41 Jivitacho Uzwaad - Fr Jerry Sequeira

विकिपीडिया कडल्यान
Jump to navigation Jump to search

41 Jivitacho Uzwaad - Fr Jerry Sequeira[बदल]

Light of Life

"Tachê koddso ami aikola ani tumkam ami porgôtt kortanv to sondêx ho: Dev mhollear Uzvadd ani Tachê sovem kosloch kallôkh na".1 Juanv 1 : 5

"ಆಮಿ ತಾಚೇ ಥಾವ್ನ್ ಆಯ್ಕಲ್ಲೊ ಆನಿ ತುಮ್ಕಾ೦ ಪರ್ಗಟ್ ಕರ್‍ತಾ೦ವ್ ತೊ ಸ೦ದೇಶ್ ಹೊ: ದೇವ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಉಜ್ವಾಡ್; ತಾಚೇ ಥ೦ಯ್ ಕಾಳೊಕ್‌ಚ್ ನಾ." - ಜುವಾ೦ವ್ಚೆ೦ ಪಯ್ಲೆ೦ ಪತ್ರ್. 1:5

God is Light” – 1 Jn 1:5. The true light comes from God. Jesus is the light of the world, and anyone who follows him, will not walk in darkness but will have the light of life. So follow Jesus.

Jesus spoke to them saying, “I am the light of the world. Whoever follows me will never walk in darkness but will have the light of life.” - John. 8:12

Povitr Pustokantleo Voll[बदल]

Juanv / 1 John 1 : 5 - Tachê koddso ami aikola ani tumkam ami porgôtt kortanv to sondêx ho: Dev mhollear Uzvadd ani Tachê sovem kosloch kallôkh na. / God is Light. 5 Now this is the message that we have heard from him and proclaim to you: God is light,* and in him there is no darkness at all.

Juanv / 1 John 1 : 7 - Punn zoso Dev Uzvaddant asa, toxim ami-i Uzvaddant choltanv zalear, ekamekachea ekcharant ami asanv, ani Tachea Puta Jezuchem rogot sogllea patkantlim amkam xud’dh-nirmoll korta. / 7 But if we walk in the light as he is in the light, then we have fellowship with one another, and the blood of his Son Jesus cleanses us from all sin.

1 Timotak / 1 Timothy 6 : 15–16 - Apnnem nemlolea kallar Taka porgôtt kortolo 16 Ekloch omôr asa To, ogom’ uzvaddant ravpi, mon’xan polleunk naslolo, polleunk-ui zaina toslo, Ekloch sogtta-sorvancho Bhagevont Odhikari! Toch to razancho Raza ani dhoniancho Dhoni! Taka man ani odvi sasnnachea sasnnak! Amen! / that the blessed and only ruler will make manifest at the proper time, the King of kings and Lord of lords, 16 who alone has immortality, who dwells in unapproachable light, and whom no human being has seen or can see. To him be honor and eternal power. Amen

Sirakachem Pustok / Sirach 23 : 19 - To mon’xachê nodrek bhieta. Punn, Sorvesporachi nodor suria poros dha pavttinim odik porzollit mhunnon taka khobor na. Mon’xachea protek kortubacher To apli chotur nodor dovorta. Kedeai guttache konnxe tachê nodrek poddtat. / fearing only human eyes. He does not realize that the eyes of the Lord, ten thousand times brighter than the sun, Observe every step taken and peer into hidden corners.

Juanvak Prokasovnni / Revelations 21 : 23–25 - Xarak suriachea vô chondrachea uzvaddachi goroz na, kiteak Devachi mhoima tacher aplo porzôll ghalta ani Menddro tacho Divo. 24 Raxttram tachea uzvaddak bhonvtolim ani sonvsarantle patxai apli dhon-girestkai taka haddun ditole. 25 Xarache darvontte dis-bhôr uktech astole kiteak thõi rat aschich na. / The city had no need of sun or moon to shine on it, for the glory of God gave it light, and its lamp was the Lamb. 24 The nations will walk by its light, and to it the kings of the earth will bring their treasure. 25 During the day its gates will never be shut, and there will be no night there.

Lokgonnti / Numbers 6 : 22–26 - Sorvesporan Moizesa kodde uloun taka mhollem: 23 ‘Aarona ani tachea putam kodde oxem uloi: Israelachea putam-dhuvancher axirvad ghalunk zai oso; tumi tankam mhonnttoleat: 24 ‘Sorvespor tujer axirvad ghalum ani tuka samballum. 25 Sorvespor Aplea mukhamollacho porzôll tujer ghalum ani tuka proson zaum. 26 Sorvespor Aplem mukhamoll tuka dakhoum ani tuka xanti dium. / The LORD said to Moses: 23 Speak to Aaron and his sons and tell them: This is how you shall bless the Israelites. Say to them: 24 The LORD bless you and keep you! 25 The LORD let his face shine upon you, and be gracious to you! 26 The LORD look upon you kindly and give you peace!

Suttka / Exodus 34 : 29 - Moizes Sinai dongravelo denvlo. Dongravelo denvtana tachea hatamnim Koraracheô don pattiô asleô. Ani Sorvespora kodde uloilea uprant aplem tondd porzollit zalam mhonn Moizesak khobor nasli. / They carried off all their wealth, their children, and their women, and looted whatever was in the houses.

Jakob / James 1 : 17 - Borem asa titlem, ek-ek sopurnn vordan, voir thaun amkam ieta, Deva thaun amcher denvun ieta. Tannench Suria, chondrim’ ani noketram, he soglle uzvadd mollbar rochun ghaleat; punn tanchê bhaxen To Apunnuch kodinch bodòlna ani oxem amchim monam kednanch kallokhant sanddina. / all good giving and every perfect gift is from above, coming down from the Father of lights, with whom there is no alteration or shadow caused by change.

Juanv / John 1 : 7–9 - Tachê vorvim soglleamnim, bhavarth dhôrchê khatir, uzvadda vixim govaiki, diunk mhonn, to govai koso ailo. 8 To apunnuch uzvadd nhoi aslo, punn Uzvadda vixim govaiki, diunk to ail’lo. 9 Khoro Uzvadd mhollear Sôbd: sonvsarant ietolea somest mon’xank, Toch uzvadd dita: / He came for testimony, to testify to the light, so that all might believe through him. 8 He was not the light, but came to testify to the light. 9 The true light, which enlightens everyone, was coming into the world.

Utpoti / Genesis 1 : 2–3 - Punn prithumek akar naxil’lo; som’dir kallokhant buddlolo ani Devachi xokti udkam voir vostalim. 3 Devan mhollem: ‘Uzvadd zaum!’ Ani uzvadd zalo. / and the earth was without form or shape, with darkness over the abyss and a mighty wind sweeping over the waters 3 Then God said: Let there be light, and there was light.

Stotranchem Pustok / Psalms 121 : 6 - Disachem tuka vot lagchem na ani ratchem tujer chan’nem poddchem na! / By day the sun will not strike you, nor the moon by night.

Juanv / John 1 : 9 - Khoro Uzvadd mhollear Sôbd: sonvsarant ietolea somest mon’xank, Toch uzvadd dita: / The true light, which enlightens everyone, was coming into the world.

Juanv / John 8 : 12 - Uprant Jezun novean loka kodde uloun mhollem: Hanv sonvsaracho Uzvadd. Mhozo pattlav kortat tim kallokhant cholchim nant, punn tankam Jivitacho Uzvadd astolo. / Jesus spoke to them again, saying, “I am the light of the world. Whoever follows me will not walk in darkness, but will have the light of life.

Matev / Mathew 5 : 14 - Tumi sonvsaracho uzvadd. Dongrachea mathear bandlolem xar lipon urona. / You are the light of the world. A city set on a mountain cannot be hidden.

Romkarank / Romans 13 : 11–13 - Kall pavlo mhonn tumi tôr zannont; nhidentlim utthcho vogôt zalo. Ami bhavarth dhôrlo tea disa poros amchi soddvonn atam odik lagim asa. 12 Rat sorot aili, dis lagim pavlo; dekhun kallokhacheô vaitt kornniô sôddun dium-ia ani zhuzachim hatiaram gheun disa-uzvaddachea kornniank lagum-ia. 13 Disa-uzvaddak sobta toxem, mannsugen ami cholum-ia; dhumxannam nakat, bebdikai naka, pozoddponn vô bemoriad naka, zhogddim ani nattkaiô nakat. / And do this because you know the time; it is the hour now for you to awake from sleep. For our salvation is nearer now than when we first believed; 12 the night is advanced, the day is at hand. Let us then throw off the works of darkness [and] put on the armor of light; 13 let us conduct ourselves properly as in the day, not in orgies and drunkenness, not in promiscuity and licentiousness, not in rivalry and jealousy.

1 Pedru / 1 Peter 2 : 9–10 - Punn tumi Devan vinchun kaddlolem kull; tumi teach Deva Raiache iadnik; tumi Devachê sevek sonvskarlolem raxttr; tumi Devan Apli korun ghetloli porza. Tannench tumkam patkachea kallokhantlim bhair kaddun Aplea mhoimêbhorit uzvaddak pavoileant. Tumchê khatir Apnnem kel’lim ojapanchim kortutvam tumi vakhannchê khatir Devan tumkam vinchun kaddleant. 10 Adim tumi Devachi porza nhoi asleat, punn atam tumi Tachi porza zaleant; adim tumkam Devachi kaklut mellunk nasli, punn atam tumkam Tachi kaklut mell’llea. / But you are “a chosen race, a royal priesthood, a holy nation, a people of his own, so that you may announce the praises” of him who called you out of darkness into his wonderful light. 10 Once you were “no people” but now you are God’s people; you “had not received mercy” but now you have received mercy.

Juanv / John 16 : 13 - Deva sombondim sot ugddapem korta to Atmo ietolo Tednam, To tumkam purnn sotachê vatten choloitolo, kiteak To Aplea podorchem ulouncho na, punn jem kitem To aikota tem To sangtolo, ani gòddchem asa tem sogllem tumkam kolloitolo. / But when he comes, the Spirit of truth, he will guide you to all truth. He will not speak on his own, but he will speak what he hears, and will declare to you the things that are coming.

Izaias / Isaiah 9 : 1 - Kallokhant choltolea lokak êk vhôdd uzvadd dixtti poddlo; mornnachê savllechea desant jietolea somestancher êk uzvadd fanklo. / The people who walked in darkness have seen a great light; Upon those who lived in a land of gloom a light has shone.

Stotranchem Pustok / Psalms 46 : 1–3 - Dev amcho asro, To amchem boll, koxttam-akantachea vellar adar diunk sodanch toiar. 2 (a)Bhuim kamplear kampum, dongor khôl doriant umtton poddum, 3 (a)doriachim udkam chollbollum ghollbollum, (3b)lharanchea maran dongor halom, (2b)ami halchim nanv! (3c)Dolbharancho Sorvespor amchea sangata asa, Jakobacho Dev amcho Kil’lo! / God is our refuge and our strength, an ever-present help in distress. 3 Thus we do not fear, though earth be shaken and mountains quake to the depths of the sea, 4 Though its waters rage and foam and mountains totter at its surging.

Izaias / Isaiah 60 : 1–3 - Utth, porzollit za: Udelo suria, ani tujê voir Sorvesporachi mhoima porzollta! 2 Zori prithumer ozun rat cholta ani porzancher kallôkh vistarla, tori Sorvespor tujer udeta, Devachi mhoima tujê voir fankta! 3 Raxttram iet asat tujea uzvaddak; tujea orunnak, fantea-porzollak, iet asat raza! / Arise! Shine, for your light has come, the glory of the LORD has dawned upon you. 2 Though darkness covers the earth, and thick clouds, the peoples, Upon you the LORD will dawn, and over you his glory will be seen. 3 Nations shall walk by your light, kings by the radiance of your dawning.

Polleiat[बदल]

Jivitacho Uzwaad by Fr Jerry Sequeira

Hea vixoiavoir Romi Konknnint boroil'lem pan vach: ४१ जिविताचो उजाध - फादर जेरी सीकुएरा


Bhaillo adhar ani guntn'ni[बदल]

Divine Mission Society, Mulki, Karnataka

Sondorbh[बदल]

[1]

[2]

  1. http://www.archgoadaman.org/bible/14
  2. http://www.dmsworld.in/index.php/product-catalog/talk-dvd?page_num=10
"https://gom.wikipedia.org/w/index.php?title=41_Jivitacho_Uzwaad_-_Fr_Jerry_Sequeira&oldid=174884" चे कडल्यान परतून मेळयलें