I am lifted up from the earth, I will draw everyone to myself.

Filipkarak / Philippians 2 : 10–11 - Mhonnun atam sorv rochnna sorgar, prithver, patallant Jezuchea Nanva mukhar saxttangim ondon korum 11 ani Jezu Krist Somi mhonn porgôtt korun soglleô jibô umallean Deva Bapak mhoima dium. / that at the name of Jesus every knee should bend, of those in heaven and on earth and under the earth, 11 and every tongue confess that Jesus Christ is Lord, to the glory of God the Father.

Juanv / John 8 : 44 - Tumcho bap devchar, ani tumchea bapaik zai tem korunk tumchi khuxi. Mudlak thaun to prannghatki, to kednanch sotant riglo na, kiteak tachê sovem sot na. To lottikponnam sangta Tednam aplea soimba pormannem uloita, kiteak to fottkiro ani fottincho bapui. / You belong to your father the devil and you willingly carry out your father’s desires. He was a murderer from the beginning and does not stand in truth, because there is no truth in him. When he tells a lie, he speaks in character, because he is a liar and the father of lies.

Lukas / Luke 2 : 14 - Bhov unchlea sorgar astea Devak mhoima, ani prithver astea mon’xank Tachi doia ani xanti! / Glory to God in the highest and on earth peace to those on whom his favor rests.

Juanv / John 16 : 33 - Mhojê sovem tumkam xanti mellchê khatir Hanv tumchê kodde heô vostu uloilam. Sonvsarant tumkam khônt astolich; punn kalljidar zaiat! Hanvem sonvsaracher zoit vhelem! / I have told you this so that you might have peace in me. In the world you will have trouble, but take courage, I have conquered the world.

Juanv / John 20 : 19–21 - Têch sanjê, mhonngê satolleachea poilea disa, xis zomlole asle thõichim daram Judevanchê bhirantin bond korun dovorlolim; Jezu bhitôr sorlo ani tanchê modem ubo ravlo. Tannem tankam mhollem: Xanti tumkam! 20 Hem mhonnun, Tannem tankam Aple hat ani Apli kus dakhoilim. Somiak polleun, xis khuxal zale. 21 Novean Jezun tankam mhollem: Xanti tumkam! Zoso Bapan Mhaka patthoila, tosoch Hanv tumkam patthoitam. / On the evening of that first day of the week, when the doors were locked, where the disciples were, for fear of the Jews, Jesus came and stood in their midst and said to them, “Peace be with you.” 20 When he had said this, he showed them his hands and his side. The disciples rejoiced when they saw the Lord. 21 [Jesus] said to them again, “Peace be with you. As the Father has sent me, so I send you.

Stotramchem Pustok / Psalms 127 : 1 - Zôr tujem ghor Sorvespor bandina, bandpianlo vavr funkôtt sorlo; zôr tujem xar Sorvespor rakhina, tugele chovkidar nirfollim kortat pahro! / Unless the LORD build the house, they labor in vain who build. Unless the LORD guard the city, in vain does the guard keep watch.

1 Timotak / 1 Timothy 6 : 15 - Apnnem nemlolea kallar Taka porgôtt kortolo / that the blessed and only ruler will make manifest at the proper time, the King of kings and Lord of lords,

Juanvak Prokasovnni / Revelations 19 : 16 - Tachea vostracher ani Tachea zangllacher boroil’lem asa hem nanv: patxaiancho Patxai ani dhoniancho Dhoni! / He has a name written on his cloak and on his thigh, “King of kings and Lord of lords.

Juanvak Prokasovnni / Revelations 17 : 14 - Te Menddrea virudh zhuztole, punn Menddro Tannem apoil’lea, vinchlolea, visvaxi pattlavdaram borabôr tankam haroitolo, kiteak To dhoniancho Dhoni ani patxaiancho Patxai. / They will fight with the Lamb, but the Lamb will conquer them, for he is Lord of lords and king of kings, and those with him are called, chosen, and faithful.

Dusri Somurti / Deuteronomy 10 : 17 - Kiteak Sorvespor tumcho Dev mhollear devancho Dev, dhonian-cho Dhoni, vorto, bollixtt ani bhirankull Dev; To mon’xanchim tonddam pollena, lônch-ui ghena. / For the LORD, your God, is the God of gods, the Lord of lords, the great God, mighty and awesome, who has no favorites, accepts no bribes,

Polleiat[बदल]

Raiancho Rai by Fr Jerry Sequeira

Hea vixoiavoir Romi Konknnint boroil'lem pan vach: ११ रायांचो राय - फादर जेरी सीकुएरा


Bhaillo adhar ani guntn'ni[बदल]

Divine Mission Society, Mulki, Karnataka

Sondorbh[बदल]

[1]

[2]

  1. http://www.archgoadaman.org/bible/14
  2. http://www.dmsworld.in/index.php/product-catalog/talk-dvd?page_num=10
"https://gom.wikipedia.org/w/index.php?title=11_Raiancho_Rai_-_Fr_Jerry_Sequeira&oldid=174733" चे कडल्यान परतून मेळयलें