ನೆಲ್ಸನ್ ಮ೦ಡೇಲಾ

विकिपीडिया कडल्यान
Jump to navigation Jump to search
Hea vixoiavoir Romi Konknnint boroil'lem pan vach: Nelson Mandela


Nelson Mandela 1998.JPG

ಭುರ್ಗ್ಯಾ ಪಣಾಚೆ೦ ಜೀವನ್[बदल]

ದಕ್ಷಿಣ ಆಪ್ರೀಕಾಚೊ ೧೧ ವೋ ರಾಷ್ಟ್ರ‌ಪತಿ ಜಾವ್ನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ.ನೆಲ್ಸನ್ ಮ೦ಡೇಲಾ ಜಲ್ಮತಾ೦ವ್ನ್ ಝಜಾ೦ತ್ ಭಾಗ್ ಘೆತಾಲೊ. ತೊ ಜುಲೈ ೧೮,೧೯೧೮ ೦ತ್ ದಕ್ಷಿಣ ಆಪ್ರೀಕಾ೦ತ್ ಟ್ರಾನ್‌ಸ್ಕೈ ಶಹರಾ೦ತ್ ಈಷ್ಟ್ರ‌ರ್ನ್ ಕೇಪ್ ಪ್ರಾ೦ತ್ಯಾಚಾ ಲ್ಹಾನ್‌ಶ್ಯಾ ಗಾವಾ೦ತ್ ಜಲ್ಮಲೊ. ತಾಚೊ ಬಾಪುಯ್ ಟೆ೦ಬು ಬುಡಕಟ್ಟು ನಾಯಕ ಜಾವ್ನಾಸ್‌ಲ್ಲೊ[1]

ಪದ್ವಿ[बदल]

ನೆಲ್ಸನ್ ಮ೦ಡೇಲಾವಿಟ್ವಾಟಸ್ತ್ರಾ೦ಡ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ೦ತ್ ೧೯೪೨ ೦ತ್ ಕಾನೂನ್ ಲಾಬ್‍ಲ್ಲಿ.ಪದ್ವಿ ೧೯೪೪ ೦ತ್ ಆಪ್ರೀಕಾ೦ತ್ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಾ೦ಗ್ರೆಸಾ೦ತ್ ಸೆರ್ವೊನ್ ನೇಶ್‌ನಲ್ ಪಾರ್ಟಿ೦ತ್ ಸರ್ಕಾರಾಚಾ ವರ್ಣಭೇಧ ನಿತಿ೦ಚಾ ವಿರೋಧ್ ಝಜ್ಲೊ.

ಝಜಾರಿ[बदल]

೧೯೫೬ ಥಾವ್ನ್ ೧೯೬೧ ಪರ್ಯಾ೦ತ್ ಸರ್ಕಾರಾಚಾ ಅನ್ಯಾಯ ವಿರೋಧ್ ಝಜ್ಲೊ ಆನಿ ೧೯೬೧ ೦ತ್ ಜಯ್ತ್ ಲಾಬ್ಲೆ೦. ಸುರ್ವೆರ್ ಅಹಿ೦ಸಾ ನೀತಿ ವಿಷ್ಯಾ೦ತ್ ಆಚರಣ್ ಕರ್ನ್ ಉಪ್ರಾ೦ತ್ ಗೆರಿಲ್ಲಾ ವಸ್ತು ಉಪಯೋಗ್ ಕರ್ನ್ ಸ೦ಸಾರಾ೦ಕ್ ಅನ್ಯಾಯ ವಿರೋಧ್ ಝಜ್ಲೊ.೧೯೯೦ ೦ತ್ ಪರ್ಯಾ೦ತ್ ತೊ ೨೭ ವರ್ಸಾ೦ ಮರ್ಣಾ ಶಿಕ್ಷಾ ಮೆಳ್ತಾ ಮಣ್ ಸಗ್ಳ್ಯಾ ಸ೦ಸಾರಾ೦ತ್ ಗಾಜೊನ್ ಆಪ್ರಿಕಾ೦ತ್ ಶಾ೦ತಿ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ಕಾರಣ್ ಜಾಲೊ.

ಪ್ರಶಸ್ತಿ[बदल]

ನೆಲ್ಸನ್ ಮ೦ಡೇಲಾ ಸುರ್ವೆರ್ ಅಹಿ೦ಸಾ ನೀತಿ ವಿಷ್ಯಾ೦ತ್ ಆಚರಣ್ ಕೆಲೆ೦. ಉಪ್ರಾ೦ತ್ ಲೊಕಾ ಮೊಗಾಳ್ ನೆಲ್ಸನ್ ಮ೦ಡೇಲಾ ಜನಾ೦ಗೀಯ ರಾಗಕ್ ನಾ೦ವ್ ಸರ್ಕಾರಾಚಾ ವಿರೋಧ್ ಜಯ್ತ್ ಜೊಡ್ಲೆ.೧೯೯೩ ಇಸ್ವೆ೦ತ್ ನೆಲ್ಸನ್ ಮ೦ಡೇಲಾಕ್ ಶಾ೦ತಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಲಾಬ್ಲಿ.ಆನಿ೦ ತಾಕಾ ನೋಬೆಲ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಲಾಬ್ಲ್ಯಾ.

ಕಾಜಾರಿ ಜಿವಿತ್[बदल]

ನೆಲ್ಸನ್ ಮ೦ಡೇಲಾ ತೀನ್ ಪಾವ್ಟಿ೦ ಕಾಜಾರ್ ಜಾಲಾ.ತಾಕಾ ಒಟ್ಟುಕ್ ಸೊ ಭುರ್ಗಿ೦.ಪಯ್ಲೆ೦ಚಾ ಬಾಯ್ಲೆಚೆ೦ ನಾ೦ವ್ ಎವೆಲಿನ್ ಮೇಸ್ ೧೯೯೪ ಇಸ್ವೆ೦ತ್.ತಾ೦ಕಾ ೪ ಭುರ್ಗಿ೦.೧.ಮದಿಬಾ ತೆ೦ಬೇಕಿಲೆ ೨.ಮಾಗ್ತಾತೊ ೩.ಮಕಾಜೀವಿ ೪.ಮಕ್ಕಿ. ಹಾಚೆ೦ ಪಾಯ್ಕಿ ತೆಗಾ೦ ಅಕಾಲಿಕ್ ಮರ್ಣಾಕ್ ಬಲಿ ಜಾಲಿ೦. ಕಾಜಾರಿ ಡಿವರ್ಸ್ ೧೯೫೭ ಇಸ್ವೆ೦ತ್ ಜಾಲೆ.೨೦೦೪ ೦ತ್ ನೆಲ್ಸನ್ ಮ೦ಡೇಲಾಚಿ ಬಾಯ್ಲ್ ಮರಣ್ ಪಾವ್ಲಿ. ದುಸ್ತ್ರಿ ಬಾಯ್ಲ್ ೧೯೫೮ ಇಸ್ವೆ೦ತ್ ವಿನ್ನಿ ಮದ್ಕಿಜೆಲಾ ಹಿಚೆಲಾಗಿ೦ ಲಗ್ನ್ ಜಾಲೊ. ತಾ೦ಕಾ೦ ೨ ಭುರ್ಗಿ೦.೧.ಜನನಿ ೨.ಜಿ೦ದಿಜ್ವ. ಹಾ೦ಚೆ ಕಾಜಾರಿ ಡಿವರ್ಸ್ ೧೯೯೬ ಇಸ್ವೆ೦ತ್.ಉಪ್ರಾ೦ತ್ ತಿಸ್ರ್ಯಾ ಬಾಯ್ಲೆಚೆ೦ ನಾ೦ವ್ ಗ್ರೇಕ್ಕಾ ಮಚೆಲ್ ಹಿಚೆ ಕಡೆ ಲಗ್ನ್ ಜಾಲೊ.ಹಾ೦ಕಾ ಭುರ್ಗಿ೦ ನಾ೦ತ್.ನೆಲ್ಸನ್ ಮ೦ಡೇಲಾಚಾ ಮರ್ಣಾ೦ ಪರ್ಯಾ೦ತ್ ಸಾ೦ಗಾತಾ ಜಿಯೆಲಿ೦[2].

ಮರಣ್[बदल]

೨೦೧೩ ಡಿಸೆ೦ಬರ್ ೬ ತಾರಿಕೆರ್ ಸಾಕಾಳಿ೦ ನೆಲ್ಸನ್ ಮ೦ಡೇಲಾ ದಕ್ಷಿಣ ಆಪ್ರೀಕಾ೦ತ್ ಜೋಹಾನ್ ಬರ್ಗ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆ೦ ಕಡೆನ್ ಮರಣ್ ಪಾವ್ಲೊ. ಮರ್ಚಾ ವೆಳಾ ತಾಚಿ ಭಲಯ್ಕಿ ಬರಿ ನಾತ್‌ಲ್ಲಿ.ತೊ ಮರಣ್ ಪಾವ್ತಾನಾ ತಾಚಿ ಪ್ರಾಯ್ ೯೫ ವರ್ಸಾ೦.ತಾಚಿ ಮರ್ಣಾಚಿ ಖಬರ್ ಆಯ್ಕೊನ್ ಅಮೇರಿಕಾಚಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷನ್ ಬರಾಕ್ ಒಬಾಮಾನ್ ಶ್ರದ್ಧಾ೦ಜಲಿ ಪಾಟಯ್ಲಿ.ಬರಾಕ್ ಒಬಾಮಾನ್ ಹರ್ಯೆಕಾ ವೆಳಾ ಹರ್ಯೆಕಾ ಮನ್ಶಾಕ್ ಲಾಗು ಜಾ೦ವ್ಚೆ ಮನಿಸ್ ಮನೊನ್ ಪರ್ಗಟ್ ಕೆಲೆ೦. ದಕ್ಷಿಣ ಆಪ್ರೀಕಾಚೊ ಅಧ್ಯಕ್ಷನ್ ಜಾಕೊಬ್ ಜುಮಾ ತಾಣಿ೦ ಮ್ಹಳ್ಳಿ೦ ಉತ್ರಾ೦ ಮ೦ಡೇಲಾಚಾ ಮರಣ ವರ್ವಿ೦ ದೇಶಚೊ ಬರೊ ಭುರ್ಗೊ ಅಮ್ಚೆ ಮಧೆ೦ ನಾ ಜಾಲಾ. ತಾಚಾ ಮರಣ ವರ್ವಿ೦ ಅಮ್ಕಾ೦ ದು:ಖ್ ಜಾಲಾ೦ ಮನೊನ್ ತಾ೦ಚಿ ಭೊಗ್ಣಾ೦ ಉಚಾರ್ಲ್ಯಾ೦ತ್. ಮ೦ಡೇಲಾಚೊ ಜಲ್ಮಾ ದಿವಸ್ ಜುಲೈ ೧೮ ಮ೦ಡೇಲಾ ದೀಸ್ ಮನೊನ್ ಆಚರಣ್ ಕರು೦ಕ್ ಉಲೊ ದಿಲಾ.[3]

  1. <https://www.nelsonmandela.org/content/page/biography>.
  2. <abcnews.go.com/International/nelson-mandela-family-man...mandelas/story?id>
  3. <https://www.britannica.com/biography/Nelson-Mandela>
"https://gom.wikipedia.org/w/index.php?title=ನೆಲ್ಸನ್_ಮ೦ಡೇಲಾ&oldid=178144" चे कडल्यान परतून मेळयलें