55 Upaas - Fr Jerry Sequeira

विकिपीडिया कडल्यान
Jump to navigation Jump to search

55 Upaas - Fr Jerry Sequeira[बदल]

Fasting

"Mhaka koslo upas manta to nokllot kai tumi? Oniticheô sanklli môddat; peleacher ghalam tem zum sôddun kuxin uddoiat; dolitank mekllim korun vochunk diat; ani sogllea jinsachem zum moddun uddoiat" Izaias 58 : 6

"ಹಾ೦ವ್ ಪಸ೦ದ್ ಕರ್‍ತಾ೦ ತೊ ಉಪಾಸ್ ಹೊ: ಅನಿತಿಚ್ಯೊ ಸಾ೦ಕ್ಳಿ ಮೊಡಾ, ಜು೦ವಾಚೆ ಬಾ೦ದ್ ಸೊಡಯಾ, ದಗ್ದ್ ಸೊಸ್ತೆಲ್ಯಾ೦ಕ್ ಸುಟ್ಕಾ ದಿಯಾ, ಹರ್ಯೆಕ್ ಜೂ೦ ಮೊಡುನ್ ಉಡಯಾ" (ಇಸಾಯಿಯಾ. 58:6)


What is true fasting? What kind of fast does God expect from his children? Is it to share food or to share love with the poor and needy?

Povitr Pustokantleo Voll[बदल]

Izaias / Isaiah 58 : 3 - 10 - Oxem mhonnttat: ‘Tum amcho upas polleuncho naim zalear, kiteak mhonn ami upas korcho? Tum lokx diich naim zalear, kiteak mhonn ami amchea jivak donddvônn diunchi?’ Polleiat, tumi upas kortat teach disamnim tumchich khuxi tumi kortat, ani tumchea vavraddiank piddapidd ditat. 4 Aikat! tumchea upasacho faido kitem? Zhogddim ani uzôt korop ani vaitt monan mutti marop. Aiz porian tumi korun aileant toslo upas korun, tumcho tallo kodinch voir sorgar pavcho na. 5 Konn-eka mon’xan aplea jivak dukh dili mhonnun, mani bhaxen tokli bagaun to bhonvlo mhonnun, sakafottear ani gobracher add poddlo mhonnun, Mhaka avoddta toslo upas tannem kelo zait? Osleak tumi upas mhonnttat? Haka Sorvesporak man’ta toslo upasacho dis mhonncho? 6 Mhaka koslo upas man’ta to nokllot kai tumi? Oniticheô sanklli môddat; peleacher ghalam tem zum sôddun kuxin uddoiat; dolitank mekllim korun vochunk diat; ani sogllea jin’sachem zum moddun uddoiat; 7 bhukel’leank tumchem jevonn vanttun diat, ani ghor-dar nasloleank biradd diat; konn vingllo asa mhonn pollexat tôr, taka nhesunk-pangrunk diat; ani tumcheach masa-rogtacheank sanddum nakat. 8 Tedna fantea porim tumcho uzvadd udetolo ani tumche ghai rokddech pekon ietole. Tumi bhôgchem doiallaiechem nitivontponn fuddeant vetolem, ani tumchê pattlean ietoli Sorvesporachi mhoima. 9 Tumi ulo martoleat ani Sorvespor tumkam zap ditolo; tumi Taka apoitoleat ani To mhonnttolo: ‘Ho polle Hanv hangach asam!’ Tumi zulumachem zum môddun uddoixat, konnacher mutt ubarina zaxat, ani okmanachim utram ucharina zaxat, 10 tumkam unnem korun bhukel’leank jevunk dixat, ani hal-upodre bhôgtoleanchea gorzank pavxat zalear, kallokant tumcho uzvadd udetolo ani tumcho kallôk donparchea vota sarko zatolo. / Why do we fast, but you do not see it? afflict ourselves, but you take no note?” See, on your fast day you carry out your own pursuits, and drive all your laborers. 4 See, you fast only to quarrel and fight and to strike with a wicked fist! Do not fast as you do today to make your voice heard on high! 5 Is this the manner of fasting I would choose, a day to afflict oneself? To bow one’s head like a reed,and lie upon sackcloth and ashes? Is this what you call a fast, a day acceptable to the LORD?Authentic Fasting That Leads to Blessing 6 Is this not, rather, the fast that I choose: releasing those bound unjustly, untying the thongs of the yoke; Setting free the oppressed, breaking off every yoke? 7 Is it not sharing your bread with the hungry, bringing the afflicted and the homeless into your house; Clothing the naked when you see them, and not turning your back on your own flesh? 8 Then your light shall break forth like the dawn, and your wound shall quickly be healed; Your vindication shall go before you, and the glory of the LORD shall be your rear guard. 9 Then you shall call, and the LORD will answer, you shall cry for help, and he will say: “Here I am!” If you remove the yoke from among you, the accusing finger, and malicious speech; 10 If you lavish your food on the hungry and satisfy the afflicted; Then your light shall rise in the darkness,and your gloom shall become like midday


Matev / Mathew 25 : 35 - 40 - Kiteak Hanv bhukel’lom ani tumi Mhaka jevunk vaddlem; Hanv tanel’lom ani tumi Mhaka pieunk dilem; Hanv vattsur koso ail’lom ani tumi Mhaka biradd dilem; 36 Hanv vingllo aslom ani tumi Mhaka nhesunk dilem; piddent aslom ani tumi Mhoji khobor-mat ghetli, bondkhonnint aslom ani tumi Mhaka bhett dili.’37 Tea vellar promannik mon’xam Taka zobab korun vichartolim: ‘Saiba, kedna mhonn ami Tuka bhukel’lo polleun jevunk dilem? Tanel’lo polleun Tuka pieunk dilem 38 Kedna mhonn Tuka vattsur koso polleun amger biradd dilem? Vingllo polleun Tuka nhesunk dilem? 39 Ani Tum piddent vô bondkhonnint astana, kedna Tuka bhett diunk geleanv?’ 40 Ani zap diun Raza tankam mhonnttolo: ‘Hanv tumkam sot sangtam: Mhojea lhanantlea lhanam bhavam-bhoinnim modlea ekleak jem tumi kelem, tem tumi Mhakach kelem.’ / For I was hungry and you gave me food, I was thirsty and you gave me drink, a stranger and you welcomed me, 36 naked and you clothed me, ill and you cared for me, in prison and you visited me.’ 37 Then the righteous will answer him and say, ‘Lord, when did we see you hungry and feed you, or thirsty and give you drink? 38 When did we see you a stranger and welcome you, or naked and clothe you? 39 When did we see you ill or in prison, and visit you?’ 40 And the king will say to them in reply, ‘Amen, I say to you, whatever you did for one of these least brothers of mine, you did for me.


Izaiah / Isaiah 1 : 13 - 17 - Tumcheô dhanneacheô nirorthi bhettovnniô anink Mhojê mukhar haddum nakat: tanchea dhumpacho Mhaka kanttallo ieta. Amasô, Son’var, zomatiutsovancho dobazo, ani borabôr khotteponn - hem Mhojean sosum nozo. 14 Tumchea amasancho ani utsovam-zatranchoHanv kallzant thaun kanttallo dhôrtam. Tancho bhar Mhojer poddla: to sosun Mhaka puro zalem. 15 ‘Tumi tumche hat ubartat tedna Hanv Mhoje dolle dhamptam. Kitlim-i prarthnam tumi kelim mhonnun, Hanv tumkam kan diuncho na. Tumche hat rogtan bhòrleat. 16 ‘Nhaun ieiat, nitoll zaiat. Mhojea dolleam mukhavelem tumchem khotteponn pois kaddat. 17 Anink vaitt korum nakat. Borem korunk xikat, neainit rakhunk vavrat, zulum’ sôstoleank dhir diat, onath bhurgeank rakhat, vidvank samballat. / Trample my courts no more! To bring offerings is useless; incense is an abomination to me. New moon and sabbath, calling assemblies— festive convocations with wickedness— these I cannot bear. 14 Your new moons and festivals I detest; they weigh me down, I tire of the load.15 When you spread out your hands, I will close my eyes to you; Though you pray the more, I will not listen.Your hands are full of blood! 16 Wash yourselves clean! Put away your misdeeds from before my eyes; cease doing evil; 17 learn to do good. Make justice your aim: redress the wronged,hear the orphan’s plea, defend the widow.


Sirakachem Pustok / Sirach 4 : 1 - 10 - Mhojea puta, goribak aplo dispott’tto zôddpacho addvarnakai. Gorjevont dolleank tollmollait dovrinakai. 2 Bhukeloleanche koxtt vaddoinakai. Odruxttak sampoddloleank kiddoinakai. 3 Nirxevnnê khatir jivar ailoleanche koxtt vaddoinakai. Nhoi mhunnon varear poddloleank bhikê khatir thamboinakai. 4 Konnixttaiek sampoddlolea bhikareank bhairainakai. Nhoi mhunnon goribank tuji fatt portinakai 5 Gorjevontam veli tuji nodor tallinakai. Tujer xirapunk karonn dium-nakai. 6Aplea akantachea vellar konnuim tuka xirapit tacho Rochnnar tem aikotolo. 7 Somestancho mog kôr. Manestanchea mukar, tuji man bagoi. 8 Goribanchem aikun ghe ani tankam borê sonsnnikaien ani xantitaien zap di. 9 Piddapidd sonstoleank piddapidd ditoleanchea hatantle vattai ani tujea nirnnoiant tum osokt zaum-nakai. 10 Onathancho bapui koso za ani tanchea avoiank tancho ghorkar koso za. Ani tum Sorvpodvedaracho put koso zatolo, ani aplê svotachê avoi poros To tuzo odik môg kortolo. / My child, do not mock the life of the poor; do not keep needy eyes waiting. 2 Do not grieve the hungry, nor anger the needy. 3 Do not aggravate a heart already angry, nor delay giving to the needy. 4 A beggar’s request do not reject; do not turn your face away from the poor. 5 From the needy do not turn your eyes; do not give them reason to curse you. 6 If in their pain they cry out bitterly, their Rock will hear the sound of their cry. Social Conduct 7 Endear yourself to the assembly; before the city’s ruler bow your head. 8 Give a hearing to the poor, and return their greeting with deference; 9 Deliver the oppressed from their oppressors; right judgment should not be repugnant to you. 10 Be like a father to orphans, and take the place of a husband to widows. Then God will call you his child, and he will be merciful to you and deliver you from the pit.


Sirakachem Pustok / Sirach 3 : 30 - 31 - Zoxem udok ujeachem agttem paloita, toxench bhikxa divop patkachem farikponn melloita. 31 Dusreak kaklutin adar dita to aplem fuddarachem chint’ta. Sokol poddta tedna taka adar melltolo. / As water quenches a flaming fire, so almsgiving atones for sins. 31 The kindness people have done crosses their paths later on; should they stumble, they will find support.


Izaias / Isaiah 5 : 8 - 10 - Jim konn ghorak ghor ani xetak xet zôddun gheun sogllo zago aploch kortat ani ak’kho dês aploch zal’lê porim thoim jietat, tancher xirap! 9 Sorvsoktivont Sorvesporan soput gheun mhojea kanant sanglam: ‘Zaitim ghoram osadd poddtolim, vhodd-vhodd ani sundor ghoram konn tantum ravonastana urtolim. 10 Dha kollxe divpacho dakam-mollo fokot êk kollso soro ditolo, dha monn bim fokot êk monn pik ditolem. / Ah! Those who join house to house, who connect field with field, Until no space remains, and you alone dwell in the midst of the land! 9 In my hearing the LORD of hosts has sworn: Many houses shall be in ruins, houses large and fine, with nobody living there. 10 Ten acres of vineyard shall yield but one bath, And a homer of seed shall yield but an ephah.


Jakob / James 5 : 4 - 6 - Tumchea xetanchi lunvnni kelea tea vavraddiank tumi mozuri diunk na: tich atam tumcher add bob marta. Tanchea huielincho sad Sorvespora Sorpodvedar Devachea kanar poddla. 5 Hea sonvsarant tumchem jivit sust-sukhachem ani dobajeachem zalam, ani oxem tumi gorvam bhaxen chorbevun geleant, punn tumkam marun uddovpacho Dis lagim asa. 6 Niropradhi mon’xancher formonn marun tankam tumi jivexim marlim; ani tãnnim tumcher add boll korunk na. / Behold, the wages you withheld from the workers who harvested your fields are crying aloud, and the cries of the harvesters have reached the ears of the Lord of hosts. 5 You have lived on earth in luxury and pleasure; you have fattened your hearts for the day of slaughter. 6 You have condemned; you have murdered the righteous one; he offers you no resistance


Lukas / Luke 18 : 9 - 14 - Apunn promannik mhonn somzun, apnnancheruch patietalim ani herank lekhinaslim toslea kãi mon’xank Tannem oxi êk vopar sangli: 10 Dog monis, eklo Farizêv ani dusro dônddvosuldar, magnnem korunk Devmondirant choddun gele. 11 To Farizêv nitt ubo ravun oso aplea monant magnnem kortalo: ‘Deva, hanv Tuka dhin’vastam, kiteak hanv heram mon’xam sarko nhoi; te chor-nagovnne, oneaii, pordvari; he-tea dônddvosuldara-i sarko nhoi hanv. 12 Satolleak don pavttim hanv upas kortam, mhojê kodde asa titleacho-i dhavo vantto farik kortam. 13 To dônddvosuldar aplo pois ubo ravlo; dolle porian sorgar lavunk taka kalliz zaina zalem; punn horddem boddoun-boddoun to mhonnttalo: Deva, hanv êk patki! mhoji kaklut kôr!’14 Hanv tumkam sangtam, ho monis Devak manovlolo zaun aplea ghora portolo, punn to dusro Devak manovlolo zaunk na. Kiteak apnnankuch unch kaddtat tankam Dev khala uddoitolo, apunnuch khaltim zatat tankam Dev unch kaddtolo. / He then addressed this parable to those who were convinced of their own righteousness and despised everyone else. 10 “Two people went up to the temple area to pray; one was a Pharisee and the other was a tax collector. 11 The Pharisee took up his position and spoke this prayer to himself, ‘O God, I thank you that I am not like the rest of humanity—greedy, dishonest, adulterous—or even like this tax collector. 12 I fast twice a week, and I pay tithes on my whole income.’ 13 But the tax collector stood off at a distance and would not even raise his eyes to heaven but beat his breast and prayed, ‘O God, be merciful to me a sinner.’ 14 I tell you, the latter went home justified, not the former; for everyone who exalts himself will be humbled, and the one who humbles himself will be exalted


Lukas / Luke 3 : 10 - 14 - Ani puskôll lokan taka vicharlem: Tôr ami kitem korchem? 11 Ani zap diun tannem mhollem: Don angavlim asat tannem kãich na taka ek diunchem; ani jevunk-khaunk asa tannem toxench korchem. 12 Dônddvosuldarui snan gheunk aile ani tãnnim taka mhollem: Guruji, ami kitem korchem? 13 Tannem tankam sanglem: Tumkam tharailam tachê-kui anink kãich ogllem gheum nakat. 14 Ani soinikamnim-i taka vicharlem: Ami mhonn kitem korchem? Ani tannem tankam oxi zap dili: Konnak zobordosti korum nakat, nhoi mhonn konnacher boglantt ghalum nakat, ani tumkam kitem mozuri mellta ti gheun dhadoxi zaiat. / And the crowds asked him, “What then should we do?” 11He said to them in reply, “Whoever has two tunics should share with the person who has none. And whoever has food should do likewise.” 12 Even tax collectors came to be baptized and they said to him, “Teacher, what should we do?” 13 He answered them, “Stop collecting more than what is prescribed.” 14 Soldiers also asked him, “And what is it that we should do?” He told them, “Do not practice extortion, do not falsely accuse anyone, and be satisfied with your wages.


Matev / Mathew 6 : 16 - 18 - Tumi upas kortat tednam, dhongiam bhaxen khontichem rup tumi gheum noiê; apunn upas kortat mhonn lokak dakhounk tim aplea tonddar kallôkh ghaltat. Hanv tumkam khoreponnim sangtam: tãnnim apli mozuri ghetli. 17 Punn tum upas kortai tednam, tuzo upas lokak nhoi bogor gupit aslolea tujea Bapak dixtti poddchê khatir, tujea matheak tel lai ani tujem tondd dhu; ani Zo guptim kel’lem polleta, To tuzo Bap tuka mozuri ditolo. 18 Punn tum upas kortai tednam, tuzo upas lokak nhoi bogor gupit aslolea tujea Bapak dixtti poddchê khatir, tujea matheak tel lai ani tujem tondd dhu; ani Zo guptim kel’lem polleta, To tuzo Bap tuka mozuri ditolo / When you fast, do not look gloomy like the hypocrites. They neglect their appearance, so that they may appear to others to be fasting. Amen, I say to you, they have received their reward. 17 But when you fast, anoint your head and wash your face, 18 so that you may not appear to others to be fasting, except to your Father who is hidden. And your Father who sees what is hidden will repay you.


Matev / Mathew 9 : 14 - 15 - Juanvache xis Jezu sorxem aile ani tãnnim vicharlem: Ami ani Farizev upas kortanv, punn tuje xis upas korinant tem koxem? 15 Ani Jezun tankam sanglem: Apnnam borabôr novro asosôr, novreache pavnne dukhant asunk zata zait? Punn novreak tanchê sorxilo kaddun vhorcho vêll pavtolo ani tednam te upas kortole / Then the disciples of John approached him and said, “Why do we and the Pharisees fast [much], but your disciples do not fast?” 15 Jesus answered them, “Can the wedding guests mourn as long as the bridegroom is with them? The days will come when the bridegroom is taken away from them, and then they will fast

Polleiat[बदल]

Upass उपास - फादर जेरी सीकुएरा

Hea vixoiavoir Romi Konknnint boroil'lem pan vach: ५५ उपास - फादर जेरी सीकुएरा


Bhaillo adhar ani guntn'ni[बदल]

Divine Mission Society, Mulki, Karnataka

Sondorbh[बदल]

[1]

[2]

  1. http://www.archgoadaman.org/bible/14
  2. http://www.dmsworld.in/index.php/product-catalog/talk-dvd?page_num=10
"https://gom.wikipedia.org/w/index.php?title=55_Upaas_-_Fr_Jerry_Sequeira&oldid=174898" चे कडल्यान परतून मेळयलें