69 Xekim Taka Bood Ailim - Fr Jerry Sequeira

विकिपीडिया कडल्यान
Jump to navigation Jump to search
The Return of the Prodigal Son (Leonello Spada, Louvre, Paris)

69 Xekim Taka Bood Ailim - Fr Jerry Sequeira[बदल]

At Last He Realised


" Xekim, soirannar ieun, tannem mhollem: Kitle disvoddeache manai mhojea bapaichea ghorant naka-puro zai-sôr jevun-khaun asat, ani hanv hanga bhuken mortam!" Lukas 15 : 17


"ಶೆಕಿ೦ ತಾಕಾ ಬೂದ್ ಆಯ್ಲಿ, ಆನಿ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಇತ್ಲ್ಯಾಕ್ ತೊ ಮ್ಹಣಾಲೊ: ಮ್ಹಜಾ ಬಾಪಾಯ್ಚ್ಯಾ ಘರಾ೦ತ್ ಕಿತ್ಲೆಶೆ ಸಾ೦ಬಾಳಾಚೆ ಮನಿಸ್ ದಾದೊಶಿ ಖಾವ್ನ್ ಜೇವ್ನ್ ಆಸಾತ್, ಆನಿ ಹಾ೦ವ್ ಹಾ೦ಗಾ ಭುಕೆನ್ ಮರ್‍ತಾ೦" (ಲೂಕ್. 15:17)


How long Lord, have I to wait, why you do not answer my prayer? This may be your sigh and cry. But God allows things to happen, so that he may prove that his plans are true. Good to be a prodigal son, to experience his Fatherly Love.

Povitr Pustokantleo Voll[बदल]

Polleiat[बदल]

Xekim Taka Bood Ailim - Fr Jerry Sequeira

Hea vixoiavoir Romi Konknnint boroil'lem pan vach: ६९ शेकीं ताका बुयद आयलीं - फादर जेरी सीकुएरा


Bhaillo adhar ani guntn'ni[बदल]

Divine Mission Society, Mulki, Karnataka

Sondorbh[बदल]

[1]

[2]

  1. http://www.archgoadaman.org/bible/14
  2. http://www.dmsworld.in/
"https://gom.wikipedia.org/w/index.php?title=69_Xekim_Taka_Bood_Ailim_-_Fr_Jerry_Sequeira&oldid=174912" चे कडल्यान परतून मेळयलें