ದನ್ ರಿಂಕಾರಿಯಾಂಚಿ ವಪಾರ್

विकिपीडिया कडल्यान
Jump to navigation Jump to search
Anointing of Jesus, 17th-century altar painting, Ballum, Denmark.
The Meal at the House of Simon the Pharisee, c. 15th century.

ದನ್ ರಿಂಕಾರಿಯಾಂಚಿ ವಪಾರ್[बदल]

Don Rinkarianchi Vopar - The Two Debtors ( parable )

ವಪಾರಿಂಚೊ ಹೆತು[बदल]

ತೆದ್ನಾಂ ಶಿಸಾಂನಿಂ ಲಾಗಿಂ ಸರುನ್ ತಾಕಾ ವಿಚಾರ್ಲೆಂ: “ವಪಾರಿಂನಿಂ ತಾಂಚ್ê ಕಡೆ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಉಲಯ್ತಾಯ್?” ತಾಣೆಂ ಪರ್ತಿಪಾಳ್ ಕೆಲೊ: “ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಸರ್ಗಿಂಚ್ಯಾ ರಾಜ್ಯಾಚೆ ಗುಟ್ ವಳ್ಖುಂಚೆಂ ದೆಣೆಂ ತುಂಕಾಂ ದಿಲ್ಲೆಂ ಆಸಾ; ತಾಂಕಾಂ ಹೆರಾಂಕ್ ನಾ. ಆಸಾ ತಾಂಕಾಂ ದೆವ್ ಆನಿಂಕ್-ಉಯ್ ದಿತಲೊ ಆನಿ ತಾಂಚೆಂ ಮಾಪ್ ಭರನ್ òತ್ತಲೆಂ; ಪುಣ್ ನಾ ತಾಂಕಾಂ, ಆಸಾ ತೆಂ ಪರಿಯಾನ್ ತಾಂಚ್ê ಕಡ್ಲೆಂ ದೆವ್ ಕಾಡುನ್ ಘೆತಲೊ. ದೆಖುನ್ ಹಾಂವ್ ವಪಾರಿಂನಿಂ ತಾಂಚ್ê ಕಡೆ ಉಲಯ್ತಾಂ, ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಪಳೆವ್ನ್-ಉಯ್ ತಾಂಕಾಂ ದಿಸನಾ, ಆನಿ ಆಯ್ಕುನ್-ಉಯ್ ತಾಂಕಾಂ ಆಯ್ಕನಾ ಆನಿ ಸಂಜೊಯ್ ನಾ.

ಇಜಾಯ್ಾಸಾನ್ ಅಶೆಂ ಆದಿಂಚ್ ಸಾಂಗ್ಲಲೆಂ ತೆಂ ತಾಂಚ್ê ಸವೆಂ ಪಾಳನ್ ಯೆತಾ:


‘ಆಯ್ಕುನ್-ಆಯ್ಕುನ್ ತುಂಕಾಂ ಕಾಂಯ್, ಸಂಜಚೆಂ ನಾ; ಪಳೆವ್ನ್-ಪಳೆವ್ನ್ ತುಂಕಾಂ ಕಾಂಯ್ ದಿಸ್ಚೆಂ ನಾ. ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಹ್ಯಾ ಲಕಾಚೆಂ ಕಾಳಿಜ್ ಜಡ್-ನಿಬರ್ ಜಾಲಾಂ, ತಾಂಚೆ ಕಾನ್ ಭೆರೆ ಜಾಲ್ಯಾತ್, ತಾಂಚೆ ದಳೆ ಧಾಂಪ್ಲಲೆ ಆಸಾತ್; ನಾ ತೊರ್ ದಳ್ಯಾಂನಿಂ ತಾಂಕಾಂ ದಿಸುಂಕ್ ಲಾಗ್ತಲೆಂ, ಕಾನಾಂನಿಂ ತಾಂಕಾಂ ಸಾರ್ಕೆಂ ಆಯ್ಕುಂಕ್ ಮೆಳ್ತಲೆಂ, ಮನಾನ್ ತಾಂಕಾಂ ಸಂಜತಲೆಂ, ಆನಿ, ತಿಂ ಮ್ಹಜ್ê-ಶಿಂ ಪರ್ತುನ್ ಯೆವ್ನ್, ಹಾಂವ್ ತಾಂಕಾಂ ಬರಿಂ ಕರಿನ್ .'’

St. Mary Magdalene in the House of Simon the Pharisee, Jean Béraud, 1891.

ದನ್ ರಿಂಕಾರಿಯಾಂಚಿ ವಪಾರ್[बदल]

ಪವಿತ್ರ್ ಪುಸ್ತಕ್ ː ಲುಕಾಸ್ 7 ː 40-50

40 ಪರ್ತಿಪಾಳ್ ಕರುನ್ ಜೆಜುನ್ ತಾಕಾ ಮ್ಹಳೆಂ: "ಸಿಮಾಂವ್, ಹಾಂವೆಮ್ ತುಕಾ ಕಿತೆಮ್ ಎಕ್ ಸಾಂಗ್ಚೆಮ್ ಆಸಾ. ಆನಿ ತಾಣೆಮ್ ಮ್ಹಳೆಮ್: ಸಾಂಗ್, ಗುರುಜಿ. 41 ಎಕಾ ಸಾವ್ಕಾರಾಕ್ ದಗ್ ರಿಣ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಲೆ; ಎಕ್ಲೊ ಪಾಂಯ್ಶಿಂ ದಿನಾರ್ ದೆವೊ ಆಸ್ಲೊ ಆನಿ ದುಸ್ರೊ ಪನ್’ನಾಸ್. 42 ಫಾರಿಕ್ ಕರುಂಕ್ ತಾಂಕಾಂ ತಾಂಕ್ ನಾಸ್ಲಿ ದೆಖುನ್, ತಾಣೆಂ ದಗಾಂಯ್ಕ್-ಉಯ್ ರಿಣ್ ಭೊಗ್ಶಿಲೆಂ. ಮ್ಹಣ್ಟೊಚ್ ದಗಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಕಣಾಕ್ ತಾಚೊ ಅದಿಕ್ ಉಪ್ಕಾರ್ ಆಸ್ತಲೊ?" 43 ಸಿಮಾಂವಾನ್ ಜಾಪ್ ದೀವ್ನ್ ಮ್ಹಳೆಂ: "ಅದಿಕ್ ಭೊಗ್ಶಿಲಾಂ ತಾಕಾ, ಅಶೆಂ ಮ್ಹಾಕಾ ದಿಸ್ತಾ." ಆನಿ ತಾಣೆಂ ಮ್ಹಳೆಂ: "ಸಾರ್ಕೆಂ ಸಾಂಗ್ಲೆಇಂ ತುಂವೆಂ." 44 ಆನಿ ಬಾಯ್ಲ್ê ವಾಟೆನ್ ವಳನ್ ತಾಣೆಂ ಸಿಮಾಂವಾಕ್ ಮ್ಹಳೆಂ: "ತುಂವೆಂ ಹ್ê ಬಾಯ್ಲೆಕ್ ಪಳೆಲೆಾಯ್ ಮುಂ? ಹಾಂವ್ ತುಂಗೆರ್ ಆಯ್ಲಂ, ಆನಿ ಮ್ಹಜೆ ಪಾಂಯ್ ಧುುಂಕ್ ತುಂವೆಂ ಉದಕ್ ದಿಲೆಂ ನಾಂಯ್; ಪುಣ್ ಹಿಣೆಂ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ದುಕಾಂನಿಂ ಮ್ಹಜೆ ಪಾಂಯ್ ಭಿಜಯ್ಲೆ ಆನಿ ತೆ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಕೆನ್ಸಾಂನಿಂ ಪುಸ್ಲೆ. 45 ತುಂವೆಂ ಮ್ಹಜೊ ಉಮೊ ಘೆತ್ಲೊ ನಾಂಯ್; ಪುಣ್ ಹಿ, ಆಯ್ಲ್ಯಾ ತ್ê ಮೆರೆನ್, ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಪಾಂಯ್ಾಂಚೆ ಉಮೆ ಘೆವ್ನುಚ್ ಆಸಾ. 46 ತುಂವೆಂ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಮಾಥ್ಯಾಕ್ ತೆಲ್ ಘಾಲೆಂ ನಾಂಯ್; ಹಿಣೆಂ ದಂದಮಿತ್ ತೆಲಾನ್ ಮ್ಹಜೆ ಪಾಂಯ್ ಮಾಖ್ಲೆ. 47 ದೆಖುನ್ ಹಾಂವ್ ತುಕಾ ಸಾಂಗ್ತಾಂ: ಹಿಣೆಂ ಕೆಲ್’ಲೆ ಪಾತ್ಕಾಂಚೆಂ ಭಗ್ಸಣೆಂ ತಿಕಾ ಮೆಳ್’ಲೆಂ, ಅಶೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಹಿಚೊ ಕಾಳ್ಜಾಚೊ ವ್ಹೊಡ್ ಧಿನ್’ವಾಸ್ ದಾಖವ್ನ್ ದಿತಾ. ಜಾಂಕಾಂ ಥಡೆಂ ಭೊಗ್ಶಿಲಾಂ ತಿಂ ಥಡೊ ಧಿನ್’ವಾಸ್ ದಾಖಯ್ತಾತ್." 48 ಆನಿ ತಾಣೆಂ ತಿಕಾ ಮ್ಹಳೆಂ: "ತುಜಿಂ ಪಾತ್ಕಾಂ ತುಕಾ ಭ್òಗ್ಸಲಿಂ." 49 ಆನಿ ಬರಾಬೊರ್ ಜೆವ್ಣಾಕ್ ಬಸ್ಲಲೆ ತೆ ಆಪ್ಣಾಂ ಭಿತೊರ್ ಅಶೆಂ ಮ್ಹಣುಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೆ: "ಪಾತ್ಕಾಂ ಲೆಗಿತ್ ಭೊಗ್ಶಿತಾ ತೊ ಕಣ್ ಹೊ?" 50 ಪುಣ್ ತಾಣೆಂ ಬಾಯ್ಲೆಕ್ ಮ್ಹಳೆಂ: "ತುಜ್ಯಾ ಭಾವಾರ್ಥಾನ್ ತುಕಾ ತಾರಣ್ ದಿಲೆಂ.ಆತಾಂ ಶಾಂತಿನ್ ವಚ್ ."


“ವಪಾರಿಂನಿಂ ಉಲಯ್ತಲಂ, ಸಂವ್ಸಾರ್ ರಚ್ಲಲ್ಯಾಕ್ ಗುಪಿತ್ ಆಸ್ಲಲೆೊ ವಸ್ತು ಉಕ್ತೆೊ ಕರ್ತಲಂ”, ಹೆಂ ಪ್ರವಾದಿಯಾಚೆಂ ಉತರ್ ಅಶೆಂ ಖರೆಂ ಜಾಲೆಂ. (ಮಾತೆವ್ 13:35)

Polleiat Niall[बदल]

The Two Debtors, Commentary and Meditation

Bhaillo Adhar ani Guntn'ni[बदल]

  • Another list, slightly different and only of the synoptic Gospels

Sondorbh[बदल]


[1] [2]

[3]

  1. https://en.wikipedia.org/wiki/Parables_of_Jesus
  2. http://www.archgoadaman.org/bible/14
  3. http://www.rc.net/wcc/readings/parables.htm