48 Tumi Khont Korinakat - Fr Jerry Sequeira

विकिपीडिया कडल्यान
Jump to navigation Jump to search

48 Tumi Khont Korinakat - Fr Jerry Sequeira[बदल]

Do Not Worry

"Uprant Tannem Aplea xisank mhollem: Dekhunuch Hanv tumkam sangtam: jiva khatir kitem jevchem-khaunchem, vô kuddi khatir kitem nheschem-pangurchem, tê vixim huskeum nakat". Lukas 12 : 22 - 23

"ಉಪ್ರಾ೦ತ್ ತಾಣೆ೦ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಶಿಸಾ೦ಲಾಗಿ೦ ಮ್ಹಳೆ೦: ದೆಕುನ್ ಹಾ೦ವ್ ತುಮ್ಕಾ೦ ಸಾ೦ಗ್ತಾ೦:

ತುಮ್ಚ್ಯಾ ಜಿವಾಕ್ ಕಿತೆ೦ ಖಾವ್ಚೆ೦, ಜೆ೦ವ್ಚೆ೦ ಆನಿ ತುಮ್ಚೇ ಕುಡಿಕ್ ಕಿತೆ೦ ನ್ಹೆಸ್ಚೆ೦, ಪಾ೦ಗರ್‍ಚೆ೦ ಹಾಚೊ ಲೆಖಾವರ್ತೊ ಹುಸ್ಕೊ ತುಮ್ಕಾ೦ ನಾಕಾ. ಖಾಣಾ ಪ್ರಾಸ್ ಜೀವ್ ವರ್ತೊ ಆನಿ ನ್ಹೆಸ್ಣಾ ಪ್ರಾಸ್ ಕೂಡ್ ವರ್ತಿ ನ್ಹಯ್?" - ಲೂಕ್. 12:22-23


“Cast your worries on him, he truly cares for you”. Only God can comfort you and have compassion for you.

“Come to me, all you that are weary and are carrying heavy burdens, and I will give you rest.” – Matthew. 11:28

Povitr Pustokantleo Voll[बदल]

Polleiat[बदल]

Tumi Khont Korinakat by Fr Jerry Sequeira

Hea vixoiavoir Romi Konknnint boroil'lem pan vach: ४८ तुमी खंत करिनाकात - फादर जेरी सीकुएरा


Bhaillo adhar ani guntn'ni[बदल]

Divine Mission Society, Mulki, Karnataka

Sondorbh[बदल]

[1] [2]

  1. http://www.archgoadaman.org/bible/14
  2. http://www.dmsworld.in/index.php/product-catalog/talk-dvd?page_num=10
"https://gom.wikipedia.org/w/index.php?title=48_Tumi_Khont_Korinakat_-_Fr_Jerry_Sequeira&oldid=174891" चे कडल्यान परतून मेळयलें