44 Oronneantlo Tallo - Fr Jerry Sequeira

विकिपीडिया कडल्यान
Jump to navigation Jump to search
Mhojea Atmean bhòrlolo

44 Oronneantlo Tallo - Fr Jerry Sequeira[बदल]

Voice in the Wilderness

"Ho asa sevôk Mhozo, Hanv samballun dhôrtam to, Hanvem venchun kaddlolo, sontôs Mhojea Kallzacho, raxttrank khori nit haddunk Mhojea Atmean bhòrlolo". Izaias 42 : 1

"ಪಳೆಯಾ, ಹೊ ಮ್ಹಜೊ ಸೆವಕ್! ಹಾ೦ವ್ ತಾಕಾ ಸಾ೦ಬಾಳುನ್ ಧರ್‍ತಾ೦; ಹೊ ಮ್ಹಜೊ ವಿ೦ಚುನ್ ಕಾಡ್ಲಲೊ, ತಾಚೆ ಥ೦ಯ್ ಮ್ಹಜೊ ಅತ್ಮೊ ಸ೦ತೊಸ್ತಾ. ತಾಚೆರ್ ಹಾ೦ವೆ೦ ಮ್ಹಜೊ ಅತ್ಮೊ ಘಾಲಾ; ರಾಷ್ಟ್ರಾ೦ಕ್ ತೊ ನೀತ್ ಹಾಡ್ತಲೊ." - ಇಸಾಯಿಯಾ. 42:1

No man of God is the message. They are only the voice of God, used by God to deliver his message. A man of God is truly the voice in the wilderness.

The voice of the one crying out in the wilderness : “Prepare the way of the Lord, make his paths straight.” – Matthew. 3:3

Povitr Pustokantleo Voll[बदल]

Juanv / John 1 : 23 - Juanvan mhollem: Izaias provadian sangun dovorlam: ‘Sorvesporachi vatt nitt korat, oso oronneant êk tallo bob marta’, ho tallo hanv. / He said: “I am ‘the voice of one crying out in the desert, “Make straight the way of the Lord,”’ as Isaiah the prophet said.


Suttka / Exodus 3 : 1 - 7 - Moizes Jetro aplea sasupaicho hindd rakhtalo. Ho Midianacho iadnik aslo. Ekdam tannem aplea hinddak oronneachea poixilea bhagant vhelo ani Horeb hea Devachea por-vota-xim to pavlo. 2 Thoim Sorvespo-racho dut eka jhilkuttantlean eka ujeachea agtteachea rupan taka dixtti poddlo. Jhilkuttak uzo pettlolo punn tem lasonaslem 3 Moizesan mhollem, ‘Hem koslem dorxon ani tem jhilkutt kiteak lasona tem hanv vochun polletolom.’ 4 Moizes tem polleunk lagim sorta to Sorvesporan pollelo ani jhilkutta modem ravun mhollem, ‘Moizes, Moizes!’ Moizesan zap dili, ‘Ho polle asam.’ 5 Devan taka mhollem, ‘Hanga lagim soronakai, Tujea pãiancheô vhannô kadd, kiteak tum asai to zago povitr.’6 Tea fuddem mhollem, ‘Hanv tujea bapaicho Dev, Abra-hamacho Dev, Izakacho Dev, Jakobacho Dev.’ Tedna Moizesan aplem mukhamoll dhamplem, kiteak to Devak polleunk bhietalo. 7 Ani Sorvesporan mhollem, ‘Ejiptant Mhojê porjechem dolldirponn Hanvem pollelam. Gulamxai choloitat tanchea hatantli mukt zauncheak tinnem mhaka ulo marlo to Hanvem aikola. Hôi, tanchea koxttam-dogdanchi Mhaka khobor asa. / Meanwhile Moses was tending the flock of his father-in-law Jethro, the priest of Midian. Leading the flock beyond the wilderness, he came to the mountain of God, Horeb. 2 There the angel of the LORD appeared to him as fire flaming out of a bush. When he looked, although the bush was on fire, it was not being consumed. 3 So Moses decided, “I must turn aside to look at this remarkable sight. Why does the bush not burn up?” 4 When the LORD saw that he had turned aside to look, God called out to him from the bush: Moses! Moses! He answered, “Here I am.” 5 God said: Do not come near! Remove your sandals from your feet, for the place where you stand is holy ground. 6 I am the God of your father, he continued, the God of Abraham, the God of Isaac, and the God of Jacob. Moses hid his face, for he was afraid to look at God. 7 But the LORD said: I have witnessed the affliction of my people in Egypt and have heard their cry against their taskmasters, so I know well what they are suffering.


Juanv / John 1 : 19 - 23 - Juanvachi govaiki hi: tum konn kai mhonn tachê lagim vicharunk Jednam Judevamnim iadnikank ani Levitank Jeruzalea thaun pattoile, 20 Tednam tannem ukteponnim sanglem: Hanv Krist nhoi. 21 Ani tãnnim taka mhollem: Kitem tôr? Tum Elija? Tannem tankam mhollem: Hanv Elija nhoi. Tum ami ravtanv to Provadi bi? Ani tannem mhollem: Na. 22 Tednam tãnnim taka mhollem: Tum konn tôr? Amkam pattoileat tankam ami kitem sangchem? Tujêch vixim tum kitem mhonnttai? 23 Juanvan mhollem: Izaias provadian sangun dovorlam: ‘Sorvesporachi vatt nitt korat, oso oronneant êk tallo bob marta’, ho tallo hanv. / And this is the testimony of John. When the Jews from Jerusalem sent priests and Levites [to him] to ask him, “Who are you?” 20 he admitted and did not deny it, but admitted, “I am not the Messiah.” 21 So they asked him, “What are you then? Are you Elijah?” And he said, “I am not.” “Are you the Prophet?” He answered, “No.” 22 So they said to him, “Who are you, so we can give an answer to those who sent us? What do you have to say for yourself?” 23 He said: “I am ‘the voice of one crying out in the desert, “Make straight the way of the Lord,


Juanv / John 1 : 6 -12 - Devan dhaddlolo êk monis, dixtti poddlo: tachem nanv Juanv. 7 Tachê vorvim soglleamnim, bhavarth dhôrchê khatir, uzvadda vixim govaiki, diunk mhonn, to govai koso ailo. 8 To apunnuch uzvadd nhoi aslo, punn Uzvadda vixim govaiki, diunk to ail’lo. 9 Khoro Uzvadd mhollear Sôbd: sonvsarant ietolea somest mon’xank, Toch uzvadd dita: 10 To sonvsarant aslo, ani sonvsar Tannench rochlolo, tori sonvsaran. Taka vollkhun gheunk na. 11 Apleanch modem To ailo, ani jim Tachim aslim, tãnnim Taka manun ghetlo na. 12 Punn Taka manun ghetloleank, Tacher bhavarth tthevtoleank, Devachim bhurgim zaunchem. Tannem dennem kelem. / A man named John was sent from God. 7 He came for testimony, to testify to the light, so that all might believe through him. 8 He was not the light, but came to testify to the light. 9 The true light, which enlightens everyone, was coming into the world. 10 He was in the world, and the world came to be through him, but the world did not know him. 11 He came to what was his own, but his own people did not accept him. 12 But to those who did accept him he gave power to become children of God, to those who believe in his name,


Juanv / John 15 : 16 - Tumi Mhaka vinchun kaddunk na: Hanvem ki tumkam vinchun kaddleat. Ani hea pasot tumkam nemleat ki tumi vechem ani follam diunchim, togtat toslim follam.Oxem Mhojê nanvim Bapa kodde tumi magtat titlem-i To tumkam ditolo. / It was not you who chose me, but I who chose you and appointed you to go and bear fruit that will remain, so that whatever you ask the Father in my name he may give you


Izaias / Isaiah 40 : 3 - 5 - Êk tallo oso arddota: ‘Sorvesporak oronneant êk vatt toiar korat. Sukea-korddea mollantlean amchea Devak êk nitt rajmarôg toiar korun dovrat. 4 Sogllim falkim bhôrun gheiat, dôr-êk porvôt ani dongôr kapun sopatt bhuim korun gheiat, dongurleô asat titleô-i êk sopatti zaum-di, ani soglle kodde ek moll. 5 Tedna Sorvesporachi mhoima porgôtt zatoli ani ak’khem mon’xakull ti polletoli. Kiteak Sorvesporachea tonddantlo ho sondêx bhair sorla.’ / A voice proclaims: In the wilderness prepare the way of the LORD! Make straight in the wasteland a highway for our God! 4 Every valley shall be lifted up, every mountain and hill made low; The rugged land shall be a plain, the rough country, a broad valley. 5 Then the glory of the LORD shall be revealed, and all flesh shall see it together; for the mouth of the LORD has spoken.


Matev / Mathew 3 : 1 - 12 - Tea disamnim Juanv Batist dixtti poddlo ani Judeiachea oronneant oso updês diunk laglo: 2 Jivit bôdlat, kiteak Sorginchem Raj ieunchem zalem. 3 Oronneant êk tallo oso addta: ‘Sorvesporacho marôg toiar korat; Tacheô vattô nitt korat.’ Hea utramnim Izaias provadian sangun dil’lo to hoch. 4 Ho Juanv unttachê lhonvechem angavlem nhestalo ani penkttak chamddeacho pott’tto bandtalo ani toll ani ran’vott mhonv khaun jietalo. 5 Tednam Jeruzaleacho ani ak’khea Judeiacho ani Jordana-bhonvtonnchê sogllê talukecho lôk taka mellunk vetalo 6 ani apunn patki mhonn vollkhun gheun Jordanant tachê koddlem snan ghetalo. 7 Zaite Farizev ani Saduki snan gheunk ietat tem polleun, tannem tankam mhollem: Furxeanchi zat tumi! Ieuncho asa to krôdh vattaiat mhonn konnem tumkam xiddkaileat? 8 Punn tumchem mon khorench bodòl’lam zalear, tachim purtim follam dakhoiat, 9 ani ‘Abraham’ amcho bapui’, oxem tumi tumkanch mhonnum nakat. Tôr hanv tumkam sangtam: hea fatranchi Abrahamak sonsôt utpon korunk Devak tank asa. 10 Atam legun zhaddanchea mullak kuradd ghal’li asa. Mhonntôch jem-jem zhadd borem foll dina, tem-tem Dev katortolo ani ujeant uddoitolo. 11 Hanv jivit bodlopa khatir tumkam udkan snan ditam khorem, punn mhojê pattlean ieta To mhojê-von bollvont, ani Tacheô vhannô hatant dhôrunk mhaka favo na. To zalear Povitr Atmean ani ujean tumkam snan ditolo. 12Tachi moddkull Tachea hatant asa ani To Aplem kholl nitoll kortolo, Aplo gonv koddeant bhôrtolo ani tonn palovna toslea ujeant lastolo. / In those days John the Baptist appeared, preaching in the desert of Judea 2 [and] saying, “Repent, for the kingdom of heaven is at hand!” 3 It was of him that the prophet Isaiah had spoken when he said: “A voice of one crying out in the desert, ‘Prepare the way of the Lord, make straight his paths.’” 4 John wore clothing made of camel’s hair and had a leather belt around his waist. His food was locusts and wild honey. 5 At that time Jerusalem, all Judea, and the whole region around the Jordan were going out to him 6and were being baptized by him in the Jordan River as they acknowledged their sins. 7 When he saw many of the Pharisees and Sadducees coming to his baptism, he said to them, “You brood of vipers! Who warned you to flee from the coming wrath? 8 Produce good fruit as evidence of your repentance. 9 And do not presume to say to yourselves, ‘We have Abraham as our father.’ For I tell you, God can raise up children to Abraham from these stones. 10 Even now the ax lies at the root of the trees. Therefore every tree that does not bear good fruit will be cut down and thrown into the fire. 11 I am baptizing you with water, for repentance, but the one who is coming after me is mightier than I. I am not worthy to carry his sandals. He will baptize you with the holy Spirit and fire. 12 His winnowing fan is in his hand. He will clear his threshing floor and gather his wheat into his barn, but the chaff he will burn with unquenchable fire.


Lukas / Luke 18 : 18 - 22 - Odhikariantlea eklean Jezu lagim oxem vicharlem: Borea Guruji, Sasnnik Jivit zôddun gheunk hanvem kitem korunk zai? 19 Jezun taka mhollem: Mhaka boro kiteak mhonnttai? Ekleach Devak kaddun, dusro konnuch boro nhoi. 20 Tum adnia tôr zannoi: ‘Jivexim marum noiê; pordvar korum noiê; chorum noiê; lottik govai dium noiê; tujea bapaik ani avoik man di.’ 21 Tea mon’xan Taka zobab dilo: Bhurgeponnim thaun hem sogllem hanv pallun ailam. 22 Hem aikun Jezun taka sanglem: Anink ekuch tuka unnem: tujê kodde asa titlem-i vik ani duddu goribank di, ani tuka sorgar tthevo melltolo; magir ie ani Mhozo pattlav kôr. / An official asked him this question, “Good teacher, what must I do to inherit eternal life?” 19 Jesus answered him, “Why do you call me good? No one is good but God alone. 20 You know the commandments, ‘You shall not commit adultery; you shall not kill; you shall not steal; you shall not bear false witness; honor your father and your mother.’” 21 And he replied, “All of these I have observed from my youth.” 22 When Jesus heard this he said to him, “There is still one thing left for you: sell all that you have and distribute it to the poor, and you will have a treasure in heaven. Then come, follow me.


Lukas / Luke 3 : 1 - 6 - Tiberius Somrazachê razvôttkechea pondravea vorsa Pons Pilat Judeiacho razpal, Herod Galileiacho upraza, ani Lizania Abilenecho upraza astana, 2 Annas ani Kaifas porom’-iadnik asle tednam, Juanvak, Zakariasachea putak, oronneant Sorvesporachem utor pavlem. 3 Patkanchem bhogsonnem zôddchê khatir jivit bodlun snan gheiat mhonn to Jordanachea ak’khea vattarant porgottit bhonvtalo. 4 Izaias provadiacheam sangnnianchea pustokar boroil’lem asa tea pormannem hem zalem. Tem oxem: To oronneant aroddtoleacho tallo: Sorvesporacho marôg toiar korat; Tacheô vattô nitt korat: 5 dôr-êk falkem bhoron ietolem dôr- êk dongôr ani porvôt sokol poddtolo; vankdde-tinkdde marog nitt zatole, ani gunddea-fatranche asat te sullsullit zatole, 6 ani ak’khem mon’xakull Devachem taronn polletolem / In the fifteenth year of the reign of Tiberius Caesar, when Pontius Pilate was governor of Judea, and Herod was tetrarch of Galilee, and his brother Philip tetrarch of the region of Ituraea and Trachonitis, and Lysanias was tetrarch of Abilene, 2 during the high priesthood of Annas and Caiaphas, the word of God came to John the son of Zechariah in the desert. 3 He went throughout [the] whole region of the Jordan, proclaiming a baptism of repentance for the forgiveness of sins, 4 as it is written in the book of the words of the prophet Isaiah: “A voice of one crying out in the desert: ‘Prepare the way of the Lord, make straight his paths. 5 Every valley shall be filled and every mountain and hill shall be made low. The winding roads shall be made straight, and the rough ways made smooth, 6 and all flesh shall see the salvation of God


Lukas / Luke 11 : 37 - 44 - Jezu uloun thamblo tednam, konn-eklea Farizevan Taka apnnager jevnnak apoilo. Ani To tanger vochun jevnnak boslo. 38 Jevnna adim Tannem kiteak hat dhule nant, oxem to Farizêv aplea monantuch gholloun vichartalo. 39 Ani Somian taka sanglem: Arê, tumi Farizev patr ani tatt bhailean nitoll kortat, punn tumi bhitorlean nagovnnen ani khotteponnan bhòrleat. 40 Kitle mhonn khulle tumi! Bhailem toxench bhitorlem teach Devan kelam nhoi? 41 Dekhunuch, tumchê kodde asa tantlem kaddun dhormdan diat, ani, polleiat, tumchem sogllem nitoll zatolem. 42 Farizevamnô, kotta-kotta tumchem! Hortelanv, koddipat, ani sogllê torecho bhaji-palo hancho dhavo vantto tumi Devak mhonn farik kortat, punn neainit ani Devacho môg tumi sôddtat. He kaide ki tumi pallunk zai asle, ani te-i chukounche nhoi asle. 43 Farizevamnô, kotta-kotta tumchem! Devsthanamnim poilevoile zage ani tinttear solam’ tumkam zoboruch ruchtat. 44 Tumchem kotta! Dixtti poddonant ani lôk nokllo zaun tancher cholta tosle fondd tumi. / After he had spoken, a Pharisee invited him to dine at his home. He entered and reclined at table to eat. 38 The Pharisee was amazed to see that he did not observe the prescribed washing before the meal. 39 The Lord said to him, “Oh you Pharisees! Although you cleanse the outside of the cup and the dish, inside you are filled with plunder and evil. 40 You fools! Did not the maker of the outside also make the inside? 41 But as to what is within, give alms, and behold, everything will be clean for you. 42 Woe to you Pharisees! You pay tithes of mint and of rue and of every garden herb, but you pay no attention to judgment and to love for God. These you should have done, without overlooking the others. 43 Woe to you Pharisees! You love the seat of honor in synagogues and greetings in marketplaces. 44 Woe to you! You are like unseen graves over which people unknowingly walk


Lukas / Luke 11 : 52 - Dhormxastriamnô, kotta-kotta tumchem! Kiteak Zannvaiechi chavi tumi gheun geleat; tumi bhitôr sorle nant te sorle nant, ani bhitôr sorunk sôdtalim tankam-i tumi bhitôr sorunk dilem na. / Woe to you, scholars of the law! You have taken away the key of knowledge. You yourselves did not enter and you stopped those trying to enter.

Polleiat[बदल]

Oronneantlo Tallo - Fr Jerry Sequeira

Hea vixoiavoir Romi Konknnint boroil'lem pan vach: ४४ अरण्यांतलो ताळो - फादर जेरी सीकुएरा


Bhaillo adhar ani guntn'ni[बदल]

Divine Mission Society, Mulki, Karnataka

Sondorbh[बदल]

[1]

[2]

  1. http://www.archgoadaman.org/bible/14
  2. http://www.dmsworld.in/index.php/product-catalog/talk-dvd?page_num=10
"https://gom.wikipedia.org/w/index.php?title=44_Oronneantlo_Tallo_-_Fr_Jerry_Sequeira&oldid=174887" चे कडल्यान परतून मेळयलें