24 Bhienaka - Fr Jerry Sequeira

विकिपीडिया कडल्यान
Jump to navigation Jump to search

24 Bhienaka - Fr Jerry Sequeira[बदल]

Fear not

"Israel monxamnô, aikat! Aiz tumi zhuzak vetat. Tumchea dusmanank bhieun ang golloum nakat, vô tumchi kallji sôddun dium nakat. Tumcho Sorvespor-Dev tumchea sangatak asa, ani tumkam zoit mello-xem kortolo". Dusri Somurt 20 : 3 - 4


"ಆಯ್ಕ್, ಇಸ್ರಾಯೆಲಾ! ತುಮಿ ಆತಾ೦ ತುಮ್ಚ್ಯಾ ದುಸ್ಮಾನಾ೦ ವಿರೋಧ್ ಝುಜಾಕ್ ದೆ೦ವು೦ಕ್ ಆಯ್ತೆ ಜಾಲ್ಯಾತ್ ಆಸ್ತಾ೦ ಧಯ್ರ್ ಸಾ೦ಡಿನಾಕಾತ್. ತಾ೦ಚೆ ಮುಕಾರ್ ಭಿಯೆನಾಕಾತ್, ಥರ್ಥರ್‍ನಾಕಾತ್ ವಾ ಆಕಾ೦ತ್ನಾಕಾತ್. ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಸರ್ವೆಸ್ಪರ್ ತುಮ್ಚೊ ದೇವ್‌ಚ್ ತುಮ್ಚೆ ಪಾಸತ್ ತುಮ್ಚ್ಯಾ ದುಸ್ಮಾನಾ೦ ವಿರೋಧ್ ಝುಜ್ತಲೊ ಆನಿ ತುಮ್ಕಾ೦ ರಾಕ್ತಲೊ." - ದ್ವಿತಿನಿಯಮ್. 20:3-4


Everyone here on the earth lives in fear. Only God can fill you with courage. Listen to this teaching and you will not be the same person anymore. “Fear not I am with you!” – Is. 41:10


“Do not fear, for I am with you, do not be afraid, for I am your God; I will strengthen you, I will help you, I will uphold you with my victorious right hand.” – Isaiah. 41:10

Povitr Pustokantleo Voll[बदल]

Izaias / Isaiah 49 : 15 - 16 - Konn-êk bail aplea dudachea ballak visrot kai? Apnnem zolm dil’lea bhurgeachi tika doia dischi na kai? Punn ti porian visrot zalear, Hanv tuka kodinch visorcho na! 16 Polle, tuka Hanvem Mhojea hatanchea tollttar kantoun dovorlea, Mhoje dolle sodanch tujea kottancher asat. / Can a mother forget her infant, be without enderness for the child of her womb? Even should she forget, I will never forget you. 16 See, upon the palms of my hands I have engraved you; your walls are ever before me.


Utpoti / Genesis 28 : 15 - Polle, Hanv tujea sangata asam; tum vetai thoinsor Hanv tuka samballtolom, ani tuka porto hea desant haddtolom, kiteak Hanvem bhasailam tem xarti pavoilea xivai Hanv tuka sôddcho na.’ / I am with you and will protect you wherever you go, and bring you back to this land. I will never leave you until I have done what I promised you.


Dusri Somurt / Deuteronomy 3 : 22 - Tankam tumi bhieum nakat, kiteak Sorvespor tumcho Dev tumchê khatir zhuztolo. / Do not fear them, for it is the LORD, your God, who will fight for you.


Stotramchem Pustok / Psalm 33 : 18 - 19 - Sorvesporachi konn bhokti kortat, Tachea maiêmogacher konn visvas tthevtat, toslea mon’xancher Tachi nodor boslea: 19 Toch tankam mornnantlim soddoitolo, Toch tankam dukollachea kallar dhanno ditolo. / Do not fear them, for it is the LORD, your God, who will fight for you.


Stotramchem Pustok / Psalm 62 : 2 - Ekloch To mhojem Khoddop, To mhozo Kil’lo: hanv kodinch halcho na! / My soul rests in God alone, from whom comes my salvation.


Stotramchem Pustok / Psalm 63 : 1 - Deva, mhojea Deva, Tuji vatt polleun asam! Zoxi suki korddi bhuim udkak morta, toso mhozo otmo Tuka tanela, mhoji kudd Tuka otrekta! / O God, you are my God— it is you I seek! For you my body yearns;for you my soul thirsts, In a land parched, lifeless, and without water.


Stotramchem Pustok / Psalm 42 : 1 - Zoxem merum vhanvtê zhorik taneta, toso, mhojea Deva, otmo mhozo Tuka otrekta. / As the deer longs for streams of water, so my soul longs for you, O God.


Stotramchem Pustok / Psalm 89 : 21 - 29 - Mhozo hat sodanch taka rakhtolo ani Mhozo bavllo taka ghôtt kortolo. 22 Dusmanachi hikmôt tacher zoit vhorchi na, khoinchoch noxtto monis taka sokla uddouncho na. 23 Tachea dusmanank tachê mukhar Hanvuch chenchun uddoitolom, tacho dvês dhôrtoleanchi Hanv pudd korun sôddtolom. 24 Mhojem Visvaxiponn ani Mhozo Môg taka samballtolim, ani Mhojea Nanvan to zoitivont zait vetolo. 25 Doriacher porian pavoitolom tachea hatachi podvi, ani nodincher tachea uzvea hatachem boll. 26 To Mhaka mhonntolo: ‘Tum mhozo Bap, mhozo Dev ani mhojea taronnachem Khoddop.’27Ani Hanv taka Mhozo malgoddo put kortolom, sonvsarachea raiam modem Bhov Vorto! 28 Sodankal taka Mhojem bholeponn dakhoitolom ani kel’lo Korar ghôtt togtolo. 29 Tachi sonsôt Hanv nitekallim samballtolom, sorg aso-sôr tachem xinvason urtolem. / I have chosen David, my servant; with my holy oil I have anointed him. 22 My hand will be with him; my arm will make him strong. 23 No enemy shall outwit him, nor shall the wicked defeat him. 24 I will crush his foes before him, strike down those who hate him. 25 My faithfulness and mercy will be with him; through my name his horn will be exalted. 26 I will set his hand upon the sea, his right hand upon the rivers. 27 He shall cry to me, ‘You are my father, my God, the Rock of my salvation!’ 28 I myself make him the firstborn, Most High over the kings of the earth. 29 Forever I will maintain my mercy for him; my covenant with him stands firm.


Stotramchem Pustok / Psalm 94 : 21 - 23 - Promannik mon’xanchea jiva pattlean te lagleat, ani niropradi rogtacher xikxê-formonn martat. 22 Punn Sorvespor mhojem Kott’tt, ani mhozo Dev mhojem Khoddop, mhozo Asro. 23 Tanchea noxtteponnachem To farikponn ghetolo, tanchea khotteponnak lagun To tancho bhosm kortolo, tancho bhosm kortolo Sorvespor amcho Dev! / Those who conspire against the just and condemn the innocent to death? 22 No, the LORD is my secure height, my God, my rock of refuge, 23 Who will turn back their evil upon them and destroy them for their wickedness. Surely the LORD our God will destroy them!


Suttka / Exodus 14 : 14 - Khud Sorvespor tumchê khatir zhuztolo; tumi xant ravat.’ / The LORD will fight for you; you have only to keep still.


Stotramchem Pustok / Psalm 91 : 15 - 16 - To mhaka ulo marta tedna Hanv taka zap ditolom; akantant Hanv tachea sangata astolom; Hanv taka vattaitolom ani vhôdd kortolom. 16 Lamb auk diun taka dhadoxi kortolom, Mhojem taronn polleunk taka favo kortolom. / He will call upon me and I will answer; I will be with him in distress; I will deliver him and give him honor. 16 With length of days I will satisfy him, and fill him with my saving power.


Romkarank / Romans 12 : 18 - 21 - Ghòddta zalear, soglleam lagim xantin jieunk tumchê kodde zata titlem korat. 19 Mogacheamnô, peleacho sudd gheunk sôdum nakat, farikponn gheupi Dev asa. Povitr Pustokar oxem boroilolem asa: Farikponn ghetolo to Hanv; diunk zai tem ditolo to Hanv, uloita to Sorvespor. 20 Anink-ui oxem boroilolem asa: Tuzo dusman bhukela zalear, taka jevunk di; tanela zalear, taka pieunk di; kiteak oxem korun tum taka aplea kornnianchi loz bhogo-xi kortoloi. 21 Vaittak tujer zoit vhorunk dium naka, punn borem tem korun vaittak haroi. / If possible, on your part, live at peace with all. 19 Beloved, do not look for revenge but leave room for the wrath; for it is written, “Vengeance is mine, I will repay, says the Lord.” 20 Rather, “if your enemy is hungry, feed him; if he is thirsty, give him something to drink; for by so doing you will heap burning coals upon his head.” 21 Do not be conquered by evil but conquer evil with good.


Stotramchem Pustok / Psalm 91 : 8 - Tum dolle mat ugôddxi zalear, noxtteank kosli mozuri favo zata ti tuka distoli. / You need simply watch; the punishment of the wicked you will see.


Izaias / Isaiah 41 : 13 - Kiteak Hanv, Sorvespor, tuzo Dev, tujea uzvea hatak ghôtt dhôrtam; Hanv tuka sangtam: ‘Bhieum naka, Hanv tujea adarak ietam.’ / For I am the LORD, your God, who grasp your right hand; It is I who say to you, Do not fear, I will help you.


Izaias / Isaiah 43 : 2 - 4 - Udkantlean vexi, tujea sangata Hanv astolom; nodintlean vexi, teô tuka girascheô nant. Ujeantlean cholxi, tum lascho naim, ani dhogan tum ulpocho naim. 3 Karonn Hanv Sorvespor, tuzo Dev, Israel Povitr mhonn vondita To, tuzo Tarôk. Tuka soddounk Hanvem Ejiptak sôddun dilo, Tuka zôddun gheunk Kush ani Sheba Mhaka naka zalim. 4 Mhojea dolleam mukhar tum omolik dekhun, Hanv tuka man ditam ani tuzo môg kortam mhonnun, tuka zôddun gheunk khoinchea-i lokak sôddun ditam, tuzo jiv vanchounk raxttram legun poro ghaltam. / You, O God, are my strength. Why then do you spurn me? Why must I go about mourning, with the enemy oppressing me? 3 Send your light and your fidelity, that they may be my guide; Let them bring me to your holy mountain, to the place of your dwelling, 4 That I may come to the altar of God, to God, my joy, my delight. Then I will praise you with the harp, O God, my God. Sirakachem Pustok / Sirach 2 : 18 - Amkanch ami Sorvesporachea hatamnim ghalum-ia; Mon’xanchea hatamnim nhoi. Kiteak, Tachi kaklut Tachê podvê itlich vhoddli. / Let us fall into the hands of the Lord and not into the hands of mortals, For equal to his majesty is his mercy; and equal to his name are his works.


2 Korinthkarank / 2 Corinthians 4 : 17 - Kiteak heô amcheô lhan ani thoddea kallacheô khonti-dukhi sasnnachê ut’tôm’ mhoimek amkam toiar kortat: hea khontim-dukhim ani hê sasnnachê ut’tom’ mhoimê modem koslich sôr korunkuch zaina. / For this momentary light affliction is producing for us an eternal weight of glory beyond all comparison,


Galasiekarank / Galatians 6 : 17 - Itlem sanglea uprant konnench mhaka anink tras dium noiê; kiteak mhojê kuddir asat te dag Jezu pasot hanvem bhôglolea koxttanche. / From now on, let no one make troubles for me; for I bear the marks of Jesus on my body.

Polleiat[बदल]

Bhienaka by Fr Jerry Sequeira

Hea vixoiavoir Romi Konknnint boroil'lem pan vach: २४ भियेनाका - फादर जेरी सीकुएरा


Bhaillo adhar ani guntn'ni[बदल]

Divine Mission Society, Mulki, Karnataka

Sondorbh[बदल]

उल्लेख त्रुटीःThe opening <ref> tag is malformed or has a bad name

[1]

  1. http://www.dmsworld.in/index.php/product-catalog/talk-dvd?page_num=10
"https://gom.wikipedia.org/w/index.php?title=24_Bhienaka_-_Fr_Jerry_Sequeira&oldid=174799" चे कडल्यान परतून मेळयलें