53 Bori Kobor - Fr Jerry Sequeira

विकिपीडिया कडल्यान
Jump to navigation Jump to search

53 Bori Kobor - Fr Jerry Sequeira[बदल]

Good News

"Ani sotachi sakxi sogllea porzank mellchê khatir hem Sorginchea Rajeachem Xubhvortoman ak’khea sonvsarant porgôtt zatolem. Ani tea uprant xevôtt ietolo." Matev Ovesvor 24 : 14

"ಆನಿ ಸಮೇಸ್ತ್ ಪರ್ಜಾ೦ಕ್, ಸತ್ ಕಳಿತ್ ಜಾ೦ವ್ಚೆ೦ ಖಾತಿರ್, ರಾಜ್ಯಾಚಿ ಹಿ ಸುವಾರ್ತಾ ಸಗ್ಳ್ಯಾ ಸ೦ಸಾರಾರ್ ಪರ್ಗಟ್ ಜಾತೆಲಿ ಆನಿ ಉಪ್ರಾ೦ತ್ ಯೆತಲೊ ಅ೦ತ್" (ಮಾತೆವ್. 24:14)

God’s word is good news to everyone, for all seasons and for all generations. The more we hear the more we will be glad and be filled with God’s blessings.

Povitr Pustokantleo Voll[बदल]

2 Korintkarank / 2 Corinthians 4 : 3 - 4 - Amchem Xubhvortoman dhamplolem asa zalear, fokot ibadd zaunchê vatter asat tankam tem dhamplolem asa. 4 Mhonngê Krist khoreponnim Devacho rupkar, tôri Tachea mhoimêbhorit Xubhvortomanacho porzôll onbhavarthiank fankona zaunk, hea iugachea devan tanchim monam kudd’ddim keleant / And even though our gospel is veiled, it is veiled for those who are perishing, 4 in whose case the god of this age has blinded the minds of the unbelievers, so that they may not see the light of the gospel of the glory of Christ, who is the image of God


Matev / Mathew 24 : 14 - Ani sotachi sakxi sogllea porzank mellchê khatir hem Sorginchea Rajeachem Xubhvortoman ak’khea sonvsarant porgôtt zatolem. Ani tea uprant xevôtt ietolo. / And this gospel of the kingdom will be preached throughout the world as a witness to all nations, and then the end will come.


Stotranchem Pustok / Psalms 34 : 8 - Sorvesporachi bhokti kortoleank Tacho dut veddho ghalun rakhta. Chakun gheiat ani polleiat: Sorvespor kitlo mhonvall gôdd! Tachea gopant asro sôdta to monis bhagi! / The angel of the LORD encamps around those who fear him, and he saves them. Taste and see that the LORD is good; blessed is the stalwart one who takes refuge in him.


Ezekiel / Ezekiel 3 : 1 - 3 - Tannem mhaka mhollem: ‘Mon’- xachea puta, tujê mukhar asa tem kha; ho kovllo kha; magir voch ani Israelachea Ghorannea kodde uloi.’2 Hanvem mhojem tondd ugôddlem; Tannem mhaka to kovllo khaunk dilo. 3 Magir Tannem mhollem: ‘Hanv tuka ditam tea kovllean tujem pott bhôr ani dhadoxi za.’ Hanvem to khelo ani to mhojea tonddant mhonva itlo gôdd zalo. / He said to me: Son of man, eat what you find here: eat this scroll, then go, speak to the house of Israel. 2 So I opened my mouth, and he gave me the scroll to eat. 3 Son of man, he said to me, feed your stomach and fill your belly with this scroll I am giving you. I ate it, and it was as sweet as honey in my mouth.


Stotranchem Pustok /Psalms 119 : 103 - Tonddant godd-godd mhonva poros odik ruchik Tujea utrachi goddsann mhojea kallzak! / How sweet to my tongue is your promise, sweeter than honey to my mouth!


Mark / Mark 16 : 15 - Ani Tannem tankam sanglem: Ak’khea sonvsarak vochat, sogllê rochnnek Xubhvortoman porgôttat. / He said to them, “Go into the whole world and proclaim the gospel to every creature.


Dhormdutancho Itihas / Acts 4 : 18- 21 - Tankam bhitôr apoun, Jezuchea Nanvan koxêch bhaxen anink uloina zaunk ani xikovnn dina zaunk tãnnim tankam formailem. 19 Punn Pedrun ani Juanvan portipallun mhollem: Tumkam aikun Devak aikona zaunk, hem Devachea dolleam mukhar sarkem zalear tumich nirnnoi diat. 20 Ami kitem dekhlam ani aikolam tem porgôtt korinastana amchean ravunk zaina. 21 Tãnnim tankam anink êk pavtt dhomkaile ani sôddle; khõichêch vatten tankam khast lavunk mellonasli, kiteak sogllo lôk ghòddlam tachê khatir Devak vakhanntalo. / So they called them back and ordered them not to speak or teach at all in the name of Jesus. 19 Peter and John, however, said to them in reply, “Whether it is right in the sight of God for us to obey you rather than God, you be the judges. 20 It is impossible for us not to speak about what we have seen and heard.” 21 After threatening them further, they released them, finding no way to punish them, on account of the people who were all praising God for what had happened.


1 Juanv / 1 John 1 : 1 - 5 - Jivitachea Sobda vixim ho amcho sondêx: To orombak thaun aslo, Taka ami aikola ani amcheach dolleamnim dekhla, Taka ami tellun pollela. Taka ami amcheach hatamnim sanspila. 2 Khorench, Jivit dixtti poddlem, Tem ami dekhlam ani Taka ami govai ditanv. Bapa sovem aslem ani Tannench amkam dokhol kelam tem Sasnnik Jivit ami tumkam porgôtt’tanv. 3 Tumi-i amchea ekcharant aschê khatir, jem ami pollelam ani aikolam tench ami tumkam-i kollit kortanv. Amcho ekchar mhollear Bapa kodde ani Tachea Puta Jezu Krista kodde. 4 Amam-somestancho sontôs purnn zaunchê khatir, hem ami tumkam boroitanv. 5 Tachê koddso ami aikola ani tumkam ami porgôtt kortanv to sondêx ho: Dev mhollear Uzvadd ani Tachê sovem kosloch kallôkh na. / What was from the beginning, what we have heard, what we have seen with our eyes, what we looked upon and touched with our hands concerns the Word of life— 2 for the life was made visible; we have seen it and testify to it and proclaim to you the eternal life that was with the Father and was made visible to us—3 what we have seen and heard we proclaim now to you, so that you too may have fellowship with us; for our fellowship is with the Father and with his Son, Jesus Christ. 4 We are writing this so that our joy may be complete. God is Light. 5 Now this is the message that we have heard from him and proclaim to you: God is light, and in him there is no darkness at all.


Juanv / John 18 : 37 - 38 - Pilatan Taka mhollem: Mhonnttôch, raza tum? Jezun zobab dilo: Hanv Raza mhonn tunvench sangleim. Heach pasot Hanv zolmolam, heach pasot sonvsarant ailam: sotak govai diunk. Jim konn sot manun gheunk toiar asat, tim Mhozo tallo aikotat. 38 Pilatan Taka vicharlem: Sot mhonngê kitem? Oxem uloun, novean Judevam sorxem bhair vochun, tankam mhollem: Mhaka tacho kosloch guneanv mellona. / So Pilate said to him, “Then you are a king?” Jesus answered, “You say I am a king. For this I was born and for this I came into the world, to testify to the truth. Everyone who belongs to the truth listens to my voice.” 38 Pilate said to him, “What is truth?” When he had said this, he again went out to the Jews and said to them, “I find no guilt in him.


Lukas / Luke 1 : 35 - 38 - Ani devdutan zap diun mhollem: Povitr Atmo tujer ietolo ani Bhov Vortea Devachi xokti tujer savlli ghaltoli. Heach khatir tum zolm diunchi asai tea povitr bhurgeak Devacho Put mhonn Sorvespor nanv ditolo. 36 Ani polle, tujê soirê Elizabetin utar piraier eka putacho gorbh samball’la ani vanztti mhonnttalim ti atam sovea mhoineachi asa. 37 Kiteak Devachean zaina mhonnlolem kãich na. 38 Tednam Marien mhollem: Hi asam hanv Sorvesporachi chakorn: zaum mhojê sovem tujea utra pormannem. Ani devdut tichê sorxilo koddsorlo. / And the angel said to her in reply, “The holy Spirit will come upon you, and the power of the Most High will overshadow you. Therefore the child to be born will be called holy, the Son of God. 36 And behold, Elizabeth, your relative, has also conceived a son in her old age, and this is the sixth month for her who was called barren; 37 for nothing will be impossible for God.” 38 Mary said, “Behold, I am the handmaid of the Lord. May it be done to me according to your word.” Then the angel departed from her.


Lukas / Luke 1 : 39 - Tea disamnim Maria utthli ani dongri vattarant, Judachea eka nogrant, doddvoddan geli / During those days Mary set out and traveled to the hill country in haste to a town of Judah,


Dhormdutancho Itihas / Acts 5 : 28 - 31 - Hea nanvan anink xikovnn dina zaunk ami tumkam khôr xiddkavnni dil’li, tori, polleiat, tumchê xikovnnen tumi Jeruzalem bhôrlam ani hea mon’xachea mornnachi zobabdari tumi amcher ghalunk sôdtat. 29 Portipall korun, Pedrun ani Dhormdutamnim oxem mhollem: Mon’xanchi adnia nhoi, punn Devachi adnia ki ami pallunk zai. 30 Eka rukhar umkollavun tumi jivexim marlo tea Jezuk amchea purvozanchea Devan punorjivont kelo. 31Taka Fuddari ani Soddvonnar korunk ani Tachê vorvim Israelak jivit-bodlop ani patkanchem bhogsonnem diunk, Aplê podven Devan Taka voir ubarlo. / We gave you strict orders [did we not?] to stop teaching in that name. Yet you have filled Jerusalem with your teaching and want to bring this man’s blood upon us.” 29 But Peter and the apostles said in reply, “We must obey God rather than men. 30 The God of our ancestors raised Jesus, though you had him killed by hanging him on a tree. 31 God exalted him at his right hand as leader and savior to grant Israel repentance and forgiveness of sins


Lukas / Luke 2 : 8 - 10 - Teach kheddea ganvant rat-paro korun gonvlli aple hindd rakhtale. 9 Sorvesporacho êk dut tanchê sorxem ubo zalo ani Sorvesporachem tez tanchê bhonvtim porzoll’lem ani te bhieun thorthorle. 10 Devdutan tankam mhollem: Bhieum nakat! Polleiat, vhodda sontosachi khobor hanv tumkam gheun ailam, ani hoch sontôs sogllê porjek bhògtolo; / Now there were shepherds in that region living in the fields and keeping the night watch over their flock. 9 The angel of the Lord appeared to them and the glory of the Lord shone around them, and they were struck with great fear. 10 The angel said to them, “Do not be afraid; for behold, I proclaim to you good news of great joy that will be for all the people.


Romkarank / Romans 10 : 15 - 17 - Ani tankam dhaddlea xivai porgôtt kortolim koxim? Tôr Povitr Pustokar oxem boroilolem asa: Xubh khobor porgôtt’tat tanchim panvlam kitlim sobit! 16 Punn xubh khobor sogllinch manun ghenant. Dekhunuch Izaias mhonntta: Sorvespora, ami porgôttlam tem konnem manun ghetlam? 17 Mhonnttôch Kristacho sondêx kanar poddcho; ani to kanar-poddun, bhavarth utpon zauncho. / And how can people preach unless they are sent? As it is written, “How beautiful are the feet of those who bring [the] good news!” 16 But not everyone has heeded the good news; for Isaiah says, “Lord, who has believed what was heard from us?” 17 Thus faith comes from what is heard, and what is heard comes through the word of Christ.


Izaias / Isaiah 52 : 7 - 8 - Kitlim mhonn sobit panvlam tim dongra voilean cholun ieta tachim! Xubh sondêx to gheun ieta, diunk ieta xantichi khobor, soddvônn porgôtt korta! Sionak to oxem mhonntta: ‘Tuzo Dev razvôtt choloita!’8 Aik: tujea pahrekarancho tallo! Te aplo tallo borabôr ubartat, vhoddlean aplo anond gaitat, kiteak Sorvepor Sionak portun ieta to apleach dolleamnim te polletat. / How beautiful upon the mountains are the feet of the one bringing good news, Announcing peace, bearing good news, announcing salvation, saying to Zion, “Your God is King!” 8 Listen! Your sentinels raise a cry, together they shout for joy,For they see directly, before their eyes, the LORD’s return to Zion


Izaias / Isaiah 55 : 1 - 3 - Tan laglea tumkam? udka-xim ieiat sogllim! Poixe nant tumchê lagim? Tori ieiat! Gonv gheun khaiat, soro gheiat, dud gheiat - poixeam vinnem, funkott! 2Jiv posunk upkaronant toslea vostuncher kiteak mhonn tumcho duddu môddtat tumi? Tumkam dhadoxi korina tacher kiteak mhonn tumchi zôdd hogddaitat? Chotraien Mhojem aikat ani boreô-boreô vostu tumi khatoleat, rosvont-ruchik jevnnam korun tumi dhadoxi zatoleat. 3 Chit diun aikat, Mhojê-xim ieiat; Mhaka kan diat ani tumi sukhest jietoleat. Visvaxi mogan Davidak kel’li bhasavnni pallun, sasnnak togta toslo korar tumchê lagim Hanv korunk vetam / All you who are thirsty, come to the water! You who have no money, come, buy grain and eat; Come, buy grain without money, wine and milk without cost! 2 Why spend your money for what is not bread; your wages for what does not satisfy? Only listen to me, and you shall eat well,you shall delight in rich fare. 3 Pay attention and come to me; listen, that you may have life.I will make with you an everlasting covenant, the steadfast loyalty promised to David


Romkarank / Romans 1 : 16 - Xubhvortomanacho mhaka purnn visvas asa, kiteak Xubhvortoman bhavarth dhôrtolea sogllea mon’xank taronn diupi Devachi xokti: poilim Judevank, uprant Grikank-ui. / For I am not ashamed of the gospel. It is the power of God for the salvation of everyone who believes: for Jew first, and then Greek.


Koloskarank / Colossians 3 : 11 - Hantum anink Grik ani Judêv mhonn na, sunôt kel’lo ani sunôt na-kel’lo mhonn na, porko ani zonglli monis mhonn na, gulam’ ani svotontr monis mhonn na. Asa to ekloch Krist soglleam sovem Toch! / Here there is not Greek and Jew, circumcision and uncircumcision, barbarian, Scythian, slave, free; but Christ is all and in all.


Juanv / John 8 : 31 - 32 - Apnnacher bhavarth dovorlo tea Judevank Jezun mhollem: Tumi Mhojem utor tumchê bhitôr rigun dovorxat zalear, tumi khoreponnim Mhoje xis zatoleat. 32 Ani tumkam sot kollon ietolem ani sot tumkam svotontr kortolem. / Jesus then said to those Jews who believed in him, “If you remain in my word, you will truly be my disciples, 32 and you will know the truth, and the truth will set you free.


Matev / Mathew 28 : 18 – 19 - Jezun fuddem sorun mhollem: Sorgar ani sonvsarar Devan Mhaka sogllo odhikar dila. 19 Mhonnttôch vochun sogllea raxttrank Mhoje xis korat; Bapachê ani Putachê ani Povitr Atmeachê Nanvim tankam snan diat; / Then Jesus approached and said to them, “All power in heaven and on earth has been given to me. 19 Go, therefore, and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father, and of the Son, and of the holy Spirit,


Efezkarank / Ephesians 6 : 17 - xevttim soddvonnechem xirostrann ghalat ani Povitr Atmean dil’li torsad, mhonngê Devachem Utor, dhôrun ravat. / And take the helmet of salvation and the sword of the Spirit, which is the word of God


Izaias / Isaiah 6 : 7 - 8 - Tannem to mhojea onttank lailo ani mhollem: ‘Polle, ho tujea onttank laila, tuzo guneanv kaddun uddoilo, tujem patok bhogsolem. 8 Tedna Sorvesporacho tallo hanvem aikolo; to oxem mhonnttalo: ‘Konnak dhaddum? Amchea nanvan vochunk konn asot?’ / He touched my mouth with it. “See,” he said, “now that this has touched your lips, your wickedness is removed, your sin purged.” 8 Then I heard the voice of the Lord saying, “Whom shall I send? Who will go for us?” “Here I am,” I said; “send me!

Polleiat[बदल]

Bori Kobor - Fr Jerry Sequeira

Hea vixoiavoir Romi Konknnint boroil'lem pan vach: ५३ बरी खबर - फादर जेरी सीकुएरा


Bhaillo adhar ani guntn'ni[बदल]

Divine Mission Society, Mulki, Karnataka

Sondorbh[बदल]

[1]

[2]

  1. http://www.archgoadaman.org/bible/14
  2. http://www.dmsworld.in/index.php/product-catalog/talk-dvd?page_num=10
"https://gom.wikipedia.org/w/index.php?title=53_Bori_Kobor_-_Fr_Jerry_Sequeira&oldid=174896" चे कडल्यान परतून मेळयलें