77 Devachem Mondir - Fr Jerry Sequeira

विकिपीडिया कडल्यान
Jump to navigation Jump to search

77 Devachem Mondir - Fr Jerry Sequeira[बदल]

Temple of God

"Tumi Devachem mondir ani Devacho Atmo tumchê sovem tthikann korun asa mhonn tumkam khobor na?" 1Korintkarank 3 : 16

"ತುಮಿ ದೆವಾಚೆ೦ ಮ೦ದಿರ್, ಆನಿ ದೆವಾಚೊ ಅತ್ಮೊ ತುಮ್ಚೆ೦ ಥೈ೦ ಬಿಡಾರ್ ಕರ್‍ನ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್ ತುಮಿ ನೆಣಾ೦ತ್?" (1 ಕೊರಿ೦ಥ್ 3:16)

Do not look for God around you. He will never be found. But look for him within you. He wants to dwell in you. “You are the temple of God” (1 Cor 3:16)

Povitr Pustokantleo Voll[बदल]

Ezekiel / Ezekiel 37 : 27 - Tanchê modem Mhojem tthikann kortolom; Hanv zatolom tancho Dev, ani tim zatolim Mhoji porza. / My dwelling shall be with them; I will be their God, and they will be my people.

Suttka / Exodus 3 : 13–15 - Moizesan Devak mhollem, ‘Zôr hanv Israelachea putam-dhuvam-xim vochun oxem sangit zalear: Tumchea purvozan-chea Devan mhaka tumchê-xim dhaddla.’ Punn Tachem nanv kitem kai mhonn tim mhojê kodde vichartit zalear, hanv tankam kitem mhonn sangum?’14 Ani Devan Moizesak mhollem, ‘ZO ASA TO HANV!’ Tea bhair anink-ui Tannem mhollem, ‘Israelachea putam-dhuvank tunvem oxem sangunk zai: ZO ASA Hannem mhaka tumchê-xim dhaddla. ’15 Ani Devan Moizesak anink-ui sanglem, ‘Tunvem Israelachea putam-dhuvank oxem sangunk zai: Sorvespor, tumchea purvozancho Dev, Abrahamacho Dev, Izakacho Dev, ani Jakobacho Dev, hannem mhaka tum-chê-xim dhaddla. Sodam sorvodam hem Mhojem Nanv; heach Nanvan pinddkecheô pinddka Mhaka ulo martoleô. / The LORD God then asked the woman: What is this you have done? The woman answered, “The snake tricked me, so I ate it.”14 Then the LORD God said to the snake: Because you have done this, cursed are you among all the animals, tame or wild; On your belly you shall crawl, and dust you shall eat all the days of your life. 15 I will put enmity between you and the woman, and between your offspring and hers; They will strike at your head, while you strike at their heel

Romkarank / Romans 1 : 23–24 - ani ovinaxi Devachi mhoima soddun, vinaxi mon’xanchem, suknneanchem, chovpãii mon’zatinchem ani sorpanchem rupnnem tãnnim dhôrlem. 24 Dekhun, tãnnim ekameka lagim apleanch kuddincho man hogddauncho mhonn, tanchea kallzanchea vondovnniam pormannem Devan tankam pozoddponnachê adhin sôddlim; / and exchanged the glory of the immortal God for the likeness of an image of mortal man or of birds or of four-legged animals or of snakes. 24 Therefore, God handed them over to impurity through the lusts of their hearts for the mutual degradation of their bodies

Matev / Mathew 1 : 23 - Sorvesporan provadia vorvim oxem sanglolem: Polleiat, ek ankvar cheddum gorbhest zatolem h, ani tem eka putak zolm ditolem, ani taka ‘Im’manuel’ (mhonngê ‘Amchê sovem Dev’) oxem nanv ghaltolim. Hem utor pallon ieunchê khatir hem sogllem ghòddlem. / Behold, the virgin shall be with child and bear a son, and they shall name him Emmanuel,” which means “God is with us

2 Korintkarank / 2 Corinthians 6 : 16 - Devachea mondira ani kuddea devam modem koxêch bhaxen ekmot asum nozo, kiteak ami khoreponnim jivea Devachem mondir. Tôr Devan oxem mhollam: Tanchê modem Mhojem tthikann kortolom ani tanchê modem jietolom; Hanv zatolom tancho Dev ani tim zatolim Mhoji porza. / What agreement has the temple of God with idols? For we are the temple of the living God; as God said: “I will live with them and move among them, and I will be their God and they shall be my people.

1 Korintkarank / 1 Corinthians 3 : 16 - Tumi Devachem mondir ani Devacho Atmo tumchê sovem tthikann korun asa mhonn tumkam khobor na? / Do you not know that you are the temple of God, and that the Spirit of God dwells in you?

Samuelachem Poilem Pustok / 1 Samuel 16 : 7 - Punn Sorves-poran Samuelak mhollem, ‘Tachem rup pollenaka, nhoi mhonn tachi unchai, kiteak Hanvem taka nakarla. Mon’xam bhaxen Dev pollena; monis bhailem rup polleta, punn Sorvespor kalliz polleta.’ / But the LORD said to Samuel: Do not judge from his appearance or from his lofty stature, because I have rejected him. God does not see as a mortal, who sees the appearance. The LORD looks into the heart.

Matev / Mathew 5 : 8 - Kallzan nitoll tim subhagi: tim Devak polletolim. / Blessed are the clean of heart, for they will see God.

Juanvak Prokasovnni / Revelations 3 : 20 - Ho polle Hanv darachea umbrear asam ani darar martam; Mhozo tallo aikun konn Mhaka dar uktem kortit, tanchea ghorant Hanv bhitôr sortolom, tanchê borabôr jevtolom, ani tim Mhojê borabôr jevtolim. / Behold, I stand at the door and knock. If anyone hears my voice and opens the door, [then] I will enter his house and dine with him, and he with me

Juanv / John 7 : 37–38 - Utsovachea nimannea ani dobajik disa, ubo ravun Jezun arddun mhollem: Konnank zôr tan laglea, tãnnim Mhojê-xim ieunchem, 38 ani Mhojer bhavarth tthevtat tãnnim pieunchem. Povitr Pustok oxem mhonntta: Tachê bhitorleô jivea udkacheô zhori ghosghoxit vhanvtoleô. / On the last and greatest day of the feast, Jesus stood up and exclaimed, “Let anyone who thirsts come to me and drink. 38 Whoever believes in me, as scripture says: ‘Rivers of living water* will flow from within him.

Stotranchem Pustok / Psalm 115 : 3–8 - Sorgar ani prithumer amcho Dev Apnnak zai tem sogllem korta. 4 Punn tancheô murti rupea-bhangaracheô, mon’xanchea hatamnim ghôddloleô. 5 Tankam tondd asa, punn vacha na; dolle asat, punn dixtt na! 6 Kan asat khorem, aikunk mat zaina; nak asa, punn ungtole koxe? 7 Hatamnim tanchean afddunk nozo, pãiamnim cholunk zaina, golleantlo kosloch avaz bhair sorona! 8 Murti kortat tim murtim sarkinch, ani tancher visvas dovortat tim-i toxinch. / Our God is in heaven and does whatever he wills. 4 Their idols are silver and gold, the work of human hands. 5 They have mouths but do not speak, eyes but do not see. 6 They have ears but do not hear, noses but do not smell. 7 They have hands but do not feel, feet but do not walk; they produce no sound from their throats. 8 Their makers will be like them, and anyone who trusts in them.

1 Korintkarank / 1 Corinthians 6 : 19–20 - Tumi Deva koddcho Povitr Atmo ghetla ani To tumchê sovem tthikann korun asa; tôr tumchi kudd Tachem mondir ani tumi tumchinch nhoi: hem nokllot tumi? 20 Devan tumkam gulam’ ponnantlim soddoileant, ani tem-i zalear kimôt farik korun. Mhonnttôch tumchê kuddin Devak mhoima diat. / Do you not know that your body is a temple of the holy Spirit within you, whom you have from God, and that you are not your own? 20 For you have been purchased at a price. Therefore, glorify God in your body

Utpoti / Genesis 1 : 26 - Devan mhollem: ‘Amchea rupacho ani amchea sarkeacho mon’xak ro-chum-ia ani somdirantlea maslliancher, ontrallavelea suknneancher, pôspachê mon’zaticher, sogllea ran’vott zonavo-rancher ani prithumer sorpottun bhonv-tolea jivanneancher to dhoniponn choloum!’ / Then God said: Let us make human beings in our image, after our likeness. Let them have dominion over the fish of the sea, the birds of the air, the tame animals, all the wild animals, and all the creatures that crawl on the earth.

Dhormdutancho Itihas / Acts 17 : 24 - Sonvsar ani tachê bhitôr asa titlem-i rochlam to Dev, sorgacho ani prithumecho Dhoni zaun, mon’xanchea hatamnim bandlolea mondirant ravona, / The God who made the world and all that is in it, the Lord of heaven and earth, does not dwell in sanctuaries made by human hands

Matev / Mathew 25 : 40 and 45 - Sonvsar ani tachê bhitôr asa titlem-i rochlam to Dev, sorgacho ani prithumecho Dhoni zaun, mon’xanchea hatamnim bandlolea mondirant ravona, + Tednam To tankam zap diun mhonnttolo: ‘Hanv tumkam sot sangtam: hea lhanantlea lhanam modlea ekleak-ui jem kitem tumi korunk na, tem tumi Mhaka-i korunk na.’ / And the king will say to them in reply, ‘Amen, I say to you, whatever you did for one of these least brothers of mine, you did for me. + He will answer them, ‘Amen, I say to you, what you did not do for one of these least ones, you did not do for me.

Dhormdutancho Itihas / Acts 9 : 4 - To dhornnir xevttolo ani tednam tannem êk tallo aikolo. To Taka oxem mhonnttalo: Saulu, Saulu, kiteak mhonn tum Mhaka piddapidd ditai? / He fell to the ground and heard a voice saying to him, “Saul, Saul, why are you persecuting me?

1 Pedru / 1 Peter 2 : 9–10 - Punn tumi Devan vinchun kaddlolem kull; tumi teach Deva Raiache iadnik; tumi Devachê sevek sonvskarlolem raxttr; tumi Devan Apli korun ghetloli porza. Tannench tumkam patkachea kallokhantlim bhair kaddun Aplea mhoimêbhorit uzvaddak pavoileant. Tumchê khatir Apnnem kel’lim ojapanchim kortutvam tumi vakhannchê khatir Devan tumkam vinchun kaddleant. 10 Adim tumi Devachi porza nhoi asleat, punn atam tumi Tachi porza zaleant; adim tumkam Devachi kaklut mellunk nasli, punn atam tumkam Tachi kaklut mell’llea. / But you are “a chosen race, a royal priesthood, a holy nation, a people of his own, so that you may announce the praises” of him who called you out of darkness into his wonderful light. 10 Once you were “no people” but now you are God’s people; you “had not received mercy” but now you have received mercy

1 Korintkarank / 1 Corinthians 6 : 19–20 - Tumi Deva koddcho Povitr Atmo ghetla ani To tumchê sovem tthikann korun asa; tôr tumchi kudd Tachem mondir ani tumi tumchinch nhoi: hem nokllot tumi? 20 Devan tumkam gulam’ ponnantlim soddoileant, ani tem-i zalear kimôt farik korun. Mhonnttôch tumchê kuddin Devak mhoima diat. / Do you not know that your body is a temple of the holy Spirit within you, whom you have from God, and that you are not your own? 20 For you have been purchased at a price. Therefore, glorify God in your body

Romkarank / Romans 12 : 1–3 - Mhonnttôch, bhava-bhoinnim nô, Devachê vhôdd konnvallaiecho ugddas korun, tumchê lagim hanv magtam tem hem: povitr ani Devak man’ta tosli êk jivi boli koxi tumchench Taka somorponn korat tumchi khori bhokti mhollear hich zaunchi. 2 Hea atanchea sonvsarachea nemam pormannem tumi cholum nakat; punn, zoxem Devan tumchea monachi novsornni kelea, toxench tumchea jivitachi chal-ui sarki novi zaum-di. Oxem Devachi khuxi konn ti, kitem borem, kitem Taka man’ta, ani kitem sopurnn tem tumi vollkhunk pavtoleat. 3 Mhaka Devan funkea dil’lea muniarponna khatir, tumkam zonn-ekleak sangtam: favo tachê poros odik tumchêch vixim chintum nakat; punn, Devan mapun dil’lea bhavartha pormannem, zonn-eklean moriadin aplem mol korchem. / I urge you therefore, brothers, by the mercies of God, to offer your bodies as a living sacrifice, holy and pleasing to God, your spiritual worship. 2 Do not conform yourselves to this age but be transformed by the renewal of your mind, that you may discern what is the will of God, what is good and pleasing and perfect. 3 For by the grace given to me I tell everyone among you not to think of himself more highly than one ought to think, but to think soberly, each according to the measure of faith that God has apportioned.

Juanv / John 14 : 9–11 - Jezun taka portipall kelo: Filip, itlo vêll tumchê sangatim asam, ani ozun tumi Mhaka vollkhunk na? Jim konn Mhaka polletat, tim Mhojea Bapak polletat; tôr ‘amkam Bap dakhoi’, oxem tujean koxem mhonnum-ieta? 10 Hanv Bapa sovem asam ani Bap Mhojê sovem asa mhonn tuka bhavarth na? Jem kitem Hanv tumkam sangtam, tem Hanv Mhojêch osttongim uloina; punn Mhojê sovem asa to Bap Aplim kortutvam korit asa. 11Mhojer bhavarth dovrat: Hanv Bapa sovem asam, ani Bap Mhojê sovem asa; kortutvank lagun tori bhavarth dhôrat. / Jesus said to him, “Have I been with you for so long a time and you still do not know me, Philip? Whoever has seen me has seen the Father. How can you say, ‘Show us the Father’

Juanv / John 14 : 20 and 23 - Hanv Mhojea Bapa sovem asam mhonn, toxench tumi Mhojê sovem asat ani Hanv tumchê sovem asam mhonn tea disa tumkam kollon ietolem. + Jezun taka portipall kelo: Mhozo môg kortat tim Mhojem utor samballtolim, ani Mhozo Bap tancho môg kortolo, ani Ami tanchê thãi ietoleanv ani tanchê sovem tthikann kortoleanv. / On that day you will realize that I am in my Father and you are in me and I in you. + Jesus answered and said to him, “Whoever loves me will keep my word, and my Father will love him, and we will come to him and make our dwelling with him

Matev / Mathew 28 : 20 - ani Hanvem tumkam dileat teô soglleô adnia pallunk tankam xikoiat. Ani zanno zaiat, sodanch-sodam, hôi, kallam-iuganchê sompadnnê porian, Hanv tumchea sangata asam! / teaching them to observe all that I have commanded you. And behold, I am with you always, until the end of the age.

Stotranchem Pustok / Psalm 139 : 8 - Sorgar choddun gelear, Tum asai thoim; Norkant poddun ravlear, Tunch mhojê mukhar! / If I ascend to the heavens, you are there; if I lie down in Sheol, there you are

Juanvak Prokasovnni / Revelations 21 : 3–5 - Ho polleiat mon’xam modem Devacho Tombu! To tanchea sangata ravtolo, tim zatolim Tachi porza ani Hoch tanchea-sangata-Dev zatolo tancho Dev. 4 Tanchea dolleantlim sogllim dukam To pusun kaddtolo; moronn anink aschem na, dukh anink korchim nant, rudon somptolem, koxtt-ui anink asche nant. Adlem sogott soron gelem. 5 Uprant xinvasonar boslolo asa Tannem mhollem: Polleiat, soglleô vostu Hanv noveô kortam! Tannem mhaka anink-ui sanglem: Hem boroun dovor, kiteak him utram khatrechim ani sotachim. / I heard a loud voice from the throne saying, “Behold, God’s dwelling is with the human race. He will dwell with them and they will be his people and God himself will always be with them [as their God]. 4 He will wipe every tear from their eyes, and there shall be no more death or mourning, wailing or pain, [for] the old order has passed away.” 5 The one who sat on the throne said, “Behold, I make all things new.” Then he said, “Write these words down, for they are trustworthy and true

Polleiat[बदल]

Devachem Mondir - Fr Jerry Sequeira

ह्या विषयावयर देवनागारींत बरयिल्लें पान वाच : ७७ देवाचें मंदीर - फादर जेरी सीकुएरा


Bhaillo adhar ani guntn'ni[बदल]

Divine Mission Society, Mulki, Karnataka

Sondorbh[बदल]

[1] [2]

[3]

  1. http://www.archgoadaman.org/bible/14
  2. http://www.dmsworld.in/
  3. http://www.usccb.org/bible/books-of-the-bible/
"https://gom.wikipedia.org/w/index.php?title=77_Devachem_Mondir_-_Fr_Jerry_Sequeira&oldid=174920" चे कडल्यान परतून मेळयलें