32 Jeeb Zaun Asa Uzo - Fr Jerry Sequeira

From विकिपीडिया
Jump to navigation Jump to search
tongue - the source of fire
Fire

32 Jeeb Zaun Asa Uzo - Fr Jerry Sequeira[edit]

Tongue is a Fire

"Tum kitem uloitai tachê velean tuka jivit vô moronn favo zata, Mhonnttôch tujea utrancho porinnam tunvem mandun gheunk zai".Mhonn'nneô 18 : 21


"ಮರಣ್ ಆನಿ ಜಿವಿತ್ ಜಿಬೆಚೆ ಆಧೀನ್ ಆಸಾತ್, ತಿ ಮೊಗಾನ್ ವಾಪರ್‍ತಾತ್ ತಿ೦ ತಿಚೆ೦ ಫಳ್ ಖಾ೦ವ್ಕ್ ಪಾವ್ತಾತ್." - ಮ್ಹಣ್ಣ್ಯೊ. 18:21


“If your eyes are good, the world will look good for you. But if your Tongue is good, you will look good to the world”. So control your tongue, and everything else will be controlled.

“For every species of beast and bird, of reptile and sea creature, can be tamed and has been tamed by the human species,

but no one can tame the tongue a restless evil, full of deadly poison.” – James. 3:7-8

Povitr Pustokantleo Voll[edit]

Jakob / James 3 : 2 - 12 - Khorench ami sogllim zaitea vattamnim chuki kortanv. Utramnim kednanch chuk korinant tim mon’xam sopurnn; apnnankuch tanchean purnntaien domaunk zata. 3 Amkam zai tem korunk ghoddeachea tonddant logom’ ghalem mhonnttôch, taka soglloch amkam zai toso bhonvddaunk zata. 4 Vô tarvank polleiat: kedim-i vhodd tim zaum, kitlea-i khôr varean tim lotton vochum, eka dhaktulea verea udexim tandelan apnnak zai thoim tim vhorunk zata. 5Oxench jibê sorim ghòddta: ti êk lhan sandho khoro, punn apnnachich vhôdd boddai ti sangunk xokta. Ujeachi êk dhakttuli kitt koxê bhaxen ek vhoddlem ran lasun uddounk xokta tem chintat. 6 Jib-ui ujeachêch bhaxen. Amchea sandheam modem jib apunnuch êk khotteponnacho sonvsar: ak’khi amchi kudd ti khotaita ani, iemkonddantlea ujean apunnuch lason, aplea ujean ak’khea mon’xakullachea jivitachem chokr ulpaun uddoita. 7 Sogllê tôrechi ran’vôtti mon’zat, suknnim, jivannim ani maslli mon’xanchean domaunk zata ani mon’xamnim domaileant; 8 punn jib domaunk konnuch xokona. Ti mon’xank thar-dinaslolem vaitt, marekar vikan bhòrlolem. 9 Tichê udexim Devak, amchea Bapak, ami dhin’vastanv, ani tichêch udexim Devachea sarkeachim rochlolea mon’xank xiraptanv. 10 Axirvad ani xirap teach tonddantle bhair sortat. Mhojea bhavam-bhoinnimnô, hem oxem zaunk favôna. 11 Êkêch zhorichea ekach tonddantlean godd udok ani koddu udok kednam tôri vhanvtat? 12 Mhojea bhavam-bhoinnimnô, eka anjirachea zhaddak dakô zaleô ani êkê dakanchê valik anjiram zalim mhonn asat? Toxench kharem udok vhanvta thoinsorlem godd udok vhanvum nozo. / for we all fall short in many respects. If anyone does not fall short in speech, he is a perfect man, able to bridle his whole body also. 3 If we put bits into the mouths of horses to make them obey us, we also guide their whole bodies. 4 It is the same with ships: even though they are so large and driven by fierce winds, they are steered by a very small rudder wherever the pilot’s inclination wishes. 5In the same way the tongue is a small member and yet has great pretensions. Consider how small a fire can set a huge forest ablaze. 6 The tongue is also a fire. It exists among our members as a world of malice, defiling the whole body and setting the entire course of our lives on fire, itself set on fire by Gehenna. 7 For every kind of beast and bird, of reptile and sea creature, can be tamed and has been tamed by the human species, 8 but no human being can tame the tongue. It is a restless evil, full of deadly poison. 9 With it we bless the Lord and Father, and with it we curse human beings who are made in the likeness of God. 10 From the same mouth come blessing and cursing. This need not be so, my brothers. 11 Does a spring gush forth from the same opening both pure and brackish water? 12 Can a fig tree, my brothers, produce olives, or a grapevine figs? Neither can salt water yield fresh


Sirakachem Pustok / Sirach 28 : 12 - 26 - Ekê kitt’ttek funk marlear uzo perovta, ani ticher thuklear ti palovta. Hem sogllem tum tujeach tonddan kortai. 13 Dusreacheô khobrô kortoleancher ani fottkireancher xirap poddum. Kiteak, aplem kam’ borê toren kortolea, zaitea zannachem tãnnim padd ghatlam. 14 Toslê khottê jiben zaitea zannachi sovostkai baddlea, ani tankam hea ani tea desamnim pavoileat; Mozbut xaram dhortorer xevttileant, ani vhoddlea mon’xanchim ghoram padd ghatleant. 15 Tê khottê jiben borê ghorkarnnink ghottasfott korpachê doxek pavoileat ani tanchea koxttanchi mozuri tankam mellunk diunk na. 16 Tankam kan ditolea mon’xak kednanch monachi xanti mellchi na ani to kednanch novean sovostkaien jieuncho na. 17 Eka chabkachea dhopkean panddam udetat, punn, jibechea dhopkean haddam moddtat. 18 Torvarichea dhopkean meleat tanchê poros kitlexech odik lôk jibechea dhopkean moron geleat. 19 Jibechea chopkeantlo vattovlolo bhagi, zo tichea krodhak sampddonk na, to bhagi, ani zannem zum aplea khandar vhorunk na ani zo tichea sanklleamnim bandun urunk na, to bhagi. 20 Kiteak, tichem zum lokhonddachem ani sanklleô kãxeacheô. 21 Ti tuka konixttaiechem moronn dita, tea poros tum norkant gelear odik borem. 22 Dev bhirantichea mon’xacher tichi podvi cholona. Tichea ujeant te lasonant. 23 Devak soddunk bhonvtole lokuch ticheô boliô, ani êk pavtti tanchea modem to uzo pett’ta to kednanch palounk zaina. Ti eka xinva porim tancher uddki ghaltoli ani ekê vaganttê bhaxen tancheô vadreô kortoli. 24 Zanna za, tujea bhattam- bensank tum sori martai ani tujem rupem-bhangar chaven bond kortai. 25 Toxench tagddi ghevun tujea utranchem vozon kôr ani tujea tonddak thalem mar. 26 Te vatten vetana chotrai dhôr. Na tôr tujem panvol vankddem poddon, tum tuka dattun ravtoleachem tum savoz zatoloi. / If you blow on a spark, it turns into flame, if you spit on it, it dies out; yet both you do with your mouth! 13 Cursed be gossips and the double-tongued,for they destroy the peace of many. 14 A meddlesome tongue subverts many, and makes them refugees among peoples. It destroys strong cities, and overthrows the houses of the great. 15 A meddlesome tongue drives virtuous women from their homes, and robs them of the fruit of their toil. 16 Whoever heed it will find no rest, nor will they dwell in peace. 17 A blow from a whip raises a welt, but a blow from the tongue will break bones. 18 Many have fallen by the edge of the sword, but not as many as by the tongue. 19 Happy the one who is sheltered from it, and has not endured its wrath; Who has not borne its yoke nor been bound with its chains. 20 For its yoke is a yoke of iron, and its chains are chains of bronze; 21 The death it inflicts is an evil death, even Sheol is preferable to it. 22 It will have no power over the godly, nor will they be burned in its flame. 23 But those who forsake the Lord will fall victim to it, as it burns among them unquenchably; It will hurl itself against them like a lion, and like a leopard, it will tear them to pieces. 24 As you fence in your property with thorns, so make a door and a bolt for your mouth. 25 As you lock up your silver and gold, so make balances and scales for your words. 26 Take care not to slip by your tongue and fall victim to one lying in ambush.


Mhonn’nneo / Proverbs 18 : 21 - Tum kitem uloitai tachê velean tuka jivit vô moronn favo zata, Mhonnttôch tujea utrancho porinnam tunvem mandun gheunk zai. / Death and life are in the power of the tongue; those who choose one shall eat its fruit.


Mhonn’nneo / Proverbs 25: 23 - Ut’torechem varem paus; ani portun diupi jib, kalli nodor haddta. / The north wind brings rain, and a backbiting tongue, angry looks.


Samuelachem Dusrem Pustok / 2 Samuel 6 : 20 - 23 - Tea uprant, aplea ghoranneacher axirvad ghalunk, David ghora portolo. Sauluchi dhuv Mikal Davidak mellunk bhair aili ani tinnem mhollem, ‘Aiz Israelacho raza kitlo mhoimen bhorla diso! Zoso ganvtti monis apli loz soddun, apnnakuch vingllo korta, toxem aiz razan aplea chakornim mukhar apnnak vingllo kelo.’21 Davidan Mikalak mhollem, ‘Hanv Sorvespora mukhar nachlom. Tannem mhaka Israel, Sorvesporachê porjê voir raz cholounk, tujea bapai ani sogllea ghorannea mukhar vinchun kaddlo. Mhonnttôch, hanv Sorvespora mukhar gaitolom. 22 Hanv Sorvesporak hachê-von odik man ditolom ani mhojea dolleam mukhar mhakach lhan kortolom. Ani tunvem ulekh kel’lea chakornim mukhar mhaka man melltolo.’23 Mhonnttôch Sauluchê dhuvek, tichea mornna disa porian bhurgem zolmolem na. / When David went home to bless his own house, Michal, the daughter of Saul, came out to meet him and said, “How well the king of Israel has honored himself today, exposing himself to the view of the slave girls of his followers, as a commoner might expose himself!” 21 But David replied to Michal: “I was dancing before the LORD. As the LORD lives, who chose me over your father and all his house when he appointed me ruler over the LORD’s people, Israel, not only will I make merry before the LORD, 22 but I will demean myself even more. I will be lowly in your eyes, but in the eyes of the slave girls you spoke of I will be somebody.” 23 Saul’s daughter Michal was childless to the day she died.


Mhonn’nneo / Proverbs 26 : 28 - Fotting jib zaitem vaitt adarta, ani lag marpi tondd nisontton korta. / The lying tongue is its owner’s enemy, and the flattering mouth works ruin.


Zannvaiechem Pustok / Wisdom 1 : 11 - Dekhun, gorjê bhair tokrari kortana chotrai dhôr, khotti loddai ditana tujê jibecher tabo dovor; d Kiteak, guptim uloilolea utrancho legit porinnam zata, ani fottkirem tondd tujea atmeacho jiv kaddta. / Therefore guard against profitless grumbling, and from calumny withhold your tongues; For a stealthy utterance will not go unpunished, and a lying mouth destroys the soul.


Sirakachem Pustok / Sirach 4 : 29 - Nettan ulovpi ani kamank fattim sorpi zaum nakai. / Do not be haughty in your speech, or lazy and slack in your deeds.


Sirakachem Pustok / Sirach 5 : 13 - 14 - Tujea ulovnnea udexim tuka man vô opman favo zata. Tuji jib tuka khala apttita. 14 Dusreacheô vaitt khobrô korunnanv melloinakai. Ani toslê jibê udexim dusreak fas manddinakai. Kiteak, chorak zoxi loz ravta toxich don bhasamnim ulovpeak nixttur formonn favo zata. / Honor and dishonor through speaking! The tongue can be your downfall. 14 Do not be called double-tongued; and with your tongue do not slander a neighbor. For shame has been created for the thief, and sore disgrace for the double-tongued.


Sirakachem Pustok /Sirach 6 : 1 - Vaitt nanv tuka loz ani dox haddtolem. Don bhasamnim ulovpi patkeak favo zata toslem. / Do not be a foe instead of a friend. A bad name, disgrace, and dishonor you will inherit. Thus the wicked, the double-tongued!


Sirakachem Pustok / Sirach 6 : 5 - Êk modhur tallo ixttanchi sonkia vaddoita, ani goddvaiechem ek utor mannsugi choddoita. / Pleasant speech multiplies friends, and gracious lips, friendly greetings.


Sirakachem Pustok / Sirach 14 : 1 - Aplea utramnim patok adarunk na to axirvad poddlolo. Taka aplea patka khatir poschatap korcho poddona. / Happy those whose mouth causes them no grief, those who are not stung by remorse for sin.


Sirakachem Pustok / Sirach 20 : 5 - 8 - Vogi ravta taka xannom mandtat, ani chodd uloita tacho dvês kortat. 6 Eklo zobab diunk nokllo zaun vogi ravta ani dusro kedna ulounk zai tem somzun vogi ravta. 7 Favo to vêll ailea xivai êk xanno monis uloina. Punn, boddboddpi pixeak to vêll kedna ieta tem somzona. 8 Chodd uloita taka konnuch lagim dhôrina. Dusreacho hok’k bollkaita tacho dvês kortat. / One is silent and is thought wise; another, for being talkative, is disliked. 6 One is silent, having nothing to say; another is silent, biding his time. 7 The wise remain silent till the right time comes, but a boasting fool misses the proper time. 8 Whoever talks too much is detested; whoever pretends to authority is hated.

Polleiat[edit]

Jeeb Zaun Asa Uzo by Fr Jerry Sequeira

Hea vixoiavoir Romi Konknnint boroil'lem pan vach: ३२ जिब जावन आसा उजो - फादर जेरी सीकुएरा


Bhaillo adhar ani guntn'ni[edit]

Divine Mission Society, Mulki, Karnataka

Sondorbh[edit]

[1]

[2]

  1. http://www.archgoadaman.org/bible/14
  2. http://www.dmsworld.in/index.php/product-catalog/talk-dvd?page_num=10