26 Girestkai Kiteak Zai ? - Fr Jerry Sequeira

विकिपीडिया कडल्यान
Jump to navigation Jump to search

26 Girestkai Kiteak Zai ? - Fr Jerry Sequeira [बदल]

Desire leads to Disaster

"Peleachi grestkai vaddot geli mhonn bhienaka; tachea ghorabeachem nanvrup choddlem mhonn kãich porva korchi goroz na! Morun veta tedna kuskutt gheun vecho na, zôddillem nanvrup tachê pattlean fonddant kãi denvchem na".Stotranchem Pustok 49 : 16 - 17


"ಕೋಣ್ ಎಕ್ಲೊ ಗ್ರೇಸ್ತ್ ಜಾಲೊ ಮ್ಹಣ್ ಭಿಯೆನಾಕಾ, ತಾಚ್ಯಾ ಘರ್‍ಚೆ೦ ವೈಭವ್ ಚಡ್ತಾ ಮ್ಹಣ್ ಚಿ೦ತಾ ಕರಿನಾಕಾ. ತೊ ಮರ್‍ತಾನಾ ಕಾ೦ಯ್ಚ್ ವ್ಹರ್‍ಚೊ ನಾ, ತಾಚೆ೦ ವೈಭವ್ ತಾಚೆ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಪೊ೦ಡಾ೦ತ್ ದೆ೦ವ್ಚೆ೦ ನಾ." - ಕೀರ್ತನಾ೦. 49:16-17


Desire for wealth leads to destruction of life. Love of money is the root cause of all evil.

“Those who want to be rich fall into temptation and are trapped by many senseless and harmful desires that plunge people into ruin and destruction.” – 1 Timothy 6:9

Povitr Pustokantleo Voll[बदल]

1 Timotak / 1 Timothy 6 : 9 - 10 - Girest zaunk sôdtat tim tallnnek ani devcharachea fasak sampoddtat, kiteak nirbudhi ani noxttadik vondovnniô tankam oddun vhortat; osleô vondovnniô mon’xank nisonttonak ani ghorttannak pavoitat. 10Sogllea vaittanchem mull mhollear girestkaiechi axa; osli axa dhôrun, kãi zannam bhavartha thaun koddsorun geleant ani oxem sobar koxtt-dogd aplea mathear tãnnim oddun haddleat. / Those who want to be rich are falling into temptation and into a trap and into many foolish and harmful desires, which plunge them into ruin and destruction. 10 For the love of money is the root of all evils, and some people in their desire for it have strayed from the faith and have pierced themselves with many pains.

Lukas / Luke 4 : 5 -6 - And the devil led him onto a high mountain, and he showed him all the kingdoms of the world in a moment of time, 6 and he said to him: "To you, I will give all this power, and its glory. For they have been handed over to me, and I give them to whomever I wish. / Then he took him up and showed him all the kingdoms of the world in a single instant. 6 The devil said to him, “I shall give to you all this power and their glory; for it has been handed over to me, and I may give it to whomever I wish.

Jakob / James 1 : 9 - 11 - Eklo amcho bhav vô ekli amchi bhoinn gorib zalear, Dev apnnak voir kaddtolo mhonn visvas dhôrun sontôs bhogum; 10 toxench konn bhav vô bhoinn girest zalear, Dev tankam khala poddunk dita tednam tim-i sontôs bhôgum. Kiteak tonnachea fula bhaxen girest mon’xam nanch zatolim. 11 Suria mollbar voir choddtam-choddtam, tachi koddok unêt tonn sukoita, tonnachem ful poddta ani fulachi surupai ubun veta. Oxench, aplo veapar-dhondo korit astana, girest mon’xam bavun-sukun vetolim. / The brother in lowly circumstances should take pride in his high standing, 10 and the rich one in his lowliness, for he will pass away “like the flower of the field.” 11 For the sun comes up with its scorching heat and dries up the grass, its flower droops, and the beauty of its appearance vanishes. So will the rich person fade away in the midst of his pursuits.

Upodexok / Ecclesiastes 5: 9 - 19 - Duddvancho môg korta taka duddu pavona, Grest zaunk sôdta taka kednanch zai tem mellona; Hem-i nirfoll: 10 Khub veapar asta thoim, khub luchkam astat: 11 Jitlo tum grest zatai, titlo tunvem odik lokak poscho poddtta tuka fokt apunn grest zalam mhonnpachem somadhan mat zata. Eka vauraddeak pottbor jevunk nasot. Punn, taka xant ani huskea meklli nhid poddta. Grestak itli grestkai asta, ki tichea huskean taka mat-ui jhem poddona. 12 Hea sonvsarant, suria pondak, hanvem anink êk konnixttai pollelea. Fokt dolle-bor pollevpa xivai, taka aplea nofeacho koslo faido zata? 13 Aplea gorjechea vellar vapurpak, lôk apleak girestkai ektthaitat ani kosleai tori vaitt prosongak lagon sompoitat. Taka êk put zolmota ani taka dovorpak hachê lagim kainch nasta. 14 Aplê avoichea kusveantlo to vingllo ailolo ani to vinglloch vetolo. Apnnem koxttamnim zoddloli ekui vost taka apnna borabor vhorpak mellona. 15 Anink êk vhôdd onit hanvem pollelea. Hôi to aila toso tannem vochunk zai; tôr itlei koxtt korun taka koslo faido zala? Vareak dhôrunk tachea fattlean dhanvlolea bhaxen? 16 Jedna to aple urlole dis kallokhant, poschatapan, zaitea dukhimnim, piddent ani sontapannim sarta? 17 Dekhun mhoji attapnni oxi: Devan dilolea jivit-bor apnnem jem kitem zôddlam tem khavop, pievop, jevop ani bhôgop. Hantunuch ki khorem dhados-ponn mellta. Kiteak, hem tachem noxib. 18 Ani jedna konnakui Dev girestkai ani bhattam-bensam dita, taka tim bhôg-pachi tank dita, ani vaur korpant dhadosponn dita. Hem ek Devachem dennem. 19 Kiteak, jitlo kall Dev tachem kalliz khuxalkaien bhôrta, tedna taka vêll sorta tem kollchench na. / The covetous are never satisfied with money, nor lovers of wealth with their gain; so this too is vanity. 10 Where there are great riches, there are also many to devour them. Of what use are they to the owner except as a feast for the eyes alone? 11 Sleep is sweet to the laborer, whether there is little or much to eat; but the abundance of the rich allows them no sleep. 12 This is a grievous evil which I have seen under the sun: riches hoarded by their owners to their own hurt. 13 Should the riches be lost through some misfortune, they may have offspring when they have no means. 14 As they came forth from their mother’s womb, so again shall they return, naked as they came, having nothing from their toil to bring with them. 15 This too is a grievous evil, that they go just as they came. What then does it profit them to toil for the wind? 16 All their days they eat in gloom with great vexation, sickness and resentment. 17 Here is what I see as good: It is appropriate to eat and drink and prosper from all the toil one toils at under the sun during the limited days of life God gives us; for this is our lot. 18 Those to whom God gives riches and property, and grants power to partake of them, so that they receive their lot and find joy in the fruits of their toil: This is a gift from God. 19 For they will hardly dwell on the shortness of life, because God lets them busy themselves with the joy of their heart.

1 Timotak / 1 Timothy 6 : 7 – 8 - Sonvsarant ietana kitem ami gheun aileanv? Kãich nhoi! Sonvsar sôddun vetanam kitem tori ami gheun vetoleanv? Kãich nhoi! 8 Mhonnttôch amkam jevunk-khaunk ani nhesunk-pangrunk aslear, itlean ami dhadoxi zaunchem. / For we brought nothing into the world, just as we shall not be able to take anything out of it. 8 If we have food and clothing, we shall be content with that.

Lukas / Luke 18 : 18 - 25 - Odhikariantlea eklean Jezu lagim oxem vicharlem: Borea Guruji, Sasnnik Jivit zôddun gheunk hanvem kitem korunk zai? 19 Jezun taka mhollem: Mhaka boro kiteak mhonnttai? Ekleach Devak kaddun, dusro konnuch boro nhoi. 20 Tum adnia tôr zannoi: ‘Jivexim marum noiê; pordvar korum noiê; chorum noiê; lottik govai dium noiê; tujea bapaik ani avoik man di.’21 Tea mon’xan Taka zobab dilo: Bhurgeponnim thaun hem sogllem hanv pallun ailam. 22 Hem aikun Jezun taka sanglem: Anink ekuch tuka unnem: tujê kodde asa titlem-i vik ani duddu goribank di, ani tuka sorgar tthevo melltolo; magir ie ani Mhozo pattlav kôr. 23 Him utram aikun, to bhov khontovlo kiteak to khub girest aslo. 24 Oso taka polleun Jezun mhollem: Girestkai asloleank Devachea Rajeant bhitôr sorunk kitlem mhonn kotthin! 25Devachea Rajeant êk girest monis bhitôr sorchê poros, eka unttak suiechea bidd’ddeantlean vochunk odik sompem. / An official asked him this question, “Good teacher, what must I do to inherit eternal life?” 19 Jesus answered him, “Why do you call me good? No one is good but God alone. 20 You know the commandments, ‘You shall not commit adultery; you shall not kill; you shall not steal; you shall not bear false witness; honor your father and your mother.’” 21 And he replied, “All of these I have observed from my youth.” 22 When Jesus heard this he said to him, “There is still one thing left for you: sell all that you have and distribute it to the poor, and you will have a treasure in heaven. Then come, follow me.” 23 But when he heard this he became quite sad, for he was very rich. On Riches and Renunciation. 24 Jesus looked at him [now sad] and said, “How hard it is for those who have wealth to enter the kingdom of God! 25 For it is easier for a camel to pass through the eye of a needle than for a rich person to enter the kingdom of God.

Lukas / Luke 16 : 19 - 31 - Konn-êk girest monis aslo; to tambddim ani nazuk sonni vostram nhestalo ani disachea disa borim-borim jevnnam korun dhadoxi jietalo. 20 Ani Lazar nanvacho êk bhikari, soglloch chovnamnim bhoron, tachea darvonttea-xim poddon astalo; 21 girestachea meza velem poddta tem khaun aplem pott bhôrunk to axetalo. Sunnim legun ieun tachim chovnam lenvtalim. 22 Magir êk dis to bhikari melo ani devdutamnim taka Abrahamachea gopant vhorun dovorlo c. To girest-ui melo ani taka vhorun purlo. 23 Iemkonddant attevitte bhôgta astana, tannem aple dolle ubarun Abrahamak ani tachea gopant aslolea Lazarak pois dekhle, 24 ani oxi bob marli: ‘Abraham’ bapa, mhoje churchure dhôr ani aplea bottachi tembi udkant buddoun mhoji jib thôndd korunk Lazarak dhadd, kiteak hea ujeant hanv bharim vollvolltam. 25 Ani Abrahaman mhollem: ‘Puta mhojea, tujea jivitant jitlem tunvem sukh bhôgleim, titlem Lazaran dukh sôslem mhonn ugddas kôr; mhonnttôch atam taka buzvônn mellta ani tum dogdogtai. Luk. 27 Tednam tannem mhollem: ‘Toxem zalear, bapa, taka mhojea bapaichea ghora dhadd mhonn tujê lagim poratun magtam; 28 tôr mhaka panch bhav asat; te-i hê volvolleanchê svater iena zaunk tannem tankam xiddkaunche. 29 Punn Abrahaman taka sanglem: ‘Tankam Moizes ani provadi asat; tanchem tãnnim aikunchem. 30 Punn tannem portun mhollem: ‘Toxem nhoi, Abraham’ bapa; mel’leantlo konn-ui tanchê-xim vochot zalear, te jivit bodôltole. 31 Xekim Abrahaman taka sanglem: ‘Moizesachem ani provadianchem te aikonant zalear, mel’leantlo konn-ui jivont zalear legun tanchea monant sot rigchem na. / There was a rich man who dressed in purple garments and fine linen and dined sumptuously each day. 20 And lying at his door was a poor man named Lazarus, covered with sores, 21 who would gladly have eaten his fill of the scraps that fell from the rich man’s table. Dogs even used to come and lick his sores. 22 When the poor man died, he was carried away by angels to the bosom of Abraham. The rich man also died and was buried, 23 and from the netherworld, where he was in torment, he raised his eyes and saw Abraham far off and Lazarus at his side. 24 And he cried out, ‘Father Abraham, have pity on me. Send Lazarus to dip the tip of his finger in water and cool my tongue, for I am suffering torment in these flames.’ 25 Abraham replied, ‘My child, remember that you received what was good during your lifetime while Lazarus likewise received what was bad; but now he is comforted here, whereas you are tormented. 26 Moreover, between us and you a great chasm is established to prevent anyone from crossing who might wish to go from our side to yours or from your side to ours.’ 27 He said, ‘Then I beg you, father, send him to my father’s house, 28 for I have five brothers, so that he may warn them, lest they too come to this place of torment.’ 29 But Abraham replied, ‘They have Moses and the prophets. Let them listen to them.’ 30 He said, ‘Oh no, father Abraham, but if someone from the dead goes to them, they will repent.’ 31 Then Abraham said, ‘If they will not listen to Moses and the prophets, neither will they be persuaded if someone should rise from the dead.

Matev / Mathew 6 : 19 - 21 - Sonvsarant tumkam theve ektthãi korum nakat; thõi sannôs ani kidd te khaun ibadd kortat ani chor fôddtat ani chorun vhortat; 20 punn tumkam theve sorgar zomoun dovrat; thõi tancho ibadd korunk sannôs vô kidd na, ani te fôddun vhorunk chor-ui nant. 21 Kiteak tuzo thevo asa thõich tujem kalliz-ui astolem. / Do not store up for yourselves treasures on earth, where moth and decay destroy, and thieves break in and steal. 20 But store up treasures in heaven, where neither moth nor decay destroys, nor thieves break in and steal. 21 For where your treasure is, there also will your heart be.

Lukas / Luke 9 : 25 - Mhonnttôch ak’kho sonvsar zôddit ani apnnachoch ibadd vô apnnachench ghorttann korit zalear, mon’xak koslo adav? / What profit is there for one to gain the whole world yet lose or forfeit himself?

Lukas / Luke 12 : 13- 21 - Lokachea zomeantlea konn-eklean Jezuk mhollem: Guruji, amkam poddlam tea daizacho mhozo vantto kuxin kaddun mhaka di mhonn mhojea bhavak sang. 14 Punn Tannem taka oxi zap dili: Mon’xa, tumchê bhitôr neainit vô vanttop korunk Mhaka konnem nemla? 15 Magir Tannem tankam sanglem: Chotrai dhôrat ani dhon-girestkaiechi axa sarkich sôddun diat, kiteak konnank puskôll girestkai asli-i zalear, tanchem jivit ticher dhòrlolem na. 16 Magir Tannem tankam êk vopar sangli: Êk girest monis aslo ani tachea xetam-bhattank khub pik zalem; 17 tednam to apnnach bhitôr chintunk poddlo: ‘Mhozo pik-paddo bhôrun dovrunk mhojê lagim zago na. Hanvem kitem korchem?’18 Ani tannem mhollem: ‘Oxem kortolom: mhoje kodde môddun, tanchê-kui vhoddle bandtolom ani mhojea xetam-bhattanchem sogllem utpon ani mhozo astêmal tantum bhôrun dovortolom. Luk. 20 Punn Devan taka mhollem: ‘Arê pixea, aiz rati tujê koddlo tuzo jiv porot magcho asa. Mhonnttôch tunvem toiar korun dovorlãi tem konnank?’21Apnnak ttheve ektthãi kortat punn Deva mukhar girest zaunk nant, tanchi gôt hi! / Someone in the crowd said to him, “Teacher, tell my brother to share the inheritance with me.” 14 He replied to him, “Friend, who appointed me as your judge and arbitrator?” 15 Then he said to the crowd, “Take care to guard against all greed, for though one may be rich, one’s life does not consist of possessions.” Parable of the Rich Fool. 16 Then he told them a parable. “There was a rich man whose land produced a bountiful harvest. 17 He asked himself, ‘What shall I do, for I do not have space to store my harvest?’ 18 And he said, ‘This is what I shall do: I shall tear down my barns and build larger ones. There I shall store all my grain and other goods 19 and I shall say to myself, “Now as for you, you have so many good things stored up for many years, rest, eat, drink, be merry!”’ 20 But God said to him, ‘You fool, this night your life will be demanded of you; and the things you have prepared, to whom will they belong?’ 21 Thus will it be for the one who stores up treasure for himself but is not rich in what matters to God.

Lukas / Luke 6 : 24 - 26 - Atam dhadoxi asat tim tumi, tumchem kotta, kiteak tumi upaxi astoleat! Atam hanstat tim tumi, tumchem kotta, kiteak tumi roddtoleat ani rudon kortoleat! 25 Sogllo lôk tumchem borem uloita tednam kotta-kotta tumchem, kiteak tanche purvoz kuddea provadiank toxench kortale! 26 Punn tumkam, Mhaka kan ditoleank, sangtam: tumchea dusmanancho môg korat, tumkam zolltat tankam borem korat, / But woe to you who are rich, for you have received your consolation. 25 But woe to you who are filled now,for you will be hungry. Woe to you who laugh now, for you will grieve and weep. 26 Woe to you when all speak well of you, for their ancestors treated the false prophets in this way.

Lukas / Luke 6 : 20 - 21 - Atam bhukeleant tim tumi subhagi, kiteak tumkam Dev dhadoxi kortolo. Atam rudon kortat tim tumi subhagi, kiteak tumi hansunk pavtoleat. 21 Mon’xachea Putak lagun tumcho dvês kortit ani tumkam sobhentlim bhairaitit tednam, tumkam opman’tit ani vaitt mhonnun tumchea nanvacher xirap ghaltit tednam, tumi subhagi. / And raising his eyes toward his disciples he said: “Blessed are you who are poor, for the kingdom of God is yours. 21 Blessed are you who are now hungry, for you will be satisfied. Blessed are you who are now weeping, for you will laugh.

Stotranchem Pustok / Psalm 49 : 7 – 10; 16 - 17 - Poixeamnim apli soddvonn zôddunk khoincheach mon’xak tank na, aplea jivachem mol Devak farik korunk konnacheach hatant na! 8 Mornnantlo jiv nivarunk mon’xache hat pavonant. 9 Duddu môddun-ui jivit sodankal togounk zaina, haka kosloch upai na: fonddant vetolo to vetoloch! 10 Xanno monis matiek veta, toxench piso ani murkho morun somptat; apli grestkai dusreank sôddun chol’le: hem konn-ui zanna! ---- Peleachi grestkai vaddot geli mhonn bhienaka; tachea ghorabeachem nanvrup choddlem mhonn kãich porva korchi goroz na! 17 Morun veta tedna kuskutt gheun vecho na, zôddil’lem nanvrup tachê pattlean fonddant kãi denvchem na. / Of those who trust in their wealth and boast of their abundant riches? 8 No man can ransom even a brother, or pay to God his own ransom. 9 The redemption of his soul is costly; and he will pass away forever. 10 Will he live on forever, then, and never see the Pit of Corruption? ---- But God will redeem my life, will take me from the hand of Sheol. 17 Do not fear when a man becomes rich, when the wealth of his house grows great.

Polleiat[बदल]

Girestkai Kiteak Zai ? by Fr Jerry Sequeira

Hea vixoiavoir Romi Konknnint boroil'lem pan vach: २६ गिरेस्तकाय कित्याक जाय ? - फादर जेरी सीकुएरा


Bhaillo adhar ani guntn'ni[बदल]

Divine Mission Society, Mulki, Karnataka

Sondorbh[बदल]

[1]

[2]

  1. http://www.archgoadaman.org/bible/14
  2. http://www.dmsworld.in/index.php/product-catalog/talk-dvd?page_num=10