94 Allsai - Fr Jerry Sequeira

विकिपीडिया कडल्यान
Jump to navigation Jump to search

94 Allsai - Fr Jerry Sequeira[बदल]

Laziness

ovkas hogddailo patti mellan. ami horiek kam' patti patti ghaltavo ani nimanne churchutavo. aiche kam' ojik ani faleache faleak. dekun vell vibhaddinastana, aiche kam' azochch koruk pollevea.


ಅವ್ಕಾಸ್ ಹೊಗ್ಡಾಯ್ಲೊ ಪಾಟಿ೦ ಮೆಳಾನಾ೦. ಆಮಿ ಹರ್ಯೆಕ್ ಕಾಮ್ ಪಾಟಿ೦ ಪಾಟಿ೦ ಘಾಲ್ತಾ೦ವ್ ಆನಿ ನಿಮಾಣೆ೦ ಚುರ್ಚುತಾ೦ವ್. ಆಯ್ಚೆ೦ ಕಾಮ್ ಅಜಿಕ್ ಆನಿ ಫಾಲ್ಯಾಚೆ೦ ಫಾಲ್ಯಾಕ್. ದೆಕುನ್ ವೇಳ್ ವಿಭಾಡಿನಾಸ್ತಾನಾ೦, ಆಯ್ಚೆ೦ ಕಾಮ್ ಆಜ್‌ಚ್ಚ್ ಕರು೦ಕ್ ಪಳೆವ್ಯಾ೦.


We keep postponing things and then regret. Yes! Opportunity missed is missed forever. So, don’t waste time. Today is more important than yesterday and tomorrow.

Povitr Pustokantleo Voll[बदल]

Mhonn’nneo / Proverbs 14 : 23 - Mottea koxttanchea vaurak sodanch faido zata, Bekar ulovpeak sodanch unnem zata. / In all labor there is profit, but mere talk tends only to loss.


Mhonn’nneo / Proverbs 18 : 9 - Bekar bhonvta to nisontton korpeachea rogtacho bhav koso. / Those slack in their work are kin to the destroyer.


Mhonn’nneo / Proverbs 19 : 15 - Allxi nhid kaddtolo, Ani allxi monis sodanch bhuketolo. / Laziness brings on deep sleep, and the sluggard goes Hungry.


Mhonn’nneo / Proverbs 19: 24 - Allxi monis oxient hat ghalta, unn, allsaien onddant ghalunk pavona. / The sluggard buries a hand in the dish; not even lifting it to the mouth.


Mhonn’nneo / Proverbs 26: 13 - Eklo allxi mhonntta: 'Bhair ranvotti mon'zat asa! Rostear êk xinv asa! / " The sluggard says, “There is a lion in the Street, a lion in the middle of the Square!” "


Mhonn’nneo / Proverbs 26 : 14 – 15 - Ek dar zhoddacher ghunvta toso, ek allxi aple khattir ghunvta. Allxi aplo hat boxient ghalta, Punn, to portun tonddant haddunk taka puro zata. / The door turns on its hinges and sluggards, on their beds. 15 The sluggard buries a hand in the dish, too weary to Lift it to the mouth.


Mhonn’nneo / Proverbs 20 : 4 - Zo allxi xetkamti pavsalleak roina, taka kainch lunvpak mellchemna! / In seedtime sluggards do not plow; when they look for the harvest, it is not there.


Mhonn’nneo / Proverbs 20 : 13 - Nhidecho ixtt zauxi tôr tum gorib zatoloi; kam' korxi, tuka pott bhor jevonn melltolem. / Do not love sleep lest you be reduced to poverty; keep your eyes open, have your fill of food.


Mhonn’nneo / Proverbs 22 : 13 - Allxi mhonntta: 'Bhair xinv asa! Mhaka rostear marun uddoitolo!' / The sluggard says, “ A lion is Outside; I might be slain in the Street.”


Mhonn’nneo / Proverbs 22 : 29 - Aplea kamak xittuk asta to razachea kamak pavtolo? To dhakttea mon'xam vangdda urchona. / Do you see those skilled at their work? They will stand in the presence of kings, but not in the presence of the obscure.


Mhonn’nneo / Proverbs 24 : 30 – 34 - Eka allxeachea xeta koddlean, ani ginean nasloleachea dakanchea mollea koddlean hanv gelam, 31 Jem vaddlolem tem noddnnen bhorlolem, ani kannntteamnim xirkovlolem, ani tachem fatranchem durig kosoll'llolem hanvem pollelam. 32 Hem polletana hanvem nihall kela, Ho dekhavo polleun mhaka ek patt zala, 33 Hanvem mhojea bhitôr mhollem, 'Thoddoch vell nhidtoloi, Thoddoch vell jhemtoloi Uxeak, hatanchi munnoi korun add poddtoloi 34 Tedna tujer parpolla bhaxen goribi, ani bhikarea bhaxen dukôll ietolo.' / I passed by the field of a sluggard, by the vineyard of one with no sense; 31 It was all overgrown with thistles; its surface was covered with nettles, and its stone wall broken down. 32 As I gazed at it, I reflected; I saw and learned a lesson: Sleep 33 A little, a little slumber, a little folding of the arms to rest 34 Then poverty will come upon you like a robber, and want like a brigand.


Sireakachem Pustok / Sirach 22 : 1 – 2 - 1 Ek allxi monis ghannin bhorlolo ek fator koso, Tachea odruxttak lôk xeboi ghaltat. 2 Êk bekar monis êk xennachi ras koxi, Taka hat laita to rokddoch aplo hat fapuddta / The sluggard is like a filthy stone; everyone hisses at his disgrace. 2 The sluggard is like a lump of dung; whoever touches it shakes it off the hands.


Izaias / Isaiah 56: 10 - Tiche pahredar sogllech kuddde, te kaich nokllot. Sogllech mone sunne, tankam bhonkunk iena; sopnetat, add poddtat ani sust nhidtat / All the sentinels of Israel are blind, they are without knowledge; They are all mute dogs, unable to bark; Dreaming, reclining,loving their sleep.


Matev /Mathew 25 : 3 – 13 - Panch pisatt ankvarimnim divlio ghetleo, pun apnnam borabor tel ghetlem na; xanneamnim divliam borabor aplea xinsliamnim tel-ui vhelem. Novreak uxir zalo ani teo soglleo jemeunk lagleo ani nhidleo. Punn modianir oso avaz zalo: Ho polle novro ! Taka svagot diunk bhair sorat. Tedna teo soglleo ankvari zageo zaleo ani apleo divlio toiar korunk lagleo. Pisattamnim xanneank mhollem : Tumchem ilem tel amkam diat, amcheo divlio palovtat. Punn xanneamnim oxi zap dili : Tumkam ani amkam tem bilkul pavchem na. Viktoleager vochat ani tumkam gheiat : hench odik borem. Teo tel viktem gheunk vetat mhonnosor novro pavlo; toiar asleo teo ankvari tache borabor lognachea vosreant bhitor geleo ani dar bond kelem. Xekim dusreo ankvari pavleo ani mhonnunk lagleo : Saiba, Saiba, amkam dar ugodd ! Pun tannem zap dili : Hanv tumkam khoreponnim sangtam hanv tumkam vollkhona. Mhonnttoch zagrut ravat, kiteak dis, nhoi mhonn ghoddi, tum nokllot. / The Foolish ones, WHEN taking their lamps, brought No Oil with them, 4 but the wise brought flasks of Oil with their lamps. 5 Since the bridegroom was long DELAYED, they all became drowsy and fell asleep. 6 At midnight, there was a cry, 'Behold , the bridegroom! Come out to meet him! ' 7 Then all those virgins got Up and trimmed their lamps. 8 The Foolish ones said to the wise,' Give us some of your Oil, for Our lamps are going out. ' 9 But the wise ones replied , 'No, for there may not be enough for us and you. Go instead to the merchants and buy some for yourselves. ' 10 while they went off to buy it, the bridegroom came and those who were ready went into the wedding feast with him. Then the door was LOCKED. 11 Afterwards the OTHER virgins came and said, 'Lord, Lord, Open the door for us!' 12 But he said in reply, 'Amen, I say to you, Do not I know you. ' 13 Therefore, stay Awake, for you know neither the day Nor the hour.


Matev / Mathew 25 : 26 – 30 - Punn dhonian portipallun taka mhollem: Khottea ani allxea chakra, hanvem vompunk na thoi hanv lunvtam ani lavunk na thoichem hanv punzaitam mhonn tum tor zanno asloi mhonnttoch mhozo duddu tunvem savkaram kodde dovrunk zai also, portun ieotoch, mhojem tem tea bhair kolantor hanv ghetolom aslom. Mhonnttoch tache lagcho to talent kaddun gheiat ani dha talent asat taka diat; kiteak asloleank Dev anink-ui ditolo ani tanchi bhor zatoli; pun nasloleanchem asa tem-I Dev kaddtolo. Kiteakuch upkaronaslolea hea chakrak kaddun bhair kallokhant uddoiat, thoi sogllim rudon korun ani dant korkoraun astolim. / His Master said to him in reply,' You Wicked, Lazy servant! So you Knew that I did not plant and gather where I Harvest where I did not scatter? 27 Should you not then have PUT My Money in the Bank so that I could have got it with Back on My INTEREST return? 28 Now then! Give it to take the talent from him and with the ONE Ten. 29 to For Everyone who has, more will be given and he will grow Rich; but from the ONE who has not, even WHAT he has will be taken away. 30 Outside And throw this useless servant into the darkness, where there will be wailing and grinding of Teeth.


1 Korintkarank / 1 Corinthians 9 : 26 –27 - Hanv dhanvtam to dolleam mukhar hetu dovrinastana dhanvona; ani khusti khelltam to varear mutti marun khellona. 27 Dusreank Xubhvortoman porgôttlea uprant hanvuch Devachi xikxa poddlolo zaina zaunk, mhoji kudd donddvonnun, gulama vori tika hanv domavun dhôrtam. / Thus I Do not Run aimlessly; I Do not GREAT as if I were shadowboxing. 27 No, I Drive My body and Train it, for fear that, after having preached to others, I myself should be disqualified.


Efezkarank / Ephesians 4 : 28 - Chori korchi sonvoi asli tannem anink chorio korcheo nhoi, pun aplea hatamnim koxtt korun koslo tori boro vavr korcho, ani oso gorjevontak adar diunk tache lagim kitem tori astolem. / The Thief No longer must steal, but rather labor, doing honest Work with his [own] hands, so that he May have something to share with ONE in need.


Koloskarank / Colossians 3 : 23 –24’’’ - Tumi kortat titlem-i sogllea kallzan korat, mon'xam khatir nhoi punn Somia khatir. 24 Mozuri koxi tumkam dovorlolem daiz Somi tumkam ditolo mhonn ugddas dhôrat. Kiteak, khorench mhollear, tumi chakri kortat ti Kristachi, amchea Somiachi. / Whatever you Do, Do from the heart, as for the Lord and not for others, 24 knowing that from the Lord you will Receive the due payment of the inheritance; be slaves of the Lord Christ


Matev /Mathew 21 : 28 –31 - Tumkam kitem dista ? Konn-eka dog put asle, tannem poilea sorxem ieun mhollem : Puta, voch ani dakanchea molleant aiz kam kor. Putan mhollem : Veta, saiba !, pun vochunk na. Magir dusrea lagim vochun, tannem toxench mhollem. Putan zobab dilo : Na, vochona !, pun uprant mon bodlun to gelo. Hea dogam bhitor konnem Bapaichi khoxi keli ? Tannim mhollem : Nimannean. Jezun tankam sanglem : Hanv tumkam khorench sangtam : donddvosuldar ani xindoll bailo tumchea adim Sorginchea Rajeant vetat. / What is your opinion? A man had two sons. He came to the first and said, 'Son, go out and Work in the Vineyard Today.' 29 He said in reply, 'I will not,' but afterwards he changed his mind and went. 30 The man came to the Son OTHER and gave the same order. He said in reply, 'Yes, SIR,' but did not go. 31 * Which of the TWO did his Father's will? "They answered," The first. "Jesus said to them," Amen, I say to you, tax collectors and prostitutes are entering the kingdom of God before you.


2 Thesalonikarank / 2 Thessalonians 3 : 10 – 12 - Dekhun ami tumchê modem asleanv tednam, ami tumkam dila to nêm' oso: konnank vavr korchi khuxi na tôr, tãnnim jevchem-i nhoi. 11 Tumchê modem kãi zannam bekar bhonvtat ani soglleant ghusolltat-luddbuddtat mhonn ami aikolam. 12 Somia Jezu Kristachea nanvan osleank ami oso hukum' ghaltanv ani xiddkaitanv: dusreanchea vevharant tondd ghalinastana, tãnnim vavr korun aplem pott bhôrchem. / In fact, WHEN We were with you, We instructed you that if anyone was unwilling to Work, neither should that ONE eat. 11 We hear that some are conducting themselves among you in a disorderly Way, by not keeping busy but minding the Business of others. 12 We instruct and urge in the Lord Jesus Christ such people to Work quietly and to eat their own food.


1 Thesalonikarank / 1 Thessalonians 4 : 11 – 12 - Ami tumkam sanglam toxem, xantin jieunk vavrat, zonn-eklean ap-aplem kam' korchem, ani tumche hat-pãi zhoroun pott bhôrat. 12 Oxem korun dusro lôk tumkam man ditolo, ani tumchea gorzank konnachich modôt magunk tumkam poddchi na. / and to Aspire to live a tranquil life, to mind your own Affairs, and to Work with your [own] hands, as We instructed you, that you May Conduct yourselves properly toward outsiders and not depend on anyone.


Jakob / Jacob 1 : 22 – 25 - Devachem utor fokot aikun tumkanch fottoum nakat, punn Devachea utra pormannem cholat. 23 Jim konn Utor aikotat punn tem pallinant, tim aplench tondd eka arxeant polletolea mon'xam sarkim: 24 Tãnnim apnnankuch borê bhaxen pollelim, magir tim gelim ani apnnanchem sarkem koslem aslem tem visorlim. 25 Punn sot'techi sompurnn somurt niallta ani tika thir marta ani aikun visôr ghalinastana, aplea kornniamnim ti pallta to apunn korta tea vorvim bhagevont zatolo. / Be doers of the word and not hearers ONLY, deluding yourselves. 23 For if anyone is a hearer of the word and not a DOER, he is like a man who looks at his own face in a mirror. 24 He sees himself, WHAT then goes off and promptly forgets he looked like. 25 but the ONE who peers into the perfect LAW of freedom and perseveres, and is not a hearer who forgets but a DOER who Acts, shall be Blessed in such a ONE WHAT he does

Polleiat[बदल]

Allsai - Fr Jerry Sequeira

ह्या विषयावयर देवनागारींत बरयिल्लें पान वाच : ९४ आळसाय - फादर जेरी सीकुएरा


Bhaillo adhar ani guntn'ni[बदल]

Divine Mission Society, Mulki, Karnataka


Sondorbh[बदल]

[1]

[2]

[3]

  1. http://www.archgoadaman.org/bible/14
  2. http://www.dmsworld.in/
  3. http://www.usccb.org/bible/books-of-the-bible/
"https://gom.wikipedia.org/w/index.php?title=94_Allsai_-_Fr_Jerry_Sequeira&oldid=175441" चे कडल्यान परतून मेळयलें