46 Emmanuel - Fr Jerry Sequeira

विकिपीडिया कडल्यान
Jump to navigation Jump to search

46 Emmanuel - Fr Jerry Sequeira[बदल]

Immanuel

"Sorvesporan provadia vorvim oxem sanglolem: Polleiat, ek ankvar cheddum gorbhest zatolem, ani tem eka putak zolm ditolem, ani taka Immanuel (mhonngê Amchê sovem Dev) oxem nanv ghaltolim. Hem utor pallon ieunchê khatir hem sogllem ghòddlem".Matev 1 : 23


"ಏಕ್ ಅ೦ಕ್ವಾರ್ ಚಲಿ ಗರ್ಭೆಸ್ತ್ ಜಾತಲಿ ಆನಿ ಏಕ್ ಪುತಾಕ್ ಪ್ರಸುತ್ ಜಾತಲಿ ಆನಿ ತಾಕಾ 'ಇಮ್ಮಾನುಎಲ್' ಮ್ಹಣುನ್ ಆಪಯ್ತಲೆ. 'ಇಮ್ಮಾನುಎಲ್' ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್, 'ದೇವ್ ಆಮ್ಚೇ ಸಾ೦ಗಾತಾ' ಮ್ಹಣ್ ಅರ್ಥ್." - ಮಾತೆವ್. 1:23


“Emmanuel” means “God is With Us”. Who is the True Emmanuel? Only one, he is true and with us. Who is he? Listen and understand.

“For a child has been born for us, a son given to us; authority rests upon his shoulders; and he is named Wonderful Counselor, Mighty God, Everlasting Father, Prince of Peace.” – Isaiah. 9:6

Povitr Pustokantleo Voll[बदल]

Matev / Mathew 1 : 23 - Sorvesporan provadia vorvim oxem sanglolem: Polleiat, ek ankvar cheddum gorbhest zatolem h, ani tem eka putak zolm ditolem, ani taka ‘Im’manuel’ (mhonngê ‘Amchê sovem Dev’) oxem nanv ghaltolim. Hem utor pallon ieunchê khatir hem sogllem ghòddlem. / Behold, the virgin shall be with child and bear a son, and they shall name him Emmanuel,” which means “God is with us.


Matev / Mathew 1 : 21 - Ti eka putak zolm ditoli ani tum Taka Jezu mhonn nanv ditoloi g, kiteak Aplê porjek tichea patkantli soddoitolo to Toch. / She will bear a son and you are to name him Jesus, because he will save his people from their sins.


Juanv / John 7 : 37 -38 - Utsovachea nimannea ani dobajik disa, ubo ravun Jezun arddun mhollem: Konnank zôr tan laglea, tãnnim Mhojê-xim ieunchem, 38 ani Mhojer bhavarth tthevtat tãnnim pieunchem. Povitr Pustok oxem mhonntta: Tachê bhitorleô jivea udkacheô zhori ghosghoxit vhanvtoleô. / On the last and greatest day of the feast, Jesus stood up and exclaimed, “Let anyone who thirsts come to me and drink. 38 Whoever believes in me, as scripture says: ‘Rivers of living water will flow from within him.


Fuddareanchem Pustok / Judges 6 : 23 - 24 - Sorvesporan taka zobab dilo: ‘Xanti tuka; bhieum naka, tum mor-cho naim.’24 Gideonan tê svater Sor-vesporak êk vedi bandli ani ‘Xanti-Datar Sorvespor’ oxem tika nanv dovor-lem. Hi vedi Abiezarantlea Oprarant aiz porian ubi asa. / The LORD answered him: You are safe. Do not fear. You shall not die. 24 So Gideon built there an altar to the LORD and called it Yahweh-shalom. To this day it is still in Ophrah of the Abiezrites.


Efezkarank / Ephesians 2 : 14 - Khorench To amchi xanti: kiteak Judevanchi ani videxianchi êkuch porza Tannem kelea, Aplêch khursar marlolê kuddint tankam doxim kortoli vonnôt Tannem môddli, mhonngê tanchê modem asloli dusman’kai Tannem nattak keli. / For he is our peace, he who made both one and broke down the dividing wall of enmity, through his flesh,


Lukas / Luke 2 : 14 - Bhov unchlea sorgar astea Devak mhoima, ani prithver astea mon’xank Tachi doia ani xanti! / Glory to God in the highest and on earth peace to those on whom his favor rests.


1 Juanv / 1 John 1 : 1 - 4 - Jivitachea Sobda vixim ho amcho sondêx: To orombak thaun aslo, Taka ami aikola ani amcheach dolleamnim dekhla, Taka ami tellun pollela. Taka ami amcheach hatamnim sanspila. 2 Khorench, Jivit dixtti poddlem, Tem ami dekhlam ani Taka ami govai ditanv. Bapa sovem aslem ani Tannench amkam dokhol kelam tem Sasnnik Jivit ami tumkam porgôtt’tanv. 3 Tumi-i amchea ekcharant aschê khatir, jem ami pollelam ani aikolam tench ami tumkam-i kollit kortanv. Amcho ekchar mhollear Bapa kodde ani Tachea Puta Jezu Krista kodde. 4 Amam-somestancho sontôs purnn zaunchê khatir, hem ami tumkam boroitanv. / What was from the beginning, what we have heard, what we have seen with our eyes, what we looked upon and touched with our hands concerns the Word of life— 2 for the life was made visible; we have seen it and testify to it and proclaim to you the eternal life that was with the Father and was made visible to us—3 what we have seen and heard we proclaim now to you, so that you too may have fellowship with us; for our fellowship is with the Father and with his Son, Jesus Christ. 4 We are writing this so that our joy may be complete


Lukas / Luke 2 : 52 - Ani Jezu zannvaien, piraien ani kurpen Deva ani mon’xam mukhar vaddot vetalo. / And Jesus advanced [in] wisdom and age and favor before God and man.


Juanv / John 10 : 10 - Chôr ieta to fokot chorunk, marun uddounk ani ibadd korunk ieta; Hanv ailam to tankam Jivit mellchê khatir, poripunn Jivit mellchê khatir ailam. / A thief comes only to steal and slaughter and destroy; I came so that they might have life and have it more abundantly.


Juanv / John 7 : 38 - ani Mhojer bhavarth tthevtat tãnnim pieunchem. Povitr Pustok oxem mhonntta: Tachê bhitorleô jivea udkacheô zhori ghosghoxit vhanvtoleô. / Whoever believes in me, as scripture says: ‘Rivers of living water will flow from within him.


Izaias / Isaiah 9 : 1 - 6 - Kallokhant choltolea lokak êk vhôdd uzvadd dixtti poddlo; mornnachê savllechea desant jietolea somestancher êk uzvadd fanklo. 2 Tunvem raxttr vaddoileim, tancho sontôs choddoiloi. Lunvnnechea vellar zoxem sontostat, lutticho mhal vanttun ghetana zoxem murgott’tat, toxench tim Tujê mukhar anondan ul’lastat. 3 Kiteak, Midianachea disa kel’leim toxem, tacher bhar ghaltalem tem zum, tachea khanda voili katthi, taka zulum’ kortoleacho danddo, Tunvem môddun uddoilim. 4 Zomnir ttokttoktole moche ani rogtan bhòrlolim sogllim vostram ulpon vetolim ani ujean bhosm zatolim. 5 Kiteak zolmola amkam êk ballôk, dila amkam êk put: tachea khandar odhikar ghal’lo asa; ani taka hea nanvan vollkhotolim: ‘Ojapvont Budh-Dinnar, Podvedar Dev, Fuddlea Iugacho Bap, Xanticho Kunvôr. 6 Tachi razvôttki soglleak pavtoli, ani tachê xantik mitmer aschi na. To Davidachea xinvasonar bosun aplem raj choloitolo; tedna thaun nitekallim nitin ani promannikponnan tem raj sthaptolo ani thiraitolo. Sorvsoktivont Sorvespor Aplê premaxen hem kortolo. / The people who walked in darkness have seen a great light; Upon those who lived in a land of gloom a light has shone. 2 You have brought them abundant joy and great rejoicing; They rejoice before you as people rejoice at harvest, as they exult when dividing the spoils. 3 For the yoke that burdened them, the pole on their shoulder, The rod of their taskmaster, you have smashed, as on the day of Midian. 4 For every boot that tramped in battle, every cloak rolled in blood, will be burned as fuel for fire. 5 For a child is born to us, a son is given to us; upon his shoulder dominion rests. They name him Wonder-Counselor, God-Hero, Father-Forever, Prince of Peace. 6 His dominion is vast and forever peaceful, Upon David’s throne, and over his kingdom, which he confirms and sustains By judgment and justice, both now and forever. The zeal of the LORD of hosts will do this!


Juanv / John 20 : 19 - 21 - Têch sanjê, mhonngê satolleachea poilea disa, xis zomlole asle thõichim daram Judevanchê bhirantin bond korun dovorlolim; Jezu bhitôr sorlo ani tanchê modem ubo ravlo. Tannem tankam mhollem: Xanti tumkam! 20 Hem mhonnun, Tannem tankam Aple hat ani Apli kus dakhoilim. Somiak polleun, xis khuxal zale. 21Novean Jezun tankam mhollem: Xanti tumkam! Zoso Bapan Mhaka patthoila, tosoch Hanv tumkam patthoitam. / On the evening of that first day of the week, when the doors were locked, where the disciples were, for fear of the Jews, Jesus came and stood in their midst and said to them, “Peace be with you.” 20 When he had said this, he showed them his hands and his side. The disciples rejoiced when they saw the Lord. 21 [Jesus] said to them again, “Peace be with you. As the Father has sent me, so I send you.


Stotramchem Pustok / Psalm 34 : 8 - Chakun gheiat ani polleiat: Sorvespor kitlo mhonvall gôdd! Tachea gopant asro sôdta to monis bhagi! / The angel of the LORD encamps around those who fear him, and he saves them


Juanvak Prokasovnni / Revelations 3 : 20 - Ho polle Hanv darachea umbrear asam ani darar martam; Mhozo tallo aikun konn Mhaka dar uktem kortit, tanchea ghorant Hanv bhitôr sortolom, tanchê borabôr jevtolom, ani tim Mhojê borabôr jevtolim. / Behold, I stand at the door and knock. If anyone hears my voice and opens the door, [then] I will enter his house and dine with him, and he with me.


Juanv / John 8 : 12 - Uprant Jezun novean loka kodde uloun mhollem: Hanv sonvsaracho Uzvadd. Mhozo pattlav kortat tim kallokhant cholchim nant, punn tankam Jivitacho Uzvadd astolo. / Jesus spoke to them again, saying, “I am the light of the world. Whoever follows me will not walk in darkness, but will have the light of life.

Polleiat[बदल]

Emmanuel by Fr Jerry Sequeira

Hea vixoiavoir Romi Konknnint boroil'lem pan vach: ४६ एंमानुयेल - फादर जेरी सीकुएरा


Bhaillo adhar ani guntn'ni[बदल]

Divine Mission Society, Mulki, Karnataka

Sondorbh[बदल]

[1]

[2]

  1. http://www.archgoadaman.org/bible/14
  2. http://www.dmsworld.in/index.php/product-catalog/talk-dvd?page_num=10
"https://gom.wikipedia.org/w/index.php?title=46_Emmanuel_-_Fr_Jerry_Sequeira&oldid=174889" चे कडल्यान परतून मेळयलें