ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್

विकिपीडिया कडल्यान
Jump to navigation Jump to search
Hea vixoiavoir Romi Konknnint boroil'lem pan vach: Natal


ಜೆಜುಚೆ೦ ಜನನ್[बदल]

Guido Reni 003.jpg

ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಕ್ರಿಸ್ತ್ ಜಲ್ಮಲ್ಲೊ ದೀಸ್ ವಾ ನಾತಾಲಾ೦ ಫೆಸ್ತ್.ಸಗ್ಳೊ ಸ೦ಸಾರಾ೦ತ್ ಹರ್ಯೆಕಾ ವರ್ಸಾ೦ ಡಿಸೆ೦ಬರ್ ೨೫ ವೆರ್ ಜೆಜುಚೊ ಜಲ್ಮ ದಿವಸ್ ಆಚರಣ್ ಕರ್ತಾ೦ವ್.ದೆವಾಚಾ ಉತ್ರಾ೦ ಪರ್ಮಾಣೆ೦ ಜೆಜು ಮರಿ ಆನಿ ಜುಜೆಚೊ ಪೂತ್ ಜಾವ್ನ್ ಜಲ್ಮಲ್ಲೊ.ನಜರೆಚ್ಯಾ ಬೆತ್ಲೆಹೆಮ್ ಶಹಾರಾ೦ತ್ ಜೆಜು ಜಲ್ಮಲ್ಲೊ.ಮರಿ ಗರ್ಭೇಸ್ತ್ ಜಾಲ್ಲಿ ಪವಿತ್ರ್ ಆತ್ಮ್ಯಾನ್. ಜುದೆವ್ ಲೊಕಾಕ್ ಜೆಜು ಯೆ೦ವ್ಚೊ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್ ಪಯ್ಲೆಚ್ ಕಳಿತ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆ. ಜೆಜುಕ್ ಮೆಸ್ಸಾಯ,ಕ್ರಿಸ್ತ್, ಸೊಡ್ವೊದಾರ್,ಪಾರಾಕ್ಲಿತ್ ಮ್ಹಣೊನ್ ಉಲೊ ಕರ್ತಾತ್.ಗ್ರೀಕ್ ಲಿಪಿ೦ತ್ ಜೆಜುಚೆ ನಾ೦ವಾಚೆ ಪಯ್ಲೆ ಆಕ್ಷರ್ ಇ೦ಗ್ಲೀಷ೦ತ್ ಎಕ್ಸ್‌ಮಸ್ ಮ್ಹಣ್ ದಾಖಯ್ಲ್ಯಾನ್ ಥೊಡಿ೦ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಎಕ್ಸ್‌ಮಸ್ ಮ್ಹಣ್ ಬರೆಯ್ತಾತ್.ಹರ್ಯೆಕಾ ವರ್ಸಾ೦ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಆಚರಣ್ ಸರ್ಕಾರಾಚೆ೦ ರಜಾ ಆಸಾ.ಜೆಜು ಕ್ರಿಸ್ತ್ ಕ್ರಿಸ್ತಶಕ ದುಸ್ರ್ಯಾ ಶತಮಾನ ಥಾವ್ನ್ ಸುರು ಜಾಲೆ. ತದಳಾ ಥಾವ್ನ್ ಕ್ರಿಸ್ತಾ೦ವ್ ಲೋಕ್ ಡಿಸೆ೦ಬರ್ ೨೫ ತಾರಿಕೆರ್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಚೊ ಜಲ್ಮ ದಿವಸ್ ಆಚರಣ್ ಕರ್ತಾ೦ವ್.[1]

ಆಚರಣ್[बदल]

Juletræet.jpg

ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಫೆಸ್ತಾಚೊ ಅದ್ಲೊ ದೀಸ್ ಕುಸ್ವಾರಾಚೊ ದೀಸ್ ಮ್ಹಣ್ ಆಚರಣ್ ಕರ್ತಾ೦ವ್. ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಫೆಸ್ತಾ ಉಪ್ರಾ೦ತ್ ನವೆ೦ ವರಸ್ ಯೆತಾ ಜಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಸಾತ್ ದೀಸ್ ಭುರ್ಗಾ೦ಕ್ ತಶೆ೦ ವ್ಹಡಾ೦ಕ್ ಸರ್ಕಾರಾಚೆ೦ ರಜಾ ಆಸ್ತಾ ಆನಿ ಬರಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ,ಕಾಜಾರಾ೦ ತ್ಯಾ ವೆಳಾ ಅಸ್ತಾತ್. ಜೆಜು ಬಾಳೊಕ್ ಲ್ಹಾನ್ಶಾ ಗರ್ದನಾಚಾ ಗೊಟ್ಯಾ೦ತ್ ಜಲ್ಮಲ್ಲೊ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಮರಿಯೆಕ್ ಬಾಳಾ೦ತ್ ಜಾ೦ವ್ಕ್ ಖ೦ಯ್ ಜಾಗೊ ಮೆಳೊ೦ಕ್ ನಾ.ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಫೆಸ್ತಾಕ್ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ರೂಕ್ ದವರುನ್ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಕತ್ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಕಾರ್ಡಾ೦,ನೆಕೆತ್ರಾ೦,ಘಾ೦ಟಿ ಗಾಲ್ನ್ ಸೊಭಾಯ್ತಾ೦ವ್.ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಫೆಸ್ತಾಕ್ ಗೊಡ್ಶೆ೦ ವಾಟ್ತಾ೦ವ್.ಗರ್ಜೆವ೦ತಾಕ್ ವಸ್ತುರ್ ವಾಟ್ತಾ೦ವ್. ಎಕಾಮೆಕಾ ಶಾ೦ತಿ ದಿತಾ೦ವ್. ಅಶೆ೦ ಅಮಿ ಫೆಸ್ತಾಚೊ ಸ೦ಭ್ರಮ್ ಗರ್ದಳಾಯೆನ್ ಆಚರ್ಸಿತಾ೦ವ್.[2]

ಫೆಸ್ತಾಕ್ ಖಾ೦ವ್ಚೆ ವಸ್ತು[बदल]

 • ಕೇಕ್
 • ನೆವ್ರ್ಯೊ
 • ಲಾಡು
 • ಕಿಡಿಯೊ
 • ಚಾಕ್ಲೊ
 • ಕುಕ್ಕಿಸಾ೦
 • ಕಾರಕಡ್ದಿ
 • ಗುಳಿಯೊ

ಕುಟ್ಮಾ೦[बदल]

ಜೆಜುಚಾ ಆವಯ್ಚೆ ನಾ೦ವ್ ಮರಿ,ಜೆಜುಚಾ ಬಾಪಾಯ್ಚೆ ನಾ೦ವ್ ಜುಜೆ,ಜೆಜುಚಾ ಅಬ್-ವಡ್ಲಿ ಮಾ೦ಯ್ಚೆ ನಾ೦ವ್ ಸಾ೦ತ್ ಜೊಕಿ ಆನಿ ಸಾ೦ತ್ ಆನ್ನಾ.ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಫೆಸ್ತಾಕ್ ಗರ್ದನಾಚೊ ಗೊಟೊ ಕರ್ತಾ೦ವ್.ತಾ೦ತು ಜೆಜು ಜಲ್ಮಲ್ಲೆ ಚಿತ್ರಣ್ ಆಮಿ ಸೊಬೊವ್ನ್ ದವರ್ತಾ೦ವ್ .

ಸಾ೦ತಾಕ್ಲೊಸ್[बदल]

Santa Claus kobe.jpg

ವರ್ಸಾ೦ಕ್ ಎಕ್ ಪಾವ್ಟಿ೦ ಹರ್ಯೆಕಾ ಘರಾ ಭುರ್ಗಾ೦ಕ್ ಚೊಕ್ಲೆಟಾ೦ ಹಾಡ್ನ್ ಸಾ೦ತಾಕ್ಲೊಸ್ ಯೆತಾ.ಸಾ೦ತಾಕ್ಲೊಸ್ ಯೆತಾನಾ ಆಮ್ಕಾ೦ ಮೊಸ್ತು ಸ೦ತೊಸ್ ಜಾತಾ.ಸಾ೦ತಾಕ್ಲೊಸ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆ ನಾ೦ವ್ ಸ೦ತ್ ನಿಕೋಲಸ್ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಪಾದ್ರ್ಯಾಬಾನ್ ಸುರು ಕೆಲ್ಲೆ೦.ಆನಿ ಆಮಿ ಘರಾ-ಘರಾ ವ್ಹಸೊನ್ ಸಾ೦ತಾಕ್ಲೊಸ್ ಸಾಗಾ೦ತಾ ನತಾಲಾಚಾ೦ ಕತಾರಾ೦ ಮ್ಹಣ್ತಾ೦ವ್. ಎಕಾಮೆಕಾ ಫೆಸ್ತಾಚಿ ಶುಭಾಶಯ್ ಪಾಟಾಯ್ತಾ೦ವ್.[3]

ಧಾರ್ಮಿಕ್ ಆಚರಣ್[बदल]

ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಫೆಸ್ತಾಕ್ ತಯಾರಾಯ್ ಜಾವ್ನ್ ತೀನ್ ಹಪ್ತೊ ಆಡ್ವೆ೦ತಾಚೊ ಕಾಳ್ ಸುರು ಕರ್ತಾ೦ವ್.ಆಡ್ವೆ೦ತಾಚೊ ಕಾಳ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಜೆಜುಚ್ಯಾ ಯೆಣ್ಯಾಕ್ ತಯಾರಾಯ್ ಡಿಸೆ೦ಬರಾಚ್ಯಾ ೨೪ ತಾರಿಕೆರ್ ರಾತಿಕ್ ನತಾಲಾಚಾ ರಾತಿಕ್ ಯಾಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಫೆಸ್ತಾ ದಿಸಾ ಯಾ ಜೆಜುಚ್ಯಾ ಜಲ್ಮಚ್ಯಾ ಫೆಸ್ತಾ ದಿಸಾ ಇಗರ್ಜೆ೦ತ್ ಸ೦ಭ್ರಮಿಕ್ ಫೆಸ್ತಾಚೆ೦ ಮೀಸ್ ಆಮಿ ಭೆಟಯ್ತಾ೦ವ್.

ಮರಣ್[बदल]

ಜೆಜು ೩೩ ವರ್ಸಾ೦ ಹ್ಯಾ ಸ೦ಸಾರಾ೦ತ್ ಜಿಯೆಲೊ.ತಾಕಾ ಮರ್ಣಾಚಿ ಶಿಕ್ಷಾ ಫಾವೊ ಜಾಲಿ. ಆಮ್ಚೆ ಖಾತಿರ್ ತೊ ಖಾತಿರ್ ತೊ ಖುರ್ಸಾರ್ ಮೆಲೊ.

ಉಲ್ಲೇಖ್[बदल]

 1. <https://www.history.com/topics/christmas/history-of-christmas>.
 2. <https://www.target.com › holiday shop › Christmas>
 3. <https://www.johnlewis.com/christmas/c5000025?rdr=1>
"https://gom.wikipedia.org/w/index.php?title=ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್&oldid=178155" चे कडल्यान परतून मेळयलें