15 Doiallai - Fr Jerry Sequeira

विकिपीडिया कडल्यान
Jump to navigation Jump to search
Bartolomé Esteban Murillo- Brother Juniper and the Beggar

15 Doiallai - Fr Jerry Sequeira[बदल]

Mercy


Anink ekdam amchi kaklut kôr, amchê guneanv mostun uddoi, sogllim amchim patkam doriachê khorik uddoi. Mika Ovesvor 7 : 19


"ಪರ್ತುನ್ ಆಮ್ಚಿ ಕಾಕುಳ್ತ್ ಕರ್, ಆಮ್ಚೆ ಗುನ್ಯಾ೦ವ್ ಪಾ೦ಯಾತಳಾ ಮಸ್ತಿ; ಸಗ್ಳಿ೦ ಆಮ್ಚಿ೦ ಪಾತ್ಕಾ೦ ದರ್ಯಾಚೆ ಗು೦ಡಾಯೆ೦ತ್ ಉಡಯ್." - ಮೀಕಾ. 7:19


You want mercy, then show mercy. God is merciful only to those who are merciful to others.

“Have mercy on me, O God, according to your steadfast love; according to your abundant mercy blot out my transgressions.” – Psalm. 51:1

Povitr Pustokantleo Voll[बदल]

Lukas / Luke 6 : 36 - Konnachich nit korum nakat ani tumchi-i Dev nit korcho na. Konnakuch guneanvkar korinakat ani tumkam-i Dev guneanvkar korcho na. Dusreank bhôgsat ani tumkam-i Dev bhôgxitolo. / Be merciful, just as [also] your Father is merciful.


Mika / Micah 7 : 18 - 19 - Tujê-oslo Dev anink khoim asot? Tum guneanv kaddun uddoitai, khotteponn rokddench bhogxitai. Tum pottant rag dhôrinai, punn kaklut dakhoun sontostai. 19 Anink ekdam amchi kaklut kôr, amchê guneanv mostun uddoi, sogllim amchim patkam doriachê khorik uddoi. / Who is a God like you, who removes guilt and pardons sin for the remnant of his inheritance; Who does not persist in anger forever, but instead delights in mercy, 19 And will again have compassion on us, treading underfoot our iniquities? You will cast into the depths of the sea all our sins;


Vilap / Lamentations 3 : 22 - Sorvesporache upkar sompunk nant, Tachea visvaxi doiall mogak xevôtt na. / The LORD’s acts of mercy are not exhausted, his compassion is not spent


Izaias / Isaiah 59 : 1 - 2 - Na! Soddvônn diunk Sorvesporacho hat mottvo zalo na, nhoi mhonn Tache kan aikunk bere zale nant. 2 Punn tumchea opradhamnim tumkam ani tumchea Devak doxim kortolem ek patall rochun haddlam. Tumchea patkank lagun To tumkam Aplem dorxon dina ani tumchim prarthonam aikona. / No, the hand of the LORD is not too short to save, nor his ear too dull to hear. 2 Rather, it is your crimes that separate you from your God, It is your sins that make him hide his face so that he does not hear you.


Suttka / Exodus 3 : 7 - Ani Sorvesporan mhollem, ‘Ejiptant Mhojê porjechem dolldirponn Hanvem pollelam. Gulamxai choloitat tanchea hatantli mukt zauncheak tinnem mhaka ulo marlo to Hanvem aikola. Hôi, tanchea koxttam-dogdanchi Mhaka khobor asa. / But the LORD said: I have witnessed the affliction of my people in Egypt and have heard their cry against their taskmasters, so I know well what they are suffering.


Stotranchem Pustok / Psalms 139 : 1 – 4 - Sorvespora, Tunvem mhozo tthav ghetlai, Tum mhaka vollkhotai; 2 hanv kedna bostam ani kedna utthtam, tem Tum zannai; mhojea monantlim chintna pois thaun Tuka tthavim! 3 Hanv choltam va add poddtam, tem Tum polletai; soglleô mhojeô kornniô Tujê mukhar ukteô! 4 Mhojê jiber utor pavunchê adim Tum, Sorvespora, tem sarkem vollkhotai! / For the leader. A psalm of David. I LORD, you have probed me, you know me: 2 you know when I sit and stand; you understand my thoughts from afar. 3 You sift through my travels and my rest; with all my ways you are familiar. 4 Even before a word is on my tongue, LORD, you know it all.


Stotranchem Pustok / Psalms 147 : 3 - fapsol’lim kallzam To novean borim korta, tanche ghai bandun To pekoita. / Healing the brokenhearted, and binding up their wounds.


Utpoti / Genesis 4 : 9 - 15 - Tedna Sorvesporan Kaìnak vicharlem: ‘Tuzo bhav Abel khoim asa?’ Tannem zobab dilo: ‘Hanv nokllom; hanv mhojea bhavacho rakhnno kitem? 10 Sorves-poran mhollem: ‘Tunvem kitem mhonn keleim? Zomnir thaun tujea bhavachem rogot Mhaka ulo marta. 11 Atam tujer xirap poddum; ani jê zomnintlo tujeach hatantlem tujea bhavachem rogot gheunk tondd ugôddlam; têch zom-nintlo tum bhair poddum. 12 Tum zomin kamais kortoloi, punn ti tuka foll diunchi na. Prithumer tum parpoll ani pordexi koso bhonvtoloi.’ 13 Kaìnan Sorves-porak mhollem: ‘Sonsunk zaina tosli mhoji khast. 14 Polle, aiz hê zomnivelo Tunvem mhaka dhanvddailoi ani Tujea mukhavelo hanvem lipunk zai; êk parpoll ani pordexi koso hanvem bhonvchem poddlem ani mhaka vatter melltat titlim-i mhaka jivexim marunk ietolim.’ 15 Sorvesporan mhollem: ‘Na, oxem ghòddchem na; konn-ui Kaìnak jivexim marit, tacher sat pavttim odik khast poddtoli.’ Oxem konn-ui Kaìnak jivexim marunk ailear, tannem taka marina zaunk Sorvesporan Kaìnacher êk xik’ko marlo. / Then the LORD asked Cain, Where is your brother Abel? He answered, “I do not know. Am I my brother’s keeper?” 10 God then said: What have you done? Your brother’s blood cries out to me from the ground! 11 Now you are banned from the ground that opened its mouth to receive your brother’s blood from your hand. 12 If you till the ground, it shall no longer give you its produce. You shall become a constant wanderer on the earth. 13 Cain said to the LORD: “My punishment is too great to bear. 14 Look, you have now banished me from the ground. I must avoid you and be a constant wanderer on the earth. Anyone may kill me at sight.” 15 Not so! the LORD said to him. If anyone kills Cain, Cain shall be avenged seven times. So the LORD put a mark on Cain, so that no one would kill him at sight.


Lukas / Luke 15 : 6 -7 - ani, ghora pavtôch, ixttank ani xezariank apoun to mhonntta: ‘Mhojem sanddlolem menddrum mell’llem mhonn mhojea vangdda khuxal zaiat. 7 Têch bhaxen, Hanv tumkam sangtam, êk patki monis jivit bôdlit zalear, tachê pasot sorgar kedo vhoddlo sontôs zatolo! Jivit bodôlpachi apnnank goroz na mhonn chint’tolim nnoian’nnoi promannik mon’xam astit tôr, hanchê pasot sorgar iedo sontôs na mhonn Hanv tumkam sangtam! / and, upon his arrival home, he calls together his friends and neighbors and says to them, ‘Rejoice with me because I have found my lost sheep.’ 7 I tell you, in just the same way there will be more joy in heaven over one sinner who repents than over ninety-nine righteous people who have no need of repentance.


Juanv / John 8 : 1 - 11 - Ani Jezu Zoitunanchea Dong rar gelo. 2 Ani bhov sokallim To novean Devmondirant ailo; sogllo lôk Tachê-xim zomlo ani bosun To tankam xikounk laglo. 3 Dhormxastriamnim ani Farizevamnim pordvarant sampoddlolê êkê bailek haddli ani modem ubi keli. 4 Tãnnim Taka mhollem: Guruji, hi bail atanch pordvar korta thõich astana sampoddlea. 5 Xastrant Moizesan oslea bailank fatraun marunk amkam formailam. Tôr tum kitem mhonnttai? 6 Jezuk Tachea zobabant dhôrun Tacher arôp manddchê khatir tãnnim oxem vicharlem. Voddôv ghalun Jezu Aplea bottan zomnir borounk laglo. 7 Ani te Tachê kodde vicharit ravle dekhun, ubo ravun Tannem tankam mhollem: Tumchê modem zaka patok na, to ticher fatôr marunk poilo zauncho. 8 Anink êk pavtt voddôv ghalun To zomnir boroit ravlo. 9 Hem aikun, te soglle, eka fattlean êk , koddsorunk lagle; odik zannte te poile gele. Ekloch urlo Jezu ani modem, ubi asli thõich, ti bail. 10 Novean, nitt zaun, Jezun tika mhollem: Bai, te khõi asat? Konnench tujer khastichem formonn marunk na mum? 11 Tinnem mhollem: Konnench na, Saiba. Ani Jezun mhollem: Hanv-ui tuka atam guneanvkarnn mhonnona. Voch ani hea fuddem anink patok korum naka.] / while Jesus went to the Mount of Olives. 2 But early in the morning he arrived again in the temple area, and all the people started coming to him, and he sat down and taught them. 3 Then the scribes and the Pharisees brought a woman who had been caught in adultery and made her stand in the middle. 4 They said to him, “Teacher, this woman was caught in the very act of committing adultery. 5 Now in the law, Moses commanded us to stone such women. So what do you say?” 6 They said this to test him, so that they could have some charge to bring against him. Jesus bent down and began to write on the ground with his finger. 7 But when they continued asking him, he straightened up and said to them, “Let the one among you who is without sin be the first to throw a stone at her.” 8 Again he bent down and wrote on the ground. 9 And in response, they went away one by one, beginning with the elders. So he was left alone with the woman before him. 10 Then Jesus straightened up and said to her, “Woman, where are they? Has no one condemned you?” 11 She replied, “No one, sir.” Then Jesus said, “Neither do I condemn you. Go, [and] from now on do not sin any more.


Matev / Mathew 5 : 43 – 48 - Tujea peleacho môg kortoloi’ ani tujea dusmanacho dvês dhôrtoloi: oxem sanglolem tumi aikolam. 44 Punn Hanv tumkam sangtam: tumchea dusmanancho môg korat ani tumkam piddapidd ditoleam pasot magat; 45 hê porim tumi tumchea sorginchea Bapachim bhurgim zatoleat, kiteak To Aplo suria vaitt toxench borea mon’xancher ude-so korta, ani Aplo paus promannik toxench khottea mon’xancher ghalta. 46 Tumcho môg kortoleancho tumi môg korxat zalear, kosli tumkam mozuri mellot? Dônddvosuldarui toxench korinant? 47 Ani tumchea bhav-bhoinnankuch tumi solam’ korxat zalear, vhoddlem-xem kitem kelem tumi? Onbhavarthi legun oxench kortat ki na? 48 Mhonnttôch, zoso tumcho sorgincho Bap sopurnn, toxinch tumi-i sopurnn zaiat. / “You have heard that it was said, ‘You shall love your neighbor and hate your enemy.’ 44 But I say to you, love your enemies, and pray for those who persecute you, 45 that you may be children of your heavenly Father, for he makes his sun rise on the bad and the good, and causes rain to fall on the just and the unjust. 46 For if you love those who love you, what recompense will you have? Do not the tax collectors do the same? 47 And if you greet your brothers only, what is unusual about that? Do not the pagans do the same? 48 So be perfect, just as your heavenly Father is perfect


Romkarank / Romans 12 : 18 - 19 - Ghòddta zalear, soglleam lagim xantin jieunk tumchê kodde zata titlem korat. 19 Mogacheamnô, peleacho sudd gheunk sôdum nakat, farikponn gheupi Dev asa. Povitr Pustokar oxem boroilolem asa: Farikponn ghetolo to Hanv; diunk zai tem ditolo to Hanv, uloita to Sorvespor. / If possible, on your part, live at peace with all. 19 Beloved, do not look for revenge but leave room for the wrath; for it is written, “Vengeance is mine, I will repay, says the Lord.


Lukas / Luke 23 : 34 - [Jezun mhollem: Bapa, tankam bhogôs; apunn kitem kortat tem te nokllot.] Magir tãnnim sorti ghalun Tachim vostram vanttlim. / [Then Jesus said, “Father, forgive them, they know not what they do.”]* They divided his garments by casting lots.


Matev / Mathew 7 : 3 - 5 - Tujea peleachea dolleant asa tem kisor tum kiteak polletai, ani tujea dolleant asa ti patti tuka dixtti poddona? 4 Tujea dolleant êk patti astana, tujea peleak, tujea dolleantlem kisor mhaka kaddum-di’, oxem tujean koxem mhonnunk zata? 5 Arê dhongia, tujea dolleantli patti poili kadd, ani magir tujea peleachea dolleantlem kisor kaddunk tuka nivoll dixtti poddtolem. / Why do you notice the splinter in your brother’s eye, but do not perceive the wooden beam in your own eye? 4 How can you say to your brother, ‘Let me remove that splinter from your eye,’ while the wooden beam is in your eye? 5 You hypocrite, remove the wooden beam from your eye first; then you will see clearly to remove the splinter from your brother’s eye.


Stotranchem Pustok / Psalms 116 : 5 - Sorvespor promannik ani doiall, amcho Dev maiêmogan bhòrlolo. / Gracious is the LORD and righteous; yes, our God is merciful.


Stotranchem Pustok / Psalms 119 - 156 - Lêkh-naslole, Sorvespora, Tujea bholeponnache upkar; Tujea adniam vorvim mhozo jiv samball. / Your compassion is great, O LORD; in accord with your judgments, give me life.


Izaiah / Isaiah 1 : 18 - ‘Ieiat, uloun polleum-ia’: mhonntta Sorvespor. ‘Zori patkam tumchim lal-tambddim, tori borfa vori zatoleat tumi nitoll-dhovim; zori tim bhirondda sarkim kirmiji-tambddim, tori kapsa vori zatoleat tumi dhovim. / Come now, let us set things right, says the LORD: Though your sins be like scarlet, they may become white as snow; Though they be red like crimson, they may become white as wool


Matev / Mathew 9 : 12 – 13 - Hem aikun Jezun zobab dilo: Borim asat tankam nhoi, punn vaittakarank ki voizachi goroz. 13 Vochat ani hea utrancho ôrth konn to xikat: ‘Iôdn naka Mhaka, doia zai.’ Khorench sangtam, tumi promannik mhonn dhôrtat tankam nhoi, punn patki mhonn lêkhtat tankam apounk Hanv ailam. / He heard this and said, “Those who are well do not need a physician, but the sick do. 13 Go and learn the meaning of the words, ‘I desire mercy, not sacrifice.’ I did not come to call the righteous but sinners.


Stotranchem Pustok / Psalms 51 : 1 -2 - Kaklutchara Deva, mhoji kaklut kôr! Bhov konnvallea Deva, mhozo guneanv kaddun uddoi! 2 Dhuun dhu mhojea opradhanchem khot, patkachea chiklantlo mhaka nitôll kôr! / Have mercy on me, God, in accord with your merciful love; in your abundant compassion blot out my transgressions. 4 Thoroughly wash away my guilt; and from my sin cleanse me.


Matev / Mathew 5 : 7 - Doiall tim subhagi: Dev tanchi doia kortolo. / Blessed are the merciful, for they will be shown mercy


Matev / Mathew 18 : 23 – 35 - Tea pasot, Sorginchem Raj koslem tem tumkam sangtam: Konn-eklo raza aplea chakrancho hixôb gheunk sôdtalo. 24 Hixôb gheunk suru kortôch, dha hozar talentanchem vorixtt rinn aslolea eka chakrak raza mukhar haddlo. 25 Farik korunk tachê kodde kãich naslem dekhun, tachê bailek, bhurgeank ani tachê lagim aslem-naslem titlem-i vikunk ani rinn farik korunk tachea dhonian hukum’ ghalo. 26 Tednam tachea pãiam poddun chakran tachê kodde oxem maglem: ‘Tokôs kaddun matso rav, sogllem tujem hanv farik kortam.’27 Chakrache churchure dhôrun dhonian taka sôddlo ani tachem rinn-ui bhôgxilem. 28 Ho chakôr bhair gelea uprant, taka fokot xembôr holke dinar devo aslolo êk vangddi chakôr taka mell’lo ani taka dhôrun to tachi gomtti pillunk laglo. Tannem mhollem: Mhojem rinn farik kôr!’29 Punn tacho vangddi tachea pãiam poddun tachê kodde oxem magunk laglo: ‘Tokôs kaddun matso rav, sogllem tujem hanv farik kortam.’30 Tori to aikona zalo, punn gelo ani aplem rinn farik korisôr tannem tea vangddia-chakrak bondkhonnint ghalo. 31 Hem ghòddlolem polleun, tache her vangddi chakor bhov dukhovle, ani vochun ghòddlolem titlem-i tãnnim aplea dhoniak kollit kelem. 32 Tednam dhonian taka apoun haddun mhollem: ‘Khottea chakra, tunvem mhojê kodde magleim dekhun, hanvem tuka sogllem tujem rinn bhôgxilem. 33 Tôr mhaka tuji doia disli toxich, tuka tujea vangddia-chakrachi doia disunk naka asli?’34 Ani ragabhorit zaun, tannem sogllem aplem rinn farik kori porian, dhonian taka kosabanchea hatant ghalo. 35 Tumi zonn-eklo tumchea peleak kallzant thaun bhôgxina zaxat tôr, Mhozo sorgincho Bapui tumkam-i bhôgxicho na. / That is why the kingdom of heaven may be likened to a king who decided to settle accounts with his servants. 24 When he began the accounting, a debtor was brought before him who owed him a huge amount. 25 Since he had no way of paying it back, his master ordered him to be sold, along with his wife, his children, and all his property, in payment of the debt. 26 At that, the servant fell down, did him homage, and said, ‘Be patient with me, and I will pay you back in full.’ 27 Moved with compassion the master of that servant let him go and forgave him the loan. 28 When that servant had left, he found one of his fellow servants who owed him a much smaller amount. He seized him and started to choke him, demanding, ‘Pay back what you owe.’ 29 Falling to his knees, his fellow servant begged him, ‘Be patient with me, and I will pay you back.’ 30 But he refused. Instead, he had him put in prison until he paid back the debt. 31 Now when his fellow servants saw what had happened, they were deeply disturbed, and went to their master and reported the whole affair. 32 His master summoned him and said to him, ‘You wicked servant! I forgave you your entire debt because you begged me to. 33 Should you not have had pity on your fellow servant, as I had pity on you?’ 34 Then in anger his master handed him over to the torturers until he should pay back the whole debt. 35 So will my heavenly Father do to you, unless each of you forgives his brother from his heart.


Matev / Mathew 18 : 33 - Tôr mhaka tuji doia disli toxich, tuka tujea vangddia-chakrachi doia disunk naka asli?’ / Should you not have had pity on your fellow servant, as I had pity on you?’


Jakob / James 2 : 13 - Peleak doia dakhounk na tea mon’xanchi zhôddti kortana Dev-ui tankam doia dakhouncho na. Punn peleak doia dakhoilea tankam zhôddtechi bhirantuch na. / For the judgment is merciless to one who has not shown mercy; mercy triumphs over judgment


Lukas / Luke 23 : 42- 43 - Ani tannem mhollem: Jezu, raiponnachi podvi gheun tum ietai tednam, mhozo ugddas kôr. 43 Jezun taka zap dili: Hanv tuka khorench sangtam, aiz tum Mhojea sangata voinkuttant astoloi! / Then he said, “Jesus, remember me when you come into your kingdom.” 43 He replied to him, “Amen, I say to you, today you will be with me in Paradise.


Stotranchem Pustok / Psalms 51 : 9 – 12 - Mhojea patkam veli Tuji nodor kadd, soglle mhoje guneanv nanch kôr! 10 Nirmoll kalliz, Deva, rochun ghal mhojea horddeant. Thir mon ghoddun portun Tum di mhaka. 11 Tujê sorxilo kaddun mhaka bhair ghalum naka, Tuzo povitr atmo mhojê velo kaddum naka. 12 Tujê soddvonnecho portun mhaka sontôs di. Udar monacho korun mhaka thir samball / Cleanse me with hyssop, that I may be pure; wash me, and I will be whiter than snow. 10 You will let me hear gladness and joy; the bones you have crushed will rejoice. 11 Turn away your face from my sins; blot out all my iniquities. 12 A clean heart create for me, God; renew within me a steadfast spirit.


Lukas / Luke 19 : 5 – 6 - Tea zagear pavtôch, Jezun voir nodor marli ani taka polleun mhollem: Zakêv, vegim denvun ie, tôr aiz Mhaka tumger vochun ravunk zai. 6 Ani to vegim-vegim denvlo ani khuxalkaien Taka apnnager soniman kelo. / When he reached the place, Jesus looked up and said to him, “Zacchaeus, come down quickly, for today I must stay at your house.” 6And he came down quickly and received him with joy.


Romkarank / Romans 3 : 10 - Povitr Pustokar oxem boroilolem asa:Boro monis mhonnlolo eklo porian na, / as it is written: “There is no one just, not one,


Matev / Mathew 14 : 14 - Hoddea velo denvun Tannem puskôll lokak dekhlo; ani tanche churchure dhorun tanchea vaittakarank borim kelim. / When he disembarked and saw the vast crowd, his heart was moved with pity for them, and he cured their sick.

Polleiat[बदल]

Doiallai

Hea vixoiavoir Romi Konknnint boroil'lem pan vach: १५ दयाळाय - फादर जेरी सीकुएरा


Bhaillo adhar ani guntn'ni[बदल]

Divine Mission Society, Mulki, Karnataka

Sondorbh[बदल]

[1]

[2]

  1. http://www.archgoadaman.org/bible/14
  2. http://www.dmsworld.in/index.php/product-catalog/talk-dvd?page_num=10
"https://gom.wikipedia.org/w/index.php?title=15_Doiallai_-_Fr_Jerry_Sequeira&oldid=174740" चे कडल्यान परतून मेळयलें