22 Povitr Za - Fr Jerry Sequeira

विकिपीडिया कडल्यान
Jump to navigation Jump to search

22 Povitr Za - Fr Jerry Sequeira[बदल]

Be Holy


"Portench, sogllê tumchê chalint povitr zaiat, kiteak Zannem tumkam apoileant To povitr; oxench Povitr Pustok sangta: Hanv povitr dekhun tumi-i povitr zaiat". 1Pedru 1 : 15 - 16

"ಬಗರ್ ತುಮ್ಕಾ೦ ಆಪೊವ್ಣೆ೦ ದಿಲ್ಲೊ ದೇವ್ ಜಶೆ೦ ಭಾಗೆವ೦ತ್ ತಶೆ೦ ತುಮಿಯೀ ಸರ್ವ್ ತುಮ್ಚೇ ಚಾಲಿ೦ತ್ ಭಾಗೆವ೦ತ್ ಜಾಯಾ. ಪವಿತ್ರ್ ಪುಸ್ತಕಿ೦ ಬರೊವ್ನ್ ಆಸಾ: 'ಹಾ೦ವ್ ಭಾಗೆವ೦ತ್, ದೆಕುನ್ ತುಮಿಯೀ ಭಾಗೆವ೦ತ್ ಜಾಯ್ಜಯ್.'" - ಪೆದ್ರುಚೆ೦ ಪಯ್ಲೆ೦ ಪತ್ರ್. 1:15-16


God is Holy, and we are called to be holy, in order to experience the fullness of life. “Sanctify them in truth, your word is Truth.” – Jn. 17:17

“The Lord spoke to Moses saying: ‘Speak to all the congregation of the people of Israel and say to them:

You shall be holy, for I the Lord your God am holy.’” – Levi. 19:1-2

Povitr Pustokantleo Voll[बदल]

1 Thesalonikarank / 1 Thesalonians 5 : 23 - Xanti dita to Dev tumkam sopurnnaien povitr korum; ani Jezu Krist amcho Somi ietolo tea Disak tumchem ak’khem jivit otmea-kuddi soit To chuki virêt samballum. / May the God of peace himself make you perfectly holy and may you entirely, spirit, soul, and body, be preserved blameless for the coming of our Lord Jesus Christ.


Utpoti / Genesis 1 : 26 - Devan mhollem: ‘Amchea rupacho ani amchea sarkeacho mon’xak ro-chum-ia ani somdirantlea maslliancher, ontrallavelea suknneancher, pôspachê mon’zaticher, sogllea ran’vott zonavo-rancher ani prithumer sorpottun bhonv-tolea jivanneancher to dhoniponn choloum!’ / Then God said: Let us make human beings in our image, after our likeness. Let them have dominion over the fish of the sea, the birds of the air, the tame animals, all the wild animals, and all the creatures that crawl on the earth.


Levi- Xastr / Leviticus 19 : 2 - ‘Israelachea sogllea bhurgeank ek-tthaim korun uloi ani tankam oxem sang: Povitr zaiat karonn Hanv, Sorvespor tumcho Dev, povitr. / Speak to the whole Israelite community and tell them: Be holy, for I, the LORD your God, am holy.


Suttka / Exodus 3 : 1 - 5 - Moizes Jetro aplea sasupaicho hindd rakhtalo. Ho Midianacho iadnik aslo. Ekdam tannem aplea hinddak oronneachea poixilea bhagant vhelo ani Horeb hea Devachea por-vota-xim to pavlo. 2 Thoim Sorvespo-racho dut eka jhilkuttantlean eka ujeachea agtteachea rupan taka dixtti poddlo. Jhilkuttak uzo pettlolo punn tem lasonaslem 3 Moizesan mhollem, ‘Hem koslem dorxon ani tem jhilkutt kiteak lasona tem hanv vochun polletolom.’4 Moizes tem polleunk lagim sorta to Sorvesporan pollelo ani jhilkutta modem ravun mhollem, ‘Moizes, Moizes!’ Moizesan zap dili, ‘Ho polle asam.’5 Devan taka mhollem, ‘Hanga lagim soronakai, Tujea pãiancheô vhannô kadd, kiteak tum asai to zago povitr.’ / Meanwhile Moses was tending the flock of his father-in-law Jethro, the priest of Midian. Leading the flock beyond the wilderness, he came to the mountain of God, Horeb. 2 There the angel of the LORD appeared to him as fire flaming out of a bush. When he looked, although the bush was on fire, it was not being consumed. 3 So Moses decided, “I must turn aside to look at this remarkable sight. Why does the bush not burn up?” 4 When the LORD saw that he had turned aside to look, God called out to him from the bush: Moses! Moses! He answered, “Here I am.” 5 God said: Do not come near! Remove your sandals from your feet, for the place where you stand is holy ground


Matev / Mathew 5 : 8 - Kallzan nitoll tim subhagi: tim Devak polletolim. / Blessed are the clean of heart, for they will see God.


Suttka / Exodus 34 : 29 - Moizes Sinai dongravelo denvlo. Dongravelo denvtana tachea hatamnim Koraracheô don pattiô asleô. Ani Sorvespora kodde uloilea uprant aplem tondd porzollit zalam mhonn Moizesak khobor nasli. / As Moses came down from Mount Sinai with the two tablets of the covenant in his hands, he did not know that the skin of his face had become radiant while he spoke with the LORD.


Joshuachem Pustok / Joshua 3 : 5 - Joshuan porjek mhollem: ‘Tumi povitr zaiat kiteak faleam Sorvespor tumchê sovem ojapam kortolo.’ / Joshua also said to the people, “Sanctify yourselves, for tomorrow the LORD will perform wonders among you.


Levi Xastr / Leviticus 20 : 26 - 27 - Tumi povitr ani mhojinch zaunk zai, kiteak hanv tumcho Sorvespor, ani povitr. Tumi mhojinch zaunchê khatir, hanvem tumkam heram dês-porzam modlim kuxin kaddleant. 27 Konnui dadlo vô ostori mel’leancho prosad lavunk vetat tankam fatraun marchim; hi vost adarta toch-aplea mornacho zobabdari. / To me, therefore, you shall be holy; for I, the LORD, am holy, and I have set you apart from other peoples to be my own. 27 A man or a woman who acts as a medium or clairvoyant shall be put to death. They shall be stoned to death; their bloodguilt is upon them.


Stotranchem Pustok / Psalm 1 : 1 - 2 - Zo monis noxtteanchi budh gheun cholona, vô patkianchea margar bhonvona ani odhormi mon’xanchea sangata bosona, to khoroch bhagi! 2 Sorvesporachea updesancher tacho sontôs, dis-rat Tachê nem’ to monant niallit asa. / Blessed is the man who does not walk in the counsel of the wicked, Nor stand in the way of sinners, nor sit in company with scoffers. 2 Rather, the law of the LORD is his joy; and on his law he meditates day and night


Juanv / John 15 : 16 - Tumi Mhaka vinchun kaddunk na: Hanvem ki tumkam vinchun kaddleat. Ani hea pasot tumkam nemleat ki tumi vechem ani follam diunchim, togtat toslim follam.Oxem Mhojê nanvim Bapa kodde tumi magtat titlem-i To tumkam ditolo. / It was not you who chose me, but I who chose you and appointed you to go and bear fruit that will remain, so that whatever you ask the Father in my name he may give you.


Jakob / James 5 : 16 - Mhonnttôch Devan tumkam bholaiki diunchê khatir ekameka mukhar apunn patki mhonn vollkhun gheiat ani ekameka pasot magat. Devak manovlolea mon’xachea khotkhotit magnneak khub boll asa. / Therefore, confess your sins to one another and pray for one another, that you may be healed. The fervent prayer of a righteous person is very powerful.


Levi Xastr / Leviticus 11 : 44 - 45 - Hanv tumcho Sorvespor, ani tumi povitr zaunk zai, kiteak hanv povitr. 45 Hanv tumcho Sorvespor, ani tumcho Dev zaunchê khatir, hanvem tumkam Ejiptantlim bhair kaddun haddleant. Tor, tumi povitr ravunk zai, kiteak hanv povitr. ’ / For I, the LORD, am your God. You shall make and keep yourselves holy, because I am holy. You shall not make yourselves unclean, then, by any swarming creature that crawls on the ground. 45 Since I, the LORD, am the one who brought you up from the land of Egypt that I might be your God, you shall be holy, because I am holy.


Lokgonnti / Numbers 15 : 40 - He gonndde tumkam mhojea updesancho ugddas kortole, ani tumi mhojech zaun astoleat. 41 Hanv tumcho Sorvespor; tumcho Dev zaunchê khatir, hanvem tumkam Ejiptantlim bhair kaddun haddleant. Hanv Sorvespor.’ / Thus you will remember to do all my commandments and you will be holy to your God.


Stotranchem Pustok / Psalm 119 : 9 - 11 - Tornnattim patkavinn koxim ravtolim? Tujea utrak pallo diun. 10 Sogllea mhojea kallzan Tukach hanv sôdit asam, Tujea adniam-velo mhaka koddsorunk dium naka. 11 Tujer patok korina zaunk Tujem utor hanv kallzant ballgun dovortam. / How can the young keep his way without fault? Only by observing your words. 10 With all my heart I seek you; do not let me stray from your commandments. 11 In my heart I treasure your promise, that I may not sin against you.


Juanv / John 15 : 3 - Hanv tumchê lagim uloilam tea utra vorvim tumi nitoll zaleat. / You are already pruned because of the word that I spoke to you.


Juanv / John 17 : 17 - Sota vorvim tankam sonvskarlole kôr: Tujem utor sot. / Consecrate them in the truth. Your word is truth.


Juanv / John 8 : 31 - 32 - Apnnacher bhavarth dovorlo tea Judevank Jezun mhollem: Tumi Mhojem utor tumchê bhitôr rigun dovorxat zalear, tumi khoreponnim Mhoje xis zatoleat. 32 Ani tumkam sot kollon ietolem ani sot tumkam svotontr kortolem. / Jesus then said to those Jews who believed in him, “If you remain in my word, you will truly be my disciples, 32 and you will know the truth, and the truth will set you free.


Juanv / John 6 : 63 - Atmo ki Jiv dita, mas kiteakuch upkarona Tumkam hanv uloilam tim utram Atmo ani Jivit. / It is the spirit that gives life, while the flesh is of no avail. The words I have spoken to you are spirit and life.


Izaias / Isaiah 6 : 5 - 7 - Hanvem mhollem: ‘Kottakotta mhojem! Melom hanv! Karonn hanv êk mhellea onttancho monis ani mhellea onttanchea mon’xam modem hanv jietam,tori mhojea dolleamnim Razak pollela, Sorvsoktivont Sorvesporak dekhla!’6 Tedna êk serafim vedi velo chimttean kaddlolo êk ingllo aplea hatant gheun mhojê-xim uddun ailo. 7 Tannem to mhojea onttank lailo ani mhollem: ‘Polle, ho tujea onttank laila, tuzo guneanv kaddun uddoilo, tujem patok bhogsolem.’ / Then I said, “Woe is me, I am doomed! For I am a man of unclean lips, living among a people of unclean lips, and my eyes have seen the King, the LORD of hosts!” 6 Then one of the seraphim flew to me, holding an ember which he had taken with tongs from the altar. 7 He touched my mouth with it. “See,” he said, “now that this has touched your lips, your wickedness is removed, your sin purged.


Jeremias / Jeremiah 23 : 29 - Mhojem Utor ujea sarkem nhoi kai? Uloita to Sorvespor! Khoddpam porian fôddun uddoita toslo tutio Mhojem Utor nhoi? / Is not my word like fire—oracle of the LORD—like a hammer shattering rock?


1 Pedru / 1 Peter 2 : 9 – 10 - Punn tumi Devan vinchun kaddlolem kull; tumi teach Deva Raiache iadnik; tumi Devachê sevek sonvskarlolem raxttr; tumi Devan Apli korun ghetloli porza. Tannench tumkam patkachea kallokhantlim bhair kaddun Aplea mhoimêbhorit uzvaddak pavoileant. Tumchê khatir Apnnem kel’lim ojapanchim kortutvam tumi vakhannchê khatir Devan tumkam vinchun kaddleant. 10 Adim tumi Devachi porza nhoi asleat, punn atam tumi Tachi porza zaleant; adim tumkam Devachi kaklut mellunk nasli, punn atam tumkam Tachi kaklut mell’llea. / But you are “a chosen race, a royal priesthood, a holy nation, a people of his own, so that you may announce the praises” of him who called you out of darkness into his wonderful light. 10 Once you were “no people” but now you are God’s people; you “had not received mercy” but now you have received mercy

Polleiat[बदल]

Povitr Za by Fr Jerry Sequeira

Hea vixoiavoir Romi Konknnint boroil'lem pan vach: २२ पवित्र जा - फादर जेरी सीकुएरा


Bhaillo adhar ani guntn'ni[बदल]

Divine Mission Society, Mulki, Karnataka

Sondorbh[बदल]

[1]

[2]

  1. http://www.archgoadaman.org/bible/14
  2. http://www.dmsworld.in/index.php/product-catalog/talk-dvd?page_num=10
"https://gom.wikipedia.org/w/index.php?title=22_Povitr_Za_-_Fr_Jerry_Sequeira&oldid=174786" चे कडल्यान परतून मेळयलें