60 Punor Jivontponn - Fr Jerry Sequeira

विकिपीडिया कडल्यान
Jump to navigation Jump to search

60 Punor Jivontponn - Fr Jerry Sequeira[बदल]

Resurrection

"Ami vômptanv tem êk soimbachi kudd, Dev voir kaddta tem Povitr Atmeachea jivan jivi zal’li kudd. Soimbachi êk kudd asa, toxich Povitr Atmeachea jivan jivi zal’li êk kudd asa. Povitr Pustokar boroil’lem asa tea pormannem." 1Korintkarank 15 : 44

"ಒ೦ಪ್ತಾತ್ ತಿ ಪ್ರಾಕೃತಿಕ್ ಕೂಡ್, ಜಿವ೦ತ್ ಉರ್‍ತಾ ತಿ ಆತ್ಮೀಕ್ ಕೂಡ್, ಜರ್ ಪ್ರಾಕೃತಿಕ್ ಕೂಡ್ ಆಸಾ ತರ್ ಆತ್ಮೀಕ್ ಕೂಡ್‌ಯೀ ಆಸಾ." (1 ಕೊರಿ೦ಥ್ 15:44)


We are only pilgrims here on earth. Our eternal home is in heaven. We all will be resurrected. Jesus tells us in Mt. 22:30 that in the resurrection of the dead, we all will be like angels in heaven. So, let us not think, that our life ends here on earth, we are called to live forever.

Povitr Pustokantleo Voll[बदल]

Matev / Mathew 22 : 23 - 33 - Teach disa Saduki, punorjivontponn na mhonnttat te, Jezu-xim aile ani tãnnim Tachê lagim oxem vicharlem: Guruji, Moizesan mhollam: Sonsôt nastana konn-ui morot zalear, tachea bhavan tachê bailê lagim logn zaunchem ani aplea bhavak bhurgim utpon korchim. Tôr amchê modem sat bhav asle; poilo logn zalo ani melo; ani sonsôt na zaun, apli potinn aplea bhavak dovrun gelo; têch porim dusro ani tisro ani toxench satvo porian. Ani te soglle mortôch, bail-ui meli. Tôr, punorjivontponnachea somoiar, sat zannam bhitôr konnachi potinn zatoli ti? Kiteak mhollear soglleanchi ti potinn zalli. Jezun portipallun tankam mhollem: Povitr Pustokanchi, nhoi mhonn Devachê podvechi, tumkam vollokh na dekhun tumi chuktat. Karonn, punorjivontponnachea somoiar dadle logn zainant ani bailank logn korun dinant, punn tim sorgar asteam Devachea dutam sarkim zatat. Punn melleanchea punorjivontponna vixim oxem Devan tumkam sanglam tem tumi vachunk na? Abrahamacho Dev, Izaakacho Dev, ani Jakobacho Dev Hanv. Mhonnttôch melleancho nhoi, bogor jivim asloleancho Dev To! Hem aikun lôk Tachê zannvaiê vixim ojap zalo. / On that day Sadducees approached him, saying that there is no resurrection. They put this question to him, 24 saying, “Teacher, Moses said, 'If a man dies without children, his brother shall marry his wife and raise up descendants for his brother. 25 Now there were seven brothers among us. The first married and died and, having no descendants, left his wife to his brother. 26 The same happened with the second and the third, through all seven. 27 Finally the woman died. 28 Now at the resurrection, of the seven, whose wife will she be? For they all had been married to her.” 29 Jesus said to them in reply, “You are misled because you do not know the scriptures or the power of God. 30 At the resurrection they neither marry nor are given in marriage but are like the angels in heaven. 31 And concerning the resurrection of the dead, have you not read what was said to you by God, 32 'I am the God of Abraham, the God of Isaac, and the God of Jacob'? He is not the God of the dead but of the living.” 33 When the crowds heard this, they were astonished at his teaching.


Lukas / Luke 20 : 34 - 38 - Jezun tankam sanglem: Hea iugantlim monxam, dadle logn zatat ani bailank logn korun ditat; punn tea dusrea iugak ani melleantlea punorjivontponnak jim konn purtim zallim melltit, tanchê modem logn zavop ani logn korun divop aschench na; tanchean anink morunk zaina, tim devdutam sarkim, ani punorjivontponnachim bhurgim dekhun, tim Devachim bhurgim. Mellim monxam portim jivont zatat mhonn Moizesan-ui jhilkuttachi khobor sangta thõi dakhoilam; tôr thõi Sorvesporak to Abrahamacho Dev, Izaakacho Dev, Jakobacho Dev mhonntta; dekhun, meloleancho nhoi, bogor jiveancho Dev To; Tachê mukhar sogllim jivim. / Jesus said to them, “The children of this age marry and are given in marriage; 35 but those who are deemed worthy to attain to the coming age and to the resurrection of the dead neither marry nor are given in marriage. 36 They can no longer die, for they are like angels; and they are the children of God because they are the ones who will rise. 37 That the dead will rise even Moses made known in the passage about the bush, when he called 'Lord' the God of Abraham, the God of Isaac, and the God of Jacob; 38 and he is not God of the dead, but of the living, for to him all are alive


Matev / Mathew 28 : 2 - 7 - Ani ovchituch motti êk bhuimkamp zali. Sorvesporacho êk dut sorga velo denvun ailo; tannem fatôr ghunvddaun kuxin kaddli ani apunn ticher boslo. Tachem rup zhoglannea bhaxen ani tachem anglem hima porim dhovem-ful aslem. Taka polleun rakhonndar bhirantin thorthorle ani melle koxe zale. Punn devdutan uloun tea ostoriank mhollem: Bhieum nakat! Khursar marlolea Jezuk tumi sôdtat mhonn hanv zannom. To hangasôr na, kiteak, Tannench sanglolê pormannem, Devan Taka punorjivont kela. Taka dovorlolo ti svat ieun polleiat ani vegim vochun Tachea xisank sangat: Devan Taka melleantlo punorjivont kela ani, polleiat, To tumchê fuddem Galileiak veta; thõi tumi Taka dekhtoleat. Polleiat, hench tumkam sangunk ailam. / And behold, there was a great earthquake; for an angel of the Lord descended from heaven, approached, rolled back the stone, and sat upon it. 3 His appearance was like lightning and his clothing was white as snow. 4 The guards were shaken with fear of him and became like dead men. 5 Then the angel said to the women in reply, “Do not be afraid! I know that you are seeking Jesus the crucified. 6 He is not here, for he has been raised just as he said. Come and see the place where he lay. 7 Then go quickly and tell his disciples, 'He has been raised from the dead, and he is going before you to Galilee; there you will see him.' Behold, I have told you.


Matev / Mathew 28 : 9 - Ani ovchituch Jezu tankam mellunk ailo. Tannem mhollem: Noman tumkam! Ani tãnnim lagim sorun Tache pãi dhôrle ani Taka nomoskar kelo. / And behold, Jesus met them on their way and greeted them. They approached, embraced his feet, and did him homage.


Matev / Mathew 28 : 16 - 20 - Ikra xis Galileiak gele, Jezun Apnnak mellunk sanglolea dongrar. Taka pollena fuddem, te Tachea pãiam poddle; tori tantle thodde dubavle. Jezun fuddem sorun mhollem: Sorgar ani sonvsarar Devan Mhaka sogllo odhikar dila. Mhonnttôch vochun sogllea raxttrank Mhoje xis korat; Bapachê ani Putachê ani Povitr Atmeachê Nanvim tankam snan diat; ani Hanvem tumkam dileat teô soglleô adnia pallunk tankam xikoiat. Ani zanno zaiat, sodanch-sodam, hôi, kallam-iuganchê sompadnnê porian, Hanv tumchea sangata asam! / The eleven disciples went to Galilee, to the mountain to which Jesus had ordered them. 17 When they saw him, they worshiped, but they doubted. 18 Then Jesus approached and said to them, “All power in heaven and on earth has been given to me. 19 Go, therefore, and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father, and of the Son, and of the holy Spirit, 20 teaching them to observe all that I have commanded you. And behold, I am with you always, until the end of the age


Mark / Mark 16 : 6 - 7 - Punn tannem mhollem: Bhieum nakat; khursar marlolea Nazaretkar Jezuk tumi sôdtat; Devan Taka punorjivont kelo; To hanga na. Taka dovorlolo ti svat polleiat. Punn atam vochun Tachea xisank ani Pedruk oxem sangat: To tumchê adim Galileiak veta, ani Tannem sanglolê pormannem, tumi Taka thõi dekhtoleat. / Jesus said to them, “Look out, and beware of the leaven of the Pharisees and Sadducees.” 7 They concluded among themselves, saying, “It is because we have brought no bread.


Mark / Mark 16 : 11 – 13 - Punn To jivo asa ani tika dixtti poddla mhonn tãnnim aikun-ui sotmanlem na. Hachê uprant tanchê bhitorle dog zann eka ganvant cholun vetale; dusrem ek rup gheun To tankam dixtti poddlo. Tãnnim ieun herank sanglem, punn hanchem-i tãnnim sotmanlem na. / How do you not comprehend that I was not speaking to you about bread? Beware of the leaven of the Pharisees and Sadducees.” 12 Then they understood that he was not telling them to beware of the leaven of bread, but of the teaching of the Pharisees and Sadducees. 13 When Jesus went into the region of Caesarea Philippi he asked his disciples, “Who do people say that the Son of Man is?


Lukas / Luke 24 : 3 – 6 - Punn bhitôr voch zalear, Somia Jezuchi kudd tankam mellli na. Ani hê vixim mottea gondhollak sampoddloleô astana, ovchituch loklokit vostram nheslole dog dadle tanchê kuxik ube zale. Tãnnim bhieun khala man bagaili tednam, hãnnim tankam mhollem: Jivo asa Taka tumi melleam modem kiteak mhonn sôdtat? To hanga na; Taka Devan punorjivont kela! Galileiant astana To tumchê lagim kitem uloillo tacho ugddas korat; / but when they entered, they did not find the body of the Lord Jesus. 4 While they were puzzling over this, behold, two men in dazzling garments appeared to them. 5 They were terrified and bowed their faces to the ground. They said to them, “Why do you seek the living one among the dead? 6 He is not here, but he has been raised. Remember what he said to you while he was still in Galilee,


Lukas / Luke 24 : 13 – 21 - Teach disa oxem ghòddlem: tanchê bhitorle dog zann Jeruzalea thaun sumar ikra kilometr pois aslolea Emaus nanvachea gramant vetale; ani hea sogllea ghodditanchi gozal ekameka lagim te korit asle. Ani oxem zalem: te ekameka lagim uloun cheorcha kortastana, khud Jezu lagim sorun tanchê borabôr cholunk laglo. Punn tãnnim Taka vollkhona zaunk tanchea dolleancher sai koxi ailli. Tannem tankam mhollem: Vatter choltana ekameka lagim tumi kortat teô gozali kosleô? Te thamble; tanchem tondd chintest-dukhest aslem. Kleopas nanvachea tantlea eklean zap diun mhollem: Jeruzaleant hea disamnim ghòddlam tachi khobor naslolo tum ekloch hanga iatrekar kitem? Hea utrak Tannem mhollem: Kitem ghòddlam? Tãnnim Taka mhollem: Nazaretkara Jezu vixim ghòddlam tem: Deva ani akkhê porjê mukhar kornniamnim toso utramnim podven bhòrlolo provadi To aslo. Amchea mukhel iadnikamnim ani vhoddilamnim Tacher mornnachem formonn marunk Taka dhôrun dilo ani khursar marlo. Tôr Israelak soddoitolo to Hoch mhonn ami ravtaleanv. Titlench nhoi: heô soglleô vostu ghòddlear az tisro dis. / Now that very day two of them were going to a village seven miles from Jerusalem called Emmaus, 14 and they were conversing about all the things that had occurred. 15 And it happened that while they were conversing and debating, Jesus himself drew near and walked with them, 16 but their eyes were prevented from recognizing him. 17 He asked them, “What are you discussing as you walk along?” They stopped, looking downcast. 18 One of them, named Cleopas, said to him in reply, “Are you the only visitor to Jerusalem who does not know of the things that have taken place there in these days?” 19 And he replied to them, “What sort of things?” They said to him, “The things that happened to Jesus the Nazarene, who was a prophet mighty in deed and word before God and all the people, 20 how our chief priests and rulers both handed him over to a sentence of death and crucified him. 21 But we were hoping that he would be the one to redeem Israel; and besides all this, it is now the third day since this took place.


Lukas / Luke 24 : 25 - 32 - Tednam Tannem tankam mhollem: Kitle mhonn gollie tumi! Provadiamnim sanglolem titlem-i sotmanunk kitle mhonn zodd monache monis tumi! Devachê khuxê pormannem, Kristan hem sogllem sõschem ani oxem Aplê mhoiment provês korcho, mhonn nokllo asleat tumi? Magir Moizesa ani sogllea provadiam meren Apnnak lagtat titlea-i xastrancho ôrth To tankam sangunk laglo. Itlea mhonnosôr, apunn vetale tea grama lagim te pavle, ani Jezun Apunn fuddem vetaxem korun dakhoilem. Punn tãnnim poratun mhollem: Amchê-xim rav, tôr sanz zait aili ani dis dharir poddcho zalo. Ani To tanchê sangatim ravunk bhitôr gelo. Tanchea sangata jevnnak boslolo astana, Tannem unddo ghetlo, Devak dhinvaslo ani to môddun tankam dilo. Tednam tanche dolle ugòddle ani tãnnim Taka vollkholo, punn To tanchea dolleam mukhavelo nanch zalo. Tednam tãnnim ekamekak mhollem: To vatter amchê kodde uloitalo ani Povitr Pustokancho ôrth amkam ditalo tednam, amchem kalliz bhitorlê-bhitôr hulpotalem nhoi? / And he said to them, “Oh, how foolish you are! How slow of heart to believe all that the prophets spoke! 26 Was it not necessary that the Messiah should suffer these things and enter into his glory?” 27 Then beginning with Moses and all the prophets, he interpreted to them what referred to him in all the scriptures. 28 As they approached the village to which they were going, he gave the impression that he was going on farther. 29 But they urged him, “Stay with us, for it is nearly evening and the day is almost over.” So he went in to stay with them. 30 And it happened that, while he was with them at table, he took bread, said the blessing, broke it, and gave it to them. 31 With that their eyes were opened and they recognized him, but he vanished from their sight. 32 Then they said to each other, “Were not our hearts burning [within us] while he spoke to us on the way and opened the scriptures to us?


1 Korintkarank / 1 Corinthians 11 : 26 - 27 - Kiteak tumi ho Unddo khatat ani hea patrantlem pietat titlê-i pavtti, Somi ie porian Tachem moronn tumi porgôtt kortat. Mhonnttôch, jim konn favo na tê bhaxen ho Unddo khatat ani Somiachea patrantlem pietat, tim Somiachê Kuddicher ani Rogtacher add guneanv kortat. / For as often as you eat this bread and drink the cup, you proclaim the death of the Lord until he comes. 27 Therefore whoever eats the bread or drinks the cup of the Lord unworthily will have to answer for the body and blood of the Lord.


Lukas / Luke 24 : 30 - 33 - Tanchea sangata jevnnak boslolo astana, Tannem unddo ghetlo, Devak dhinvaslo ani to môddun tankam dilo. Tednam tanche dolle ugòddle ani tãnnim Taka vollkholo, punn To tanchea dolleam mukhavelo nanch zalo. Tednam tãnnim ekamekak mhollem: To vatter amchê kodde uloitalo ani Povitr Pustokancho ôrth amkam ditalo tednam, amchem kalliz bhitorlê-bhitôr hulpotalem nhoi? Ani teach vellar utthun te Jeruzaleak porot gele ani Ikra zann ani tanchea sangata ektthovlolim aslim tim tankam melllim. / And it happened that, while he was with them at table, he took bread, said the blessing, broke it, and gave it to them. 31 With that their eyes were opened and they recognized him, but he vanished from their sight. 32 Then they said to each other, “Were not our hearts burning [within us] while he spoke to us on the way and opened the scriptures to us?” 33 So they set out at once and returned to Jerusalem where they found gathered together the eleven and those with them


Juanv / John 3 : 16 - Khorench, Tacher bhavarth tthevta tea dôr-eka monxacho nas zaina zaunk punn taka Sasnnik Jivit mellchê khatir, Devan Aplea ekleach Putak dilo: itlo Tannem sonvsaracho môg kelo! / For God so loved the world that he gave his only Son, so that everyone who believes in him might not perish but might have eternal life.


Juanv / John 11 : 23 - 26 - Jezun tika mhollem: Tuzo bhav novean jivo zatolo. Martan Taka mhollem: To nimannea disa, punorjivontponnachea somoiar, novean jivont zatolo mhonn hanv zannom. Jezun tika portipall kelo: Punorjivontponn ani Jivit Hanvuch. Jim konn Mhojer bhavarth dovortat, tim melim-I zalear jivim astolim; ani jim konn jivim asat ani Mhojer bhavarth dovortat tim sasnnak morchim nant. Ho bhavarth asa mum tuka? / Jesus said to her, “Your brother will rise.” 24 Martha said to him, “I know he will rise, in the resurrection on the last day.” 25 Jesus told her, “I am the resurrection and the life; whoever believes in me, even if he dies, will live, 26 and everyone who lives and believes in me will never die. Do you believe this?


Juanv / John 20 : 19 - 31 - Têch sanjê, mhonngê satolleachea poilea disa, xis zomlole asle thõichim daram Judevanchê bhirantin bond korun dovorlolim; Jezu bhitôr sorlo ani tanchê modem ubo ravlo. Tannem tankam mhollem: Xanti tumkam! Hem mhonnun, Tannem tankam Aple hat ani Apli kus dakhoilim. Somiak polleun, xis khuxal zale. Novean Jezun tankam mhollem: Xanti tumkam! Zoso Bapan Mhaka patthoila, tosoch Hanv tumkam patthoitam. Oxem uloun, Tannem tancher svas sôddlo ani tankam mhollem: Povitr Atmo gheiat. Zankam tumi tanchea patkanchem bhogsonnem ditat, tankam Dev tea patkanchem bhogsonnem dita; ani jea patkanchem bhogsonnem tumi addaun dovortat, tea patkanchem bhogsonnem Dev addaun dovorta. Jezu ailo Tednam, Baram modlo eklo, Zonvllo mhonnlolo Tomas, tanchê borabôr naslo. Dekhun dusrea xisamnim taka mhollem: Ami Somiak pollela. Punn tannem tankam mhollem: Tachea hatancher hanvem khilleanchi khunna pollelea xivai, ani khilleanchê svater mhojem bott ghalea bogor, ani mhozo hat Tachê kuxint ghalina zain zalear, hanv sotmancheak na. Atth disam uprant, xis novean ghorant asle, ani tanchê borabôr Tomas. Daram bond astana, Jezu bhitôr ailo, ani tanchê modem ubo ravun Tannem mhollem: Xanti tumkam! Uprant tannem Tomasak mhollem: Tujem bott hanga ghal: he polle asat Mhoje hat! Tuzo hat lagim hadd ani Mhojê kuxint ghal! Hea fuddem bhavarth naslolo zaum naka, punn bhavarth dhôr. Tomasan Taka zap diun mhollem: Mhojea Somia ani mhojea Deva! Jezun taka mhollem: Mhaka polleloi mhonn tunvem bhavarth dhôrloi; pollenastana bhavarth dhôrtat tim khorench subhagi! Jezun xisam hujir kelleô anink zaiteô khunna hea pustokar boroun dovrunk nant; punn Jezu khoreponnim Krist ani Devacho Put mhonn tumi bhavarth dhôrchê khatir ani, bhavarth dhôrun, Tachea Nanva vorvim tumkam Jivit mellchê pasot, heô vostu boroun dovorleat. / On the evening of that first day of the week, when the doors were locked, where the disciples were, for fear of the Jews, Jesus came and stood in their midst and said to them, “Peace be with you.” 20 When he had said this, he showed them his hands and his side. The disciples rejoiced when they saw the Lord. 21 [Jesus] said to them again, “Peace be with you. As the Father has sent me, so I send you.” 22 And when he had said this, he breathed on them and said to them, “Receive the holy Spirit. 23 Whose sins you forgive are forgiven them, and whose sins you retain are retained.” 24 Thomas, called Didymus, one of the Twelve, was not with them when Jesus came. 25 So the other disciples said to him, “We have seen the Lord.” But he said to them, “Unless I see the mark of the nails in his hands and put my finger into the nailmarks and put my hand into his side, I will not believe.” 26 Now a week later his disciples were again inside and Thomas was with them. Jesus came, although the doors were locked, and stood in their midst and said, “Peace be with you.” 27 Then he said to Thomas, “Put your finger here and see my hands, and bring your hand and put it into my side, and do not be unbelieving, but believe.” 28 Thomas answered and said to him, “My Lord and my God!” 29 Jesus said to him, “Have you come to believe because you have seen me? Blessed are those who have not seen and have believed.” 30 Now Jesus did many other signs in the presence of [his] disciples that are not written in this book. 31 But these are written that you may [come to] believe that Jesus is the Messiah, the Son of God, and that through this belief you may have life in his name.

1 Timotak / 1 Timothy 6 : 16 - Ekloch omôr asa To, ogom uzvaddant ravpi, monxan polleunk naslolo, polleunk-ui zaina toslo, Ekloch sogttasorvancho Bhagevont Odhikari! Toch to razancho Raza ani dhoniancho Dhoni! Taka man ani odvi sasnnachea sasnnak! Amen! / who alone has immortality, who dwells in unapproachable light, and whom no human being has seen or can see. To him be honor and eternal power. Amen.


Dhormdutancho Itihas / Acts 1 : 9 - 11 - Hem sanglea uprant, te polletat thõich astana, Jezuk Devan voir-voir ubarun vhelo ani tanchea dolleam mukhavelo eka kupan Taka lipoilo. To choddun veta astana, te aple dolle sorgak lavunuch asle. Ovchit dhovim vostram ghalun dog dadle tanchê kuxik ube zale. Tãnnim mhollem: Galileikaramnô, tumi oxe sorgak nodor lavunuch kiteak ube asat? Tumchê modlo Devan voir ubarun vhela toch Jezu, tumi sorgar vetana pollelo tosoch, porto ietolo. / When he had said this, as they were looking on, he was lifted up, and a cloud took him from their sight. 10 While they were looking intently at the sky as he was going, suddenly two men dressed in white garments stood beside them. i 11 They said, “Men of Galilee, why are you standing there looking at the sky? This Jesus who has been taken up from you into heaven will return in the same way as you have seen him going into heaven.


1 Thesalonikarank / 1 Thesalonians 4 : 13 – 17 - Bhavam-bhoinnimnô, bhorvanso-naslolea heram monxam porim tumi khontibhorit zaina zaunk, morun geleant tanchê vixim sot tem tumi zanno zallim mhaka zai. Jezu melo ani punorjivont zalo mhonn ami tôr sotmantanv, têch porim Jezucher bhavarth dovrun meleant tankam Dev Tachê borabôr haddtolo. Ami tumkam atam xikoitanv ti Somiachich xikovnn: ami, jivim asanv tim, Somiachea ienneak Dev ozun jivim dovortolo tim, morun geleant tanchê adim Somiachea sangata aschim nanv. Kiteak hukum porgôtt zatolo, Mha-devdutacho tallo gaztolo ani Devachi tuturi vaztoli; tednam Somi Apunn khaxa sorgar thaun denvtolo, ani Kristacher bhavarth dovrun meleant tim poilim punorjivont zatolim: uprant ami jivim astoleanv tim, Dev ozun jivim dovortolo tim: Kristak ontrallar mellchê khatir, amkam tanchê borabôr kupancher uklun vhortole. Oxem ami Somiachea sangata astoleanv sodam-sodankal. / We do not want you to be unaware, brothers, about those who have fallen asleep, so that you may not grieve like the rest, who have no hope. 14 For if we believe that Jesus died and rose, so too will God, through Jesus, bring with him those who have fallen asleep. 15 Indeed, we tell you this, on the word of the Lord, that we who are alive, who are left until the coming of the Lord, will surely not precede those who have fallen asleep. 16 For the Lord himself, with a word of command, with the voice of an archangel and with the trumpet of God, will come down from heaven, and the dead in Christ will rise first. 17 Then we who are alive, who are left, will be caught up together with them in the clouds to meet the Lord in the air. Thus we shall always be with the Lord.


Lukas / Luke 16 : 23 - Iemkonddant attevitte bhôgta astana, tannem aple dolle ubarun Abrahamak ani tachea gopant aslolea Lazarak pois dekhle, / and from the netherworld, where he was in torment, he raised his eyes and saw Abraham far off and Lazarus at his side.


Dhormdutancho Itihas / Acts 7 : 55 - 56 - Punn Istêv, Povitr Atmean bhòrlolo zaun, sorgak tellun polleunk laglo ani tannem Devachi mhoima dekhli, ani Devachea uzvea hatak ubo aslolo Jezuk tannem pollelo. Tannem mhollem: Ho polleiat, sôrg ukto zallo ani Monxacho Put Devachea uzveak gheun ubo aslolo mhaka dixtti poddta. / But he, filled with the holy Spirit, looked up intently to heaven and saw the glory of God and Jesus standing at the right hand of God, 56 and he said, “Behold, I see the heavens opened and the Son of Man standing at the right hand of God.


Dhormdutancho Itihas / Acts 4 : 2 - He Dhormdut lokak xikoitale ani melleantlo punorjivont zallea Jezu vorvim sogllim punorjivont zatolim mhonn te porgôtttale dekhun, tankam borench vaitt dislem. / disturbed that they were teaching the people and proclaiming in Jesus the resurrection of the dead.


Dhormdutancho Itihas / Acts 1 : 3 - Aplea koxttam-mornna uprant Apunn jivo asa mhonn jinnosvar purave diun Tannem tankam dakhoilem; challis dis To tankam dixtti poddlo ani Devachea Rajea vixim tanchê kodde uloilo. / He presented himself alive to them by many proofs after he had suffered, appearing to them during forty days and speaking about the kingdom of God.


Juanv / John 20 : 19 - 20 - Têch sanjê, mhonngê satolleachea poilea disa, xis zomlole asle thõichim daram Judevanchê bhirantin bond korun dovorlolim; Jezu bhitôr sorlo ani tanchê modem ubo ravlo. Tannem tankam mhollem: Xanti tumkam! Hem mhonnun, Tannem tankam Aple hat ani Apli kus dakhoilim. Somiak polleun, xis khuxal zale. / On the evening of that first day of the week, when the doors were locked, where the disciples were, for fear of the Jews, Jesus came and stood in their midst and said to them, “Peace be with you.” 20 When he had said this, he showed them his hands and his side. The disciples rejoiced when they saw the Lord


Juanv / John 20 : 24 - 25 - Jezu ailo Tednam, Baram modlo eklo, Zonvllo mhonnlolo Tomas, tanchê borabôr naslo. Dekhun dusrea xisamnim taka mhollem: Ami Somiak pollela. Punn tannem tankam mhollem: Tachea hatancher hanvem khilleanchi khunna pollelea xivai, ani khilleanchê svater mhojem bott ghalea bogor, ani mhozo hat Tachê kuxint ghalina zain zalear, hanv sotmancheak na. / Thomas, called Didymus, one of the Twelve, was not with them when Jesus came. 25 So the other disciples said to him, “We have seen the Lord.” But he said to them, “Unless I see the mark of the nails in his hands and put my finger into the nailmarks and put my hand into his side, I will not believe.


Juanv / John 20 : 27 – 29 - Uprant tannem Tomasak mhollem: Tujem bott hanga ghal: he polle asat Mhoje hat! Tuzo hat lagim hadd ani Mhojê kuxint ghal! Hea fuddem bhavarth naslolo zaum naka, punn bhavarth dhôr. Tomasan Taka zap diun mhollem: Mhojea Somia ani mhojea Deva! Jezun taka mhollem: Mhaka polleloi mhonn tunvem bhavarth dhôrloi; pollenastana bhavarth dhôrtat tim khorench subhagi! / Then he said to Thomas, “Put your finger here and see my hands, and bring your hand and put it into my side, and do not be unbelieving, but believe.” 28 Thomas answered and said to him, “My Lord and my God!” 29 Jesus said to him, “Have you come to believe because you have seen me? Blessed are those who have not seen and have believed.

Polleiat[बदल]

Punor Jivontponn - Fr Jerry Sequeira

Hea vixoiavoir Romi Konknnint boroil'lem pan vach: ६० पुनर जिवंतपण - फादर जेरी सीकुएरा


Bhaillo adhar ani guntn'ni[बदल]

Divine Mission Society, Mulki, Karnataka

Sondorbh[बदल]

[1]

[2]

  1. http://www.archgoadaman.org/bible/14
  2. http://www.dmsworld.in/
"https://gom.wikipedia.org/w/index.php?title=60_Punor_Jivontponn_-_Fr_Jerry_Sequeira&oldid=174903" चे कडल्यान परतून मेळयलें