66 Fottincho Bapui - Fr Jerry Sequeira

From विकिपीडिया
Jump to navigation Jump to search

66 Fottincho Bapui - Fr Jerry Sequeira[edit]

Father of Lies

"Tumcho bap devchar, ani tumchea bapaik zai tem korunk tumchi khuxi. Mudlak thaun to prannghatki, to kednanch sotant riglo na, kiteak tachê sovem sot na. To lottikponnam sangta Tednam aplea soimba pormannem uloita, kiteak to fottkiro ani fottincho bapui." Juanv 8 : 44

"ತೊ ಕೆದಿ೦ಚ್ ಸತಾಚೇ ಪಕ್ಷೆಕ್ ನಾ೦, ತಾಚೆಕಡೆ೦ ಸತ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆ೦ಚ್ ನಾ೦! ತೊ ಫಟ್ ಉಲಯ್ತಾನಾ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಸೈ೦ಬಾ ಪ್ರಾಕಾರ್‌ಚ್ಚ್ ಉಲೈತಾ; ಕಿತ್ಯಾಕ್ ತೊ ಫಟ್ಕಿರೊ, ಫಟಿ೦ಚೊ ಬಾಪಾಯ್" (ಜುವಾ೦ವ್. 8:44)

“The devil is a liar from the beginning. Yes he is the Father of Lies. There is no truth in him, when he lies, he speaks according to his nature” John. 8:44. To know more about him follow the teaching.

Povitr Pustokantleo Voll[edit]

1 Juanv / 1 John 5 : 19 - Ami Devachim, ani ak’kho sonvsar Noxtteachea tabeant asa: hem-i ami zannonv. / We know that we belong to God, and the whole world is under the power of the evil one.


Juanv / John 8 : 43 - 44 - Hanv sangtam tem tumi kiteak somzun ghenant? Kiteak Mhojem utor tumchean kanar gheunk zaina. 44 Tumcho bap devchar, ani tumchea bapaik zai tem korunk tumchi khuxi. Mudlak thaun to prannghatki, to kednanch sotant riglo na, kiteak tachê sovem sot na. To lottikponnam sangta Tednam aplea soimba pormannem uloita, kiteak to fottkiro ani fottincho bapui. / Why do you not understand what I am saying? Because you cannot bear to hear my word. 44 You belong to your father the devil and you willingly carry out your father’s desires. He was a murderer from the beginning and does not stand in truth, because there is no truth in him. When he tells a lie, he speaks in character, because he is a liar and the father of lies


Juanv / John 2 : 5 - Tachê avoin chakrank mhollem: To sangit titlem-i tumi korat. / His mother said to the servers, “Do whatever he tells you.


Stotranchem Pustok / Psalm 1 : 1 - Zo monis noxtteanchi budh gheun cholona, vô patkianchea margar bhonvona ani odhormi mon’xanchea sangata bosona, to khoroch bhagi! / Blessed is the man who does not walk in the counsel of the wicked, Nor stand in the way of sinners, nor sit in company with scoffers


Efezkarank / Ephesians 6 : 14 - Mhonnttôch sogllim hatiaram gheun toiar ravat: tumi vollkhunk pavleant tem Devachem sot zaum-di tumchea penkttacho pott’tto; Devak man’ta toslem jivit zaum-di tumchê chhatichem kott’ttem; / So stand fast with your loins girded in truth, clothed with righteousness as a breastplate


Utpoti / Genesis 3 : 1 - 5 - Sorvespora Devan rochlolea sogllea ran’votti zonavoram modem sorôp chôdd xidduk aslo; tannem bailek mhollem: ‘Bhagentlea sogllea zhaddanchim follam khai nakat mhonn Devan tumkam sanglam tem khorem?’2 Bailen sorpak zobab dilo: ‘Bhagentlea rukham modekot êk rukh asa tachea folla vixim 3 Devan sanglam: tumi mornnak sampoddona zaunk, tea rukhachem foll khainakat, nhoi mhonn taka hat porian lainakat.’ 4 Tedna sorpan bailek zobab dilo: ‘Hem khorem nhoi, tumi morchim nant; 5 jea disa tumi tem khaxat tea disa tumche dolle ugòddtole ani vaitt-borem vollkhun tumi Apnna bhaxen zatoleat mhonn Dev borem zanno.’ / Now the snake was the most cunning of all the wild animals that the LORD God had made. He asked the woman, “Did God really say, ‘You shall not eat from any of the trees in the garden’?” 2 The woman answered the snake: “We may eat of the fruit of the trees in the garden; 3 it is only about the fruit of the tree in the middle of the garden that God said, ‘You shall not eat it or even touch it, or else you will die.’” 4 But the snake said to the woman: “You certainly will not die! 5 God knows well that when you eat of it your eyes will be opened and you will be like gods, who know good and evil.


Utpoti / Genesis 4 : 8 - Kaìnan aplea bhava Abelak mhollem: ‘Ami bhair xetant vochum-ia.’ Ani ekdam xetant pavtôch, Kaìnan aplea bhava Abelak jivexim marlo. / Cain said to his brother Abel, “Let us go out in the field.” When they were in the field, Cain attacked his brother Abel and killed him


1 Timotak / 1 Timothy 6 : 9 - Girest zaunk sôdtat tim tallnnek ani devcharachea fasak sampoddtat, kiteak nirbudhi ani noxttadik vondovnniô tankam oddun vhortat; osleô vondovnniô mon’xank nisonttonak ani ghorttannak pavoitat. / Those who want to be rich are falling into temptation and into a trap and into many foolish and harmful desires, which plunge them into ruin and destruction


Utpoti / Genesis 12 : 11 - 13 - Ejiptachê ximer pavchea adim tannem Sarak aplê potinik mhollem, ‘Tum êk sobit ostori. 12 Ejiptantlo lôk, tuka polleun, mhoji potin mhonn sumar kortole, ani hea pasot mhozo jiv kadd-tole. 13 Tum mhoji bhoinn oxem tankam sang; hê porim, mhaka sôddun, te tuka borem dekhtole.’ / When he was about to enter Egypt, he said to his wife Sarai: “I know that you are a beautiful woman. 12 When the Egyptians see you, they will say, ‘She is his wife’; then they will kill me, but let you live. 13 Please say, therefore, that you are my sister, so that I may fare well on your account and my life may be spared for your sake


Suttka / Exodus 20 : 16 - Tumchea peleacher lottik govai dium nakat. / You shall not bear false witness against your neighbor


Stotranchem Pustok / Psalm 5 : 4 - 6 - Vaittacho môg korpi Dev Tum nhoi, noxtteank Tum lagim ghenaim. 5 Gorvixtt mon’xank Tujê mukhar boddai korunk tank na! Onit kortoleank Tum vittetai. 6 Fottkireancho Tum nas kortai. Rogtak tanel’lea ani lottik mon’xancho Sorvesporak kanttallo ieta. / in the morning you will hear my voice;in the morning I will plead before you and wait. II 5 You are not a god who delights in evil; no wicked person finds refuge with you; 6 the arrogant cannot stand before your eyes. You hate all who do evil;


Romkarank / Romans 12 : 21 - Vaittak tujer zoit vhorunk dium naka, punn borem tem korun vaittak haroi. / Do not be conquered by evil but conquer evil with good.


Stotranchem Pustok / Psalms 12 : 4 - Amchem boll mhollear amchi jib; amchê ontt te amchech! Konn tôr amcho dhoni? osli tanchi boddai. / May the LORD cut off all deceiving lips, and every boastful tongue,


Stotranchem Pustok / Psalms 94 : 21 - 23 - Promannik mon’xanchea jiva pattlean te lagleat, ani niropradi rogtacher xikxê-formonn martat. 22 Punn Sorvespor mhojem Kott’tt, ani mhozo Dev mhojem Khoddop, mhozo Asro. 23 Tanchea noxtteponnachem To farikponn ghetolo, tanchea khotteponnak lagun To tancho bhosm kortolo, tancho bhosm kortolo Sorvespor amcho Dev! / Those who conspire against the just and condemn the innocent to death? 22 No, the LORD is my secure height, my God, my rock of refuge, 23 Who will turn back their evil upon them and destroy them for their wickedness. Surely the LORD our God will destroy them!


Stotranchem Pustok / Psalms 109 : 1 - 7 - Deva, Tukach hanv vakhanntam, anink ogo ravum naka: 2 noxttim naddgim tonddam mhojê virudh ugôddtat, fottkirê jiben mhojê lagim uloitat, 3 dvesachea sobdamnim mhaka veddho ghaltat, bexttinch mhojê pattik lagleant. 4 Tancho môg kela astana mhojer oprad manddtat, punn hanv zalear prarthon korit asam. 5 Borem kelam tem vaittan ani môg kela to dvesan mhaka farik kortat. 6 Khotto monis tacher guneanv manddum, tacher garannem korpi tachea uzveak ubo asum; 7 tachi mon’subi zaun, guneanvkar mhonn tacher formonn poddum, tachem prarthon-ui zaum tacho guneanv! / O God, whom I praise, do not be silent, for wicked and treacherous mouths attack me. They speak against me with lying tongues; 3 with hateful words they surround me, attacking me without cause. 4 In return for my love they slander me, even though I prayed for them. 5 They repay me evil for good, hatred for my love. II 6 Appoint an evil one over him, an accuser to stand at his right hand, 7 That he may be judged and found guilty, that his plea may be in vain.


Sirakachem Pustok / Sirach 4 : 25 - Sotacher add uloinakai. Tum sogllench zannaim mhunnon somzonakai. / Never speak against the truth, but of your own ignorance be ashamed.


Sirakachem Pustok / Sirach 11 : 7 - 9 - Sopurnnaien chovkoxi kelea xivai guneanv thapinakai. Poilo nihall kôr ani magiruch chuki pasot ttika kôr. 8 Zobab dinvchê adim poilo borê bhaxen aikun ghe. Dusreachem ulovop sompchê adim modench uloinakai. 9 Tuka lagona toslea vostunk lagon dusrea lagim add’ddun zhogddonakai. Nalaikachea zhogddeamnim modem poddonakai. / Before investigating, do not find fault; examine first, then criticize. 8 Before listening, do not say a word, interrupt no one in the midst of speaking. 9 Do not dispute about what is not your concern; in the quarrels of the arrogant do not take part.


Juanv / John 17 : 17 - Sota vorvim tankam sonvskarlole kôr: Tujem utor sot. / Consecrate them in the truth. Your word is truth


Juanv / John 18 : 38 - Pilatan Taka vicharlem: Sot mhonngê kitem? Oxem uloun, novean Judevam sorxem bhair vochun, tankam mhollem: Mhaka tacho kosloch guneanv mellona. / Pilate said to him, “What is truth?” When he had said this, he again went out to the Jews and said to them, “I find no guilt in him.

Polleiat[edit]

Fottincho Bapui - Fr Jerry Sequeira

Hea vixoiavoir Romi Konknnint boroil'lem pan vach: ६६ फटींचो बापूय - फादर जेरी सीकुएरा


Bhaillo adhar ani guntn'ni[edit]

Divine Mission Society, Mulki, Karnataka

Sondorbh[edit]

[1]

[2]

  1. http://www.archgoadaman.org/bible/14
  2. http://www.dmsworld.in/