36 Atmik Kallok - Fr Jerry Sequeira

विकिपीडिया कडल्यान
Jump to navigation Jump to search

36 Atmik Kallok - Fr Jerry Sequeira[बदल]

Spiritual Darkness


Amchem Xubhvortoman dhamplolem asa zalear, fokot ibadd zaunchê vatter asat tankam tem dhamplolem asa. Mhonngê Krist khoreponnim Devacho rupkar, tôri Tachea mhoimêbhorit Xubhvortomanacho porzôll onbhavarthiank fankona zaunk, hea iugachea devan tanchim monam kuddddim keleant. 2 Korintkarank 4 : 3 - 4


"ಆಮಿ ಪರ್ಗಟ್ ಕರ್‍ತಾ೦ವ್ ತಿ ಸುವಾರ್ತಾ ಥೊಡ್ಯಾ೦ಕ್ ಧಾ೦ಪ್ಲಲಿ ಆಸಾ ಜಾಲ್ಯಾರ್, ನಾಸಾಚೇ ವಾಟೇಕ್ ಲಾಗ್ಲಲ್ಯಾ೦ಕ್ ಮಾತ್ರ್ ತಿ ಧಾ೦ಪ್ಲಲಿ ಆಸಾ. ಸುವಾರ್ತೆಚೊ ಉಜ್ವಾಡ್ ತಾ೦ಣಿ೦ ಪಳೆನಯೆ ಮ್ಹಣ್ ಹ್ಯಾ ಸ೦ಸಾರಾಚ್ಯಾ ಅಧಿಪತಿನ್ ತಾ೦ಚ್ಯೊ ಅವಿಶ್ವಾಸಿ ಮತಿ ಕುರ್ಡ್ಯೊ ಕೆಲ್ಯಾತ್. ಹಾಚೇ ವರ್ವಿ೦ ದೆವಾಚೆ೦ಚ್ ಸಾರ್ಕೆ೦ ಜಾವ್ನಾಸ್ಲಲ್ಯಾ ಕ್ರಿಸ್ತಾಚಿ ಮಹಿಮಾ ಸುವಾರ್ತೆಚ್ಯಾ ಪರ್ಜಳಾನ್ ಪರ್ಗಟ್ ಜಾಲ್ಲಿ ಪಳೆ೦ವ್ಕ್ ತೆ ಸಕನಾ೦ತ್." - ಕೊರಿ೦ಥ್‌ಗಾರಾ೦ಕ್ ದುಸ್ರೆ೦ ಪತ್ರ್. 4:3-4


Our struggle is not against flesh and blood. But against the power of spiritual darkness. Listen to the hidden truths, and be enlightened by the Word of God.

“For our struggle is not against enemies of blood and flesh, but against the rulers, against the authorities, against the cosmic powers of this present darkness, against the spiritual forces of evil in the heavenly places.” – Ephesians. 6:12

Povitr Pustokantleo Voll[बदल]

Polleiat[बदल]

Atmik Kallok by Fr Jerry Sequeira

Hea vixoiavoir Romi Konknnint boroil'lem pan vach: ३६ आत्मीक काळोक - फादर जेरी सीकुएरा


Bhaillo adhar ani guntn'ni[बदल]

Divine Mission Society, Mulki, Karnataka

Sondorbh[बदल]

[1] [2]

  1. http://www.archgoadaman.org/bible/14
  2. http://www.dmsworld.in/index.php/product-catalog/talk-dvd?page_num=10
"https://gom.wikipedia.org/w/index.php?title=36_Atmik_Kallok_-_Fr_Jerry_Sequeira&oldid=174879" चे कडल्यान परतून मेळयलें