ಸಾಂಮುಯ್ಲ್ ಆಚಿಂ ಪುಸ್ತಕಾಂ

विकिपीडिया कडल्यान
Jump to navigation Jump to search
Hea vixoiavoir Romi Konknnint boroil'lem pan vach: Samuel achim Pustokam
ह्या विषयावयर देवनागारींत बरयिल्लें पान वाच : सामुयेल आचीं पुस्तकां

Books of Samuel[बदल]

Ernst Josephson, David and Saul, 1878.
Hannah presenting Samuel to Eli, by Jan Victors, 1645.

ಫುಡಾರ್ಯಾಂಚೊ ಕಾಳ್ ಸೊಂಪುನ್, ಇಸ್ರಾಂಎಲಾಂತ್ ರಾಜಾಶಾಯೆಚೊ ಕಾಳ್ ಸುರು ಜಾಲೊ. ಹ್ಯಾ ಕಾಳಾಂತ್ಲಿ ಖಬರ್ ಸಾಂವೆಲಾಚ್ಯಾ ಪುಸ್ತಕಾಂತ್ ಬರಯ್ಲೊಲಿ ಮೆಳ್ತಾ. ಅಸೊ ಹೊ ಬದಲ್ ಘಡುನ್ ಯೆಂವ್ಕ್ ತೆಗ್ ಮುಖೆಲಿ ಮನಿಸ್ ಆಸಾತ್. ಪಯ್ಲೊ ಜಾವ್ನ್ ಆಸಾ ಸಾಂವೆಲ್, ಜೊ ನಿಮಾಣೊ ಮ್ಹಾನ್ ಮನ್ಸುಬಿದಾರ್ ಆಸ್ಲೊ. ದುಸ್ರೊ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಸಾವ್ಲ್ ಹೊ ಇಸ್ರಾಂಎಲ್ ದೆಸಾಚೊ ಪಯ್ಲೊ ರಾಜಾ ಆಸ್ಲೊ. ಆನಿ ತಿಸ್ರೊ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ದಾವಿದ್. ಹ್ಯಾ ಪುಸ್ತಕಾಂತ್ ಸಾಂವೆಲ್, ಸಾವ್ಲ್ ಆನಿ ದಾವಿದ್ ಹಾಂಚ್ಯಾ ಜಿವಿತಾಚೊ ಇತಿಹಾಸ್ ಆನಿ ತಾಂಚೆ ರಾಜ್‌ವಟ್ಕೆಚಿ ಖಬರ್ ಬರಯ್ಲೊಲಿ ಆಸಾ.

ಹ್ಯಾ ಪುಸ್ತಕಾಚೆ ಪಾಂಚ್ ವಿಭಾಗ್ ಕೆಲ್ಯಾತ್. ತೆ ಅಶೆ :

  1. ಸಾಂವೆಲ್, 1 ಸಾಂ. 1 ಲಾ 7
  2. ಸಾಂವೆಲ್ ಆನಿ ಸಾವ್ಲು, 1 ಸಾಂ. 8-15
  3. ಸಾವ್ಲು ಆನಿ ದಾವಿದ್, 1 ಸಾಂ. 16-2ಸಾಂ.1
  4. ದಾವಿದ್, 2 ಸಾಂ. 2 ಲಾ 20
  5. ಪುರ್ವಣಾಂ, 2 ಸಾಂ. 21 ಲಾ 24.
David and Bathsheba, by Artemisia Gentileschi. David is in the background, standing on a balcony.

ಪುಸ್ತಕಾಚೆ ಕಾಣ್ಯೆಚೊ ವಿಶಯ್ ಆದ್ಲ್ಯಾ ಕರಾರಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಹೆರ್ ಇತಿಹಾಸೀಕ್ ಬರ್ ಉಪಾಂ ಪರಿಂ ಮ್ಹಣ್ಗೆ ದೆವಾಕ್ ವಿಸ್ವಾಶಿ ಆಸ್ಲಲ್ಯಾಂಕ್ ಜೈತ್ ಆನಿ ತಾಚ್ಯಾ ಉತ್ರಾರ್ ಆಡ್ ವಚ್ಪ್ಯಾಂಕ್ ಖಾಸ್ತೀಚೆಂ ಫರ್ಮಣ್. ಮ್ಹಾಯಾದ್ನೀಕ್ ಎಲೀ-ಕ್ ಸರ್ವೆಸ್ಪೊರಾಚೊ ಸಂದೆಶ್ ಉಕ್ತೆಪಣಿಂ ಸಾಂಗ್ತಾ : "ಜೊ ಕಣ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಮಾನ್ ದಿತಾ, ತಾಕಾ ಹಾಂವ್ ಮಾನಾನ್ ಲೆಖ್ತಲೊಂ. ಆನಿ ಜೊ ಕಣ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಉಣಾಕ್ ಲೆಖ್ತಾ, ತಾಕಾ ಅಕ್ಮಾನಾಯ್ತಲೊಂ. " 1 ಸಾಂ. 2/30.

ರಾಜ್ಶಾಯ್ ಸ್ಥಾಪ್ಚೆ ಆದಿಂ, ಫುಡಾರ್ಯಾಂಚಿಂ ಮಿಸಳ್ ಭಾವ್ಣಾಂ ಹ್ಯಾ ಪುಸ್ತಕಾಂತ್ ನೊಂದ್ ಕೆಲ್ಯಾಂತ್. ಇಸ್ರಾಯ್ಲ್ಕಾರಾಂಚೊ ಖರೊ ರಾಜಾ, ಅರ್ಶಿಂ ಸರ್ವೆಸ್ಪರ್ ಆಸ್ಲೊ. ಪುಣ್ ಪರ್ಜೆಚ್ಯಾ ಮಾಗ್ಣ್ಯಾಕ್ ಲಾಗುನ್. ಸರ್ವೆಸ್ಪರ್ ಪರ್ಜೆಕ್ ರಾಜಾ ವಿಂಚುನ್ ಕಾಡುನ್ ದಿತಾ. ತರ್, ದೆವಾಚೆ ನಿತಿ ಖಾಲಾ ಆನಿ ರಾಜಾಚೆ ಪದ್ವೆ ಖಾಲಾ, ಇಸ್ರಾಯ್ಲ್‌ಕಾರ್ ಕಶೆ ಜಿಯೆಲೆ, ತ್ಯೊ ಮ್ಹತ್ವಾಚ್ಯೊ ಗಜಾಲಿ ಹ್ಯಾ ಪುಸ್ತಕಾಂತ್ ಆಸಾತ್ (2/7-10) ದೆವಾಚ್ಯಾ ಉಪ್ದೆಸಾಂ ಖಾಲಾ, ಸಗ್ಳೆ ಪರ್ಜೆಕ್, ಮಾಗಿರ್ ತೊ ಗಿರೆಸ್ತ್ ಜಾಂವ್ ವೊ ಗರೀಬ್ ಜಾಂವ್, ಎಕೆಚ್ ನದ್ರೆನ್ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಜಾಯ್ ಆಸ್ಲೊ.

ರಾಜಾಶಾಯೆಚೊ ಕಾಳ್ ಸುರು ಜಾಲೊ ತ್ಯಾ ವಿಶೀಂಚಿ ಖಬರ್ ಆನಿ ಪೊರಾಂಪರಾ ವಾಚುಂಕ್ ಮೆಳ್ತಾ. ಕರಾರಾಚಿ ಆರ್ಕ್ಪೆಟ್ ಲುಟುನ್ ಹಾಡ್ಲಿ ಆನಿ ಫಿಲಿಸ್ತೆವ್ಕಾರಾಂನಿಂ ತಿ ಆಪ್ಣಾಶಿಂ ದವರ್ಲಿ ತಿ ಕಾಣಿ ಆಸಾ (1ಸಾಂ. 4-6). ಹಿ ಕಾಣಿ 2ಸಾಂ. 6 ಹ್ಯಾ ಅವೆಸ್ವರಾಂತ್ ಚಾಲು ಉರ್ತಾ, ಪುಣ್ ಸಾಂವೆಲಾಚಿ ಖಬರ್ ಹೆ ಕಾಣ್ಯೆಂತ್ ಕರುಂಕ್ ನಾ. 1ಸಾಂ. 1-3 ಹ್ಯಾ ಅವೆಸ್ವರಾಂತ್ ಸಾಂವೆಲಾಚ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಪಣಾಚಿ ಖಬರ್ ಕೆಲ್ಯಾರ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್ 1ಸಾಂ. 7 ಹ್ಯಾ ಅವೆಸ್ವರಾಂತ್, ಸಾಂವೆಲ್ ನಿಮಾಣೊ ಫುಡಾರಿ ಆನಿ ಕಣ್ ಪರಿಂ ತೊ ಫಿಲಿಸ್ತೆವ್ಕಾರಾಂಚ್ಯಾ ಹಾತಾಂತ್ಲಿ ಸುಟ್ಕಾ ಮೆಳೊಂವ್ಕ್ ತಯಾರಿ ಕರ್ತಾ ತೆಂ ವಾಚುಂಕ್ ಮೆಳ್ತಾ. ರಾಜಾಶಾಯ್ ಸ್ಥಾಪುಂಕ್ ಸಾಂವೆಲಾನ್ ಮ್ಹತ್ವಾಚಿ ಭೂಮಿಕಾ ಕೆಲ್ಯಾ, (1ಸಾಂ. 8 ಲಾ 12).

ಫಿಲಿಸ್ತೆವ್ಕಾರಾಂ ಆಡ್ ಸಾವ್ಲುಚ್ಯಾ ಝುಜಾಂಚಿ ಖಬರ್ ಕೆಲ್ಯಾ 1ಸಾಂ. 13 ಆನಿ 1ಸಾಂ. 14. ತರಿ ಸಾವ್ಲುಕ್ ನಾಕಾರ್ತಾ ತಿ ಖಬರ್, 1 ಸಾಂ. 13/7ಬ್-15 ಆನಿ 1ಸಾಂ. 15 ಹ್ಯಾ ಅವೆಸ್ವರಾಂತ್ ವಾಚುಂಕ್ ಮೆಳ್ತಾ. ಮಾಗಿರ್ ಸಾಂವೆಲ್, ದಾವಿದಾಕ್ ರಾಜಾ ಮಾಖ್ತಾ. ಆನಿ ಆಕ್'ಖೆಂ ಇಸ್ರಾಂಎಲ್ ದಾವಿದಾಕ್ ರಾಜಾ ಮ್ಹಣ್ ಮಾಂದುನ್ ಘೆತಾ (2ಸಾಂ. 5/12).

2ಸಾಂ. 6 ಹಾಂತುಂತ್ ಆರ್ಕ್ಪೆಟ್ ಹಾಚಿ ಖಬರ್ ನವ್ಯ್ನಾ ಚಾಲು ಕೆಲ್ಯಾ; 2ಸಾಂ. 7 ಹಾಂತುಂತ್ ನಾಥಾನಾಚೆಂ ಭಾಕೀತ್, 2ಸಾಂ. 8 ಹಾಂತುಂತ್ ಸಂಕ್ಷೆಪ್ ಕೆಲಾ ಆನಿ 2ಸಾಂ. 8-24 ಹ್ಯಾ ಅವೆಸ್ವರಾಂತ್ ದಾವಿದಾನ್ ಆಕ್'ಖ್ಯಾ ಇಸ್ರಾಂಎಲಾಚೆರ್ ಕಶೆ ತರೆನ್ ರಾಜ್‌ವಟ್ಕಿ ಚಲಯ್ಲಿ ತಾಚಿ ಬಾರೀಕ್‌ಸಾಣೆಂ ಖಬರ್ ದಿಲ್ಯಾ. ಆಪ್ಲೆಂ ರಾಜ್ಯಾ ವಿಸ್ತಾರುಂಕ್ ದುಸ್ಮಾನಾ ಆಡ್ ಝುಜಾಂ ಕೆಲಿಂ ತೆಂ ವರ್ಣಿಲಾಂ. ದಾವಿದ್ ದೆವಾಚೆರ್ ಭಾವಾರ್ಥ್ ದವರ್ಪಿ ಆನಿ ತ್ಯಾಚ್ ಬರಾಬತ್ ಆಪ್ಲೆ ಪರ್ಜೆಕ್ ಸದಾಂಚ್ ಬರೆಪಣ್ ದಿವ್ಪಿ ಮ್ಹಣ್ ಹ್ಯಾ ಪುಸ್ತಕಾಂತ್ ಚಿತಾರ್ಲಾಂ. ತೇಚ್ ಪರಿಂ ದಾವಿದ್ ಮ್ಹಾಯ್ ಪಾತಕ್ ಕರ್ತಾ ಆನಿ ನಾಥಾನ್ ಪ್ರವಾದೀಯಾನ್ ತೆಂ ಮ್ಹಾಯ್ಪಾತಕ್ ದಾಖೊವ್ನ್ ದಿತ್‌ಚ್ ದಾವಿದ್ ತಿ ಶಿಕ್ಷಾ ಭೊಗುಂಕ್ ತಯಾರ್ ಜಾತಾ.

ಸಾಂವೆಲಾಚಿಂ ಪುಸ್ತಕಾಂ ಆಮ್ಕಾಂ ಧರ್ಮಿಕ್ ಶಿಕ್ವಣ್ ದಿತಾತ್. ಸಂವ್ಸಾರಾಂತ್ ದೆವಾಚೆಂ ರಾಜ್ ಬಾಂದುಂಕ್ ಕಸ್ಲ್ಯೊ-ಕಸ್ಲ್ಯೊ ಆಡ್ಖಲಿ ಯೆವ್ನ್ ಯೆತಾತ್ ತೆಂ ಉಗ್ಡಾಪೆಂ ಜಾತಾ. ದಾವಿದ್ ಹ್ಯಾ ಆಡ್ಖಲೀಂಚೆರ್ ಜೈತ್ ವ್ಹರ್ತಾ; ತ್ಯಾ ಆದಿಂ ಸಾವ್ಲು ಆನಿ ತಾಚ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾತ್ ತಾಂಚ್ಯಾ ಪಾತ್ಕಾಂಕ್ ಲಾಗುನ್ ದೇವ್ ದೆಸಾಚೊ ಭಸ್ಂ ಕರ್ತಾ. ಜೆಜು, ದಾವಿದಾಚ್ಯಾ ಕುಳಾಂತ್ಲೊ ಮ್ಹಣ್ ಜಾಹೀರ್ ಕೆಲಾ ಆನಿ ಲೋಕ್ ದಾವಿದಾಚೊ ಪೂತ್ ಮ್ಹಣ್ ತಾಕಾ ನಮಾನ್ ಕರುನ್ ತೊ ಮೆಸ್ಸ್ಯಾಸ್ ಮ್ಹಣ್ ಮಾಂದುನ್ ಘೆತಾತ್.

ಪಳೆಇಯಾತ್[बदल]

ಸಂದರ್ಭ್[बदल]


[1] [2] [3]

  1. http://www.usccb.org/bible/books-of-the-bible/index.cfm
  2. http://www.archgoadaman.org/bible/14
  3. http://www.konkanibible.org/