91 Ragacho Uzo - Fr Jerry Sequeira

विकिपीडिया कडल्यान
Jump to navigation Jump to search

91 Ragacho Uzo - Fr Jerry Sequeira[बदल]

Fire of Anger

"Rag tumkam ietoloch, tôri ragak lagun patok korinakat; vêll poddo-sôr rag dhôrun ravum nakat" Efezkarank 4 : 26

"ತುಮ್ಕಾ೦ ರಾಗ್ ಯೆ೦ವ್ಚೊ ಆಸಾ? ರಾಗಾನ್ ತುಮ್ಕಾ೦ ಪಾತ್ಕಾಕ್ ವೊಡ್ಚೆ೦ ನಾಕಾ. ತುಮಿ ಸಗ್ಳೊ ದೀಸ್ ರಾಗಾನ್ ರಾ೦ವ್ಚೆಯೀ ನ೦ಯ್" (ಎಫೆಜ್‌ಗಾರಾ೦ಕ್. 4:26)


Anger is fire! It burns not only what is bad but also what is good in everyone. If the devil takes control over your anger, then it will become Danger for everyone.

Povitr Pustokantleo Voll[बदल]

Utpoti / Genesis 4 : 5 - punn Kaìn ani tachi bhettovnni Taka manonk nant. Dekhun Kaìn ekdomuch ragan bhòrlo ani tachem mukhamoll sogllench bodòl’lem. / but on Cain and his offering he did not look with favor. So Cain was very angry and dejected.

Utpoti / Genesis 4 : 3 - 5 - Kãi vorsam uprant, Kaìnan zomnichem utpon kel’lem foll Sorvesporak bhe-ttoilem. 4 Ani Abelan bhettoilim aplea hinddantlim malgoddim menddram ani tanchi chorôb. Sorvesporak Abel ani tachi bhettovnni manovlim, 5 punn Kaìn ani tachi bhettovnni Taka manonk nant. Dekhun Kaìn ekdomuch ragan bhòrlo ani tachem mukhamoll sogllench bodòl’lem. / In the course of time Cain brought an offering to the LORD from the fruit of the ground, 4 while Abel, for his part, brought the fatty portion of the firstlings of his flock. The LORD looked with favor on Abel and his offering, 5 but on Cain and his offering he did not look with favor. So Cain was very angry and dejected.

Sirakachem Pustok / Sirach 1 : 22 - Noxtteancho krodh taka borea zagear pavounk xokona, kiteak tachea krodhachem vozon takach sokla apttita. / Unjust anger can never be justified; anger pulls a person to utter ruin.

Sirakachem Pustok / Sirach 8 : 16 - Eka gorom toklechea mon’xa borabor bhasabhas korinakai. Dusro lôk asona thoim tachê borabor vochonakai. Kiteak, taka rogot mhonnche kainch nhoi. Lagim konnuch na tem polleun to tuka marun uddoitolo. / Do not defy the quick-tempered, or ride with them through the desert. For bloodshed is nothing to them; when there is no one to help, they will destroy you.

Utpoti / Genesis 4 : 6 - Tedna Sorvesporan Kaìnak mhollem: ‘Kiteak mhonn tum ragan bhòrlai ani tujem mukhamoll bodòl’lam? / Then the LORD said to Cain: Why are you angry? Why are you dejected?

Sirakachem Pustok / Sirach 10 : 6 - Tujea xezareachê protek chuki khatir tacher tum ragar zaum-nakai ani ragachea bharar tachea add panvol ukholnakai. / No matter what the wrong, never harm your neighbor or go the way of arrogance.

Juanvak Prokasovnni / Revelations 12 : 17 - Uprant ar bailecher ekdom’ tiddlo ani tichê urlolê sonsticher, mhonngê Devacheô adnia palltat ani Jezun dil’lê govaikek visvaxi ravtat tancher, zhuzunk bhair sorlo. / Then the dragon became angry with the woman and went off to wage war against the rest of her offspring, those who keep God’s commandments and bear witness to Jesus.

Juanvak Prokasovnni / Revelations 12 : 7 - 9 - Uprant sorgar ek zhuz suru zalem. Mikael aplea dutank gheun aracher zhuzlo. Ar aplea dutank gheun tanchê virudh zhuzlo, 8 punn he harovle ani tankam sorgar anink zago urlo na. 9 Vorixtt arak bhair uddoilo. Toch to adlo sorôp, ak’khea sonvsarak fosoilo to; tachem nanv Devchar ani Soitan; taka ani tachê borabôr tachea dutank khala prithumer xevttile. / Then war broke out in heaven; Michael and his angels battled against the dragon. The dragon and its angels fought back, 8 but they did not prevail and there was no longer any place for them in heaven. 9 The huge dragon, the ancient serpent, who is called the Devil and Satan, who deceived the whole world, was thrown down to earth, and its angels were thrown down with it.

Juanvak Prokasovnni / Revelations 12 : 12 - Dekhun, sorga ani thõi asloleamnô, sontosbhorit zaiat! Punn prithumechem ani somdirachem kotta! Kiteak devchar bhov ragixtt zaun tumchê modem denvun aila, ani apnnak thoddoch kall asa mhonn to zanno. / Therefore, rejoice, you heavens, and you who dwell in them. But woe to you, earth and sea, for the Devil has come down to you in great fury, for he knows he has but a short time.”

Sirakachem Pustok / Sirach 27 : 30 - Rag ani krôdh, heô don-ui vostu noxtteô, ani teô patkia sovem astat. / Wrath and anger, these also are abominations, yet a sinner holds on to them.

Izaias / Isaiah 14 : 16 - 17 - ‘Jim konn tuka polletat tim tuka barik topastolim ani tuji atanchi gôt polleun mhonnttolim: Zannem ekdam prithum’ haloili, ani rajeam konsllaun uddoilim, to hoch kai? 17 Zannem prithvechem kelem oronnem ani xaram-nograncho kelo vinas, ani aplea koidiank kodinch suttka dili na, to hoch kai? / When they see you they will stare, pondering over you: “Is this the man who made the earth tremble, who shook kingdoms? 17 Who made the world a wilderness, razed its cities, and gave captives no release?”

Sirakachem Pustok / Sirach 28 : 3 - Êk monis dusreak zollta zalear, tachean Sorvespora lagim kaklut koxi magunk zait? / Does anyone nourish anger against another and expect healing from the LORD?

Sirakachem Pustok / Sirach 28 : 7 - 8 - Adniancho ugddas dhôr ani tujea peleacho kallzant rag dhôrum naka. Bhov Vortea Devachea Koraracho ugddas kôr ani peleachea opmanachi porva korum naka. 8 Zhogddim korpachem sôddun dilear tum chodd patkam korcho naim. Kiteak, gorom toklecho monis zhogddim manddta. / Remember the commandments and do not be angry with your neighbor; remember the covenant of the Most High, and overlook faults. 8 Avoid strife and your sins will be fewer, for the hot-tempered kindle strife;

2 Juanv 1 / 2 John 1 - Hanv, Vhoddil, Devan vinchun kaddlolê Ostoriek ani tichea bhurgeank noman kortam. Tumcho hanv khoreponnim môg kortam; hanvuch nhoi, punn sot vollkhunk pavleant tim sogllim. 2 Amchê sovem riglolem asa ani sasnnak amchê sovem rigun ravtolem tea sota khatir tumcho ami oso môg kortanv. 3 Sota pormannem ani mogan zôr ami jieleanv, Deva amchea Bapachi ani Bapachea Puta Jezu Kristachi doiallai, konnvallai ani xanti ami sodam bhôgunk pavtoleanv. 4 Bapa koddchi zoxi ami adnia ghetlea, toxim sota pormannem tujim bhurgim choltat mhonn polleun, mhaka khub anond bhòglo. / The Presbyter to the chosen Lady and to her children whom I love in truth—and not only I but also all who know the truth— 2 because of the truth that dwells in us and will be with us forever. 3 Grace, mercy, and peace will be with us from God the Father and from Jesus Christ the Father’s Son in truth and love. 4 I rejoiced greatly to find some of your children walking in the truth just as we were commanded by the Father.

Sirakachem Pustok / Sirach 28 : 10 - 11 - Ujeachi khorai zolloitolea vostuncher ollombun asta, toxench hinvxê pormannem zhogddem vaddtta. Mon’xachea bolla pormannem tacho rag vaddtta, toxench tachê grestkaiê pormannem tacho krodh khôr zata. 11Uttavollin suru zaloli bhasabhas uzo peroita ani vichar-pachar korinastana kelolea mot-bhedak lagon rogtam vhanvtat. / The more the wood, the greater the fire, the more the cruelty, the fiercer the strife; The greater the strength, the sterner the anger, the greater the wealth, the greater the wrath. 11 Pitch and resin make fire flare up, and a hasty quarrel provokes bloodshed.

Efezkarank / Ephesians 4 : 26 - Rag tumkam ietoloch, tôri ragak lagun patok korinakat; vêll poddo-sôr rag dhôrun ravum nakat; / Be angry but do not sin; do not let the sun set on your anger,


Matev / Mathew 5 : 22 - Tôr Hanv tumkam sangtam: konn-ui aplea peleacher rag dhôrta zalear, tacher khastichem formonn poddtolem; konn-ui aplea peleak ‘tum gollio!’ mhonntit zalear, tacher Mha-Dhormsobhechem b khastichem formonn poddtolem; ani konn-ui taka ‘tum devdhôrm naslolo!’ mhonntit zalear, ujeachea iemkonddachi khast taka favo zatoli. / But I say to you, whoever is angry with his brother will be liable to judgment, and whoever says to his brother, ‘Raqa,’ will be answerable to the Sanhedrin, and whoever says, ‘You fool,’ will be liable to fiery Gehenna.

Upodexak / Ecclesiastes 7 : 9 - Sompeponnim ragar zainaka, tujea ragacher tabo dovor. Kallzant rag do-vorop pixeponn. / Do not let anger upset your spirit, for anger lodges in the bosom of a fool.

Polleiat[बदल]

Ragacho Uzo - Fr Jerry Sequeira

ह्या विषयावयर देवनागारींत बरयिल्लें पान वाच : ९१ रागाचो उजो - फादर जेरी सीकुएरा


Bhaillo adhar ani guntn'ni[बदल]

Divine Mission Society, Mulki, Karnataka

Sondorbh[बदल]

[1]

[2]

[3]

  1. http://www.archgoadaman.org/bible/14
  2. http://www.dmsworld.in/
  3. http://www.usccb.org/bible/books-of-the-bible/
"https://gom.wikipedia.org/w/index.php?title=91_Ragacho_Uzo_-_Fr_Jerry_Sequeira&oldid=175438" चे कडल्यान परतून मेळयलें