96 Vinovni - Fr Jerry Sequeira

विकिपीडिया कडल्यान
Jump to navigation Jump to search

96 Vinovni - Fr Jerry Sequeira[बदल]

Intercession


khoi sor dog vo teg sagata melltat, hav asa tache modhegat mhonnta jezu. dekun sagata mellon magonk ami khuxi vorea. sagata devak ami ulo marea ani dev khoddit amche magnne aikatalo.


ಖೈ೦ ಸರ್ ದೋಗ್ ವ ತೇಗ್ ಸಾ೦ಗಾತಾ ಮೆಳ್ತಾತ್, ಹಾ೦ವ್ ಆಸಾ೦ ತಾ೦ಚೆ ಮಧೆಗಾತ್ ಮ್ಹಣ್ತಾ ಜೆಜು. ದೆಕುನ್ ಸಾ೦ಗಾತಾ ಮೆಳೊನ್ ಮಾಗೊ೦ಕ್ ಆಮಿ ಖುಶಿ ವರ್‍ಯಾ೦. ಸಾ೦ಗಾತಾ ದೆವಾಕ್ ಆಮಿ ಉಲೊ ಮಾರ್‍ಯಾ೦ ಅನಿ ದೇವ್ ಖ೦ಡಿತ್ ಆಮ್ಚೆ೦ ಮಾಗ್ಣೆ೦ ಆಯ್ಕಾತಾಲೊ.


“Where two or three are gathered, I am there amidst them” says the Lord. So let us join together and pray. Let us call on to the Lord together and surely God will answer our prayers.

Povitr Pustokantleo Voll[बदल]

Matev / Mathew 18 : 19 - 20 - Anink ek Hanv tumkam sangtam: tumchê bhitorlim dogam zannam sonvsarant kosli-i vôst magunk eka monachim zatit zalear, sorgar asa to Mhozo Bap ti tumkam ditolo; 20 kiteak dogam vô tegam zannam Mhojea nanvan ektthãi zal’lim astit, thõi tanchê modem Hanv asam. / Again, [amen,] I say to you, if two of you agree on earth about anything for which they are to pray, it shall be granted to them by my heavenly Father. 20 For where two or three are gathered together in my name, there am I in the midst of them.


Utpoti / Genesis 18 : 22-23, 26, 29 & 32 - Mhonnttôch te dadle thoim thaun Sodomachê vatten gele, punn Abra-ham’ Sorvespora mukhar thoinch ubo ravlo. 23 Tachê boglek vochun tannem mhollem: ‘Khottea borabor promannik mon’xacho-i Tum khorench ibadd kortoloi? 26 Sor-vesporan mhollem: ‘Sodom’ xara bhitôr pon’nas promannik mon’xam Mhaka mell’llear, tanchê khatir Hanv sogllea ganvak bhogxitolom.’ 29 Abrahaman anink êk pavtt mhollem: ‘Ghoddiek Tuka challisuch melltit.’ Sor-vesporan mhollem: ‘Hea challisam khatir Hanv nisontton korcho na.’Abrahaman mhollem: ‘Hanv anink êkuch pavtt uloilear mhojea Sorves-porak vaitt dischem na mhonn mhaka bhorvanso asa: ghoddiek thoim dhach astit.’ Sorvesporan mhollem: ‘Hea dha zannam khatir Hanv xarachem nisontton korcho na.’ / As the men turned and walked on toward Sodom, Abraham remained standing before the LORD. 23 Then Abraham drew near and said: “Will you really sweep away the righteous with the wicked? 26 The LORD replied: If I find fifty righteous people in the city of Sodom, I will spare the whole place for their sake. 29 But Abraham persisted, saying, “What if only forty are found there?” He replied: I will refrain from doing it for the sake of the forty. 32 But he persisted: “Please, do not let my Lord be angry if I speak up this last time. What if ten are found there?” For the sake of the ten, he replied, I will not destroy it


Suttka / Exodus 32 : 10 - 14 - Mhaka sôdd atam. Mhozo rag tancher zolltolo ani tancho Hanv bhosm kortolom! Punn tuka Hanv ek vhodd raxttr kortolom.’ Moizesachem Prarthon 11 Punn Moizesan Sorvespora aplea Devak thôndd korpak Taka oxem prarthon kelem, ‘Sorvespora, Tujea bavlleachê podven ani hatachea bollan Tunvem Tujê porjek Ejiptantli bhair kaddun haddleai: 12 tôr kiteak mhonn atam Tuzo rag ticher zollunk ditoloi? ‘Tancho ghat gheupak, dongrancher tim morun vochpak ani prithumêvelim tankam nanch korpak, Tannem tankam bhair kaddun haddlim!’, oxem Tum Ejiptkarank mhonnunk ditoloi? Tuzo zollto rag nivum-di, thôndd za ani Tujê porjecher hem noxtt ieunk dium naka. 13 Abraham, Izaak ani Jakob Tujea chakrancho ugddas kôr: tankam Tun-vem, Tujeach Nanvan soput gheun, oxi bhas dileai, ‘Mollbachea noketram porim Hanv tumchi sonsôt vaddoitolom, ani ho tumkam Hanvem bhasaila to sogllo dês tumchê sonstik ditolom, ani ti to sodankal aplem daiz koxem bhôg-toli. 14 Ani Sorvespor thôndd zalo, ani jem To Aplê porjecher noxtt haddunk sôdtalo, tem Tannem sôddun dilem. Moizes Somurticheô Fatri Fôddta / Let me alone, then, that my anger may burn against them to consume them. Then I will make of you a great nation. 11 But Moses implored the LORD, his God, saying, “Why, O LORD, should your anger burn against your people, whom you brought out of the land of Egypt with great power and with a strong hand? 12 Why should the Egyptians say, ‘With evil intent he brought them out, that he might kill them in the mountains and wipe them off the face of the earth’? Turn from your burning wrath; change your mind about punishing your people. 13 Remember your servants Abraham, Isaac, and Israel, and how you swore to them by your own self, saying, ‘I will make your descendants as numerous as the stars in the sky; and all this land that I promised, I will give your descendants as their perpetual heritage.’” 14 So the LORD changed his mind about the punishment he had threatened to inflict on his people.


Dusri Somurt / Deuteronomy 9 : 8 - 9 - Sinai dongrar legun tumi Sorvesporak rag haddlo, itlo, ki to tumcho bhosm korunk sôdtalo. 9 Sorvesporan tumchê kodde kel’lo tea koraracheô ladiô ha-ddunk hanv voir dongrar gel’lom. Cha-llis dis ani rati thoim ravlom, kãich hanvem khalem-pielem na. / At Horeb you so provoked the LORD that he was angry enough to destroy you, 9 when I had gone up the mountain to receive the stone tablets of the covenant which the LORD made with you. Meanwhile I stayed on the mountain forty days and forty nights; I ate no food and drank no water.


Stotranchem Pustok / Psalms 106 : 23 - Dekhun To tancho nas korunk ievjitalo; punn bhosm korunk aito zal’lo rag pelean kaddunk tanchê khatir vinonti korunk Tachê mukhar zalo ubo Moizes, Tannem vinchun kaddlolo! / He would have decreed their destruction, had not Moses, his chosen one, Withstood him in the breach to turn back his destroying anger


Jeremias / Jeremiah 5 : 1 & 3 - Jerusaleachea rosteamnim hêvtten-têvtten bhonvat, chotraien polleiat atam ani chovkoxi korat: neainit korta ani sot sôdta toslo êk tori monis tichea chovkamnim mellot zalear Hanv tika bhôgxitolom. 3Sorvespora, Tuje dolle sot sôdinant tôr? Tunvem tankam mar diloi, tori tankam dukh bhògli na. Tunvem tancho nas keloi, kiteak tãnnim apli chuk vollkhun ghetli na. Aplim tonddam tãnnim khoddpa-vôn nibor kelim; mon bodlunk tim raji na zalim. / Roam the streets of Jerusalem, look about and observe, Search through her squares, to find even one Who acts justly and seeks honesty, and I will pardon her! 3 LORD, do your eyes not search for honesty? You struck them, but they did not flinch; you laid them low, but they refused correction; They set their faces harder than stone, and refused to return.


Jeremias / Jeremiah 7 : 16 - ‘Ani tum hê porjê khatir magnnim korinaka, tanchê khatir Mhaka vinoi-naka vô prarthon korinaka, kiteak Hanv tuka aikochoch na. / You, now, must not intercede for this people! Do not raise a cry or prayer in their behalf! Do not press me, for I will not listen to you!


Jeremias / Jeremiah 11 : 14 - Tum, [Jeremias,] hea loka pasot Mhaka vinoum naka, tanchê khatir tankam pav mhonn magun Mhaka prarthum naka! Kiteak aplea vignak lagun apnnank pav mhonn Mhaka ulo marunk tim ietat tedna, Hanv tanchem aikuncho na. / Now, you must not intercede for this people; do not raise on their behalf a cry or prayer! I will not listen when they call to me in the time of their disaster


Jeremias / Jeremiah 14 : 11 - Magir Sorvesporan mhaka sanglem: ‘Hê porjê khatir Mhaka vinoum naka, tankam borem kôr mhonn magum naka. / Then the LORD said to me: Do not intercede for the well-being of this people.


Ezekiel / Ezekiel 22 : 30 - 31 - Hanvem desacho nas korina zaunk, konn tori ek durig bandit ani khavteant ravun Mhaka fuddo korit ani oxi desachi rakhônn korit kai mhonn polletalom; punn konnuch Mhaka mell’llo na. 31 Mhonnttôch Han-vem tancher Mhozo krôdh denvoilo; Mhojea krodhachea ujean Hanvem tancho bhosm kelo. Tanchim kortubam tancheach mathear poddo-xim kelim. Uloita to Sorvespor Dev! / Thus I have searched among them for someone who would build a wall or stand in the breach before me to keep me from destroying the land; but I found no one. 31 Therefore I have poured out my fury upon them; with my fiery wrath I have consumed them, bringing down their ways upon their heads—oracle of the Lord GOD.


Jobachem Pustok / Job 1 : 20 - 22 - Job utthlo; tannem aplem angavlem pinzlem ani tokleche kens tasle ani zomnir sorpottun 21 Tannem mhollem: ‘Mhojea avoichea kusveantlo hanv vingllo bhair sorlam, vingllo hanv portun vetolom. Sorvesporan dilem, Sorvesporan kaddun vhelem: Sorvesporachem Nanv vhodd zaum!’22 Hea sogllea vignant Joban patok korunk na, nhoi mhonn Devak kosloch opman korunk na. / Then Job arose and tore his cloak and cut off his hair. He fell to the ground and worshiped. 21 He said, “Naked I came forth from my mother’s womb, and naked shall I go back there. The LORD gave and the LORD has taken away; blessed be the name of the LORD!” 22 In all this Job did not sin, nor did he charge God with wrong.


Stotranchem Pustok / Psalm 14 : 2 - Adanvachea bhurgeancher sorgar thaun Sorvespor nodor marta: tanchê modem eklo tori xanno asot? Devak sôdtolo konn tori mellot? / The LORD looks down from heaven upon the children of men, To see if even one is wise, if even one seeks God.


Juanv / John 3 : 30 - To vaddot vochunk zai, punn hanv zalear odik-odik lhan zaunk zai. / He must increase; I must decrease.


Izaias / Isaiah 59 : 16 - Konnuch na mhonn Tannem pollelem, kitem-i tori korunk konnuch fuddem sorona mhonn Taka ojap dislem. Mhonnun Apleach bavlleachem Tannem boll ghetlem Ani, Aplench doiallaiechem nitivontponn dhôrun, To fuddem sorlo. / He saw that there was no one, was appalled that there was none to intervene; Then his own arm brought about the victory, and his justice sustained him.


Izaias / Isaiah - /


Izaias / Isaiah 64 : 6 - Tuka ulo martolo konnuch disona, konnuch utthun Tuka xeronna vochona. Kiteak mhollear Tunvem amkam patt keleai. ani amcheach khotteponnanchê adhin Tunvem amkam sôddun dileãi. / There are none who call upon your name, none who rouse themselves to take hold of you; For you have hidden your face from us and have delivered us up to our crimes.


Stotranchem Pustok / Psalms 91 :15 - To mhaka ulo marta tedna Hanv taka zap ditolom; akantant Hanv tachea sangata astolom; Hanv taka vattaitolom ani vhôdd kortolom. / He will call upon me and I will answer; I will be with him in distress; I will deliver him and give him honor.


Stotranchem Pustok / Psalms 127:2 - Fantoddicher legun tum utthxi, soglli rat-bhôr zagronn korxi, dispotto giras zôddunk hat-pãi zoroixi, tori sogllem nirfoll: kiteak mhollear, zancho To môg korta, tankam Sorvespor soddôll hatan nhident porian denneamnim bhôrta. / It is vain for you to rise early and put off your rest at night, To eat bread earned by hard toil—all this God gives to his beloved in sleep.


Dusri Somurt / Deuteronomy 5 : 5 - Sorvespora ani tumchê modem hanv ubo ravlom, kiteak tea ujeak lagon tumi voir dongrar gelenant. Sorves-poran mhollem, / while I was standing between the LORD and you at that time, to announce to you these words of the LORD, since you were afraid of the fire and would not go up the mountain:


Jobachem Pustok / Job 16 : 21 - Zoso eklo monis aplea peleache mullave hok rakhta tech porim, Deva mukhar aplea hok’kam khatir zhuztoleachea adarak konn tori ascho! / That justice may be done for a mortal with God: as for a man with his neighbor.


Vilap / Lamentation 2 : 18 - 19 - Sion Xara, Sorvesporak vhoddlean ulo mar ani pinrgot rav! Rat ani dis tumchea dolleantlim nodi vori dukam vhanvum-di; visôv tumkam dium nakat, tumchea dolleank fursôt dium nakat! 19 Utthat! Ratchea vellar, dôr-eka parar, bob marit rav! Sorvespora mukhar tujem kalliz udka vori vharoi! Tujea bhurgeancho jiv rakhchê khatir tuje hat Tachê thaim ubar, kiteak sogllea rosteam-nakeanr tim bhuken tollmolltat. / Cry out to the Lord from your heart, wall of daughter Zion! Let your tears flow like a torrent day and night; Give yourself no rest, no relief for your eyes. 19 Rise up! Wail in the night, at the start of every watch; Pour out your heart like water before the Lord; Lift up your hands to him for the lives of your children, Who collapse from hunger at the corner of every street


Vilap / Lamentation 3 : 48 - 49 - Mhojê mogachê porjechea nisonttonak lagun mhojea dolleantleô vhanvtat dukancheô nodi. 49 Sorgar thaun Sorvespor dixtt ghali porian / My eyes stream with tears over the destruction of the daughter of my people. 49 My eyes will flow without ceasing, without rest,


Izaias / Isaiah 1 : 2 - Aik, mollba; prithumê, kan di! Karonn Sorvespor uloita: ‘Hanvem bhurgeank pôslim, tankam lhan-vhodd kelim, punn tim Mhojer kolpolim. / Hear, O heavens, and listen, O earth, for the LORD speaks: Sons have I raised and reared, but they have rebelled against me!


Joel / Joel 2 : 15 - 17 - Sionant menddrea-xing vazoiat! Êk povitr upas formaiat, êk dobajik zomat bhôrun haddat, 16 Porjek ektthaim korat; êk povitr sobha bhôrat. Malgoddeank zoma korat, bhurgeank ektthaim korat, dudachea ballank porian. Novrean apli kudd sôddchi ani hoklen apli lognachi baz. 17 Angnna ani vedi modem iadnikamnim, Sorvesporachea muniariamnim, vilap ani rudon korun mhonnchem: ‘Sorvespora, Tujê porjek bhogôs! Tujem daiz kenddnniancho mhal zaunk nirmum naka, raxttranchea moskoriank sampddunk dium naka. Tancho Dev khoim asa? oxem raxttram modem mhonnunk kiteak mhonn nimit diunchem?’ / Blow the horn in Zion! Proclaim a fast, call an assembly! 16 Gather the people, sanctify the congregation; Assemble the elderly; gather the children, even infants nursing at the breast; Let the bridegroom leave his room, and the bride her bridal tent. 17 Between the porch and the altar let the priests weep, let the ministers of the LORD weep and say: “Spare your people, LORD! do not let your heritage become a disgrace, a byword among the nations! Why should they say among the peoples, ‘Where is their God?


Mark / Mark 14 : 33 - 35 - Ani Pedruk, Jakobak ani Juanvak Apnna borabôr vhorun, To thorthorunk ani middmiddunk laglo. 34 Ani Tannem tankam sanglem: Koslê khontint buddlam Hanv! Ti Mhaka morunk puro! Tumi hangach thambat ani zagrut ravat. 35 Ani matso fuddem vochun To dhornnir poddlo ani ho vêll, zata zalear, Apnna thaun pois vochum mhonn magtalo. / He took with him Peter, James, and John, and began to be troubled and distressed. 34 Then he said to them, “My soul is sorrowful even to death. Remain here and keep watch.” 35 He advanced a little and fell to the ground and prayed that if it were possible the hour might pass by him;


1 Timotak / 1 Timothy 2 : 1 - 2 - Sogllea adim hanv magtam tem hem: somest mon’xam khatir prarthonam korat magnnim, vinoti ani dhin’vasnni; 2 Devachi bhokti ami purnntaien korchê khatir ani soglleam modem favo ti moriad ami samballchê khatir, xantin ani sovostkaien jieunk amkam mellchem mhonn, razam ani odhikariam pasot magat. / First of all, then, I ask that supplications, prayers, petitions, and thanksgivings be offered for everyone, 2 for kings and for all in authority, that we may lead a quiet and tranquil life in all devotion and dignity.


Joel / Joel 2 : 12 - 13 - ‘Tôr atam uloita to Sorvespor! upas korun, rudon korun, vilapun, sogllea tumchea kallzan Mhojê-xim portun ieiat.’ 13 Tumchim vostram nhoi, punn tumchim kallzam pinzat ani Sorvespora tumchea Deva-xim portun ieiat, kiteak To movall ani doiall, vhôdd sosnnikaiecho ani visvaxi mogan bhòrlolo; khast lailear porian To churchurta. / Yet even now—oracle of the LORD—return to me with your whole heart, with fasting, weeping, and mourning. 13 Rend your hearts, not your garments, and return to the LORD, your God, For he is gracious and merciful, slow to anger, abounding in steadfast love, and relenting in punishment


Romkarank / Romans 1 : 9 - Tachea Putachem Xubhvortoman porgôttun mhojea otmean hanv Devak bhôztam; hanv thambonastana tumcho ugddas kortam mhonn toch Dev mhozo govai. / God is my witness, whom I serve with my spirit in proclaiming the gospel of his Son, that I remember you constantly,


Juanv / John 17 : 15 (read chapter) - Tum tankam sonvsarantle kadd mhonn Hanv magina, punn Noxtteachea hatantle tankam rakh mhonn magtam. / I do not ask that you take them out of the world but that you keep them from the evil one.


Efezkarank / Ephesians 6 : 18 - Atmeachea preronna pormannem sogllea somoiar magnnem ani vinovnni korat, sogllea bhoktam khatir zagrut ravun prarthon korunk pattim sorum nakat. / With all prayer and supplication, pray at every opportunity in the Spirit. To that end, be watchful with all perseverance and supplication for all the holy ones


Romkarank / Romans 8 : 26 - Têch porim, ami osokt mhonnun, Povitr Atmo amchea adarak ieta. Favo tê bhaxen kitem magchem tem ami nokllonv; dekhun, utramnim ucharunk zainant tosle haskar-suskar sôddun, Atmo amchê khatir Apunnuch vinoti korta. / In the same way, the Spirit too comes to the aid of our weakness; for we do not know how to pray as we ought, but the Spirit itself intercedes with inexpressible groanings.


Dhormdutancho Itihas / Acts 1 : 14 - Te soglle ekach monan magnnem korit asle; tanchea vangdda aslo êk bailancho zomo; hanchê modem Jezuchi avoi Maria, ani tea bhair Tachim bhav-bhoinn. / All these devoted themselves with one accord to prayer, together with some women, and Mary the mother of Jesus, and his brothers.


Lukas / Luke 22 : 32 - punn tuzo bhavarth ddonvddollna zaunk Hanvem tujê pasot magnnem kelam, ani tum Mhojê thãi porot ietôch tujea bhavank ghott kôr a. / but I have prayed that your own faith may not fail; and once you have turned back, you must strengthen your brothers.


Efezkarank / Ephesians 1 : 16 - tê meren tumchê khatir hanv Devak argam diit asam, ani mhojea magnneamnim hanv tumcho ugddas korit asam. / do not cease giving thanks for you, remembering you in my prayers


Efezkarank / Ephesians 3 : 14 - 19 - Amcho sorgincho Bap sorgar ani prithver aslolea sogllê tôrechea ghoranneacho Oromb; tôr Tachê mukhar saxttangim poddun oxem magtam: 15 Amcho sorgincho Bap sorgar ani prithver aslolea sogllê tôrechea ghoranneacho Oromb; tôr Tachê mukhar saxttangim poddun oxem magtam: 16 Tumchê bhitôrlê-bhitôr tumi novim mon’xam zaun aileant: hea novea mon’xacho akar, Bapachea Povitr Atmea vorvim, ghottaien vaddot vochum; ani bhavartha vorvim Krist tumchea kallzamnim tthikann korum. Toch Bap, Apunn bhov mhoimevont dekhun, hem dennem tumkam favo korum. Hê porim, tumchi buniad ani pallam mogant rigun, 17 Tumchê bhitôrlê-bhitôr tumi novim mon’xam zaun aileant: hea novea mon’xacho akar, Bapachea Povitr Atmea vorvim, ghottaien vaddot vochum; ani bhavartha vorvim Krist tumchea kallzamnim tthikann korum. Toch Bap, Apunn bhov mhoimevont dekhun, hem dennem tumkam favo korum. Hê porim, tumchi buniad ani pallam mogant rigun, 18 Devachea somest bhoktam borabor Jezucho môg kitlo rund, kitlo lamb, kitlo unch ani kitlo khôl to somzunk tumi xoktoleat. 19 Khorem mhollear, Kristacho môg kodinch poripurnntaien vollkhum nozo, tôri to tumi onnbhovunk pavtoleat, ani oso, ho mog purnntaien onnbhovun, tumi Devachich poripurnntai bhôgunk pavtoleat. / For this reason I kneel before the Father, 15 from whom every family in heaven and on earth is named, 16 that he may grant you in accord with the riches of his glory to be strengthened with power through his Spirit in the inner self, 17 and that Christ may dwell in your hearts through faith; that you, rooted and grounded in love, 18 may have strength to comprehend with all the holy ones what is the breadth and length and height and depth, 19 and to know the love of Christ that surpasses knowledge, so that you may be filled with all the fullness of God.

Polleiat[बदल]

Vinovni - Fr Jerry Sequeira

ह्या विषयावयर देवनागारींत बरयिल्लें पान वाच : ९६ विनवनी - फादर जेरी सीकुएरा


Bhaillo adhar ani guntn'ni[बदल]

Divine Mission Society, Mulki, Karnataka

Sondorbh[बदल]

[1]

[2]

[3]

  1. http://www.archgoadaman.org/bible/14
  2. http://www.dmsworld.in/
  3. http://www.usccb.org/bible/books-of-the-bible/
"https://gom.wikipedia.org/w/index.php?title=96_Vinovni_-_Fr_Jerry_Sequeira&oldid=175443" चे कडल्यान परतून मेळयलें