49 Mhozo Pattlav Kora - Fr Jerry Sequeira

विकिपीडिया कडल्यान
Jump to navigation Jump to search

49 Mhozo Pattlav Kora - Fr Jerry Sequeira[बदल]

Follow Me

"Zôr konn-ui Mhojê-xim ietit ani aplea bapaicho, avoicho, bailecho, bhurgeancho, bhavancho ani bhoinnincho, ani aplea jivacho porian dvês korina zatit, tankam Mhojea xisam modem zago na. Ani jim konn aplo khuris gheun Mhojê pattlean ienant, tankam Mhojea xisam modem zago na". Lukas 14 : 26 - 27


"ಜರ್ ಕೊಣ್‌ಯೀ ಮ್ಹಜೇ ಸರ್ಶಿ೦ ಯೆತಾ, ಪುಣ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಆವಯ್‌ಬಾಪಾಯ್ಕ್, ಬಾಯ್ಲೇಭುರ್ಗ್ಯಾ೦ಕ್, ಭಾವಾ೦ ಭಯ್ಣಿ೦ಕ್ ಆನಿ ಆಪ್ಣಾಕ್‌ಚ್ ಪಾಟ್ ಕರಿನಾ, ತರ್ ತಾಚ್ಯಾನ್ ಮ್ಹಜೊ ಶಿಸ್ ಜಾ೦ವ್ಕ್ ನಜೊ. ಜೊ ಕೊಣ್ ಆಪ್ಲೊ ಖುರಿಸ್ ವ್ಹಾವೊವ್ನ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಯೇನಾ, ತಾಚ್ಯಾನ್ ಮ್ಹಜೊ ಶಿಸ್ ಜಾ೦ವ್ಕ್ ನಜೊ" - ಲೂಕ್. 14:26-27


Do you follow a hero? Or an Ideology? Are you confused with the philosophy of life? Follow Jesus and see, you will never falter.

“Very truly, I tell you, when you were younger, you used to fasten your own belt and to go wherever you wished. But when you grow old, you will stretch out your hands, and someone else will fasten a belt around you and take you where you do not wish to go. After this, he said to him, ‘Follow Me’” – John. 21:18-19

Povitr Pustokantleo Voll[बदल]

Matev / Mathew 18 : 20 - kiteak dogam vô tegam zannam Mhojea nanvan ektthãi zal’lim astit, thõi tanchê modem Hanv asam. / For where two or three are gathered together in my name, there am I in the midst of them.


Matev / Mathew 4 : 18 - 22 - Galileiachea Doriachê deger choltana Tannem dogam bhavank Pedru mhonnttat to Simanv, ani tacho bhav Andre doriant pager martale te dekhle; te kharvi asle. 19 Tannem tankam mhollem: Mhojê pattlean ieiat ani tumkam Hanv mon’xank dhôrtat tosle kharvi kortolom. 20 Ani rokddech, zallam sanddun, te Tachê pattlean gele. 21 Ani thõi thaun fuddem vochun, anink dusre dog bhav Jakob, Zebedevacho put, ani tacho bhav Juanv hoddear, Zebedeva aplea bapaichea sangata apleô rampnni xinvtale te Tannem dekhle, ani tankam apoile. 22 Rokddech, hoddem ani aplea bapaik sanddun, te Tachê pattlean gele. / As he was walking by the Sea of Galilee, he saw two brothers, Simon who is called Peter, and his brother Andrew, casting a net into the sea; they were fishermen. 19 He said to them, “Come after me, and I will make you fishers of men.” 20 At once they left their nets and followed him. 21 He walked along from there and saw two other brothers, James, the son of Zebedee, and his brother John. They were in a boat, with their father Zebedee, mending their nets. He called them, 22 and immediately they left their boat and their father and followed him.


Matev / Mathew 8 : 18 - 22 - Apnna bhonvtonnim lokachi khêtt polleun, Jezun doriachê pelê toddi vochunk lailem. 19 Eka dhormxastrian lagim sorun Taka mhollem: Guruji, tum vexi thõi hanv Tujê pattlean ietolom. 20 Ani Jezun taka sanglem: Koleank dholi asat ani varea velea suknneank nhidunk zage asat, punn Mon’xachea Putak c Apli tokli tenkounk khõisoruch svat na. 21 Tachea xisantlea anink eklean Taka mhollem: Poilim mhaka vochun mhojea bapaik matiek lavum-di. 22 Jezun taka sanglem: Tum Mhojê pattlean ie, ani meleant tãnnim d aplea mel’leank matiek lavum-di. / When Jesus saw a crowd around him, he gave orders to cross to the other side. 19 A scribe approached and said to him, “Teacher, I will follow you wherever you go.” 20Jesus answered him, “Foxes have dens and birds of the sky have nests, but the Son of Man has nowhere to rest his head.” 21Another of [his] disciples said to him, “Lord, let me go first and bury my father.” 22 But Jesus answered him, “Follow me, and let the dead bury their dead.


Matev / Mathew 9 : 9 - Ani thõicho cholot vetana Jezun manddvir boslolea, Matêv nanvachea a, eka mon’xak dekhlo, ani taka mhollem: Mhojê pattlean ie. Ani to utthun Tachê pattlean gelo. / As Jesus passed on from there, he saw a man named Matthew sitting at the customs post. He said to him, “Follow me.” And he got up and followed him.


Matev / Mathew 10 : 1 - Aplea Bara xisank apoun haddun, Jezun tankam mhellea atmeancher odhikar dilo ani devchar kaddunk ani sogllea jin’sacho pidda-rôg boro korunk tankam podvi dili. / Then he summoned his twelve disciples and gave them authority over unclean spirits to drive them out and to cure every disease and every illness.


Matev / Mathew 10 : 5 - Hea Bara Zannank Jezun oso updês diun dhaddle: Onbhavarthianchea ganvanchi vatt dhôrum nakat ani Samariekaranchea b nogramnim bhitôr sorum nakat; / Jesus sent out these twelve after instructing them thus, “Do not go into pagan territory or enter a Samaritan town.


Matev / Mathew 9 : 13 - Vochat ani hea utrancho ôrth konn to xikat: ‘Iôdn naka Mhaka, doia zai.’ Khorench sangtam, tumi promannik mhonn dhôrtat tankam nhoi, punn patki mhonn lêkhtat tankam apounk Hanv ailam. / Go and learn the meaning of the words, ‘I desire mercy, not sacrifice.’ I did not come to call the righteous but sinners.


Juanv / John 6 : 63 - Atmo ki Jiv dita, mas kiteakuch upkarona Tumkam hanv uloilam tim utram Atmo ani Jivit. / It is the spirit that gives life, while the flesh is of no avail. The words I have spoken to you are spirit and life.


Matev / Mathew 10 : 10 - 11 - nhoi mhonn vattek bhuti, vô don angavlim, vô vhannô, vô danddo; kiteak vavraddiak aplem jevonn-khann favo. 11 Khõichea eka nogrant vô ganvant bhitôr sortôch, tantunt konn mannsugecho monis asa to sôdun kaddat ani thõisorle bhair sorosôr tanger ravat. / no sack for the journey, or a second tunic, or sandals, or walking stick. The laborer deserves his keep. 11 Whatever town or village you enter, look for a worthy person in it, and stay there until you leave.


Matev / Mathew 12 : 14 - 21 - Hem polleun Farizev thõisorle bhair sorle ani Jezucho ghat koso gheuncho tê vixim guddmêll korunk lagle. 15 Punn tem somzun To thõisorlo koddsorlo. Zaitim zanna Tachê pattlean gelim ani tankam soglleank Tannem borim kelim, 16 punn Apnnak porgôtt korinakat mhonn Tannem tankam xiddkailim. 17 Izaias provadian sanglolem tem oxem khorem zalem: 18 Ho asa sevôk Mhozo, Hanvem vinchun kaddlolo,Mhojê opurbaiecho,Tacher purnn sontôs Mhozo! Mhojem taronn sorv raxttrank, porgôtt korunk, Hanv taka Mhojea Atmean bhôrtolom. 19 Vad-vivad to korcho na, bob marun ardduncho na, tacho tallo rosteancher konnak aikunk ieuncho na. Sotak zoit mello porian futtloli bet môddcho na, 20 ozun dhunvorti doxir to kodinch palouncho na. 21 Tachea Nanvar raxttrancho asa sogllo bhorvanso! / But the Pharisees went out and took counsel against him to put him to death. 15 When Jesus realized this, he withdrew from that place. Many [people] followed him, and he cured them all, 16 but he warned them not to make him known. 17 This was to fulfill what had been spoken through Isaiah the prophet: 18 “Behold, my servant whom I have chosen, my beloved in whom I delight; I shall place my spirit upon him, and he will proclaim justice to the Gentiles. 19 He will not contend or cry out, nor will anyone hear his voice in the streets. 20 A bruised reed he will not break, a smoldering wick he will not quench, until he brings justice to victory. 21 And in his name the Gentiles will hope.


Matev / Mathew 16 : 24 - 28 - Tednam Jezun Aplea xisank mhollem: Konnank Mhozo pattlav korchi khuxi asa zalear, tãnnim apnnanchêch khuxechi vatt sôddchi, aplo khuris ukôlcho ani Mhojê pattlean ieunchem. 25 Kiteak jim konn aplo jiv samballun dhôrunk sôdtat, tim aplo jiv hogddaitolim; punn jim konn Mhojê khatir aplo jiv hogddaitat, tim aplo jiv samballun dhôrtolim. 26 Tôr sogllo sonvsar zôddit ani aplo jiv ibaddit zalear, mon’xak koslo adav? Vô aplea jivachê bodlek mon’xan kitem diunk zait? 27 Mon’xacho Put Aplea dutam borabôr Aplea Bapachê mhoimen ietolo, ani tednam zonn-ekleak ap-aplea kornniam pormannem inam’ ditolo. 28 Hanv tumkam khorench sangtam: hanga asat tantlim kãi zonnam Mon’xachea Putak Aplea rajeant ailolo polleunchê adim morchim nant. / Then Jesus said to his disciples, “Whoever wishes to come after me must deny himself, take up his cross, and follow me. 25 For whoever wishes to save his life will lose it, but whoever loses his life for my sake will find it. 26 What profit would there be for one to gain the whole world and forfeit his life? Or what can one give in exchange for his life? 27 For the Son of Man will come with his angels in his Father’s glory, and then he will repay everyone according to his conduct. 28 Amen, I say to you, there are some standing here who will not taste death until they see the Son of Man coming in his kingdom


Mark / Mark 3 : 13 - 14 - Êk dis dongrar choddun Jezun Apnnak zai tankanch Apnna-xim apoile; ani te Tachê-xim gele. 14 Ani Apnna borabôr aschê pasot ani provochon korunk tankam dhaddchê khatir Tannem bara zann nemle, / He went up the mountain and summoned those whom he wanted and they came to him. 14 He appointed twelve [whom he also named apostles] that they might be with him and he might send them forth to preach


Lukas / Luke 3 : 1 - 6 - Tiberius Somrazachê razvôttkechea pondravea vorsa Pons Pilat Judeiacho razpal, Herod Galileiacho upraza, ani Lizania Abilenecho upraza astana, 2 An’nas ani Kaifas porom’-iadnik asle tednam, Juanvak, Zakariasachea putak, oronneant Sorvesporachem utor pavlem. 3 Patkanchem bhogsonnem zôddchê khatir jivit bodlun snan gheiat mhonn to Jordanachea ak’khea vattarant porgottit bhonvtalo. 4 Izaias provadiacheam sangnnianchea pustokar boroil’lem asa tea pormannem hem zalem. Tem oxem: To oronneant aroddtoleacho tallo: Sorvesporacho marôg toiar korat; Tacheô vattô nitt korat: 5 dôr-êk falkem bhoron ietolem dôr- êk dongôr ani porvôt sokol poddtolo; vankdde-tinkdde marog nitt zatole, ani gunddea-fatranche asat te sullsullit zatole, 6 ani ak’khem mon’xakull Devachem taronn polletolem / In the fifteenth year of the reign of Tiberius Caesar, when Pontius Pilate was governor of Judea, and Herod was tetrarch of Galilee, and his brother Philip tetrarch of the region of Ituraea and Trachonitis, and Lysanias was tetrarch of Abilene, 2 during the high priesthood of Annas and Caiaphas, the word of God came to John the son of Zechariah in the desert. 3 He went throughout [the] whole region of the Jordan, proclaiming a baptism of repentance for the forgiveness of sins, 4 as it is written in the book of the words of the prophet Isaiah: “A voice of one crying out in the desert: ‘Prepare the way of the Lord, make straight his paths. 5 Every valley shall be filled and every mountain and hill shall be made low. The winding roads shall be made straight, and the rough ways made smooth, 6 and all flesh shall see the salvation of God.


Lukas / Luke 4 : 18 - The Spirit of the Lord is upon me; because of this, he has anointed me. He has sent me to evangelize the poor, to heal the contrite of heart, / The Spirit of the Lord is upon me, because he has anointed me to bring glad tidings to the poor. He has sent me to proclaim liberty to captives and recovery of sight to the blind, to let the oppressed go free,


Izaias / Izaiah 42 : 1 - 7 - Ho asa sevôk Mhozo, Hanv samballun dhôrtam to, Hanvem venchun kaddlolo, sontôs Mhojea Kallzacho, raxttrank khori nit haddunk Mhojea Atmean bhòrlolo. 2 To bob marina, aroddna, aplo tallo rosteancher konnak aikunk to dina. 3 Futtloli bet môddina, minnminnti vat paloina. Khorê niticho nirnnoi visvaxiponnan dita. 4 Khori nit prithumecher sthapi-sôr halcho na, chepon chidd’ddon urcho na. Tachê somurtichi vatt dip zunve polleit asat. 5 Jea Devan mollob rochlam ani vistar’n dovorlam, Zannem prithum’ akarlea, vonospoti upzoilea, Zannem prithver ravtolea sorv mon’xank jivprann dila, ani ticher firtolea sorv pranniank jive keleat, To Sorvespor Dev sangta: 6 (ab)Hanv Sorvespor! Nitichi, tar’nnachi seva korunk tuka Hanvem apoila, tujea hatak ghôtt dhôrla, tuka Hanvench akarla. 7 Kudd’ddeanche dolle ugddunk, koidi gulamam zal’leank bondkhonnintli suttka diunk, kallkhê khonnint ravtoleank kallokhantlim bhair kaddunk, (6cd)Mhojê porjecho korar ani raxttrancho uzvadd tuka nemun dovorla. / Here is my servant whom I uphold, my chosen one with whom I am pleased. Upon him I have put my spirit; he shall bring forth justice to the nations. 2 He will not cry out, nor shout, nor make his voice heard in the street. 3 A bruised reed he will not break, and a dimly burning wick he will not quench. He will faithfully bring forth justice. 4 He will not grow dim or be bruised until he establishes justice on the earth; the coastlands will wait for his teaching. 5 Thus says God, the LORD, who created the heavens and stretched them out, who spread out the earth and its produce, Who gives breath to its people and spirit to those who walk on it: 6 I, the LORD, have called you for justice, I have grasped you by the hand; I formed you, and set you as a covenant for the people, a light for the nations, 7 To open the eyes of the blind, to bring out prisoners from confinement, and from the dungeon, those who live in darkness.


Lukas / Luke 10 : 1 - 12 - Hachê uprant Somian anink beastôr zannank nemle ani Apunn vecho aslo tea-tea nogrant ani tê-tê svater tankam dogam-dogank Apnna fuddem dhaddle. 2 Ani Tannem tankam mhollem: Pik khorench khub, punn vavraddi thodde; hea pasot pikachea dhonia lagim aplê lunvnnê-môllnnek vavraddi dhadd mhonn magat. 3 Vochat, punn landdgeam modem menddre koxe Hanv tumkam dhaddtam mhonn chotrai dhôrat. 4 Bhokxem vô bhuti vô vhannô vhorum nakat, ani vatter konnakuch hoddkinakat. 5 Khõichea-i ghorant bhitôr sorxat zalear, ‘hea ghorak xanti!’ oxem poilench mhonnat. 6 Xanti favo-aslolim mon’xam thõi astit zalear, tumchi xanti tancher denvtoli; na tôr , ti tumchê thãi porot ietoli. 7 Ekach ghorant ravun, tanger asa tem khaiat ani pieiat, tôr vavraddiak aplo muxaro favo. Ghora-ghorim bhonvum nakat; 8 ani khõichea-i nogrant bhitôr sorxat ani tim tumkam ievkar ditit zalear, tumkam vaddtat tem jevat. 9 Thõi astit tea vaittakarank borim korat ani ‘Devachem Raj tumchê thãi ieunche zalem’, oxem sangat. 10 Punn khõichea-i nogrant bhitôr sorxat ani tim tumkam ievkar dina zatit zalear, rosteancher vochun mhonnat: 11 ‘Amchea pãiank lagloli tumchea nograchi dhul’l porian ami tumchi tumkam zhaddun uddoitanv. Toripunn Devachem Raj ieunchem zalem mhonn zanno zaiat.’12 Hanv tumkam sangtam: tea Disa Sodomachi zhôddti toslea nogra itli khôr zaunchi na. / After this the Lord appointed seventy[-two] others whom he sent ahead of him in pairs to every town and place he intended to visit. 2 He said to them, “The harvest is abundant but the laborers are few; so ask the master of the harvest to send out laborers for his harvest. 3 Go on your way; behold, I am sending you like lambs among wolves. 4 Carry no money bag, no sack, no sandals; and greet no one along the way. 5 Into whatever house you enter, first say, ‘Peace to this household.’ 6 If a peaceful person lives there, your peace will rest on him; but if not, it will return to you. 7 Stay in the same house and eat and drink what is offered to you, for the laborer deserves his payment. Do not move about from one house to another. 8 Whatever town you enter and they welcome you, eat what is set before you, 9 cure the sick in it and say to them, ‘The kingdom of God is at hand for you.’ 10 Whatever town you enter and they do not receive you, go out into the streets and say, 11 ‘The dust of your town that clings to our feet, even that we shake off against you.’ Yet know this: the kingdom of God is at hand. 12 I tell you, it will be more tolerable for Sodom on that day than for that town


Lukas / Luke 9 : 23 - Magir Tannem soglleam lagim uloun mhollem: Konnank Mhozo pattlav korchi khuxi asa zait, tãnnim apnnanchêch khuxechi vatt sôddchi, dôr-disa aplo khuris ukôlcho ani Mhojê pattlean ieunchem. / Then he said to all, “If anyone wishes to come after me, he must deny himself and take up his cross daily and follow me.


Lukas / Luke 14 : 25 - 27 - Khub lokache zome Jezu borabôr choltale ani Tannem vollon tankam mhollem: 26 Zôr konn-ui Mhojê-xim ietit ani aplea bapaicho, avoicho, bailecho, bhurgeancho, bhavancho ani bhoinnincho, ani aplea jivacho porian dvês korina zatit c, tankam Mhojea xisam modem zago na. 27 Ani jim konn aplo khuris gheun Mhojê pattlean ienant, tankam Mhojea xisam modem zago na. / Great crowds were traveling with him, and he turned and addressed them, 26 “If any one comes to me without hating his father and mother, wife and children, brothers and sisters, and even his own life, he cannot be my disciple. 27 Whoever does not carry his own cross and come after me cannot be my disciple


Juanv / John 15 : 16 - Tumi Mhaka vinchun kaddunk na: Hanvem ki tumkam vinchun kaddleat. Ani hea pasot tumkam nemleat ki tumi vechem ani follam diunchim, togtat toslim follam.Oxem Mhojê nanvim Bapa kodde tumi magtat titlem-i To tumkam ditolo. / It was not you who chose me, but I who chose you and appointed you to go and bear fruit that will remain, so that whatever you ask the Father in my name he may give you.


1 Korintkarank / 1 Corinthians 3 : 4 - 9 - Kiteak, jednam tumchê modlo konn-konn mhonntta ‘hanv Paulucho’, ani dusro mhonntta ‘hanv Apolocho’, tednam tumchi chal fokot masa-rogtachea mon’xanchi nhoi? 5 Apolo kitem? Ani Paulu kitem? Tumkam bhavarth dila te sevôk ami; ani zonn-ekleachi seva fokot Somian dilam tea dennea pormannem. 6 Hanvem roilem, Apolon ximplem, punn Devan vaddoilem. 7 Tôr roitat vô ximptat tim mhotvachim nhoi; vaddoita To ki mhotvacho, ani Ho mhollear Dev. 8 Konn-konn roitat, dusrim konn-konn ximptat, punn roitoleam ani ximptoleam modem ontôr na; zonn-eklean kam’ kelam tea pormannem Dev taka mozuri ditolo. 9 Kiteak ami ekamekak hat diun kam’ kortanv, punn kam’ Devachem, ani tumi tem Devan roil’lem xet. Tea bhair, tumi Devan bandlolem ghor. / Whenever someone says, “I belong to Paul,” and another, “I belong to Apollos,” are you not merely human? 5 What is Apollos, after all, and what is Paul? Ministers through whom you became believers, just as the Lord assigned each one. 6 I planted, Apollos watered, but God caused the growth. 7 Therefore, neither the one who plants nor the one who waters is anything, but only God, who causes the growth. 8 The one who plants and the one who waters are equal, and each will receive wages in proportion to his labor. 9 For we are God’s co-workers; you are God’s field, God’s building

Polleiat[बदल]

I_Have_Decided_to_Follow_Jesus


Mhozo Pattlav Kora by Fr Jerry Sequeira


Hea vixoiavoir Romi Konknnint boroil'lem pan vach: ४९ म्हजो पाटलाव करा - फादर जेरी सीकुएरा


Bhaillo adhar ani guntn'ni[बदल]

Divine Mission Society, Mulki, Karnataka

Sondorbh[बदल]

[1]

[2]

  1. http://www.archgoadaman.org/bible/14
  2. http://www.dmsworld.in/index.php/product-catalog/talk-dvd?page_num=10
"https://gom.wikipedia.org/w/index.php?title=49_Mhozo_Pattlav_Kora_-_Fr_Jerry_Sequeira&oldid=174892" चे कडल्यान परतून मेळयलें